Магістри спеціальності Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка

Спеціальність 152 «Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка»

Освітня програма «Якість, стандартизація та сертифікація»

Випускова кафедра: Стандартизації та сертифікації сільськогосподарської продукції

Тел.: (044) 527-82-78

Е-mail: standardization@ukr.net

Завідувач кафедри – Кандидат технічних наук, доцент Толок Галина Арсенівна

Спеціальність: 152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка (Якість, стандартизація та сертифікація). ОС: Магістр. Семестр: 1. ЄКТС: 4.
Автори: Сілонова Наталія Борисівна, к.б.н., доцент кафедри стандартизації та сертифікації с.-г. продукції; Розбицька Тетяна Вікторівна, асистент кафедри стандартизації та сертифікації с.-г. продукції; Самойліченко Ольга Вікторівна, к.т.н, доцент кафедри стандартизації та сертифікації с.-г. продукції (т. 067 503 1218, olgasamoilichenko@nubip.edu.ua)
Анотація: Курс має на меті забезпечити отримання студентами правових, методичних і організаційних знань та практичних навичок із оцінки відповідності, сертифікації та аудиту, самостійно ставити наукові та виробничі завдання і їх розв’язувати стосовно процедур оцінки відповідності, сертифікації продукції та послуг.
Спеціальність: 152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка. ОС: Магістр. Семестр: 3. ЄКТС: 4.
Автор: Свердан Михайло Михайлович – доцент кафедри виробничого та інвестиційного менеджменту.
Анотація: Засвоєння комплексу теоретичних знань та оволодіння практичними навичками в галузі економіки підприємства, вивчення комплексу знань про підприємства та господарську діяльність, виробництво та його організацію, виробничі системи та їх функціонування; формування вмінь розробки виробничої стратегії, створення та використання галузевих виробничих систем як основи забезпечення досягнення цілі господарської організації.

Спеціальність: 152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка (Якість, стандартизація та сертифікація). ОС: Магістр. Семестр: 1. ЄКТС: 4.
Викладач: Сиротіна Олена Олексіївна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри романо-германських мов і перекладу.
Анотація Головна мета навчання дисципліни «Ділова англійська мова» полягає у формуванні у студентів комунікативної компетенції, базою для якої є комунікативні уміння, сформовані на основі мовних знань і навичок. Розвиток комунікативної компетенції залежить від соціокультурних і соціолінгвістичних знань, умінь і навичок, які забезпечують входження особистості в інший соціум і сприяють її соціалізації в новому для неї суспільстві. Практична мета навчального процесу в межах магістерського курсу полягає у формуванні професійно-комунікативної компетенції у студентів. Студенти мають оволодіти мовленням на рівні програмних вимог (на рівні професійної комунікативної достатності), тобто бути здатними і готовими реалізувати одержану підготовку в своїй майбутній практичній діяльності.


Спеціальність152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка (Якість, стандартизація та сертифікація). ОС: Магістр. Семестр: 2. ECTS: 4.
Автори: Адамчук Леонора Олександрівна, доцент кафедри стандартизації та сертифікації с.г. продукції; Сухенко Владислав Юрійович, завідувач кафедри стандартизації та сертифікації с.г. продукції (на час розробки курсу); Мєдвєдєва Наталя Анатоліївна, доцент кафедри стандартизації та сертифікації с.г. продукції (на час розробки курсу).
Анотація: У курсі розглядаються концептуальні положення теорії інноваційного розвитку, методологічні і теоретико-методичні основи організації та управління інноваційним процесом на підприємстві чи в установі, методичні засади управління інтелектуальною власністю як основою інноваційного розвитку, основи патентознавства, організація науково-дослідної роботи та її етапи, складові теоретичних і експериментальних досліджень, оформлення наукових результатів, основи наукової етики.

Рік останньої атестації: 2020

Спеціальність: 152 Метрологія та інфор­ма­ційно-вимірювальна техніка (Якість, стан­дар­ти­за­ція та сертифікація). ОС: Магістр. Семестр: 3. ЄКТС: 4.
Автор: Муштрук Михайло Михайлович - к.т.н, доцент кафедри процесів і обладнання переробки продукції АПК.
Анотація: Курс спрямований на формування сукупності знань, умінь та навичок, які забезпечують студентам можливість засто­су­вання комп'ютерної техніки в навчальній та професійній діяльності та забезпечує формування у майбутніх фахівців теоретичних основ побудови методів попередньої обробки інформації, яка фіксується у тематичних базах даних, а також набуття навичок щодо використання згаданих методів для видобування корисних знань.

Рік останньої атестації: 2023

Спеціальність: 152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка (Якість, стандартизація та сертифікація). ОС: Магістр. Семестр: 2. ЕCTS: 4.
Автори: Адамчук Леонора Олександравна, доцент кафедри стандартизації та сертифікації с.г. продукції; Розбицька Тетяна Вікторівна, асистент кафедри стандартизації та сертифікації с.г. продукції; Самойліченко Ольга Вікторівна, доцент кафедри стандартизації та сертифікації с.г. продукції; Сухенко Владислав Юрійович, завідувач кафедри стандартизації та сертифікації с.г. продукції (на час розробки курсу).

