Статистики та економічного аналізу

Пов’язані мітки:

Область Курси відмічена як "Статистики та економічного аналізу"

Спеціальність: 071 Облік і оподаткування (Облік і аудит). ОС: Бакалавр. Семестр: 6. ЄКТС: 4.
Автор: Шиш Анатолій Миколайович - доцент кафедри статистики та економічного аналізу.
Викладачі: Куць Т.В., Собченко Т.С. - доценти кафедри статистики та економічного аналізу.
Анотація: Теоретичні, методичні та організаційні основи аналізу господарської діяльності економічних суб’єктів. Аналітична оцінка бізнес-процесів економічного суб’єкта та їх ресурсного забезпечення. Фінансовий аналіз результатів господарської діяльності економічного суб’єкта.

Категорія: ОіА&АіО
Рік останньої атестації: 2021

Спеціальність: 071 Облік і оподаткування (Облік і аудит). ОС: Бакалавр. Семестр: 4. ECTS: 5.
Автор: Воляк Леся Романівна - доцент кафедри статистики та економічного аналізу.
Анотація: Метою викладання навчальної дисципліни є сформувати розуміння ризику господарської діяльності і здатність приймати адекватні рішення в ризиковому середовищі. Основними завданнями вивчення дисципліни є засвоєння новітніх знань та узагальнення світової практики щодо управління ризиками, застосування методів якісного аналізу господарських ризиків, виконання кількісної оцінки господарських ризиків, ідентифікація основних складових системи управління ризиками в бухгалтерському обліку, розроблення методики управління ризиками на підприємстві шляхом здійснення вибору інструментів оптимізації ризикових ситуацій.

Категорія: ОіА&АіО
Рік останньої атестації: 2022
Спеціальність: 071 Облік і оподаткування (Аналітичне та обліково-правове забезпечення бізнесу). ОС: Бакалавр. Семестр: 6-7. ECTS: 7.
Викладач: Шиш Анатолій Миколайович - канд. екон. наук, доцент, доцент кафедри статистики та економічного аналізу.
Анотація: Метою вивчення бізнес-аналізу є розуміння бізнес-вимог та розробка бізнес-проблемних рішень. Цей курс дозволяє професіоналу зрозуміти проблеми, з якими може зіткнутися бізнес, і розробити політику для вирішення таких проблем і дозволяє зрозуміти точку зору зацікавлених сторін. Курс зосереджений на комунікації між зацікавленими сторонами бізнесу та різними організаційними підрозділами. Навчання бізнес-аналізу прищеплює впевненість, щоб принести позитивні зміни в бізнес і допомагає впроваджувати нові стандарти бізнесу.
П23
Категорія: ОіА&АіО

Спеціальність: 071 Облік та оподаткування. ОС: Бакалавр. Семестр: 1. ECTS: 4.
Автор: Воляк Леся Романівна - доцент кафедри статистики та економічного аналізу.
Анотація: Дисципліна передбачає набуття майбутніми фахівцями ґрунтовних економічних знань, формування у них логіки економічного мислення і економічної культури, навчання їх базовим методам пізнання і аналізу економічних процесів, вмінню приймати обґрунтовані рішення з приводу економічних проблем, пов’язаних з їх майбутньою практичною діяльністю; формування у студентів цілісної системи знань про майбутню професію обліковця-аналітика, набуття умінь орієнтуватися в послідовних етапах отримання бухгалтерської освіти, засвоєнні базових понять і категорій обліково-аналітичної науки та практики з метою широкого використання здобутих знань для отримання конкурентоспроможної освіти на першому бакалаврському рівні.

Категорія: ОіА&АіО
Рік останньої атестації: 2021


Спеціальність: 071 Облік і оподаткування (Облік і аудит). ОС: Бакалавр. Семестр: 5. ECTS: 4.
Автори: Чухліб Алла Василівна - к.е.н., доцент кафедри статистики та економічного аналізу; Гузь Михайло Михайлович - к.е.н., доцент кафедри статистики та економічного аналізу.
Анотація: Вивчення дисципліни "Економіко-математичні методи і моделі" сприяє формуванню у майбутніх фахівців теоретичних знань і практичних компетентностей щодо принципів і інструментарію побудови економіко-математичних моделей, методів їх розв’язання та використання для обґрунтованого прийняття управлінських рішень в реальних умовах.
Категорія: ОіА&АіО
Рік останньої атестації: 2023
Спеціальність: 071 Облік і оподаткування (Облік і аудит). ОС: Бакалавр. Семестр: 8. ЄКТС: 5.
Викладач: Шиш Анатолій Миколайович - канд. екон. наук, доцент, доцент кафедри статистики та економічного аналізу.
Анотація: У процесі вивчення дисципліни передбачається ознайомлення із створення персонального освітнього середовища та профілів для ідентифікації дослідника у наукометричному просторі; огляд положень, ініціатив та джерельної бази, що стосуються відкритої науки та відкритого доступу, авторського права на електронний контент, етики налагодження електронних комунікацій.
П23
Категорія: ОіА&АіО

