Рослинництва

Courses tagged with "Рослинництва"

Спеціальність: 075 Маркетинг. ОС: Бакалавр. Семестр: 1. ЄКТС: 2,4 (8).
Автор: Гончар Любов Миколаївна - доцент кафедри рослинництва.
Комплексна дисципліна: •Рослинництво (72 год.).
Анотація. Навчальна дисципліна «Системи технологій в рослинництві» спрямована на формування у майбутніх фахівців системи знань з виробництва продукції рослинництва, умінь щодо раціонального вибору і ефективного застосування різних елементів технології з метою підвищення продуктивності культури і зниження собівартості продукції.


Category: Марк
Рік останньої атестації: 2020

Спеціальність: 073 Менеджмент. ОС: Бакалавр. Семестр: 1. ЄКТС: 2 (4).
Автор: Гончар Любов Миколаївна - канд.с.-г.наук, доцент кафедри рослинництва 

Category: Мен

Спеціальність: 073 Менеджмент. ОС: Бакалавр. Семестр: 1. ECTS: 1 (4).
Автор: Мазуренко Богдан Олександрович - асистент кафедри рослинництва.
Анотація: Лекційний курс присвячений вивченню особливостей сільськогосподарського виробництва в галузі рослинництва та факторів, що на нього впливають. Практичний курс сфокусований на вивченню біологічних особливостей та різноманіттю с.-г. культур. Курс розроблено з врахуванням неоюхідності застосування отриманих знань для спеціалістів економічного профілю та галузі управління.
Annotation: Lecture course focused in features of agriculture in crop production and factors affected them. Practical course focused in study of biological features and species diversity. 

Category: Мен

Спеціальність: 201 Агрономія. ОС: Бакалавр. Семестр: 3. ЄКТ: 5.
Автори: Новицька Наталія Валеріївна - доцент кафедри рослинництва; Сонько Роман Володимирович - асистент кафедри рослинництва.

Category: Агро

Спеціальність: 201 Агрономія. ОС: Бакалавр. Семестр: 5-7. ECTS: 8.
Автор: Каленська Світлана Михайлівна - завідувач кафедри рослинництва, професор.

Category: Агро

Спеціальність: 201 Агрономія. ОС: Бакалавр. Семестр: 5. ECTS: 4.
Лектор: Каленська Світлана Михайлівна - професор кафедри рослинництва.
Викладач: Мазуренко Богдан Олександрович - асистент кафедри рослинництва.
Анотація: Курс присвячений вивченню ботаніко-морфологічних та біологічних особливостей сільськогосподарських культур, технології їх вирощування для студентів агробіологічного напряму.

Category: Агро

Спеціальність: 203 Садівництво та виноградарство. ОС: Бакалавр. Семестр: 4. ЄКТС: 6.
Автор: Гарбар Леся Анатоліївна - доцент кафедри рослинництва; Антал Тетяна Володимирівна - доцент кафедри рослинництва.
Анотація: Курс присвячений вивченню ботаніко-морфологічних та біологічних особливостей сільськогосподарських культур, технології їх вирощування, догляду та збирання та переробки сільськогосподарської продукції.

Category: СВ
Рік останньої атестації: 2020

Спеціальність: 201 Агрономія (Агрономія). ОС: Магістр. Семестр: 3. ЄКТС: 4.
Автор: Юник Анатолій Васильович, кандидат сільськогосподарських наук, доцент кафедри рослинництва.
yunikav@bigmir.net +380674175457
Анотація: Дисципліна забезпечує формування навичок та вмінь цілісного розуміння ефективних технологій вирощування сільськогосподарських культур за сучасних систем землеробства, особливостей її розроблення, вдосконалення, освоєння і впровадження в сучасних умовах ведення аграрного виробництва, максимальної адаптованості їх змісту до природних, соціально-економічних і екологічних умов.

Category: Агро

Спеціальність: 201 "Агрономія"
Освітня програма: Адаптивне рослинництво
ОС: Магістр
Семестр: 3
ЄКТС: 3
Автори: Рахметов Джамал Бахлулович, Антал Тетяна Володимирівна
Анотація: Розглядаються питання стану і перспективи розвитку енергетичних та сировинних рослинних ресурсів; генофонд (видове, сортове різноманіття) рослин України; екологічні, біологічні, алелопатичні, біохімічні особливості рослин основних груп енергетичних та сировинних культур, закономірності формування врожаю їх посівами як фотосинтезуючими системами; агротехнічні, агрохімічні, організаційно-господарські, економічні і енергетичні основи оптимізації умов вирощування енергетичних та сировинних культур у конкретних грунтово-кліматичних умовах; способи покращання якості основної та побічної продукції; скорочення матеріально-технічних та енергетичних затрат при вирощуванні відповідних культур.

