Технічного сервісу

Область Курси відмічена як "Технічного сервісу"

Спеціальність: 133 Галузеве машинобудування. ОС: Бакалавр. Семестр: 3. ЄКТС: 3.
Автори: Голуб Геннадій Анатолійович - д.т.н, професор кафедри тракторів, автомобілів та біоенергоресурсів; Чуба В'ячеслав Володимирович - к.т.н., доцент кафедри тракторів, автомобілів та біоенергоресeрсів.

Категорія: ГМаш
Рік останньої атестації: 2021

Спеціальність: 133 Галузеве машино­бу­ду­ва­ння. ОС: Бакалавр. Семестр: 6. ЄКТС: 3.
Автори: Голуб Геннадій Анатолійович - д.т.н., професор кафедри тракторів, автомобілів та біоенергоресурсів; Чуба В'ячеслав Володимирович - к.т.н., доцент кафедри тракторів, автомобілів та біоенергоресерсів.

Категорія: ГМаш
Рік останньої атестації: 2022

Спеціальність: 133 Галузеве машинобудування. ОС: Бакалавр. Семестр: 6. ЄКТС: 3.
Автор: Чуба В'ячеслав Володимирович - доцент кафедри тракторів, автомобілів та біоенергосистем.

bank0

Категорія: ГМаш

Спеціальність: 133 Галузеве машинобудування. ОС: Бакалавр. Семестр: 1. ЄКТС: 4.
Автори: Марус Олег Анатолійович - доцент кафедри тракторів, автомобілів та біоенергосистем.
Анотація: Курс спрямований надати майбутнім фахівцям уяву про галузь діяльності фахівця – машинобудівника, сформувати первинні знання з сучасного сільськогосподарського машинобудування, окреслити головні проблеми галузі.

NN16~10lek

Категорія: ГМаш

Спеціальність: 133 Галузеве машинобудування (Машини та обладнання сільськогосподарського виробництва). ОС: Магістр. Семестр: 1. ЄКТС: 5.
Автор: Марус Олег Анатолійович - доцент кафедри тракторів, автомобілів та біоенергосистем.

NN16`13lek`3zav

Категорія: МОБ

Спеціальність: 133 Галузеве машинобудування ( Машини та обладнання сільськогосподарського виробництва). ОС: Магістр. Семестр: 2. ECST: 4.
Автор: Чуба В'ячеслав Володимирович - канд. техн. наук, доцент кафедри тракторів, автомобілів та біоенергосистем.
Викладач: Ганженко Олександр Миколайович - канд. техн. наук, доцент кафедри тракторів, автомобілів та біоенергосистем.
Анотація: Дисципліна призначена для вивчення принципів проектування машин і обладнання для виробництва та використання біопалив, нормативного забезпечення, методів визначення основних параметрів якості сировини і продуктів, методик проведення техніко-економічної, екологічної оцінки.

Категорія: МОБ

Спеціальність: 133 Галузеве машинобудування (Машини та обладнання сільськогосподарського виробництва). ОС: Магістр. Семестр: 4. ЄКТС: 3.
Автор: Марус Олег Анатолійович - доцент кафедри тракторів, автомобілів та біоенергосистем.

Категорія: МОБ

Спеціальність: 133 Галузеве машинобудування. МП:  Обладнання лісового комплексу
 ОС: Магістр. Семестр: 1-2. ECST: 5.
Автор: Чуба В'ячеслав Володимирович - доцент кафедри тракторів, автомобілів та біоенергосистем.
Анотація: Дисципліна призначена для вивчення основних принципів ресурсо- та енергозбереження при виробництві, основ розробки екологічно чистих технологій та обладнання, прогнозування виходу основної та попутної продукції та кількості викидів у навколишнє середовище, освоєння принципів та методів промислового виробництва, що дозволяють суттєво зменшити питомі витрати природних матеріальних та енергетичних ресурсів при проектуванні та виготовленні обладнання лісового комплексу.

Категорія: ОЛК

Спеціальність: 133 Галузеве машинобудування (Обладнання лісового комплексу). ОС: Магістр. Семестр: 2. ЄКТС: 4.
Автор: Титова Людмила Леонидовна - доцент кафедри технічного сервісу та інженерного менеджменту ім. М.П.Момотенка.

NN16`bank0

Категорія: ОЛК

Спеціальність: 133 Галузеве машинобудування (Обладнання лісового комплексу). ОС: Магістр. Семестр: 1. ЄКТС: 6.
Автор: Марус Олег Анатолійович - доцент кафедри тракторів, автомобілів та біоенергосистем.