Спеціальність: 051 Економіка (Економіка підприємства); 071 Облік і оподаткування (Облік і аудит); 072 Фінанси, банківська справа та страхування (Фінанси і кредит). ОС: Бакалавр. Семестр: 2. ECTS: 4.
Автор: Чухліб Алла Василівна - доцент кафедри статистики та економічного аналізу.
Анотація: Метою вивчення навчальної дисципліни є формування базових знань студентів щодо і практичних навичок з основ ймовірносно-статистичного апарату, основних методів кількісного вимірювання випадковості дії факторів, що впливають на будь-які процеси, засад математичної статистики, яка використовується під час планування, організації та управління виробництвом, застосування математичних методів в економіці.


Категорія: ОіА&АіО
Рік останньої атестації: 2019

Specialty: 071 Accounting and Taxation. LE: Bachelor. Semesters: 6-7. ECTS: 5.
The authors: Kuts Tetyana - Associate Professor of the Department of Statistics and Economic Analysis; Shish Anatoliy - Associate Professor of the Department of Statistics and Economic Analysis.
Annotation: Theoretical, methodological and organizational bases of economic activity analysis of economic entities. Analytical assessment of business processes of an economic entity and their resource support. Financial analysis of economic activity of an economic entity.

Категорія: ОіА&АіО

Спеціальність: 071 Облік і оподаткування (Аналітичне та обліково-правове забезпечення бізнесу). ОС: Бакалавр. Семестр: 5. ECTS: 4.
Автор: Воляк Леся Романівна - канд. екон. наук, доцент кафедри статистики та економічного аналізу.
Annotation: The discipline studies the methodological foundations of modeling business processes, examines the main methods of mathematical programming, reveals the toolkit of quantitative assessment of economic processes, provides algorithms for making profitable management decisions under conditions of risk and uncertainty and their application in production, economy, financial and credit system and business. Typical and modified economic-mathematical models of various subject areas are studied, numerical examples of solving specific applied problems of economics are represented.
Моделювання бізнес-процесів.
П23

Категорія: ОіА&АіО

Specialties: 071 Accounting and taxation. Degree: Bachelor. Semester: 3-4. ECTS: 6.
Author: PhD, Assosiate Professor Olena Bohdaniuk, Department of Statistic and Economic Analysis.
Annotation: course in Statistics intended for students in a wide variety of areas of study. Topics discussed include displaying and describing data, the normal curve, regression, probability, statistical inference, confidence intervals, and hypothesis tests etc. with applications in the real world.

Категорія: ОіА&АіО
Рік останньої атестації: 2020
Спеціальність: 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність. ОС: Бакалавр. Семестр: 5. ECTS: 4.
Викладачі: Куць Тетяна Валеріївна - к.е.н., доцент кафедри статистики та економічного аналізу НУБіП; Шиш Анатолій Миколайович - к.е.н., доцент кафедри статистики та економічного аналізу НУБіП; Рябенко Леся Михайлівна - к.е.н., доцент кафедри статистики та економічного аналізу НУБіП.
Анотація: Дисципліна «Економічний аналіз» відноситься до навчальних дисциплін, вивчення яких забезпечує майбутніх фахівців теорією і методологією дослідження економічних явищ, процесів, результатів, які становлять зміст діяльності підприємства і є передумовою розробки, прийняття та підтримки управлінських рішень.
Категорія: ПТБД

Спеціальність: 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність. ОС: Бакалавр. Семестр: 2-3. ECTS: 6.
Автор: Рябенко Леся Михайлівна - старший викладач кафедри статистики та економічного аналізу.
Анотація: Для здійснення біржової діяльності важливе значення має статистична і аналітична інформація. Існує нагальна необхідність в опануванні методик розрахунку ключових біржових показників та їх статистичного аналізу для прийняття обґрунтованих управлінських рішень.

Категорія: ПТБД
Specialty: 076 Entrepreneurship, trade and stock-taking activities. OS: Bachelor. Semester: 6. ECTS: 4.
Author: Olena Bohdaniuk - PhD, Associate Professor of the Department of Statistics and Economic Analysis; Makarchuk O.G. - Associate Professor of the Department of Statistics and Economic Analysis; Lesia Voliak - Associate Professor of the Department of Statistics and Economic Analysis.
Abstract: Methodological aspects of economic and mathematical modeling, conceptual provisions, models and methods of optimization problems, basics of systems analysis are considered. The purpose of the discipline "Economic and mathematical methods and models" is to form a system of special knowledge and practical skills in the field of knowledge formation on methodology and tools of construction, as well as adequate use of different types of economic and mathematical models and methods.
Економіко-математичні методи і моделі.
Категорія: ПТБД
Рік останньої атестації: 2023

