Рослинництва

Courses tagged with "Рослинництва"

Спеціальність: 075 Маркетинг. ОС: Бакалавр. Семестр: 1. ЄКТС: 1 (4).
Автор: Гончар Любов Миколаївна - доцент кафедри рослинництва.
Комплексна дисципліна: •Землеробство (30 год.), •Охорона праці (30 год.), •Рослинництво (30 год.), •Сільськогосподарські машини (30 год.).

Category: Марк

Спеціальність: 073 Менеджмент. ОС: Бакалавр. Семестр: 1. ЄКТС: 2 (4).
Автор: Єрмакова Людмила Михайлівна - доцент кафедри рослинництва.

NN16~8lek`110bank

Category: Мен

Спеціальність: 073 Менеджмент. ОС: Бакалавр. Семестр: 1. ECTS: 1 (4).
Автор: Мазуренко Богдан Олександрович - асистент кафедри рослинництва.
Анотація: Лекційний курс присвячений вивченню особливостей сільськогосподарського виробництва в галузі рослинництва та факторів, що на нього впливають. Практичний курс сфокусований на вивченню біологічних особливостей та різноманіттю с.-г. культур. Дисципліна викладається спільно з 4 кафедрами (Сільськогосподарські машини, рослинництво, землеробство та гербологія, охорона праці) для майбутніх фахівців в напрямі аграрного менеджменту.
Annotation: Lecture course focused in features of agriculture in crop production and factors affected them. Practical course focused in study of biological features and species diversity. Course are condacting due 4 departments (Agriculture mechanismd, Plant Science, Tillage and herbology, Labour safety) for students of agrarian managment specialty.

Category: Мен

Спеціальність: 201 Агрономія. ОС: Бакалавр. Семестр: 8; 4 (СК);. ЄКТ: 5; 6,5 (СК) .
Автори: Новицька Наталія Валеріївна - доцент кафедри рослинництва; Сонько Роман Володимирович - асистент кафедри рослинництва.

Category: Агро

Спеціальність: 201 Агрономія (Агрономія). ОС: Магістр. Семестр: 3. ЄКТС: 4.
Автор: Шляхтуров Денис Сергійович - старший викладач кафедри рослинництва.
Анотація: ЕНК присвячений вивченню особливостей технологій вирощування сільськогосподарських культур в сучасному землеробстві, їх ефективності залежно від ступеня інтенсивності, напрямку спеціалізації, ґрунтово-кліматичних і соціально-економічних умов. Інноваційність базується на принципах екологізації технологій вирощування сільськогосподарських культур, диференціація їх відповідно  до конкретних ґрунтово-кліматичних умов у системах адаптивного  землеробства, адаптування технологій до різного рівня інтенсифікації  агропромислового виробництва, виробничо-ресурсного потенціалу товаровиробника.

Blank19`1lek`1prez

Category: Агро

Спеціальність: 201 Агрономія. ОС: Бакалавр. Семестр: 5-7. ECTS: 8.
Автор: Каленська Світлана Михайлівна - завідувач кафедри рослинництва, професор.

Category: Агро

Спеціальність: 201 Агрономія. ОС: Бакалавр. Семестр: 5. ECTS: 4.
Лектор: Каленська Світлана Михайлівна - професор кафедри рослинництва.
Викладач: Мазуренко Богдан Олександрович - асистент кафедри рослинництва.
Анотація: Курс присвячений вивченню ботаніко-морфологічних та біологічних особливостей сільськогосподарських культур, технології їх вирощування для студентів агробіологічного напряму.

np19

 

Category: Агро

Спеціальність: 203 Садівництво та виноградарство. ОС: Бакалавр. Семестр: 4. ЄКТС: 6.
Автор: Гарбар Леся Анатоліївна - доцент кафедри рослинництва; Антал Тетяна Володимирівна - доцент кафедри рослинництва.
Анотація: Курс присвячений вивченню ботаніко-морфологічних та біологічних особливостей сільськогосподарських культур, технології їх вирощування, догляду та збирання та переробки сільськогосподарської продукції.

Category: СВ

Спеціальність: 201 "Агрономія"
Освітня програма: Адаптивне рослинництво
ОС: Магістр
Семестр: 3
ЄКТС: 3
Автори: Рахметов Джамал Бахлулович, Антал Тетяна Володимирівна
Анотація: Розглядаються питання стану і перспективи розвитку енергетичних та сировинних рослинних ресурсів; генофонд (видове, сортове різноманіття) рослин України; екологічні, біологічні, алелопатичні, біохімічні особливості рослин основних груп енергетичних та сировинних культур, закономірності формування врожаю їх посівами як фотосинтезуючими системами; агротехнічні, агрохімічні, організаційно-господарські, економічні і енергетичні основи оптимізації умов вирощування енергетичних та сировинних культур у конкретних грунтово-кліматичних умовах; способи покращання якості основної та побічної продукції; скорочення матеріально-технічних та енергетичних затрат при вирощуванні відповідних культур.

