Хірургії і патофізіології

Courses tagged with "Хірургії і патофізіології"

Емблема

Спеціальність: 212 Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза. ОС: Магістр. Семестр: 5-6. ЄКТС: 6.

Лектор: Савчук Тарас Любомирович, старший викладач кафедри хірургії і патофізіології ім. академіка І.О. Поваженка.

Викладачі: Харкевич Юрій Олександрович, доцент кафедри хірургії і патофізіології імені академіка І.О. Поваженка; Бокотько Роман Романович, старший викладач кафедри хірургії і патофізіології імені академіка І.О. Поваженка.

Category: ВГ 6

Спеціальність: 211 Ветеринарна медицина. ОС: Магістр (5 р.). Семестр: 4-5. ECTS: 5.
Автори: Ткаченко Володимир Васильович - доцент кафедри хірургії і патофізіології імені академіка І.О. Поваженка; Тарнавський Дмитро Володимирович - асистенти кафедри хірургії і патофізіології імені академіка І.О. Поваженка.
Анотація: Курс оперативної хірургії складається із загальної та спеціальної частин.У загальній частині викладається загальні данні про хірургічну операцію, фіксацію тварин, асептику та антисептику, знеболення, елементи хірургічних операцій, ін'єкції, десмургію. В спеціальній частині викладаються анатомо-топографічна будова та техніка проведення різноманітних операцій в ділянках голови, шиї, тулуба, кінцівок та інших частин тіла тварини.

Category: ВМ 6

емблема

Спеціальність: 211 Ветеринарна медицина. ОС: Магістр. Семестр: 9. ЄКТС: 4.
Лектор: Малюк Микола Олексійович - д-р вет. наук, професор кафедри хірургії і патофізіології ім. акад. І.О. Поваженка.
Викладачі: Савчук Тарас Любомирович - канд. вет. наук, старший викладач кафедри хірургії і патофізіології ім. акад. І.О. Поваженка; Бокотько Роман Романович - канд. вет. наук, асистент кафедри хірургії і патофізіології ім. акад. І.О. Поваженка.
Анотація: Ветеринарна трансфузіологія вивчає управління гомеостазом організму за патологічних станів методами транс­фу­зіо­логіч­ної гемокорекції. В результаті вивчення даної дисципліни у студентів формуються ґрунтовні професійні навички клінічного мислення. Метою ветеринарної транс­фу­зіо­логії є навчання студентів принципам безпечного переливання крові та її компонентів, показання і протипоказання до гемотрансфузії, методики їх застосування в лікувальній практиці. Дисципліна розглядає, також методи відбору крові у різних видів тварин та застосування лабораторних тестів, які проводяться перед переливання крові від тварини-донора до тварини-реципієнта; методи профілактики і лікування ускладнень під час та після гемотрансфузії.

Category: ВМ 6

Спеціальність: 211 Ветеринарна медицина. ОС: Магістр. Семестр: 8 (5 р.н.); 9 (6 р.н.). ЄКТС: 4.
Лектор: Мазуркевич Анатолій Йосипович, професор кафедри хірургії і патофізіології ім. акад. І.О. Поваженка.
Викладачі: Дорощук Віктор Олександрович, доцент кафедри хірургії і патофізіології ім. акад. І.О. Поваженка; Климчук Вадим Васильович, асистент кафедри хірургії і патофізіології ім. акад. І.О. Поваженка; Куліда Марія Анатоліївна, доцент кафедри хірургії і патофізіології ім. акад. І.О. Поваженка.
Анотація: Програмою передбачено засвоєння студентами на лекціях та під час самостійної роботи відповідних теоретичних знань, які дали б можливість їм виявляти у тварин доброякісні та злоякісні пухлини на ранніх етапах їх розвитку, вміти кваліфіковано ставити діагноз, формувати прогноз та призначати відповідне лікування.

