Педагогіки

Область Курси відмічена як "Педагогіки"

Спеціальність: •011 Освітні, педагогічні науки (Інформаційно-комунікаційні технології в освіті); •015 Професійна освіта (Технологія виробництва і переробки продуктів сільського господарства); •231 Соціальна робота. ОС: Бакалавр. Семестр: 4; 3. ЄКТС: 5; 4.
Лектор: Сопівник Руслан Васильович - завідувач кафедри педагогіки.
Викладачі:
Смоляк Павло Орестович - асистент кафедри педагогіки.

Категорія: Бакалаври
Спеціальність: 015.37 Професійна освіта (Аграрне виробництво, переробка сільськогосподарської продукції та харчові технології). ОС: Бакалавр. Семестр: 3 (скорочений термін); 6 (повний термін). ЄКТС: 4.
Автор: Васюк Оксана Вікторівна - професор кафедри педагогіки.
Анотація: У курсі розкриваються основні етапи становлення та розвитку педагогічної думки та освіти України від найдавніших часів до сьогодення. При цьому особлива увага приділена персоналіям, висвітленню педагогічних надбань видатних вітчизняних мислителів – філософів, просвітителів, педагогів.
Категорія: Бакалаври
Рік останньої атестації: 2021

Спеціальність: 015 Професійна освіта (Технологія виробництва і переробки продуктів сільського господарства). ОС: Бакалавр. Семестр: 4. ЄКТС: 4.
Викладач: Єресько Олег Вікторович - асистент кафедри педагогіки.

NN16~10prez~3zav

Категорія: ПО

Спеціальність: 015 Професійна освіта. ОС: Бакалавр (Ск). Семестр: 4. ЄКТС: 4.
Викладач: Діра Надія Олександрівна - асистент кафедри педагогіки.

Категорія: ПО

Спеціальність:  015. Професійна освіта ОС: БакалаврСеместр:  2. ECTS: 5.
Лектор:  Єресько Олег Вікторович, канд. пед. наук, доцент кафедри педагогіки.
Викладач: Роганов Максим Максимович, канд. пед. наук, старший викладач кафедри педагогіки.
Анотація: Метою курсу є забезпечення загальної теоретичної підготовки студентів, яка слугуватиме основою для їхньої наукової, практичної та педагогічної роботи

Категорія: ПО

Спеціальність: 015.18 Професійна освіта (Аграрне виробництво, переробка сільськогосподарської продукції та харчові технології). 

ОС: Бакалавр (повний термін). Семестр: 1. ЄКТС: 7.

Викладачі: Виговська Світлана Володимирівна - доцент кафедри педагогіки, Гончарук Оксана Миколаївна - доцент кафедри педагогіки.

Анотація: у курсі розкриваються теоретичні основи загальної та професійної педагогіки як науки про підготовку педагога до професійної діяльності.

Категорія: ПО

Cпеціальність: 015 Професійна oсвіта (015.37 Аграрне виробництво, переробка сіль­сько­гос­по­дар­ської продукції та харчові тех­но­ло­гії). ОС: Бакалавр. Семестр: 3. ЄКТС: 4.
Автори: Буцик Ігор Михайлович – д-р пед. наук, доцент кафедри педагогіки; Маценко Леся Миколаївна – канд. пед. наук, доцент кафедри педагогіки.
Анотація: Метою вивчення навчальної дисципліни «Законодавча база управління закладами освіти» є отримання студентами сучасних знань з правових засад створення та діяльності закладів освіти України, а також формування певних вмінь та навичок щодо застосування на практиці норм чинного законодавства в роботі на посадах у закладах освіти. Основними завданнями вивчення дисципліни «Законодавча база управління закладами освіти» є: вивчення загально­тео­ре­тичних основ формування законодавчої бази закладів освіти.
Доступ: Закритий.

Категорія: ПО
Рік останньої атестації: 2022

Спеціальність: 015 Професійна освіта (Технологія виробництва і переробки продуктів сільського господарства). ОС: Бакалавр. Семестр: 4. ЄКТС: 4.
Автор: Білан Людмила Леонідівна - доцент кафедри управління та освітніх технологій.

Категорія: ПО
Спеціальність: 015 Професійна освіта (015.37 Аграрне виробництво, переробка сільськогосподарської продукції та харчові технології). ОС: Бакалавр. Семестр: 1. ЄКТС: 4.
ЛекторМірошніченко Валентина Іванівна, д-р пед. наук, професор, професор кафедри педагогіки.
Викладач: Чередник Лідія Миколаївна, канд. педаг. наук, асистент кафедри педагогіки.
Анотація: Дисципліна «Історія педагогіки та освіти в зарубіжних країнах» розкриває зв’язок між педагогічними ідеями теоретиків і практиків, спадкоємництво і новаторство в розробці й реалізації педагогічних ідей; формує теоретичні знання з основних парадигм, напрямків розвитку вищої освіти у світі; формує вміння застосовувати набуті знання у майбутній педагогічній діяльності, творчо підходити до вирішення будь-якої освітянської проблеми.
Категорія: ПО

Спеціальність: 015.37 Професійна освіта (Аграрне виробництво, переробка сільськогосподарської продукції та харчові технології). ОС: Бакалавр. Семестр: 2. ЄКТС: 3,5.
Викладачі: Васюк Оксана Вікторівна - професор кафедри педагогіки.
Анотація: Мета курсу Історія педагогіки та освіти в Україні”: показати зв’язок педагогічних здобутків теоретиків і практиків, спадкоємництво і новаторство в розробці й реалізації педагогічних ідей; сформувати вміння використовувати отримані знання в майбутній професійній діяльності, застосовувати творчий підхід до вирішення будь-якої педагогічної проблеми.