Category: Агро

Спеціальність: •201 Агрономія; ОС: Магістр. Семестр: 3. ЄКТС: 5.

Автор: Новицька Наталія Валеріївна – доцент кафедри рослинництва.

Анотація: Дисципліна передбачає вивчення сучасних технологій вирощування, збирання, очищення та зберігання високоякісного насіння та садивного матеріалу сільськогосподарських культур; державної та міжнародної законодавчої та нормативно-правової бази виробництва, реалізації та використання насіння сільськогосподарських культур; методики визначення посівних якостей насіння, внутрішньогосподарського та державного контролю виробництва насіння та садивного матеріалу на всіх його етапах, реалізація та використання насіння.

 


Category: Агро

Спеціальність: •201 Агрономія; Освітня програма: Адаптивне рослинництво

ОС: Магістр. Семестр: 3. ЄКТС: 5.

Автор: Новицька Наталія Валеріївна - доцент кафедри рослинництва.

Анотація: Дисципліна передбачає вивчення питань найважливіших закономірностей формування та мінливості насіння, основні причини виникнення та способи запобігання травмування насіння, особливості збирання, очищення та зберігання насіння польових культур, методики визначення посівних якостей насіння, планування і організації виконання робочих процесів з вирощування, збирання, післязбиральної доробки, зберігання та контролю якості насіннєвого та садивного матеріалу з використанням сільськогосподарської техніки, досягнень науки і передового досвіду


Category: Агро

Спеціальність: 201 Агрономія (Агрономія). ОС: Магістр. Семестр: 1. ЄКТС: 6.
Лектор: Гарбар Леся Анатоліївна - доцент кафедри рослинництва.
Викладач: Сонько Роман Володимирович - асистент кафедри рослинництва.
Анотація: Дисципліна забезпечує формування навиків та вмінь ефективного ведення дослідницької роботи, планування, організації дослідження та експериментів, узагальнення і аналіз результатів масових спостережень, вміння робити на їх основі науково-обґрунтовані висновки, проводити оцінку гіпотез, що виникають за використання кількісних методів у сфері виробництва продукції рослинницької галузі.

П20

Category: Агро

Спеціальність: 201 Агрономія (Агрономія). ОС: Магістр. Семестр: 3. ЄКТС: 4.
Автор: Гарбар Леся Анатоліївна - доцент кафедри рослинництва.
Анотація: Дисципліна спрямована на ознайомлення з новими досягненнями сільськогосподарських і біологічних наук, розкриття суті різноманітних біологічних явищ, розробку методів контролю і обліку на посівах польових культур, що дають змогу корегувати процеси формування врожаю і якості продукції.

NP19`4lek`4prez

Category: Агро

Спеціальність: 201 Агрономія (•Агрономія; •Агрохімія і грунтознавство; •Селекція і генетика сільськогосподарських культур). ОС: Магістр. Семестр: 2. ЄКТС: 4.
Автори: Гончар Любов Миколаївна - доцент кафедри рослинництва; Єрмакова Людмила Михайлівна - доцент кафедри рослинництва.

Category: Агро

Спеціальність: 201 Агрономія (•Агрономія; •Агрохімія і ґрунтознавство; •Селекція і генетика сільськогосподарських культур). ОС: Магістр. Семестр: 1. ЄКТС: 4.
Автори: Гончар Любов Миколаївна - доцент кафедри рослинництва; Єрмакова Людмила Михайлівна - доцент кафедри рослинництва.

Blank16

Спеціальність: 015 Професійна освіта

ОС: Бакалавр. Семестр 1. Кількість кредитів ЄКТС: 4

Викладачі: 

Єрмакова Людмила Михайлівна - канд.с-г.наук, доцент кафедри рослинництва 

Гончар Любов Миколаївна - канд.с.-г.наук, доцент кафедри рослинництва 

Category: ПО

Спеціальність: 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність. ОС: Бакалавр. Семестр: 1. ECTS: 2,5 (5).
Автори: Гарбар Леся Анатоліївна - доцент кафедри рослинництва; Мазуренко Богдан Олександрович - асистент кафедри рослинництва.
Анотація: Курс присвячений вивченню ботаніко-морфологічних та біологічних особливостей с.-г. культур. Метою курсу є розвинення у студентів компетенцій з прогнозування тендецій світового ринку сільськогосподарської продукції у відповідь на зміну клімату та інші чинники.

Технологія галузі І

Category: БД

Спеціальність: 051 Економіка (Економіка підприємництва). ОС: Бакалавр. Семестр: 1. ЄКТС: 2 (5).
Автор: Новицька Наталія Валеріївна - доцент кафедри рослинництва.

Category: ЕП