Category: ВМ 6


Спеціальність: 211 Ветеринарна медицина. ОС: Магістр (5 р.; 6 р.). Семестр: 4. ECTS: 4.
Автори: к.вет.н. Солонін П.К., к.вет.н. Климчук В.В., Єгоров О.В.
Лектор: Климчук Вадим Васильович,  канд. вет. наук, асистент кафедри хірургії і патофізіології ім. акад. І.О. Поваженка. Солонін Павло Костянтинович, канд. вет. наук, доцент кафедри хірургії і патофізіології ім. акад. І.О. Поваженка.
Викладачі: Дорощук Віктор Олександрович, канд. вет. наук, доцент кафедри хірургії і патофізіології ім. акад. І.О. Поваженка; Климчук Вадим Васильович, канд. вет. наук, асистент кафедри хірургії і патофізіології ім. акад. І.О. Поваженка.
Анотація: Основною метою вибіркової дисципліни «Анестезіологія» – є удосконалення та поглиблення сучасних теоретичних знань і практичних навичок в цій сфері, вивчення різних засобів, видів, методів проведення загального та місцевого знеболення, можливі ускладнення, що виникають під час анестезіологічного супроводу тварин, засоби та методи корекції термінальних станів що виникають при хірургічній патології тварин. Завдання дисципліни «Анестезіологія»: •поглибити теоретичну підготовку з анатомії, фармакології, фізіології і біохімії тварин; •освоїти методики анестезіологічного забезпечення оперативних втручань та можливих реанімаційних заходів у свійських тварин; •поглибити теоретичну підготовку з етіопатогенезу і терапії термінальних станів, що виникають за умов хірургічної патології; •отримати навики аналізу, узагальнення матеріалу з вибраної проблеми при написанні магістерської роботи.
Курс закінчується заліком.

Category: ВМ 6
Рік останньої атестації: 2021

Спеціальність: 211 Ветеринарна медицина. ОС: Магістр. Семестр: 4. ЄКТС: 4.

Автор: Харкевич Юрій Олександрович - доцент кафедри хірургії і патофізіології імені академіка І.О. Поваженка; Бокотько Роман Романович - старший викладач кафедри хірургії і патофізіології імені академіка І.О. Поваженка; Савчук Тарас Любомирович - старший викладач кафедри хірургії і патофізіології імені академіка І.О. Поваженка; Малюк Микола Олексійович - завідувач кафедри хірургії і патофізіології імені академіка І.О. Поваженка, професор.

Анотація: Ветеринарна імунологія займає важливе місце у підготовці лікаря ветеринарної медицини. Під час вивчення дисципліни здобувачів вищої освіти ознайомлюються з сучасними досягненнями в області основних питань імунології: антигени, антитіла, організація та функціонування імунокомпетентної системи, клітинні кооперації, гістосумісністьімуногенетика, еволюція імунітету, імунобіотехнологія; розглянути основні форми та види порушення імунологічної реактивності у тварин.

Ветеринарна імунологія розкриває принципи та особливості  гуморальних і клітинних факторів імунітету – основного механізму забезпечення захисту організму від інфекційних агентів, аутоантигенів, власних клітин із зміненою генетичною інформацією.

Завдяки вивченню курсу здобувачі вищої освіти оволодівають сучасними методами імунологічних досліджень та визначення імунного статусу організму тварин.


Category: ВМ 6
Рік останньої атестації: 2016

Спеціальність: 211 Ветеринарна медицина. ОС: Магістр. Семестр: 5-6. ECTS: 4 (7).
Автор: Асистенти кафедри хірургії і патофізіології імені академіка І.О. Поваженка - Тарнавський Дмитро Володимирович; Климчук Вадим Васильович; доцент кафедри хірургії і патофізіології імені академіка І.О. Поваженка  Ткаченко Володимир Васильович.
Анотація: У курсі розглянуто хірургічні операції, які застосовують при лікуванні тварин та підвищення їх продуктивності.

