Публічного управління

Область Курси відмічена як "Публічного управління"

Спеціальність: 073 Менеджмент (Управління інноваційною діяльністю). ОС: Магістр. Семестр: 3. ЄКТС: 4.
Автор: Стретович Олександр Анатолійович - доцент кафедри публічного управління та менеджменту інноваційної діяльності.
Анотація: Метою дисципліни є оволодіння студентами новітніми знаннями з питань управління ризиками в інноваційній діяльності та набуття практичних вмінь і навичок щодо розробки системи ризик менеджменту з метою оптимізації рівня ризику в процесі інноваційної діяльності підприємства; ознайомлення з ступенем врахування цілей та інтересів різних зацікавлених груп у сформованій стратегії економічного розвитку на міжнародних ринках.

Категорія: Дор
Рік останньої атестації: 2017
Автори курсу: Стретович О.А.

Спеціальність: 073 Менеджмент (Управління інноваційною та консалтинговою діяльністю). ОС: Магістр. Семестр: 1. ЄКТС: 4.
Викладач: Корінець Роман Ярославович, к.е.н, доцент
Витвицька Ольга Данилівна, доктор економічних наук, професор кафедри публічного управління, менеджменту інноваційної діяльності та дорадництва.

 

Категорія: Дор
Спеціальність: 281 Публічне управління та адміністрування (Публічне управління та адміністрування). ОС: Магістр. Семестр: 2. ECTS: 4.
Лектор: Ковальова Олена Вікторівна, д-р екон. наук, ст. наук. співр. професор, професор кафедри публічного управління та менеджменту інноваційної діяльності.
Анотація: Навчальна дисципліна «Державне управління національною безпекою» спрямована на набуття здобувачами загальних та спеціальних компетентностей щодо системного вивчення забезпечення національної безпеки від теоретичних засад складових національної безпеки до її застосування в практичній державно-управлінській діяльності фахівцями.
НН21
Категорія: ПУА

Спеціальність: 281 Публічне управління та адміністрування (Державна служба). ОС: Магiстр.
Автор: Грищенко Ірина Миколаївна - професор кафедри публічного управління та менеджменту інноваційної діяльності.

НП15`6lek

Категорія: ПУА

Спеціальність: 281 Публічне управління та адміністрування. ОС: Магістр (Зао). Семестр: 3. ЄКТС: 4.
Викладач: Приліпко Сергій Михайлович - в.о. завідувача кафедри публічного управління, менеджменту інноваційної діяльності та дорадництва, доктор наук з державного управління.
Анотація: Метою вивчення дисципліни є набуття здобувачами вищої освіти загальних та фахових компетентностей щодо управління різнобічною комунікацією, налагодження соціальної взаємодії та співробітництва, представлення органів публічної влади та спілкування з представниками інших професійних груп на різних рівнях.

Категорія: ПУА
Рік останньої атестації: 2022

Спеціальність: 281 Публічне управління та адміністрування. ОС: Магістр. Семестр: 1. ECTS: 5.
Автор: Приліпко Сергій Михайлович - в.о. завідувача кафедри публічного управління та менеджменту інноваційної діяльності.
Анотація: Метою вивчення дисципліни є надання здобувачам вищої освіти ґрунтовної системи знань про методологію наукових досліджень у сфері публічного управління та адміністрування, вивчення основних етапів і методів наукових досліджень, оволодіння основними прийомами з написання та захисту кваліфікаційної магістерської роботи. Завдання полягає у формуванні у здобувачів вищої освіти системного уявлення про теоретико-методологічні засади та специфіку організації дослідницької діяльності у сфері публічного управління та адміністрування, набутті практичних навичок щодо застосування сучасної методології під час написання та захисту кваліфікаційної магістерської роботи з урахуванням дотримання правил академічної доброчесності.

Категорія: ПУА
Рік останньої атестації: 2021
Спеціальність: 281 Публічне управління та адміністрування. ОС: Магістр. Семестр: 1. ЄКТС: 4.
Викладач: Горбата Людмила Петрівна - доктор філософії (PhD), доцент кафедри публічного управління, менеджменту інноваційної діяльності та дорадництва.
Анотація: Мета вивчення дисципліни «Організація діяльності органів публічної влади» – здобувачами другого (магістерського) рівня вищої освіти – оволодіння знаннями про принципи й моделі практичної організації органів публічної влади, про методичні підходи, методики і технології підвищення результативності їх діяльності, формування системних знань та навичок, які в свою чергу впливають на формування професійних компетентностей у сфері організації діяльності органів державної влади та місцевого самоврядування.
Категорія: ПУА
Рік останньої атестації: 2017

Спеціальність: 281 Публічне управління та адміністрування. ОС: Магістр. Семестр: 2. ЄКТС: 4.
Викладач: Грищенко Ірина Миколаївна - професор кафедри публічного управління та менеджменту інноваційної діяльності.

Категорія: ПУА

Спеціальність: 281 Публічне управління та адміністрування. ОС: Магістр. Семестр: 2. ECTS: 5.
Автор: Грищенко Ірина Миколаївна - професор кафедри публічного управління та менеджменту інноваційної діяльності.

