Хірургії і патофізіології

Область Курси відмічена як "Хірургії і патофізіології"

вс

Спеціальність: 163 Біомедична інженерія. ОС: Бакалавр. Семестр: 4. ECTS: 4.
Лектор: Мазуркевич Анатолій Йосипович - д.вет.н., професор.
Викладачі: Савчук Тарас Любомирович - к.вет.н., доцент; Бокотько Роман Романович - к.вет.н., доцент.
Кафедра: Хірургії і патофізіології ім. акад. І.О. Поваженка.
Анотація: Розвиток сучасної біомедичної інженерії неможливо уявити без фундаментальних знань із загальної патології, патологічної фізіології. Патофізіологія ставить своїм завданням з’ясувати функціональні порушення в організмі, що виникають під час хвороби. Вони тісно пов’язані із структурою й зумовлюють прояв тих чи інших ознак, показників, важливих для клінічного вивчення хвороби. Порушення функції, своєю чергою, є наслідком метаболічних змін в окремій клітині, тобто кількісних змін, які передують якісним порушенням структури та функції. Глибоке осмислення механізму цих змін, які носять руйнівний та водночас захисно-пристосувальний характер в організмі у відповідь на ушкоджувальний вплив будь-якого чинника, - це ключ до розгадування багатьох таємниць біології організму, а отже, до науково обґрунтованих заходів щодо діагностики, профілактики цих порушень, лікування хвороби.

Категорія: БМІ

Емблема

Спеціальність: 212 Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза. ОС: Магістр. Семестр: 5-6. ЄКТС: 5.
Лектор: Савчук Тарас Любомирович, старший викладач кафедри хірургії і патофізіології ім. академіка І.О. Поваженка.
Викладачі: Харкевич Юрій Олександрович, доцент кафедри хірургії і патофізіології імені академіка І.О. Поваженка; Бокотько Роман Романович, старший викладач кафедри хірургії і патофізіології імені академіка І.О. Поваженка.

Категорія: ВГ 6
Рік останньої атестації: 2023


Спеціальність: 211 Ветеринарна медицина. ОС: Магістр (5 р.; 6 р.). Семестр: 4. ECTS: 4.
Автори: к.вет.н. Климчук В.В.,
Лектор: Климчук Вадим Васильович,  канд. вет. наук, асистент кафедри хірургії і патофізіології ім. акад. І.О. Поваженка. 
Викладачі: асистент кафедри хірургії і патофізіології ім. акад. І.О. Поваженка Коваленко Д.О.
Анотація: Основною метою вибіркової дисципліни «Анестезіологія» – є удосконалення та поглиблення сучасних теоретичних знань і практичних навичок в цій сфері, вивчення різних засобів, видів, методів проведення загального та місцевого знеболення, можливі ускладнення, що виникають під час анестезіологічного супроводу тварин, засоби та методи корекції термінальних станів що виникають при хірургічній патології тварин. Завдання дисципліни «Анестезіологія»: •поглибити теоретичну підготовку з анатомії, фармакології, фізіології і біохімії тварин; •освоїти методики анестезіологічного забезпечення оперативних втручань та можливих реанімаційних заходів у свійських тварин; •поглибити теоретичну підготовку з етіопатогенезу і терапії термінальних станів, що виникають за умов хірургічної патології; •отримати навики аналізу, узагальнення матеріалу з вибраної проблеми при написанні магістерської роботи.
Курс закінчується заліком.

Категорія: ВМ 6
Рік останньої атестації: 2021

Спеціальність: 211 Ветеринарна медицина. ОС: Магістр. Семестр: 4. ЄКТС: 4.
Автор:
Харкевич Юрій Олександрович - доцент; Бокотько Роман Романович - старший викладач; Савчук Тарас Любомирович - старший викладач; Малюк Микола Олексійович - завідувач кафедри, доцент.
Кафедра: Хірургії і патофізіології імені академіка І.О. Поваженка.
Анотація: Ветеринарна імунологія займає важливе місце у підготовці лікаря ветеринарної медицини. Під час вивчення дисципліни
здобувачів вищої освіти ознайомлюються з сучасними досягненнями в області основних питань імунології: антигени, антитіла, організація та функціонування імунокомпетентної системи, клітинні кооперації, гістосумісність, імуногенетика, еволюція імунітету, імунобіотехнологія; розглянути основні форми та види порушення імунологічної реактивності у тварин.
Ветеринарна імунологія розкриває принципи та особливості гуморальних і клітинних факторів імунітету – основного механізму забезпечення захисту організму від інфекційних агентів, аутоантигенів, власних клітин із зміненою генетичною інформацією.
Завдяки вивченню курсу здобувачі вищої освіти оволодівають сучасними методами імунологічних досліджень та визначення імунного статусу організму тварин.


