Рослинництва

Область Курси відмічена як "Рослинництва"

Спеціальність: 206 Садово-паркове господарство. ОС: Бакалавр. Семестр: 5. ECTS: 3.
Автор: Ярош Анна В'ячеславівна - доцент кафедри кормовиробництва, меліорації і метеорології.
Анотація: В курсі формуються компетенції щодо особливостей планування, проектування, організації будівництва, благоустрою, архітектурно-художнього оформлення та експлуатації гідротехнічних споруд в садах і парках.

Категорія: СПГ
Рік останньої атестації: 2017

Спеціальність: 075 Маркетинг. ОС: Бакалавр. Семестр: 1. ЄКТС: 2,4 (4).
Автор: Гончар Любов Миколаївна - доцент кафедри рослинництва.
Комплексна дисципліна: •Рослинництво (72 год.).
Анотація. Навчальна дисципліна «Системи технологій в рослинництві» спрямована на формування у майбутніх фахівців системи знань з виробництва продукції рослинництва, умінь щодо раціонального вибору і ефективного застосування різних елементів технології з метою підвищення продуктивності культури і зниження собівартості продукції.


Категорія: Марк
Рік останньої атестації: 2020
Спеціальність: 073 Менеджмент. ОС: Бакалавр. Семестр: 1. ЄКТС: 2.5 (4).
Автор: Гончар Любов Миколаївна, доцент кафедри рослинництва.
Анотація: У курсі розглядуються теми, які формують у майбутніх фахівців системи знань з виробництва продукції рослинництва, умінь щодо раціонального вибору і ефективного застосування різних елементів технології з метою підвищення продуктивності культури і зниження собівартості продукції та підвищити конкурентоспроможність отриманої продукції. Теоретичні основи охорони праці. Правові основи охорони праці працівників у рослинництві. Техніка безпеки у рослинництві. Пожежна безпека у рослинництві.
Категорія: Мен
Рік останньої атестації: 2023
Спеціальність: 073 Менеджмент. ОС: Бакалавр. Семестр: 1. ECTS: 1 (4).
Автор: Мазуренко Богдан Олександрович - асистент кафедри рослинництва.
Анотація: Лекційний курс присвячений вивченню особливостей с.г. виробництва в галузі рослинництва та факторів, що на нього впливають. Практичний курс сфокусований на вивченню біологічних особливостей та різно­ма­ніттю с.г. культур. Курс розроблено з враху­ва­нням необхідності застосування отриманих знань для спеціа­лістів еконо­мічного профілю та галузі управління.
Annotation: Lecture course focused in features of agriculture in crop production and factors affected them. Practical course focused in study of biological features and species diversity.
Категорія: Мен

"ОК «Системи сучасних технологій"" складається з двох глобальних частин, що розкривають особливості систем сучасних технологій в агрономії та аграрній інженерії. Освітня компонента займає чільне місце в системі підготовки фахівців управлінців з адміністративної діяльності, які будуть працювати як безпосередньо в сільськогосподарському виробництві, так і в установах, дослідних організаціях, компаніях і підприємствах агропродовольчого сектору України.

 Метою вивчення дисципліни є забезпечення студентів теоретичними знаннями та практичними навичками при вирощуванні сільськогосподарської проодукції, які необхідні для умілого використання знань з агрономічних технологіій та технічних засобів в процесі агровиробництва. 

При вивченні дисципліни студенти повинні отримати рівень знань з агрономії, механізації виробничих процесів, який надає їм можливість подальшого самостійного його поглиблення й розширення під час майбутньої виробничої і наукової діяльності.  "

Категорія: АМ

Спеціальність: •201 Агрономія; •202 Захист і карантин рослин. ОС: Бакалавр. Семестр: 2; 5. ECTS: 4; 3.
Автор: Скриник Олеся Атанасіївна - доцент кафедри рослинництва
Профіль: Google Академія • ResearchGate • SCOPUS
Анотація: У курсі викладено основні питання агрометеорології, вплив погоди та змін клімату на об’єкти сільськогосподарського виробництва; розглянуто небезпечні для сільського господарства явища погоди та обґрунтовано заходи боротьби з ними.

Категорія: Агро
Рік останньої атестації: 2022
Спеціальність: 201 Агрономія. ОС: Бакалавр. Семестр: 8. ECTS: 5.
Викладач: Скриник Олеся Атанасіївна, доцент кафедри рослинництва.
Анотація: Дисципліна вивчає технології адаптації сільського господарства до змін клімату, що полягають у зменшенні вразливості культивованих рослин до наслідків кліматичних змін. Особлива увага в курсі приділяється видами та шляхами адаптації, що розроблені на основі відповідних національних стратегій.
П23
Категорія: Агро

Спеціальність: 201 Агрономія. ОС: Бакалавр. Семестр: 7. ЕCTS:  3.
Автори:  


Демидась
Григорій 
Ілліч,завідувач кафедри кормовиробництва, меліорації і метеорології, доктор сільськогосподарських наук, професор, академік АН ВО України.
Профіль у Google Академія
Особиста ВЕБ-сторінка


Ярмоленко
Олександр
Васильович,


кандидат с.-г. наук, асистент.
Електронна пошта: yarmolenkoov@ukr.net
Анотація: Дисципліна базується на знаннях біологічних особливостей культур, закономірностей росту і розвитку, факторів формування врожаю, умінні проведення технологічних заходів, спрямованих на одержання високих і сталих урожаїв при найменших затратах праці і матеріальних ресурсів.