Category: ВМ 6
Рік останньої атестації: 2019

Спеціальність: 211 Ветеринарна медицина. ОС: Магістр. Семестр: 7-8 (Ск); 7-9. ECTS: 4 (Ск); 8. 
Автори: к.вет.н. Климчук В.В.; к.вет.н. Куліда М.А.; к.вет.н. Ткаченко С.М.
Викладачі: Куліда М.А., Ткаченко С.М., Климчук В.В., Шупик О.В., Єгоров О.В., Коваленко Д. 
Анотація: У курсі розглянуто хірургічні хвороби тварин, їх діагностику та оперативні і консервативні методи їх лікування.

Category: ВМ 6
Рік останньої атестації: 2021

Емблема

Спеціальність: 211 Ветеринарна медицина. ОС: Магістр. Семестр: 5-6. ЄКТС: 6.

Автори: Харкевич Юрій Олександрович, доцент кафедри хірургії і патофізіології імені академіка І.О. Поваженка; Бокотько Роман Романович, старший викладач кафедри хірургії і патофізіології імені академіка І.О. Поваженка;  Савчук Тарас Любомирович, старший викладач кафедри хірургії і патофізіології імені академіка І.О. Поваженка.

Анотація: У програмі підготовки фахівців з напряму «Ветеринарна медицина» навчальна дисципліна «Патофізіологія тварин» займає проміжне місце між  фундаментальними та клінічними дисциплінами. Вона трансформує знання та уміння, отримані студентом під час вивчення загальноприродничих та фундаментальних наук – біоорганічної хімії, біофізики, ботаніки, зоології, хімії, фізики, біохімії, анатомії, фізіології, гістології, а також біоетики, філософії тощо, для використання їх в наступному під час вивчення клінічних наук – терапії, хірургії, акушерства і гінекології, патологічної анатомії, епізоотології, паразитології, ветсанекспертизи, інших.

Даний курс розроблявся з урахуванням сучасних тенденцій і досягнень науки. Це стосується, перш за все, розкриття молекулярних механізмів виникнення і розвитку патологічних процесів, які лежать в основі формування змін у клітинах, тканинах та цілісному організмі.

Завдяки вивченю курсу студент оволодє експериментальним методом вивчення основних закономірностей виникнення, розвитку і закінчення хвороби. Навчиться моделювати різні хвороби на підставі аналізу і синтезу основних закономірностей розвитку патологічних явищ, відпрацювати мислення, використання його в клініці.

Category: ВМ 6
Рік останньої атестації: 2020

Спеціальність: 211 Ветеринарна медицина. ОС: Магістр. Семестр: 8. ЄКТС: 4.
Автори: НПП кафедри хірургії і патофізіології імені академіка І.О. Поваженка.
доц. Дорощук Віктор Олександрович; асист. Климчук Вадим Васильович.

Category: ВМ 6

Спеціальність: 211 Ветеринарна медицина. ОС: Магістр (1,5 р.). Семестр: 2. ECTS: 1 (6).
Автори: Малюк Микола Олексійович, д-р. вет. наук, завідувач кафедри хірургії і патофізіології ім. акад. І.О. Поваженка. Бокотько Роман Романович, старший викладач кафедри хірургії і патофізіології імені академіка І.О. Поваженка; Савчук Тарас Любомирович, старший викладач кафедри хірургії і патофізіології імені академіка І.О. Поваженка.
Анотація: Основною метою дисципліни «Клінічна лабораторна діагностика» є удосконалення та поглиблення сучасних теоретичних знань і практичних навичок щодо порядку проведення імуногематологічних досліджень крові тварин-донорів і тварин-реципієнтів у клініках ветеринарної медицини, визначає організаційні, методичні та технічні умови проведення імуногематологічних досліджень крові тварин-реципієнтів і тварин-донорів, при виконанні  проб на сумісність перед проведенням гемотрансфузійної терапії, а також скеровує дії персоналу ветеринарних фахівців при підозрі на пострансфузійні реакції та ускладнення.
Комплексна дисципліна викладається кафедрами:
• біохімії і фізіології тварин ім. акад. М.Ф Гулого;
• терапії і клінічної діагностики;
• хірургії і патофізіології ім. акад. І.О. Поваженка.