Категорія: ВМ 6
Рік останньої атестації: 2022

Спеціальність: 211 Ветеринарна медицина. ОС: Магістр. Семестр: 8 (5 р.н.); 9 (6 р.н.). ЄКТС: 4.
Лектор: Мазуркевич Анатолій Йосипович, професор кафедри хірургії і патофізіології ім. акад. І.О. Поваженка.
Викладачі: Дорощук Віктор Олександрович, доцент кафедри хірургії і патофізіології ім. акад. І.О. Поваженка; Климчук Вадим Васильович, асистент кафедри хірургії і патофізіології ім. акад. І.О. Поваженка; Куліда Марія Анатоліївна, доцент кафедри хірургії і патофізіології ім. акад. І.О. Поваженка.
Анотація: Програмою передбачено засвоєння студентами на лекціях та під час самостійної роботи відповідних теоретичних знань, які дали б можливість їм виявляти у тварин доброякісні та злоякісні пухлини на ранніх етапах їх розвитку, вміти кваліфіковано ставити діагноз, формувати прогноз та призначати відповідне лікування.

Категорія: ВМ 6

емблема

Спеціальність: 211 Ветеринарна медицина. ОС: Магістр. Семестр: 9. ЄКТС: 4.
Лектор: Малюк Микола Олексійович - д-р вет. наук, доцент кафедри хірургії і патофізіології ім. акад. І.О. Поваженка.
Викладачі: Савчук Тарас Любомирович - канд. вет. наук, старший викладач кафедри хірургії і патофізіології ім. акад. І.О. Поваженка; Бокотько Роман Романович - канд. вет. наук, доцент кафедри хірургії і патофізіології ім. акад. І.О. Поваженка.
Анотація: Ветеринарна трансфузіологія вивчає управління гомеостазом організму за патологічних станів методами транс­фу­зіо­логіч­ної гемокорекції. В результаті вивчення даної дисципліни у студентів формуються ґрунтовні професійні навички клінічного мислення. Метою ветеринарної транс­фу­зіо­логії є навчання студентів принципам безпечного переливання крові та її компонентів, показання і протипоказання до гемотрансфузії, методики їх застосування в лікувальній практиці. Дисципліна розглядає, також методи відбору крові у різних видів тварин та застосування лабораторних тестів, які проводяться перед переливання крові від тварини-донора до тварини-реципієнта; методи профілактики і лікування ускладнень під час та після гемотрансфузії.

Категорія: ВМ 6
Рік останньої атестації: 2022

Ветеринарні превентивні технології незаразних хвороб ВРХ: Хірургія.
Спеціальність:
211 Ветеринарна медицина. ОС: Магістр (6 р.). Семестр: 11. ECTS: 3.
Автори: Ткаченко Володимир Васильович - канд. вет. наук, доцент (лектор); Тарнавський Дмитро Володимирович - асистент (викладач).
Кафедра: Хірургії і патофізіології імені академіка І.О. Поваженка.
Анотація: Метою курсу «Оперативна хірургія з основами топографічної анатомії, анестезіологія» – ознайомити здобувачів про хірургічні операції, які застосовують при лікуванні тварин та підвищення їх продуктивності. Хірургічні операції в відзначаються великою різноманітністю і належать до найскладніших лікарських втручань. Успішне виконання хірургічних операцій неможливо без знання топографічної анатомії. За допомогою оперативних втручань лікар вирішує конкретні господарчі завдання по відновленню в найкоротший термін втраченої або низької продуктивності тварин, сприянню найшвидшому відновленню стада, кількісному та якісному поліпшенню м'ясних, молочних продуктів або вовни.

