Статистики та економічного аналізу

Courses tagged with "Статистики та економічного аналізу"

Specialties: 071 Accounting and taxation. Degree: Bachelor. Semester: 3-4. ECTS: 6.
Author: PhD, Assosiate Professor Olena Bohdaniuk, Department of Statistic and Economic Analysis.
Annotation: course in Statistics intended for students in a wide variety of areas of study. Topics discussed include displaying and describing data, the normal curve, regression, probability, statistical inference, confidence intervals, and hypothesis tests etc. with applications in the real world.

Category: ОіА
Рік останньої атестації: 2020

Спеціальність: 071 Облік та оподаткування. ОС: Бакалавр. Семестр: 1. ECTS: 3.
Автор: Воляк Леся Романівна - старший викладач кафедри статистики та економічного аналізу.
Анотація: Дисципліна передбачає набуття майбутніми фахівцями ґрунтовних економічних знань, формування у них логіки економічного мислення і економічної культури, навчання їх базовим методам пізнання і аналізу економічних процесів, вмінню приймати обґрунтовані рішення з приводу економічних проблем, пов’язаних з їх майбутньою практичною діяльністю; формування у студентів цілісної системи знань про майбутню професію обліковця-аналітика, набуття умінь орієнтуватися в послідовних етапах отримання бухгалтерської освіти, засвоєнні базових понять і категорій обліково-аналітичної науки та практики з метою широкого використання здобутих знань для отримання конкурентоспроможної освіти на першому бакалаврському рівні.

Category: ОіА

ЕНК призначений для студентів скороченого терміну навчання
Спеціальність: 072 Фінанси, банківська справа та страхування ОС: Бакалавр. Семестр: 3. ЕSTS: 5.
Автори: Богданюк Олена Володимирівна - доцент кафедри статистики та економічного аналізу; Клименко Наталія Анатоліївна - доцент кафедри економічної кібернетики; Костенко Інна Сергіївна - асистент кафедри економічної кібернетики.
Category: ФіК
Рік останньої атестації: 2021

Спеціальність: 072 Фінанси, банківська справа та страхування (Фінанси і кредит). ОС: Бакалавр. Семестр: 2-3. ECTS: 5.
Автори: Воляк Леся Романівна - старший викладач кафедри статистики та економічного аналізу.
Анотація: Предметом дисципліни є теоретико-ймовірнісні методи та методи математичної статистики. Докладно вивчаються методи побудови математичної моделі ймовірностного експерименту, імітації випадкових величин, теорії статистичного оцінювання, кореляційного та регресійного аналізу.

Category: ФіК
Рік останньої атестації: 2018

Спеціальність: 072 Фінанси, банківська справа та страхування (Фінанси і кредит). ОС: Бакалавр. Семестр: 4. ЕСТS: 2 (4).
Автори: Рябенко Леся Михайлівна - доцент кафедри статистики та економічного аналізу; Шиш Анатолій Миколайович - доцент кафедри статистики та економічного аналізу.

Category: ФіК

Спеціальність:076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність». ОС: Бакалавр. Семестр: 3. ECTS: 5.
Автор: Симоненко Олена Іванівна - доцент кафедри статистики та економічного аналізу.
Анотація: Навчальний курс передбачає систематичний виклад математичних основ і положень теорії ймовірностей та статистики. Він охоплює такі важливі поняття, як стохастичний експеримент, ймовірнісні події та величини, розподіли та числові характеристики випадкових величин, граничні теореми теорії ймовірностей, класичні задачі та методи теорії оцінювання статистичних параметрів і перевірки статистичних гіпотез, кореляційний і регресійний аналізи тощо.