Category: ВМ 1,5
Рік останньої атестації: 2021

Спеціальність: 211 Ветеринарна медицина. ОС: Магістр (1,5 р.). Семестр: 2-3. ECTS: 4 (10).
Лектор: Солонін Павло Костянтинович, канд. вет. наук, доцент кафедри хірургії і патофізіології ім. акад. І.О. Поваженка.
Викладач: Климчук Вадим Васильович, асистент кафедри хірургії і патофізіології ім. акад. І.О. Поваженка.
Анотація: Основною метою дисципліни «Превентивні ветеринарні технології незаразних хвороб жуйних» – удосконалення та поглиблення теоретичних знань і практичних навичок із розпізнавання незаразних хвороб жуйних, вивчення етіології, патогенезу, симптомів, перебігу, прогнозу, організації профілактичних і лікувальних заходів залежно від конкретних умов утримання, годівлі та продуктивності тварин.

П21

Category: ВМ 1,5

Спеціальність: 211 Ветеринарна медицина. ОС: Магістр (1,5 р.). Семестр: 2. ЄКТС: 3.
Автор: Климчук Вадим Васильович - асистент кафедри хірургії і патофізіології імені академіка І.О. Поваженка.

Category: ВМ 1,5

Спеціальність: 211 Ветеринарна медицина. ОС: Магістр (1,5 р.). Семестр: 2. ЄКТС: 1.
Розробник: Куліда Марія Анатоліївна, канд. вет. наук, доцент кафедри хірургії і патофізіології ім. акад. І.О. Поваженка.
Анотація: Дисципліна займає провідне місце в системі підготовки фахівців ветеринарної медицини. У результаті вивчення курсу магістр удосконалює та поглиблює теоретичні знання і практичні навички із розпізнавання хірургічних захворювань дрібних та екзотичних тварин, вивчення етіології, патогенезу, симптомів, перебігу, прогнозу, організації профілактичних і лікувальних заходів залежно від конкретних умов утримання і годівлі тварин.

Category: ВМ 1,5
Спеціальність: 211 Ветеринарна медицина. ОС: Магістр (1,5 р.). Семестр: 10. ECTS: 3.
Викладач: Ткаченко Володимир Васильович, канд. вет. наук, доцент кафедри хірургії і патофізіології ім. акад. І.О. Поваженка.
Анотація: Мета дисципліни «Превентивні технології забезпечення здоров'я продуктивних тварин» – удосконалення та поглиблення теоретичних знань і практичних навичок із розпізнавання внутрішніх хвороб продуктивних тварин, вивчення їх етіології, патогенезу, симптомів, перебігу, прогнозу; організації профілактичних і лікувальних заходів залежно від конкретних умов утримання, годівлі та продуктивності тварин.
Category: ВМ 1,5


Авторидоц. Солонін П.К.;
асист. Климчук В.В.
Спеціальність:
211 Ветеринарна медицина. ОС: Магістр (1,5 р.). Семестр: 5. ECTS: 1.
Автори: к.вет.н. Солонін П.К.,  к.вет.н. Климчук В.В.
Лектор: Солонін Павло Костянтинович, канд. вет. наук, доцент кафедри хірургії і патофізіології ім. акад. І.О. Поваженка.

Викладач: Климчук Вадим Васильович, асистент кафедри хірургії і патофізіології ім. акад. І.О. Поваженка.
Анотація: Основною метою дисципліни «Хірургічні хвороби з анестезіологією» – є удосконалення та поглиблення теоретичних знань і практичних навичок в проведені різноманітних хірургічних втручань у собак і котів, вивчення різних засобів, видів, методів проведення загального та місцевого знеболення, можливі ускладнення, що виникають під час анестезіологічного супроводу тварин, засоби та методи корекції термінальних станів що виникають при хірургічних захворюваннях.