ЕНК призначений для студентів скороченого терміну навчання
Спеціальність: 072 Фінанси, банківська справа та страхування ОС: Бакалавр. Семестр: 3. ЕSTS: 5.
Автори: Богданюк Олена Володимирівна - доцент кафедри статистики та економічного аналізу; Клименко Наталія Анатоліївна - доцент кафедри економічної кібернетики; Костенко Інна Сергіївна - асистент кафедри економічної кібернетики.
Категорія: ФіК
Рік останньої атестації: 2021

Спеціальність: 072 Фінанси, банківська справа та страхування (Фінанси і кредит). ОС: Бакалавр (Ск). Семестр: 2-3. ECTS: 5.
Автори: Воляк Леся Романівна - старший викладач кафедри статистики та економічного аналізу.
Анотація: Предметом дисципліни є теоретико-ймовірнісні методи та методи математичної статистики. Докладно вивчаються методи побудови математичної моделі ймовірностного експерименту, імітації випадкових величин, теорії статистичного оцінювання, кореляційного та регресійного аналізу.

Категорія: ФіК
Рік останньої атестації: 2018

Спеціальність: 072 Фінанси, банківська справа та страхування (Фінанси і кредит). ОС: Бакалавр. Курс: 1-2. Семестр: 2-3; 3 (нп). ECTS: 6; 1 (нп).

Автор: Симоненко Олена Іванівна - доцент кафедри статистики та економічного аналізу.
Анотація: У курсі розглядаються основні методи збирання, обробки та аналізу масових статистичних даних: статистичне спостереження, зведення і групування, статистичні таблиці і графіки, середні і відносні показники, прийоми аналізу рядів динаміки, індексний, вибірковий, дисперсійний та кореляційний методи аналізу.

Категорія: ФіК
Рік останньої атестації: 2021

Спеціальність: 072 Фінанси, банківська справа та страхування (Фінанси і кредит). ОС: Бакалавр. Семестр: 5. ЄКТС: 6.
Автор: Куць Тетяна Валеріївна - доцент кафедри статистики та економічного аналізу.
Анотація: Курс «Фінансовий аналіз» сфокусований на вивченні сучасних засад з теорії та методології фінансового аналізу. Вивчення дисципліни «Фінансовий аналіз» надає комплексне розкриття сутності та значення фінансового аналізу стану суб'єктів господарювання; формування чіткого уявлення про зміст фінансово-господарської діяльності в умовах ринкової економіки, причинно-наслідкові взаємозв'язки економічних явищ та фінансових процесів, структуру інформаційного забезпечення менеджменту; набуття навичок обґрунтування управлінських рішень з розв'язання фінансових ситуацій; оволодіння навичками організації та проведення фінансового аналізу.

Категорія: ФіК
Рік останньої атестації: 2020
Working program_Kiber.pdfWorking program_Kiber.pdf

Specialties: 072 Фінанси, банківська справа та страхування (Фінанси, банківська справа та страхування). Degree: Bachelor. Semester: 5. ECTS: 4.
Developer: PhD, Assosiate Professor Olena Bogdaniuk, Department of Statistic and Economic Analysis.
Annotation: "Economic analysis" is one of the main components of the cycle of disciplines, all of which are aimed at providing professional training and auditing educational qualification of "Bachelor".

Категорія: ФіК
Рік останньої атестації: 2017

 Спеціальність:  051 Економіка; 071 Облік і оподаткування; 072 Фінанси, банківська справа та страхування (Фінанси і кредит); 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність;  ОС: Бакалавр. Курс: 2. Семестр: 4. ECTS: 5.
Автор: Симоненко Олена Іванівна - кандидат економічних наук, доцент кафедри статистики та економічного аналізу.
Анотація: В курсі розглянуто основні методи оцінювання параметрів економетричних моделей з урахуванням особливостей економічної інформації.

Категорія: Спільні курси
Рік останньої атестації: 2022

Спеціальність: 071 Облік і оподаткування (Облік і аудит). ОС: Бакалавр. Семестр: 5. ECTS: 5.
Автор: Собченко Т.С. - доцент кафедри статистики та економічного аналізу; Гузь М.М. - доцент кафедри статистики та економічного аналізу.
Анотація: Розглядаються методологічні принципи статистичного моделювання та прогнозування соціально-економічних явищ процесів, різні модифікації моделей динаміки, структури і взаємозв'язків, умови адаптації їх до специфіки об'єктів моделювання. Аналітичні можливості та межі застосування конкретних моделей ілюструються на прикладах, різних за соціально-економічним змістом та інформаційною базою.

Категорія: Спільні курси
Рік останньої атестації: 2017