Категорія: Агро
Рік останньої атестації: 2017

Спеціальність: 201 Агрономія. ОС: Бакалавр. Семестр: 8. ЄКТС: 4.
Викладач: Коваленко Віталій Петрович - професор кафедри кормовиробництва, меліорації і метеорології, Свистунова Ірина Володимирівна - доцент кафедри кормовиробництва, меліорації і метеорології.
Анотація: Мета наукової дисципліни – поглиблене вивчення біологічних особливостей росту і розвитку багаторічних трав, їх адаптації до конкретних ґрунтово-кліматичних умов. Важливим є вивчення принципів добору видів трав для складання травосумішок.

blank20

Категорія: Агро

Спеціальність: 201 Агрономія. ОС: Бакалавр. Семестр: 8. ECTS: 3.
Автор: Ярош Анна В'ячеславівна - доцент кафедри кормовиробництва, меліорації і метеорології.
Анотація: Курс передбачає формування у студентів базису професійних компетенцій, необхідних в галузі сільськогосподарських меліорацій як основи підвищення ефективності агровиробництва, продуктивності та збереження родючості ґрунтів, екологічної безпеки землеробства.

Категорія: Агро

Спеціальність: 201 Агрономія. ОС: Бакалавр. Семестр: 8. ЄКТС: 5.
Автори: Новицька Наталія Валеріївна - доцент кафедри рослинництва; Сонько Роман Володимирович - асистент кафедри рослинництва.
Анотація: Дисципліна розкриває суть питань розвитку насіння на материнській рослині від запліднення насіннєвого зачатка до достигання, стану насіння та процесів в ньому від збирання до сівби та в період «сівба-сходи» до переходу молодої рослини до автотрофного живлення включаючи поняття морфологічних, анатомічних та біологічних особливостей, фізико-механічних, біохімічних та фізіологічних властивостей насіння та садивного матеріалу.

Категорія: Агро

Спеціальність: 201 Агрономія. ОС: Бакалавр. Семестр: 6-7. ECTS: 5.
Автор: 

Демидась Григорій Ілліч, д-р с.-г. наук, професор, Відмінник освіти України, Заслужений працівник сільського господарства, академік Академії наук вищої освіти України, професор кафедри рослинництва.
Профіль у Google Академія  Особиста ВЕБ-сторінка
Викладачі: Свистунова Ірина Володимирівна, доцент кафедри рослинництва; Бурко Леся Миколаївна, доцент кафедри рослинництва.
Анотація: У курсі розглядаються питання вирощування основних кормових культур, виробництва високоякісних кормів з них, які є основою годівлі сільськогосподарських тварин і підвищення їх продуктивності та теоретичної бази для подальшого вивчення базових дисциплін, які визначають рівень спеціальної підготовки майбутнього фахівця.

Категорія: Агро
Рік останньої атестації: 2020

Спеціальність: 201 Агрономія. ОС: Бакалавр. Семестр: 7. ECTS: 4.
Автор: Антал Тетяна Володимирівна - доцент кафедри рослинництва.

Категорія: Агро
Спеціальність: 201 Агрономія. ОС: Бакалавр (Ск). Семестр: 4. ECTS: 5.
Автори: Юник Анатолій Васильович, доцент кафедри рослинництва, канд. с.-г. наук (anatoliiyunik@nubip.edu.ua), Антал Тетяна Володимирівна, доцент кафедри рослинництва, канд. с.-г. наук (antaltani@nubip.edu.ua).
Анотація: Вивчення дисципліни спрямоване на формування знань і підготовку студентів до самостійної професійної роботи з узагальненим об'єктом діяльності: сільськогосподарські рослини, грунт, добрива, засоби механізації, меліорація, інтегрований захист рослин. Рослинництво – профілююча навчальна дисципліна при підготовці фахівців спеціальності 201 Агрономія, яка забезпечує формування у студентів знань та умінь iз проведення технологічних заходів для максимальної реалізації біологічного потенціалу врожайності польових культур. Ефективність технологій вирощування польових культур в значній мірі залежить від фахової підготовки спеціалістів підприємств.
Категорія: Агро

Спеціальність: 201 Агрономія. ОС: Бакалавр. Семестр: 5. ECTS: 4.
Лектор: Каленська Світлана Михайлівна - професор кафедри рослинництва.
Викладач: Мазуренко Богдан Олександрович - асистент кафедри рослинництва.
Анотація: Курс присвячений вивченню ботаніко-морфологічних та біологічних особливостей сільськогосподарських культур, технології їх вирощування для студентів агробіологічного напряму.

Категорія: Агро

Спеціальність: 203 Садівництво та виноградарство. ОС: Бакалавр. Семестр: 4. ЄКТС: 6.
Автор: Гарбар Леся Анатоліївна - доцент кафедри рослинництва; Антал Тетяна Володимирівна - доцент кафедри рослинництва.
Анотація: Курс присвячений вивченню ботаніко-морфологічних та біологічних особливостей сільськогосподарських культур, технології їх вирощування, догляду та збирання та переробки сільськогосподарської продукції.

Категорія: СВ
Рік останньої атестації: 2020

Спеціальність: 201 Агрономія; 203 Садівництво та виноградарство. ОС: Бакалавр. Семестр: 8. ECTS: 5 (201), 4 (203).
Авторка: Ярош Анна В'ячеславівна - доцентка кафедри ґрунтознавства та охорони ґрунтів ім. проф. М.К. Шикули 
Анотація: Курс передбачає формування базису професійних компетенцій, необхідних в галузі сільськогосподарських меліорацій як основи підвищення ефективності та прибутковості  агровиробництва, продуктивності та збереження родючості ґрунтів, екологічної безпеки землеробства.

Категорія: Спільні (Агро&СВ)
Рік останньої атестації: 2022