Категорія: ПО
Рік останньої атестації: 2021

 Спеціальність 015 Професійна освіта. ОС: Бакалавр. Семестр 1. ЕКТС 4. 

Автор: Діра Надія Олександрівна, асистентка кафедри педагогіки

Категорія: ПО

Спеціальність: 015 Професійна освіта (Аграрне виробництво, переробка сільськогосподарської продукції та харчові технології. ОС: Бакалавр. Семестр: 2. ЄКТС: 8.
Автор: Маценко Леся Миколаївна – канд. пед. наук, доцент кафедри педагогіки.

Категорія: ПО

Спеціальність: 011 Освітні, педагогічні науки (Педагогіка вищої школи); 015 Професійна освіта (Технологія виробництва і переробки продуктів сільського господарства). ОС: Магістр; Бакалавр. Семестр: 2. ЄКТС: 4.
Автор: Сопівник Руслан Васильович - завідувач кафедри педагогіки.

Категорія: ПО

Спеціальність: 015 Професійна освіта (Технологія виробництва і переробки продуктів сільського господарства). ОС: Бакалавр. Семестр: 1. ECTS: 4.
Викладач: Білан Людмила Леонідівна - доцент кафедри управління та освітніх технологій 

Blank20

Категорія: ПО

Спеціальність: 015 Професійна освіта (Технологія виробництва і переробки продуктів сільського господарства). ОС: Бакалавр. Семестр: 5. ECTS: 4.
Викладач: Чередник Лідія Миколаївна - кандидат педагогічних наук, асистент кафедри педагогіки.

НП20

Категорія: ПО
Спеціальність: 015 Професійна освіта (Аграрне виробництво, переробка сільськогосподарської продукції та харчові технології). ОС: Бакалавр. Семестр: 4. ЄКТС: 4.
Автор: Маценко Леся Миколаївна - доцент кафедри педагогіки.
Анотація: Мета дисципліни - надання допомоги студентам у засвоєнні основних закономірностей профорієнтаційної роботи викладача, оволодінні пакетом знань і навичок, необхідних для здійснення успішної професійної педагогічної діяльності. Завдання - вивчення теоретичних проблем профорієнтації молоді, характеристика ролі і місця загальноосвітньої школи в процесі профорієнтації; озброєння майбутніх організаторів профорієнтаційної роботи знанням її методики, а також практичними вміннями.
Доступ: Закритий.
Категорія: ПО
Рік останньої атестації: 2021

Спеціальність: 015 Професійна освіта. ОС: Бакалавр. Семестр: 3. ЄКТС: 4.
Автор: Маценко Леся Миколаївна - доцент кафедри педагогіки.
Анотація: Метою курсу є формування у студентів наукових понять про теорію і методику виховання, її цілі та завдання; допомогти їм в оволодінні основними теоретичними знаннями та практичними вміннями щодо виховання особистості в сім’ї та навчити їх застосовувати ці знання і вміння в майбутній професійній діяльності.
Доступ: Закритий.

Категорія: ПО
Рік останньої атестації: 2020

Спеціальність: 015 Професійна освіта (Технологія виробництва і переробки продуктів сільського господарства). ОС: Бакалавр. Семестр: 6-7. ECTS: 4.
Автор: Варава Олена Борисівна - кандидат педагогічних наук, асистент кафедри педагогіки.

Категорія: ПО

Спеціальність: 015 Професійна освіта. ОС: Бакалавр. Семестр: 4. ECTS: 4.
Автор: Єресько Олег Вікторович.
Анотація: Ознайомлення студентів із закономірностями трудового процесу, психологічними вимогами до особистості працівника; розкрити зміст та місце психології праці в системі наукового знання, історію її становлення, закони, принципи, підходи, методи, психологічний сенс праці; проаналізувати психологічні проблеми стимулювання трудової діяльності та мотивації праці, проблеми успішності, працездатності та професійного потенціалу сучасного працівника, самореалізації особистості у різних видах професійної діяльності, а також психологічні проблеми вивчення професій в сучасних соціокультурних умовах. Відносини людини і довкілля, вимоги до екологічної культури, формування екологічної культури особистості.

NN20

Категорія: ПО

Cпеціальність: 015 Професійна освіта (Технологія виробництва і переробки продуктів сільського господарства). ОС: Бакалавр. Семестр: 7-8 (ДФН); 3-4 (СТН). ЄКТС: 10 (ДФН); 8 (СТН).
Автор: Прохорчук Олександр Михайлович - доцент кафедри педагогіки.

NP19`7res`51bank

Категорія: ПО