Технічного сервісу

Courses tagged with "Технічного сервісу"

Спеціальність: 133 Галузеве машинобудування (Обладнання лісового комплексу). ОС: Магістр. Семестр: 2. ЄКТС: 4.
Автор: Титова Людмила Леонидовна - доцент кафедри технічного сервісу та інженерного менеджменту ім. М.П.Момотенка.

NN16`bank0

Category: ОЛК

Спеціальність: 133 Галузеве машинобудування (Обладнання лісового комплексу). ОС: Магістр.
Автори: Надточій Олександр Васильович - доцент кафедри технічного сервісу та інженерного менеджменту ім. М.П.Момотенка; Титова Людмила Леонидовна - доцент кафедри технічного сервісу та інженерного менеджменту ім. М.П.Момотенка.

Category: ОЛК

Спеціальність: 133 Галузеве машинобудування (Технічний сервіс машин та обладнання сільськогосподарського виробництва). ОС: Магістр. Семестр: 3. ЄКТС: 4.
Автор: Титова Людмила Леонидовна - доцент кафедри технічного сервісу та інженерного менеджменту ім. М.П.Момотенка.

NN16`bank0

Category: ТСМ

Спеціальність: 208 Агроінженерія. ОС: Бакалавр. Семестр: 8; 4 (Ск). ЄКТС: 6; 5 (Ск).
Автор: Михайлович Ярослав Миколайович - к.т.н., професор кафедри технічного сервісу та інженерного менеджменту ім. М.П.Момотенка;
Дев'ятко Олена Сергіївна - к.т.н., доцент кафедри технічного сервісу та інженерного менеджменту ім. М.П.Момотенка.
Анотація: Підготовка фахівця, здатного кваліфіковано вирішувати питання експлуатації машин і обладнання в умовах фермерських та індивідуальних господарств, орендних підприємств та селянських спілок. Предметом вивчення є потокові механізовані технологічні процеси виробництва сільськогосподарських культур, методи експериментального визначення та теоретичного розрахунку основних техніко-експлуатаційних показників машинно-тракторних агрегатів і комплектного обладнання та їх налагодження роботи в умовах виробника.

Category: АІ
Рік останньої атестації: 2021

Спеціальність: 208 Агроінженерія. ОС: Бакалавр. Семестр: 8. ECTS: 3.
Викладачі: Шимко Любов Сергіївна, к.т.н., доцент кафедри технічного сервісу та інженерного менеджменту ім. М.П. Момотенка; Войтюк Валерій Дмитрович, д.т.н., професор кафедри технічного сервісу та інженерного менеджменту ім. М.П. Момотенка; Опалко Вікторія Григорівна, к.т.н., доцент кафедри технічного сервісу та інженерного менеджменту ім. М.П. Момотенка.
Анотація: Формування у майбутніх фахівців сучасного управлінського мислення та системи спеціальних знань у галузі інженерії сільськогосподарського виробництва, розуміння концептуальних основ системного управління в інженерних службах, господарств і підприємств АПК; набуття навичок і умінь аналізу внутрішнього та зовнішнього середовища організації, прийняття адекватних управлінських рішень.

Category: АІ
Рік останньої атестації: 2021

Стандартизація та сертифікація техніки і обладнання.
Спеціальність:
208 Агроінженерія. ОС: Бакалавр. Семестр: 7; 4 (Ск). ЄКТС: 3; 4 (Ск).
Автори: Дев'ятко Олена Сергіївна - канд. техн. наук, доцент кафедри технічного сервісу та інженерного менеджменту ім. М.П.Момотенка; Рубльов Владислав Іванович - д-р техн. наук, професор; Денисенко Микола Іванович - канд. техн. наук, доцент.
Кафедра: Технічного сервісу та інженерного менеджменту ім. М.П.Момотенка.
Анотація: Стандартизація - діяльність, яка поля­гає у встановленні положень для загаль­ного і багаторазового застосування для вирі­шення потенційних завдань з метою досягнення оптимального ступеню впо­ряд­ку­вання у певній галузі, резуль­татом якої є підви­щення ступеня від­по­від­ності продукції, процесів та послуг їх функ­ціо­наль­ному призначенню і сприянню науково-технічному співробітництву.