Категорія: ВМ 6
Ветеринарні превентивні технології незаразних хвороб екзотичних тварин і хутрових звірів: Хірургія.
Спеціальність: 211 Ветеринарна медицина. ОС: Магістр. Семестр: 12. ЄКТС: 3 (9).
Автори: Куліда Марія Анатоліївна - доцент кафедри хірургії і патофізіології імені академіка І.О. Поваженка; Суртаєва Юлія Вікторівна - асистент кафедри хірургії і патофізіології імені академіка І.О. Поваженка.
Лектор: Куліда Марія Анатоліївна - доцент кафедри хірургії і патофізіології імені академіка І.О. Поваженка.
Анотація: У курсі розглянуто хірургічні хвороби екзотичних і хутрових звірів, методи їх діагностики та оперативні і консервативні методики лікування.
Категорія: ВМ 6
horse 1.jpg
Спеціальність: 211 Ветеринарна медицина. ОС: Магістр (6 р.). Семестр: 12. ЄКТС: 3,5.
Автор: Климчук В.В. - канд. вет. наук асистент кафедри хірургії і патофізіології імені академіка І.О. Поваженка.
Викладач: Ткаченко С.М. - канд. вет. наук, доц. кафедри хірургії і патофізіології імені академіка І.О. Поваженка.
Категорія: ВМ 6
Спеціальність: 211 Ветеринарна медицина. ОС: Магістр (6 р.). Семестр: 12. ЄКТС: 3.
Автори: Онищенко О.В., Шупик О.В., Гончар В.В., Довбня Ю.Ю.
Лектор: Онищенко Олександр Вячеславович, канд. вет. наук, ст. викладач хірургії і патофізіології ім. акад. І.О. Поваженка.
Анотація: Основною метою інтегрованої дисципліни «Ветеринарні превентиві технології незаразних хвороб овець і кіз» – удосконалення та поглиблення теоретичних знань і практичних навичок із розпізнавання хірургічних хвороб жуйних, вивчення етіології, патогенезу, симптомів, перебігу, прогнозу, організації профілактичних і лікувальних заходів залежно від конкретних умов утримання, годівлі та продуктивності тварин.
Категорія: ВМ 6
Ветеринарні превентивні технології незаразних хвороб свиней: Хірургія.
Спеціальність:
211 Ветеринарна медицина. ОС: Магістр (6 р.). Семестр: 12. ЄКТС: 3 (10).
Автори: Онищенко О.В., Шупик О.В., Гончар В.В., Довбня Ю.Ю.
Лектор: Онищенко Олександр Вячеславович, канд. вет. наук, ст. викладач хірургії і патофізіології ім. акад. І.О. Поваженка.
Анотація: Удосконалення та поглиблення теоретичних знань і практичних навичок із профілактики, ранньої діагностики та лікування хірургічних хвороб свиней (вивчення їх етіології, патогенезу, симптомів, перебігу, прогнозу та диференціальної діагностики) з метою використання їх у клінічній ветеринарнїй медицині. Прищепити студентам знання і практичні навики щодо застосування різних методів профілактики, ранньої діагностики та лікування свиней з хірургічною патологією.
Категорія: ВМ 6

Спеціальність:
211 Ветеринарна медицина. ОС: Магістр. Семестр: 7-8 (Ск); 7-9. ECTS: 4 (Ск); 8.

Автори: к.вет.н. Климчук В.В.; к.вет.н. Куліда М.А.; к.вет.н. Ткаченко С.М.
Викладачі: Куліда М.А., Ткаченко С.М., Климчук В.В., Горкава І.М., Коваленко Д.І.
Анотація: У курсі розглянуто хірургічні хвороби тварин, їх діагностику та оперативні і консервативні методи їх лікування.

Категорія: ВМ 6
Рік останньої атестації: 2021

Оперативна хірургія, топографічна анатомія та анестезіологія.
Спеціальність:
211 Ветеринарна медицина. ОС:: Магістр (6 р.). Семестр: 5-6. ECTS: 7; 1 (навчальна практика).
Автори: Асистенти кафедри хірургії і патофізіології імені академіка І.О. Поваженка - Тарнавський Дмитро Володимирович; Климчук Вадим Васильович; доцент кафедри хірургії і патофізіології імені академіка І.О. Поваженка - Ткаченко Володимир Васильович.
Анотація: У курсі розглянуто хірургічні операції, які застосовують при лікуванні тварин та підвищення їх продуктивності.

Категорія: ВМ 6
Рік останньої атестації: 2019

Емблема

Спеціальність: 211 Ветеринарна медицина. ОС: Магістр. Семестр: 5-6. ЄКТС: 6.
Автори: Харкевич Юрій Олександрович, доцент кафедри хірургії і патофізіології імені академіка І.О. Поваженка; Малюк Микола Олексійович, завідувач кафедри хірургії і патофізіології імені академіка І.О. Поваженка; Савчук Тарас Любомирович, старший викладач кафедри хірургії і патофізіології імені академіка І.О. Поваженка.
Анотація: У програмі підготовки фахівців з напряму «Ветеринарна медицина» навчальна дисципліна «Патофізіологія тварин» займає проміжне місце між фундаментальними та клінічними дисциплінами. Вона трансформує знання та уміння, отримані студентом під час вивчення загальноприродничих та фундаментальних наук – біоорганічної хімії, біофізики, ботаніки, зоології, хімії, фізики, біохімії, анатомії, фізіології, гістології, а також біоетики, філософії тощо, для використання їх в наступному під час вивчення клінічних наук – терапії, хірургії, акушерства і гінекології, патологічної анатомії, епізоотології, паразитології, ветсанекспертизи, інших.

Категорія: ВМ 6
Рік останньої атестації: 2020

Спеціальність: 211 Ветеринарна медицина. ОС: Магістр. Семестр: 8. ЄКТС: 4.
Автори: НПП кафедри хірургії і патофізіології імені академіка І.О. Поваженка.
доц. Дорощук Віктор Олександрович; асист. Климчук Вадим Васильович.