Спеціальність: 152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка (Якість, стандартизація та сертифікація). ОС: Магістр. Семестр: 2. ЕCTS: 4.
Автори: Адамчук Леонора Олександрівна, доцент кафедри стандартизації та сертифікації с.г. продукції; Сухенко Владислав Юрійович, завідувач кафедри стандартизації та сертифікації с.г. продукції (на час розробки курсу);  Мєдвєдєва Наталя Анатоліївна, доцент кафедри стандартизації та сертифікації с.г. продукції (на час розробки курсу).
Анотація: Метою курсу є опанування студентами сучасної теорії менеджменту персоналу та формування у них практичних навичок і вмінь керувати людьми у сфері управління системою якості на підприємствах. Особлива увага звертається на основні процеси управління персоналом, формування корпоративної культури, лідерство керівника, компетентне прийняття й професіональне проведення управлінських рішень з боку керівництва, принципи побудови ефективної команди, формування заходів з адаптації, розвитку й мотивації персоналу, делегування повноважень, оцінку його діяльності та ефективності менеджменту персоналу.

Рік останньої атестації: 2020

Спеціальність: 152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка (Якість, стандартизація та сертифікація). ОС: Магістр. Семестр: 3. ECTS: 7.
Автор: Слива Юлія Володимирівна –  кандидат технічних наук,  доцент кафедри стандартизації та сертифікації сільськогосподарської продукції; Розбицька Тетяна Вікторівна –  доктор філософії (PhD),  асистент кафедри стандартизації та сертифікації сільськогосподарської продукції.
Анотація: Сьогодні стає очевидним, що для забезпечення стабільного економічного розвитку необхідною складовою механізму управління підприємством, поряд із організаційно-структурним механізмом, механізмами управління якістю, конкурентними перевагами має бути механізм управління ризиками. Управління ризиком – це специфічна сфера менеджменту, що передбачає використання різноманітних підходів, процесів, заходів, які покликані забезпечити максимально широкий діапазон охоплення можливих ризиків підприємства, їхню оцінку, а також формування, реалізацію та контроль заходів щодо оптимізації рівня ризиків із метою досягнення цілей підприємства.

Рік останньої атестації: 2020

Спеціальність: 175 Інформаційно-вимірювальні технології (Якість, стандартизація та сертифікація)ОС: Магістр. Семестр: 1. ECTS: 4.

Автор: к.т.н., доцент Бурова Зінаїда Андріївна
Анотація
Курсом передбачено отримання фундаментальних знань та практичних навичок з організації метрологічної діяльності в Україні. Навчання спрямоване на використання метрологічних методів та засобів для забезпечення єдності та точності вимірювань у різних сферах діяльності, ознайомлення з законодавчою базою та державними стандартами, що регулюють ведення документації та проведення метрологічного супроводу і нагляду на виробництві.

Рік останньої атестації: 2017

Спеціальність: 152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка (Якість, стандартизація та сертифікація). ОС: Магістр. Семестр: 3. ECTS4.
Автор: Розбицька Тетяна Вікторівна –  доктор філософії (PhD),  асистент кафедри стандартизації та сертифікації сільськогосподарської продукції.
Анотація: Сучасна економіка інтегрує у світову торгівлю, розвивається світовий ринок і кожна країна прагне зайняти свою нішу в міжнародних економічних відносинах. Нині усе більше саме економічний потенціал країни, ступінь її економічного розвитку визначають положення цієї країни в світі, добробут громадян, взаємовідносини з іншими країнами. Тому саме міжнародна та регіональна стандартизація має велику роль у міжнародній торгівлі для сприяння розвитку стандартизації в усьому світі для полегшення міжнародного обміну товарами і послугами та розвитку співпраці інтелектуальної, наукової, технічної та економічної діяльності, що і висвітлює даний курс дисципліни.

Рік останньої атестації: 2020

Спеціальність: 152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка (Якість, стандартизація та сертифікація). ОС: Магістр. Семестр: 2. ЄКТС: 3.
Автор: Артеменко Олена Вікторівна - доцент кафедри адміністративного та фінансового права.

Рік останньої атестації: 2016
Спеціальність: 175 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка (Якість, стандартизація та
сертифікація). ОС: Магістр. Семестр: 1. ЄКТС: 6.
Викладачі: Касаткін Дмитро Юрійович - завідувач кафедри комп'ютерних систем, мереж та кібербезпеки; Волошин Семен Михайлович - доцент кафедри комп'ютерних систем, мереж та кібербезпеки.
Анотація: В курсі викладено основи архітектури, програмного та апаратного забезпечення комп'ютеризованих інформаційно-вимірювальних систем, наведено їх класифікацію та технічні характеристики. Розглянуто основні складові частини інформаційно-вимірювальних систем: сучасні контролери, аналого-цифрові перетворювачі, інтерфейси, локальні мережі, засоби відображення інформації. Розглянуто основні принципи математичного моделювання процесу вимірювання, метрологічного забезпечення та принципи побудови на їх базі інформаційно-вимірювальних систем, а також засобів їх розробки.
Рік останньої атестації: 2008

Спеціальність: 152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка (Якість, стандартизація та сертифікації). ОС: Магістр. Семестр: 1. ЄКТС: 4.
Автор: Омельченко Людмила Миколаївна - доцент кафедри психології.
Анотація:
Курс орієнтований на формування психологічної готовності магістрів до управлінської діяльності, розвиток їхніх лідерських здібностей, здатності до ухвалення обґрунтованих рішень, навичок конструктивної професійної взаємодії.