Category: АІ
Рік останньої атестації: 2022
Спеціальність: 208 Агроінженерія. ОС: Бакалавр. Семестр: 7. ЄКТС: 6.
Автори: Надточій Олександр Васильович - доцент кафедри технічного сервісу та інженерного менеджменту ім. М.П.Момотенка; Тітова Людмила Леонидовна - доцент кафедри технічного сервісу та інженерного менеджменту ім. М.П.Момотенка.
Анотація: Отримання теоретичних знання та практичних навиків, які будуть необхідні в практичній діяльності: основи проектування системи технічного обслуговування машин та обладнання АПК; принципи комплектування виробничо-технічної бази технологічним обладнанням; порядок монтажу та пуско-налагодження машин та обладнання АПК; принципи визначення перспективних напрямів використання і надання послуг аграрного сервісу; основи аналізу і дослідження конструкцій машин та обладнання і оцінювання їх технічного рівня; порядок оформлення документації на комплектування матеріально-технічної бази, складання звітної документації, проведення технічної експертизи і оформлення рекламацій; порядок та методи діагностування складних машин, дефектування деталей.
Category: АІ
Рік останньої атестації: 2021

Спеціальність:
208 Агроінженерія.
ОС: Бакалавр. Семестр: 6. ECTS: 4; 3 курс (Ск).
Лектор: Надточій Олександр Васильович, канд. техн. наук, доцент кафедри технічного сервісу та інженерного менеджменту ім. М.П. Момотенка. Тітова Людмила Леонідівна, канд. техн. наук, доцент кафедри технічного сервісу та інженерного менеджменту ім. М.П. Момотенка
Анотація: засвоєння теоретичних основ проектування системи технічного обслуговування машин та набуття практичних знань і вмінь комплектування виробничо-технічної бази технологічним обладнанням, визначення технічного стану машин, діагностування, оптимального визначення методів і способів технічного обслуговування, прогнозування залишкового ресурсу та відновлення роботоздатності техніки для її ефективного використання.
Category: АІ

Спеціальність: 275 Транспортні технології (автомобільний транспорт). ОС: Бакалавр. Семестр: 8. ЄКТС: 4.
Автори: Надточій Олександр Васильович - доцент кафедри технічного сервісу та інженерного менеджменту ім. М.П.Момотенка; Тітова Людмила Леонідівна - доцент кафедри технічного сервісу та інженерного менеджменту ім. М.П.Момотенка.
Анотація: Вивчення основ технології та організації, означення, основні положення, стан автомобільних перевезень у Європі, роль транспортного фактору в економіці України, міжнародних вантажів в Україні, проблеми підвищення конкуренто-спроможністю автомобільного транспорту України, інформаційне забезпечення перевезень, загальні поняття про документообіг.

Category: ТТ

Спеціальність: 275 Транспортні технології (на автомобільному транспорті). ОС: Бакалавр. Семестр: 6; 3 (Ск). ЄКТС: 4; 4 (Ск).
Автор: Опалко Вікторія Григорівна - доцент кафедри транспортних технологій та засобів у АПК.
Анотація: Дисципліна передбачає теоретичну і практичну підготовку студентів для ефективного використання транспорту для забезпечення технологічних процесів вирощування та збирання сільськогосподарських культур.

Category: ТТ

Спеціальність: 208 Агроінженерія (Оптимізація процесів, параметрів і режимів роботи техніки АПК). ОС: Магістр. Семестр: 2. ECTS: 4.
Лектор: Роговський Іван Леонідович, канд. тех. наук, доцент кафедри технічного сервісу та інженерного менеджменту імені М.П. Момотенка; Тітова Людмила Леонідівна, канд. тех. наук, доцент кафедри технічного сервісу та інженерного менеджменту імені М.П. Момотенка.
Анотація: Мета дисципліни полягає в тому, щоб виробити у студента здатність системного розгляду задач технічних систем сільськогосподарських машин і подати конструктивні методи їх розв’язання, зокрема задач динаміки машин та оптимального керування режимами їхньої роботи при випробуванні. Завдання дисципліни полягає у наступному: засвоїти основні положення системного підходу при розв’язанні задач випробування обладнання і конструкцій машин та режимів їхньої роботи; освоїти методи моделювання динаміки руху сільськогосподарських машин.

Category: АІ

Спеціальність: 208 Агроінженерія (Агроінженерія). ОС: Магістр. Семестр: 1. ЄКТС: 4.
Автор: Дев'ятко Олена Сергіївна - к.т.н., доцент кафедри технічного сервісу та інженерного менеджменту ім. М.П.Момотенка.
Анотація: Дисципліна вивчає теоретичні і організаційні основи інноваційних інженерних технологій. Розглядає їх нормативне і технічне забезпечення та правові законодавчі акти щодо інноваційних технологій.

Category: АІ
Рік останньої атестації: 2021

Спеціальність: 208 Агроінженерія (Агроінженерія). ОС: Магістр. Семестр: 1. ЄКТС: 4.
Автор: Шимко Любов Сергіївна - доцент кафедри технічного сервісу та інженерного менеджменту ім. М.П.Момотенка; Опалко Вікторія Григорівна - доцент кафедри технічного сервісу та інженерного менеджменту ім. М.П.Момотенка.
Анотація: Підвищення загальноосвітнього теоретичного і практичного рівня інженера-механіка сільськогосподарського виробництва шляхом засвоєння основних теоретичних положень і практичних навиків з логістичної концепції з забезпечення переміщення сільськогосподарської продукції до споживача.