Category: ФіК
Рік останньої атестації: 2019

Спеціальність: 072 Фінанси, банківська справа та страхування (Фінанси і кредит). ОС: Бакалавр. Семестр: 5. ЄКТС: 4.
Автор: Куць Тетяна Валеріївна - доцент кафедри статистики та економічного аналізу.
Анотація: Курс «Фінансовий аналіз» сфокусований на вивченні сучасних засад з теорії та методології фінансового аналізу. Вивчення дисципліни «Фінансовий аналіз» надає комплексне розкриття сутності та значення фінансового аналізу стану суб'єктів господарювання; формування чіткого уявлення про зміст фінансово-господарської діяльності в умовах ринкової економіки, причинно-наслідкові взаємозв'язки економічних явищ та фінансових процесів, структуру інформаційного забезпечення менеджменту; набуття навичок обґрунтування управлінських рішень з розв'язання фінансових ситуацій; оволодіння навичками організації та проведення фінансового аналізу.

Category: ФіК
Рік останньої атестації: 2020

Specialties: 072 Фінанси, банківська справа та страхування (Фінанси, банківська справа та страхування). DegreeBachelor. Semester: 5. ECTS: 4.
Developer: PhD, Assosiate Professor Olena Bogdaniuk, Department of Statistic and Economic Analysis.
Annotation: "Economic analysis" is one of the main components of the cycle of disciplines, all of which are aimed at providing professional training and auditing educational qualification of "Bachelor".

Working program_Kiber.pdfWorking program_Kiber.pdf
Category: ФіК
Рік останньої атестації: 2017

Спеціальності:051 Економіка (Економіка підприємства); •071 Облік і оподаткування (Облік і аудит); •072 Фінанси, банківська справа та страхування (Фінанси і кредит); •076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність.

ОС: Бакалавр. Семестр: 4; 5. ECTS4; 5.
Автор: Симоненко Олена Іванівна - кандидат економічних наук, доцент кафедри статистики та економічного аналізу.
Анотація: В курсі розглянуто основні методи оцінювання параметрів економетричних моделей з урахуванням особливостей економічної інформації.

Рік останньої атестації: 2017

Спеціальність: 051 Економіка підприємства; 071 Облік і оподаткування (Облік і оподаткування); 072 Фінанси, банківська справа та страхування (Фінанси, банківська справа та страхування). В т.ч. для слухачів другої вищої освіти. ОС: Бакалавр. Семестр: 1. ECTS: 5.
Автор: Собченко Тетяна Степанівна, канд. екон. наук, доцент кафедри статистики та економічного аналізу.
Анотація: Курс передбачає вивчення теоретичних основ економічного аналізу й подальшого їх використання для оцінки та аналізу конкретних питань, показників діяльності підприємства. Розглядаються питання значення економічного аналізу в управлінні виробництвом, його роль і розвиток, основні категорії й види економічного аналізу, методи й прийоми аналізу діяльності сільськогосподарських підприємств, інформаційна база та організація аналітичної роботи. Розкриваються питання з техніко-економічного й фінансового аналізу, методів аналізу та оцінки окремих показників.

Рік останньої атестації: 2020

Спеціальність: •051 Економіка (Економіка підприємства); •071 Облік і оподаткування (Облік і аудит); •072 Фінанси, банківська справа та страхування (Фінанси і кредит); •073 Менеджмент; •075 Маркетинг; •076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність. ОС: Бакалавр. Семестр: 2-3. ЄКТС: 6.
Автори: доценти кафедри статистики та економічного аналізу - Макарчук Оксана Григорівна; Воляк Леся Романівна.

Specialty: •051 Economics; •071 Accounting and Taxation; •072 Finance, Banking and Insurance. OS: Bachelor. Semester: 2. ECTS: 5.
Author: Makarchuk O.G. - Associate Professor of the Department of Statistics and Economic Analysis; Lesia Voliak - Senior Lecturer of the Department of Statistics and Economic Analysis.
Abstract: The subject of the course is theoretical and probabilistic methods and methods of mathematical statistics. The methods of constructing a mathematical model of probabilistic experiment, simulation of random variables, theory of statistical estimation, correlation and regression analysis are studied in detail.

Рік останньої атестації: 2019

Спеціальність: 051 Економіка (Економіка підприємства). ОС: Магістр. Семестр: 0. ЄКТС: 0.
Автор: Микицей Тереза Дмитрівна - доцент кафедри статистики та економічного аналізу.