Категорія: ПУА
Рік останньої атестації: 2018
Спеціальність: 281 Публічне управління та адміністрування. ОС: Магістр (Зао). Семестр: 3. ЄКТС: 4.
Викладач: Витвицька Ольга Данилівна - д-р екон. наук, професор кафедри публічного управління та менеджменту інноваційної діяльності.
Категорія: ПУА

Спеціальність: 281 Публічне управління та адміністрування. ОС: Магістр. Семестр: 1. ECTS: 4.
Лектор: Стецюк Наталія Миколаївна, к.н. з держ. упр., доцент кафедри публічного управління та менеджменту інноваційної діяльності.
Анотація: У межах цього курсу здобувачі вищої освіти продовжують формувати інтегральну, загальні та спеціальні компетентності, а саме набувають теоретичних знань щодо сутності управління та адміністрування закладами комунальної форми власності за галузями, організаційне забезпечення діяльності з управління об'єктами спільної власності територіальних громад, особливості діяльності об'єктів комунальної форми власності за галузями в Україні.

Категорія: ПУА

Спеціальність: 281 Публічне управління та адміністрування. ОС: Магістр. Семестр: 3. ЄКТС: 4.
Автор: Кулаєць Марія Михайлівна - професор кафедри публічного управління та менеджменту інноваційної діяльності.
Регіональна політика.

Категорія: ПУА
Рік останньої атестації: 2021
Спеціальність: 281 Публічне управління та адміністрування. ОС: Магістр. Семестр: 2. ЄКТС: 4.
Викладач: Горбата Людмила Петрівна, доктор філософії (PhD), доцент кафедри публічного управління, менеджменту інноваційної діяльності та дорадництва.
Анотація: Мета вивчення дисципліни «Сучасні концепції управління» здобувачами другого (магістерського) рівня вищої освіти – оволодіння знаннями про концепції управління, стан та перспективи їх розвитку та застосування в діяльності органів публічної влади.
П24
Категорія: ПУА

Спеціальність: 281 Публічне управління та адміністрування. ОС: Магістр. Семестр: 3. ECTS: 5.
Автор: Олійник Володимир Вікторович - професор кафедри публічного управління та менеджменту інноваційної діяльності.

Blank18

Категорія: ПУА
Спеціальність: 281 Публічне управління та адміністрування. ОС: Магістр. Семестр: 2. ЄКТС: 5.
Викладач: Приліпко Сергій Михайлович, д‑р держ. управ., доцент, в.о. завідувача кафедри кафедри публічного управління, менеджменту інноваційної діяльності та дорадництва.
Анотація: Метою вивчення дисципліни “Технології стратегування в публічному управлінні” є набуття у здобувачів вищої освіти освітнього ступеня магістра загальних та фахових компетентностей щодо формування та реалізації органами публічної влади та іншими суб’єктами діяльності стратегій розвитку у сфері публічного управління та адміністрування.
Протоколи №2 від 12.06.2023.
Категорія: ПУА
Рік останньої атестації: 2023
Спеціальність: 281 Публічне управління та адміністрування. ОС: Магістр. Семестр: 2. ECTS: 5.
Лектор:
Стецюк Наталія Миколаївна, канд. наук з держ. упр., доцент кафедри публічного управління та менеджменту інноваційної діяльності.
Анотація:
У межах цього курсу здобувачі вищої освіти продовжують формувати інтегральну,загальні та спеціальні компетентності, а саме набувають теоретичних знань щодо сутності електронного урядування та е-демократії, особливості впровадження електронного урядування та е-демократії в Україні.
П20
Альтернат курс Електронне урядування https://elearn.nubip.edu.ua/course/edit.php?id=5257
Категорія: ПУА
Спеціальність: 281 Публічне управління та адміністрування. ОС: Магістр. Семестр: 2. ЄКТС: 4.
Аудит. години: 30 (лекцій - 15, практичних - 15). Сам. робота: 90 год. Форма контролю: Екзамен.
Автор: Приліпко Сергій Михайловичв.о., д-р держ. упр., доцент, зав. кафедри публічного управління та менеджменту інноваційної діяльності.
Категорія: УІКД
Рік останньої атестації: 2021

Спеціальність: 073 Менеджмент (Управління інноваційною і консалтинговою діяльністю). ОС: Магістр. Семестр: 1. ECTS: 5.
Автор: Кулаєць Марія Михайлівна - директор ННІ післядипломної освіти, професор кафедри публічного управління та менеджменту інноваційної діяльності.

Категорія: УІКД
Рік останньої атестації: 2016

Спеціальність: 073 Менеджмент ((Управління інноваційною та консалтинговою діяльністю).  ОС: Магістр. Семестр: 1. ECTS: 6.
Автор: Витвицька Ольга Данилівна - д.е.н., професор кафедри публічного управління, менеджменту інноваційної діяльності та дорадництва.

Категорія: УІКД
Рік останньої атестації: 2022

Спеціальність: 073 Менеджмент (Управління інноваційною діяльністю). ОС: Магістр. Семестр: 1. ЄКТС: 4.
Автор: Скрипниченко Владислав Анатолійович - доцент кафедри публічного управління та менеджменту інноваційної діяльності.

Категорія: УІКД
Рік останньої атестації: 2017