П21

Category: ВМ 1,5

Спеціальність: 211 Ветеринарна медицина. ОР: PhD. Семестр: 2. ECTS: 5.
Автор: Мазуркевич Анатолій Йосипович - док. вет. наук, професор кафедри хірургії і патофізіології ім. акад. І.О. Поваженка; Малюк Микола Олексійович – док. вет. наук, доцент, зав. кафедри хірургії і патофізіології ім. акад. І.О. Поваженка.
Анотація: Мета викладання дисципліни - освоєння здобувачами знань та умінь з вивчення основних властивостей стовбурових клітин тваринного походження в процесі їх отримання, виділення, культивування та застосування у ветеринарній медицині і біології; вивчення особливостей перебігу типових патологічних процесів та морфофункціональних змін за патології окремих органів і систем, що потребують стимуляції процесів відновлення їх структури і функції; встановлення показників для можливості трансплантації МСК чи продуктів клітинних технологій; підготовка тварин-реципієнтів до трансплантації; підготовка ветеринарного засобу клітинної терапії для трансплантації; дослідження особливостей імунних реакцій в організмі тварини-реципієнта під впливом стовбурових клітин після трансплантації їх з терапевтичною метою.

П21

Category: ВМ

Спеціальність: 211 Ветеринарна медицина. ОР: PhD. Семестр: 2. ЄКТС: 5.
Лектори: Викладачі кафедри хірургії і патофізіології ім. акад. І.О. Поваженка - Малюк Микола Олексійович, док. вет. наук, доцент, зав. кафедри; Сухонос Віктор Петрович – док. вет. наук, професор; Дорощук Віктор Олександрович – канд. вет. наук, доцент; Куліда Марія Анатоліївна – канд. вет. наук, доцент.
Анотація: Предметом дисципліни «Інноваційна хірургія тварин» є сучасні теоретичні і практичні основи відновлення хірургічними методами здоров’я тварин та втраченої або зниженої їх продуктивності. Метою вивчення дисципліни є формування у здобувачів професійних знань з удосконалення діагностики, лікування та попередження виникнення хірургічних хвороб тварин. Опанування дисципліни передбачає засвоєння концептуальних, теоретичних і методологічних основ ветеринарної хірургії.

П21

Category: ВМ

Спеціальність: 211 Ветеринарна медицина. ОС:  Третій (освітньо-науковий) рівень - PhD. ECTS: 3.
Лектори: Мазуркевич Анатолій Йосипович – док. вет. наук, професор кафедри хірургії і патофізіології ім. акад. І.О. Поваженка; Борисевич Борис Володимирович – док. вет. наук, професор кафедри анатомії, гістології і патоморфології тварин ім. акад. В.Г. Касьяненка.
Анотація: Мета курсу – пізнання глибинних механізмів розвитку патологічних процесів  в організмі тварин за різних видів патологічних процесів, а також методів виявлення проявів функціональних і структурних змін на різних організаційних рівнях організму.
Після проходження ЕНК здобувач буде компетентним у: 
• генеруванні нових ідей та прийнятті обґрунтованих рішень для досягнення поставлених цілей;
• виконанні оригінальних досліджень, досягненні наукових результатів, які створюють нові знання у ветеринарній медицині та дотичних до неї галузях і напрямах;
•  визначенні комплексу необхідних клінічних, інструментальних та лабораторних методів і методик дослідження стану здоров’я тварин різних видів і класів за норми та патології у віковому і порівняльному аспектах, проведенні досліджень різних біологічних субстратів з отриманням достовірних результатів відповідно до поставленої мети;
• розумінні призначення та застосуванні необхідного професійного обладнання, інструментарію, реактивів тощо, необхідних для проведення певних досліджень стану здоров’я тварин, різних біологічних субстратів тощо з дотриманням правил техніки безпеки;
• формулюванні наукової проблеми, розроблянні робочих гіпотез, визначенні актуальності, мети, завдань, які необхідно вирішити для досягнення мети.
П21

Category: ВМ