Category: АІ

Спеціальність: 208 Агроінженерія. ОС: Магістр. Семестр: 1. ЄКТС: 4.
Автор: Шатров Руслан Володимирович - доцент кафедри технічного сервісу та інженерного менеджменту ім. М.П.Момотенка.

Проектування і розрахунок технологічних систем у рослинництві

Category: АІ

Спеціальність: 208 Агроінженерія. ОСМагістр. Семестр: 2. ЄКТС: 4.
Автор: Шатров Руслан Володимирович - доцент кафедри технічного сервісу та інженерного менеджменту ім. М.П.Момотенка.

Category: АІ

Спеціальність: 208 Агроінженерія. ОП: Агроінженерія. ОС: Магістр. Семестр: 2. ECTS: 4.
Автори: Войтюк Валерій Дмитровч - професор кафедри технічного сервісу та інженерного менеджменту ім. М.П.Момотенка. Шимко Любов Сергіївна - доцент кафедри технічного сервісу та інженерного менеджменту ім. М.П.Момотенка.

Blank16'5res

Category: АІ

ВізиткаСпеціальність: 274 Автомобільний транспорт. ОС: Магістр. Семестр: 1. ECTS: 4.
Лектор: Роговський Іван Леонідович, канд. тех. наук, доцент кафедри технічного сервісу та інженерного менеджменту імені М.П. Момотенка; Тітова Людмила Леонідівна, канд. тех. наук, доцент кафедри технічного сервісу та інженерного менеджменту імені М.П. Момотенка.
Анотація: Метою вивчення дисципліни є формування фахових знань та вчень, що дозволяють вільно володіти складним комплексом системного підходу при розв’язанні задач випробування обладнання і конструкцій машин та режимів їхньої роботи; ознайомитись з методами фізичного та математичного моделювання технічних систем таких як двигун; освоїти методи моделювання динаміки руху автотранспортних засобів; ознайомитись з методами аналізу та синтезу технічних систем; загальні принципи підтримування справного стану транспортних засобів їх діагностуванням і технічним обслуговуванням, з використанням технологій і сучасних засобів технічної діагностики для оперативного виявлення локалізації і усунення неполадки або відмови.

Category: АТ

Спеціальність: 274 Автомобільний транспорт. ОС: Магістр. Семестр: 1. ECTS: 4.
Лектор: Войтюк Валерій Дмитрович, д-р. тех. наук, професор кафедри технічного сервісу та інженерного менеджменту імені М.П. Момотенка.
Анотація: Метою вивчення дисципліни є формування фахових знань та вчень, що дозволяють вільно володіти в області теоретичних основ технічної експлуатації автомобілів, управління їх здатністю і технологічними процесами ТО і ПР на автотранспортних підприємствах; надання студентам знань по методам і засобам підтримки технічного стану автомобіля, його агрегатів, систем і механізмів, організації обслуговування і поточного ремонту.

Category: АТ
Спеціальність: 274 Автомобільний транспорт.
ОС: Магістр. Семестр: 1. ECTS: 4.
Лектор: Надточій Олександр Васильович, канд. техн. наук, доцент кафедри технічного сервісу та інженерного менеджменту ім. М.П. Момотенка.
Анотація: Метою вивчення дисципліни є формування фахових знань та вмінь стосовно інформаційного забезпечення і оптимізації виробничих процесів на автотранспорті, на підставі побудови і розрахунку моделей, інтелектуальних систем, логіки і архітектури обчислювальних середовищ, паралельного і розподіленого програмування, комп'ютерного та імітаційного моделювання процесів і систем.
Category: АТ

Спеціальність: 274 Автомобільний транспорт. ОС: Магістр. Семестр: 2. ECTS: 4.
Лектор: Войтюк Валерій Дмитрович, д-р тех. наук, професор, завідувач кафедри технічного сервісу та інженерного менеджменту імені М.П. Момотенка; Тітова Людмила Леонідівна, канд. тех. наук, доцент кафедри технічного сервісу та інженерного менеджменту імені М.П. Момотенка.
Анотація: Метою вивчення дисципліни є формування фахових знань та вчень, що дозволяють вільно володіти складним комплексом принципів підтримування справного стану транспортних засобів їх діагностуванням і технічним обслуговуванням, з використанням технологій і сучасних засобів технічної діагностики для оперативного виявлення локалізації і усунення неполадки або відмови, відповідно до нормативної методичної документації технологічного і інструментального забезпечення виконання регламентних робіт з ремонту і технічного обслуговування, а також економічної доцільності їх застосування.

Category: АТ