Категорія: ВМ 6

Спеціальність: 211 Ветеринарна медицина. ОС: Магістр (6 р.). Семестр: 11. ECTS: 4.
Автори: Ткаченко Володимир Васильович - канд. вет. наук, доцент (лектор); Тарнавський Дмитро Володимирович - асистент (викладач).
Кафедра: Хірургії і патофізіології імені академіка І.О. Поваженка.
Анотація: Метою курсу «Хірургічні хвороби продуктивних тварин» – удосконалення та поглиблення теоретичних знань і практичних навичок із розпізнавання хірургічних хвороб продуктивних тварин, вивчення їх етіології, патогенезу, симптомів, перебігу, прогнозу; організації профілактичних і лікувальних заходів залежно від конкретних умов утримання, годівлі та продуктивності тварин. Метою ветеринарної хірургії є формування фахівця, здатного виконувати не лише складні оперативні втручання, але й вміти організовувати й проводити профілактичні та лікувальні заходи. Навчити студента самостійно приймати відповідальні рішення та нести за них особисту відповідальність.

Категорія: ВМ 6
Specialty: 211 Veterinary medicine. Degree of education: Master. Semester: 4. ECTS: 4.
Lecturer and teacher: Kharkevych Iurii Oleksandrovych, Candidate of Veterinary Sciences, Associate Professor of the Department of Surgery and Pathophysiology named after Acad. I.O. Povazhenko.
Abstract: Veterinary immunology is a fundamental biological discipline that studies the structure and functions of the immune system of animals aimed at ensuring their genetic homeostasis, structural and functional integrity, individual and species biological independence. The subject of the study of immunology is the types of immunity and the mechanisms of its development, cellular and humoral factors involved in the reactions of the immune response to antigenic irritation.
П23
Категорія: ВМ 6

Спеціальність: 211 Ветеринарна медицина. ОС: Магістр (1,5 р.). Семестр: 2. ECTS: 1 (6).
Автори: Малюк Микола Олексійович, д-р. вет. наук, завідувач кафедри хірургії і патофізіології ім. акад. І.О. Поваженка. Бокотько Роман Романович, старший викладач кафедри хірургії і патофізіології імені академіка І.О. Поваженка; Савчук Тарас Любомирович, старший викладач кафедри хірургії і патофізіології імені академіка І.О. Поваженка.
Анотація: Основною метою дисципліни «Клінічна лабораторна діагностика» є удосконалення та поглиблення сучасних теоретичних знань і практичних навичок щодо порядку проведення імуногематологічних досліджень крові тварин-донорів і тварин-реципієнтів у клініках ветеринарної медицини, визначає організаційні, методичні та технічні умови проведення імуногематологічних досліджень крові тварин-реципієнтів і тварин-донорів, при виконанні  проб на сумісність перед проведенням гемотрансфузійної терапії, а також скеровує дії персоналу ветеринарних фахівців при підозрі на пострансфузійні реакції та ускладнення.
Комплексна дисципліна викладається кафедрами:
• біохімії і фізіології тварин ім. акад. М.Ф Гулого;
• терапії і клінічної діагностики;
• хірургії і патофізіології ім. акад. І.О. Поваженка.


Категорія: ВМ 1,5
Рік останньої атестації: 2021

Спеціальність: 211 Ветеринарна медицина. ОС: Магістр (1,5 р.). Семестр: 2-3. ECTS: 4 (10).

Анотація: Основною метою дисципліни «Превентивні ветеринарні технології незаразних хвороб жуйних» – удосконалення та поглиблення теоретичних знань і практичних навичок із розпізнавання незаразних хвороб жуйних, вивчення етіології, патогенезу, симптомів, перебігу, прогнозу, організації профілактичних і лікувальних заходів залежно від конкретних умов утримання, годівлі та продуктивності тварин.

П21

Категорія: ВМ 1,5

Превентивні технології забезпечення здоров'я дрібних домашніх та екзотичних тварин: Хірургія.
Спеціальність:
211 Ветеринарна медицина. ОС: Магістр (1,5 р.). Семестр: 2. ЄКТС: 1.
Розробник: Куліда Марія Анатоліївна, канд. вет. наук, доцент кафедри хірургії і патофізіології ім. акад. І.О. Поваженка.
Анотація: Дисципліна займає провідне місце в системі підготовки фахівців ветеринарної медицини. У результаті вивчення курсу магістр удосконалює та поглиблює теоретичні знання і практичні навички із розпізнавання хірургічних захворювань дрібних та екзотичних тварин, вивчення етіології, патогенезу, симптомів, перебігу, прогнозу, організації профілактичних і лікувальних заходів залежно від конкретних умов утримання і годівлі тварин.

Категорія: ВМ 1,5