NN16`9lek`3zav

Категорія: ОЛК

Спеціальність: 133 Галузеве машинобудування (Технічний сервіс машин та обладнання АПК). ОС: Магістр. Семестр: 1. ЄКТС: 5.
Викладач: Марус Олег Анатолійович - доцент кафедри тракторів, автомобілів та біоенергосистем.
Анотація: Освоєння дисципліни передбачає: вивчення методів, правил і норм проектування, які забезпечують виготовлення надійних і економічних конструкцій; освоєння основних теоретичних положень проектування, умов вибору рішень, перспектив розвитку обладнання технічного сервісу і їх застосування; набуття практичних навичок з виконання пошуку перспективних проектних рішень та оформлення наукової та конструкторської документації; глибокого розгляду специфіки конструювання обладнання технічного сервісу; вивчення та опрацювання методології проектування обладнання технічного сервісу з урахуванням вимог експлуатації та виготовлення.

blank20

Категорія: ТСМ

Спеціальність: 208 Агроінженерія. ОС: Бакалавр. Семестр: 8; 4 (Ск). ЄКТС: 6; 5 (Ск).
Автор: Михайлович Ярослав Миколайович - к.т.н., професор кафедри технічного сервісу та інженерного менеджменту ім. М.П.Момотенка;
Дев'ятко Олена Сергіївна - к.т.н., доцент кафедри технічного сервісу та інженерного менеджменту ім. М.П.Момотенка.
Анотація: Підготовка фахівця, здатного кваліфіковано вирішувати питання експлуатації машин і обладнання в умовах фермерських та індивідуальних господарств, орендних підприємств та селянських спілок. Предметом вивчення є потокові механізовані технологічні процеси виробництва сільськогосподарських культур, методи експериментального визначення та теоретичного розрахунку основних техніко-експлуатаційних показників машинно-тракторних агрегатів і комплектного обладнання та їх налагодження роботи в умовах виробника.

Категорія: АІ
Рік останньої атестації: 2021

Спеціальність: 208 Агроінженерія. ОС: Бакалавр. Семестр: 8. ECTS: 3.
Викладачі: Шимко Любов Сергіївна, к.т.н., доцент кафедри технічного сервісу та інженерного менеджменту ім. М.П. Момотенка; Войтюк Валерій Дмитрович, д.т.н., професор кафедри технічного сервісу та інженерного менеджменту ім. М.П. Момотенка; Опалко Вікторія Григорівна, к.т.н., доцент кафедри технічного сервісу та інженерного менеджменту ім. М.П. Момотенка.
Анотація: Формування у майбутніх фахівців сучасного управлінського мислення та системи спеціальних знань у галузі інженерії сільськогосподарського виробництва, розуміння концептуальних основ системного управління в інженерних службах, господарств і підприємств АПК; набуття навичок і умінь аналізу внутрішнього та зовнішнього середовища організації, прийняття адекватних управлінських рішень.

Категорія: АІ
Рік останньої атестації: 2021

Стандартизація та сертифікація техніки і обладнання.
Спеціальність:
208 Агроінженерія. ОС: Бакалавр. Семестр: 7; 4 (Ск). ЄКТС: 3; 4 (Ск).
Автори: Дев'ятко Олена Сергіївна - канд. техн. наук, доцент кафедри технічного сервісу та інженерного менеджменту ім. М.П.Момотенка; Рубльов Владислав Іванович - д-р техн. наук, професор; Денисенко Микола Іванович - канд. техн. наук, доцент.
Кафедра: Технічного сервісу та інженерного менеджменту ім. М.П.Момотенка.
Анотація: Стандартизація - діяльність, яка поля­гає у встановленні положень для загаль­ного і багаторазового застосування для вирі­шення потенційних завдань з метою досягнення оптимального ступеню впо­ряд­ку­вання у певній галузі, резуль­татом якої є підви­щення ступеня від­по­від­ності продукції, процесів та послуг їх функ­ціо­наль­ному призначенню і сприянню науково-технічному співробітництву.