Category: Агро

ОС Магістр; 201 Агрономія

АНОТАЦІЯ ДИСЦИПЛІНИ

АДАПТИВНЕ РОСЛИННИЦТВО

Концептуальні, теоретичні і методологічні основи адаптивного рослинництва. Проблеми адаптації та стійкості у вирішенні теорії і практики стабільного виробництва продукції рослинництва в умовах загострення екологічної ситуації,  глобального потепління й аридизація клімату. Механізм та етапи адаптації рослин, типи адаптацій, біотичні та абіотичні чинники формування продуктивності сільськогосподарських культур. Зв'язок між адаптацією та стійкістю рослин. Оосбливості метаболічних процесів в рослиннах та адаптація рослин сільськогосподарських культур до чинників довкілля. Методики проведення польових, лабораторних досліджень та оцінки стану рослин за дії стресових чинників. Ризики в рослинництві, шляхи їх попередження та зниження негативного впливу. Управління  реакцією сортів, гібридів культурних і дикорослих видів рослин на дію біотичних, абіотичних та антропогенних чинників через елементи технологій вирощування.

Category: Агро

Спеціальність: •201 Агрономія; ОС: Магістр. Семестр: 3. ЄКТС: 5.

Автор: Новицька Наталія Валеріївна – доцент кафедри рослинництва.

Анотація: Дисципліна передбачає вивчення сучасних технологій вирощування, збирання, очищення та зберігання високоякісного насіння та садивного матеріалу сільськогосподарських культур; державної та міжнародної законодавчої та нормативно-правової бази виробництва, реалізації та використання насіння сільськогосподарських культур; методики визначення посівних якостей насіння, внутрішньогосподарського та державного контролю виробництва насіння та садивного матеріалу на всіх його етапах, реалізація та використання насіння.

 


Category: Агро

Спеціальність: 201 Агрономія (Агрономія). ОС: Магістр. Семестр: 1. ЄКТС: 6.
Лектор: Гарбар Леся Анатоліївна - доцент кафедри рослинництва.
Викладач: Сонько Роман Володимирович - асистент кафедри рослинництва.
Анотація: Дисципліна забезпечує формування навиків та вмінь ефективного ведення дослідницької роботи, планування, організації дослідження та експериментів, узагальнення і аналіз результатів масових спостережень, вміння робити на їх основі науково-обґрунтовані висновки, проводити оцінку гіпотез, що виникають за використання кількісних методів у сфері виробництва продукції рослинницької галузі.

П20

Category: Агро

Спеціальність: 201 Агрономія (Агрономія). ОС: Магістр. Семестр: 3. ЄКТС: 4.
Автор: Гарбар Леся Анатоліївна - доцент кафедри рослинництва.
Анотація: Дисципліна спрямована на ознайомлення з новими досягненнями сільськогосподарських і біологічних наук, розкриття суті різноманітних біологічних явищ, розробку методів контролю і обліку на посівах польових культур, що дають змогу корегувати процеси формування врожаю і якості продукції.

NP19`4lek`4prez

Category: Агро

Спеціальність: 201 Агрономія (•Агрономія; •Агрохімія і грунтознавство; •Селекція і генетика сільськогосподарських культур). ОС: Магістр. Семестр: 2. ЄКТС: 4.
Автори: Гончар Любов Миколаївна - доцент кафедри рослинництва; Овчарук Олег Васильович - професор кафедри рослинництва.

Category: Агро

Спеціальність: •201 Агрономія; Освітня програма: Адаптивне рослинництво

ОС: Магістр. Семестр: 3. ЄКТС: 5.

Автор: Новицька Наталія Валеріївна - доцент кафедри рослинництва.

Анотація: Дисципліна передбачає вивчення питань найважливіших закономірностей формування та мінливості насіння, основні причини виникнення та способи запобігання травмування насіння, особливості збирання, очищення та зберігання насіння польових культур, методики визначення посівних якостей насіння, планування і організації виконання робочих процесів з вирощування, збирання, післязбиральної доробки, зберігання та контролю якості насіннєвого та садивного матеріалу з використанням сільськогосподарської техніки, досягнень науки і передового досвіду


Спеціальність: 201 Агрономія (Агрономія). Кваліфікація: PhD – доктор філософії з агрономії. Семестр: 2. ЄКТС: 5.
Автор: Овчарук Олег Васильович – професор кафедри рослинництва.
Анотація: метою дисципліни є сформувати систему знань щодо закономірностей формування стійких агроценозів сільськогосподарських культур, структури та взаємозв’язків складових, компенсаційної здатності рослин; фотосинтетичної діяльності рослин і фітоценозів; шляхів підвищення продуктивності агроценозів; розуміння біоенергетичних процесів, які відбуваються в рослині та агроценозі.

П21