Category: ЕП
Рік останньої атестації: 2013

Спеціальність: 071 Облік і оподаткування (Облік і аудит). ОС: Магістр. Семестр: 2. ЄКТС: 5.
Автор: Лазаришина Інна Дмитрівна - завідувач кафедри статистики та економічного аналізу, доктор економічних наук, професор.
Анотація:  Дисципліна "Аналітичне обґрунтування управлінських рішень" спрямована на формування у студентів-магістрів теоретичних знань та вироблення практичних навичок прийняття рішень на основі узагальнення інформаційних потоків щодо діяльності підприємств, а також методів її організації, управління та регулювання, вмінь використання аналітичних прийомів і методів для підготовки, прийняття і практичної реалізації обґрунтованих ефективних управлінських рішень на базі побудованих моделей (дескриптивних, предикативних та нормативних).

Category: ОіА
Рік останньої атестації: 2020

Спеціальність: 071 Облік і оподаткування (Облік і аудит). ОС: Магістр. Семестр: 2. ECTS: 6.
Автор: Савчук Василь Кирилович - професор кафедри статистики та економічного аналізу; Куць Тетяна Валеріївна - доцент кафедри статистики та економічного аналізу.
Анотація: Бізнес-соціальний аналіз сфокусований на дослідженні системи оцінки і прогнозування соціально-економічного розвитку підприємства.

Category: ОіА
Рік останньої атестації: 2020

Спеціальність: 071 Облік і оподаткування (Стратегічний облік і бізнес-соціальна аналітика). ОС: Магістр. Семестр: 2. ECTS: 4.
Автор: Воляк Леся Романівна - старший викладач кафедри статистики та економічного аналізу.
Анотація: Навчальний курс передбачає вивчення методів сучасної обробки даних – інтелектуального аналізу даних (Data Mining, Knowledge Discovery in Data), аналітичного дослідження великих масивів інформації з метою виявлення нових раніше невідомих, практично корисних знань і закономірностей, необхідних для прийняття рішень; огляд методів, програмних продуктів і різних інструментальних засобів, які використовуються Data Mining; розгляд практичних прикладів застосування Data Mining; підготовка студентів до самостійної роботи з вирішення задач засобами Data Mining і розробки інтелектуальних систем.

Category: ОіА
Рік останньої атестації: 2019

Спеціальність: 071 Облік і оподаткування (Облік і аудит). ОС: Магістр. Семестр: 2. ECTS: 4.
Автор: Симоненко Олена Іванівна - доцент кафедри статистики та економічного аналізу.
Анотація: В курсі розглянуто принципи побудови сучасних моделей бізнес-соціальних систем з використанням економіко-математичних, статистичних та економетричних методів для аналізу та перспектив їх розвитку.

Category: ОіА
Рік останньої атестації: 2018

Спеціальність: 071 Облік і оподаткування (Облік і аудит). ОС: Магістр. Семестр: 2. ECTS: 4.
Викладач: к.е.н., доцент кафедри статистики та економічного аналізу Собченко Т.С.

Category: ОіА
Рік останньої атестації: 2016

Спеціальність: 071 Облік і оподаткування (Облік і аудит). ОС: Бакалавр. Семестр: 2. ЄКТС: 4.
Автор: Шиш Анатолій Миколайович - доцент кафедри статистики та економічного аналізу.

Category: ОіА

Спеціальність: 071 Облік і оподаткування (Облік і аудит). ОС: Магістр. Семестр: 2. ЄКТС: 5.
Автор: Лазаришина Інна Дмитрівна - завідувач кафедри статистики та економічного аналізу, професор.
Анотація: Курс призначено для вивчення принципів і методів стратегічного  управлінського обліку, його місця і ролі в  стратегічному управлінні діяльністю підприємства; набуття вмінь застосовувати відповідні методи і прийоми в процесі обліку витрат і калькулювання з метою прийняття ефективних стратегічних управлінських рішень.

 

Category: ОіА
Рік останньої атестації: 2020