Категорія: АІ
Рік останньої атестації: 2022

Спеціальність:
208 Агроінженерія.
ОС: Бакалавр. Семестр: 6. ECTS: 4; 3 курс (Ск).
Лектор: Надточій Олександр Васильович, канд. техн. наук, доцент кафедри технічного сервісу та інженерного менеджменту ім. М.П. Момотенка. Тітова Людмила Леонідівна, канд. техн. наук, доцент кафедри технічного сервісу та інженерного менеджменту ім. М.П. Момотенка
Анотація: засвоєння теоретичних основ проектування системи технічного обслуговування машин та набуття практичних знань і вмінь комплектування виробничо-технічної бази технологічним обладнанням, визначення технічного стану машин, діагностування, оптимального визначення методів і способів технічного обслуговування, прогнозування залишкового ресурсу та відновлення роботоздатності техніки для її ефективного використання.
Категорія: АІ
Рік останньої атестації: 2023
Спеціальність: 208 Агроінженерія. ОС: Бакалавр. Семестр: 7. ЄКТС: 6.
Автори: Надточій Олександр Васильович - доцент кафедри технічного сервісу та інженерного менеджменту ім. М.П.Момотенка; Тітова Людмила Леонидовна - доцент кафедри технічного сервісу та інженерного менеджменту ім. М.П.Момотенка.
Анотація: Отримання теоретичних знання та практичних навиків, які будуть необхідні в практичній діяльності: основи проектування системи технічного обслуговування машин та обладнання АПК; принципи комплектування виробничо-технічної бази технологічним обладнанням; порядок монтажу та пуско-налагодження машин та обладнання АПК; принципи визначення перспективних напрямів використання і надання послуг аграрного сервісу; основи аналізу і дослідження конструкцій машин та обладнання і оцінювання їх технічного рівня; порядок оформлення документації на комплектування матеріально-технічної бази, складання звітної документації, проведення технічної експертизи і оформлення рекламацій; порядок та методи діагностування складних машин, дефектування деталей.
Категорія: АІ
Рік останньої атестації: 2021

Спеціальність: 275 Транспортні технології. ОС: Бакалавр. Семестр: 7. ЄКТС: 4.
Автори: Голуб Геннадій Анатолійович - професор кафедри тракторів, автомобілів та біоенергосистем, професор; Завадська Оксана Анатоліївна - асистент кафедри тракторів, автомобілів та біоенергосистем.

Категорія: ТТ

Спеціальність: 275 Транспортні технології (автомобільний транспорт). ОС: Бакалавр. Семестр: 8. ЄКТС: 4.
Автори: Надточій Олександр Васильович - доцент кафедри технічного сервісу та інженерного менеджменту ім. М.П.Момотенка; Тітова Людмила Леонідівна - доцент кафедри технічного сервісу та інженерного менеджменту ім. М.П.Момотенка.
Анотація: Вивчення основ технології та організації, означення, основні положення, стан автомобільних перевезень у Європі, роль транспортного фактору в економіці України, міжнародних вантажів в Україні, проблеми підвищення конкуренто-спроможністю автомобільного транспорту України, інформаційне забезпечення перевезень, загальні поняття про документообіг.

Категорія: ТТ

Спеціальність: 275 Транспортні технології (на автомобільному транспорті). ОС: Бакалавр. Семестр: 6; 3 (Ск). ЄКТС: 4; 4 (Ск).
Автор: Опалко Вікторія Григорівна - доцент кафедри транспортних технологій та засобів у АПК.
Анотація: Дисципліна передбачає теоретичну і практичну підготовку студентів для ефективного використання транспорту для забезпечення технологічних процесів вирощування та збирання сільськогосподарських культур.

Категорія: ТТ
Рік останньої атестації: 2023

Спеціальність: 208 Агроінженерія (Оптимізація процесів, параметрів і режимів роботи техніки АПК). ОС: Магістр. Семестр: 2. ECTS: 4.
Лектор: Роговський Іван Леонідович, канд. тех. наук, доцент кафедри технічного сервісу та інженерного менеджменту імені М.П. Момотенка; Тітова Людмила Леонідівна, канд. тех. наук, доцент кафедри технічного сервісу та інженерного менеджменту імені М.П. Момотенка.
Анотація: Мета дисципліни полягає в тому, щоб виробити у студента здатність системного розгляду задач технічних систем сільськогосподарських машин і подати конструктивні методи їх розв’язання, зокрема задач динаміки машин та оптимального керування режимами їхньої роботи при випробуванні. Завдання дисципліни полягає у наступному: засвоїти основні положення системного підходу при розв’язанні задач випробування обладнання і конструкцій машин та режимів їхньої роботи; освоїти методи моделювання динаміки руху сільськогосподарських машин.

Категорія: АІ