Рік останньої атестації: 2022

Спеціальність: 152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка (Якість, стандартизація та сертифікація). ОС: Магістр. Семестр: 3. ECTS: 4.
Автори: Сілонова Наталія Борисівна, доцент кафедри стандартизації та сертифікації с.-г. продукції.
Анотація: Курсом передбачено вивчення основ системного моделювання та застосування методів, що базуються на експертних оцінках для забезпечення формування теоретичної основи для опанування спеціальних дисциплін з аналізування, діагностики систем та також теорії прийняття рішень.

Рік останньої атестації: 2020

Спеціальність: 152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка (Якість, стандартизація та сертифікація). ОС: Магістр. Семестр: 2. ECTS5.
Автори: Сухенко Владислав Юрійович – професор, д-р тех. наук; Сілонова Наталія Борисівна – доцент, канд. біол. наук.
Викладачі: Самойліченко Ольга Вікторівна - канд. тех. наук, доцент кафедри стандартизації та сертифікації с.-г. продукції; Розбицька Тетяна Вікторівна - асистент кафедри стандартизації та сертифікації с.-г. продукції.
Анотація: У курсі розглядаються питання, пов'язані з отримання студентами правових, організаційних, методичних знань та практичних навичок з стандартизації і сертифікації с.-г. продукції, вміння розробити необхідні нормативні документи, самостійно ставити і вирішувати наукові та виробничі завдання щодо стандартизації і сертифікації с.-г. продукції.

Рік останньої атестації: 2019

Спеціальність: 152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка (Якість, стандартизація та сертифікація). ОС: Магістр. Семестр: 1. ECTS: 6.

Викладачі: Слива Юлія Володимирівна –  кандидат технічних наук,  доцент кафедри стандартизації та сертифікації сільськогосподарської продукції; Розбицька Тетяна Вікторівна –  доктор філософії (PhD),  асистент кафедри стандартизації та сертифікації сільськогосподарської продукції; 

Автор: Сілонова Наталія Борисівна – доцент кафедри стандартизації та сертифікації с.-г. продукції.

Анотація: Курсом передбачено формування сучасного підходу до управління якістю на підприємствах та організаціях на основі вивчення вимог міжнародних стандартів до систем управління якістю, розуміння новітньої філософії якості, методів та інструментів, які здійснюють політику якості, як на рівні підприємств, так і в будь-якій сфері управління.

Рік останньої атестації: 2020
Спеціальність: 152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка (Якість, стандартизація та сертифікація). ОС: Магістр. Семестр: 1 (1-2). ECTS: 3,5 (7).
Автор: Слива Юлія Володимирівна, доцент кафедри стандартизації та сертифікації с.-г. продукції.
Викладачі: Слива Юлія Володимирівна – кандидат технічних наук, доцент кафедри стандартизації та сертифікації сільськогосподарської продукції; Розбицька Тетяна Вікторівна – доктор філософії (PhD), асистент кафедри стандартизації та сертифікації сільськогосподарської продукції.
Анотація: Курсом передбачено вивчення основ з особливостей управління якістю і безпечністю сільськогосподарської продукції і виробництвом та вмінь щодо прикладних аспектів розроблення, впровадження та вдосконалення систем забезпечення та управління якістю сільськогосподарської продукції і виробництва, систем управління безпечністю сільськогосподарської та харчової продукції.
Протокол №3 від 23.11.2020.
Рік останньої атестації: 2020
Спеціальність: 152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка (Якість, стандартизація та сертифікація). ОС: Магістр. Семестр: 2 (1-2). ECTS: 3,5 (7).
Викладачі: Слива Юлія Володимирівна доцент кафедри стандартизації та сертифікації с.-г. продукції; Розбицька Тетяна Вікторівна, асистент кафедри стандартизації та сертифікації с.-г. продукції.
Автор: Слива Юлія Володимирівна, доцент кафедри стандартизації та сертифікації с.-г. продукції.
Анотація: Курсом передбачено вивчення основ з особливостей управління якістю і безпечністю сільськогосподарської продукції і виробництвом та вмінь щодо прикладних аспектів розроблення, впровадження та вдосконалення систем забезпечення та управління якістю сільськогосподарської продукції і виробництва, систем управління безпечністю сільськогосподарської та харчової продукції.
Протокол №1 від 02.07.2020.

Рік останньої атестації: 2020