Магістри спеціальності Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка

Спеціальність 152 «Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка»

Освітня програма «Якість, стандартизація та сертифікація»

Випускова кафедра: Стандартизації та сертифікації сільськогосподарської продукції

Тел.: (044) 527-82-78

Е-mail: standardization@ukr.net

Завідувач кафедри – доктор технічних наук, професор Сухенко Владислав Юрійович

Спеціальність: 152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка (Якість, стандартизація та сертифікація). ОС: Магістр. Семестр: 1. ЄКТС: 4.
Викладач: Сиротіна Олена Олексіївна, кандидат педагогічних наук, асистент кафедри романо-германських мов і перекладу.
Анотація Головна мета навчання дисципліни «Ділова англійська мова» полягає у формуванні у студентів комунікативної компетенції, базою для якої є комунікативні уміння, сформовані на основі мовних знань і навичок. Розвиток комунікативної компетенції залежить від соціокультурних і соціолінгвістичних знань, умінь і навичок, які забезпечують входження особистості в інший соціум і сприяють її соціалізації в новому для неї суспільстві. Практична мета навчального процесу в межах магістерського курсу полягає у формуванні професійно-комунікативної компетенції у студентів. Студенти мають оволодіти мовленням на рівні програмних вимог (на рівні професійної комунікативної достатності), тобто бути здатними і готовими реалізувати одержану підготовку в своїй майбутній практичній діяльності.


Спеціальність: 152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка (Якість, стандартизація та сертифікація). ОС: Магістр. Семестр: 3. ЄКТС: 5.
Автор: Касаткін Дмитро Юрійович - доцент кафедри комп’ютерних систем і мереж.
Анотація: Курс передбачає вивчення особливостей апаратного та програмного забезпечення сучасних інформаційних систем для проведення наукових досліджень та вирішення задач в галузі оцінки якості продукції, її стандартизації та сертифікації.
2020:Інформаційні технології та математичне моделювання систем управління якістю.

Рік останньої атестації: 2008

Спеціальність: 152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка (Якість, стандартизація та сертифікація). ОС: Магістр. Семестр: 1. ЄКТС: 4.
Автори: Сілонова Наталія Борисівна, к.б.н., доцент кафедри стандартизації та сертифікації с.-г. продукції, Розбицька Тетяна Вікторівна, асистент кафедри стандартизації та сертифікації с.-г. продукції.

Курс має на меті забезпечити отримання студентами правових, методичних і організаційних знань та практичних навичок із оцінки відповідності, сертифікації та аудиту, самостійно ставити наукові та виробничі завдання і їх розв’язувати стосовно процедур оцінки відповідності, сертифікації продукції та послуг.

Спеціальність152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка (Якість, стандартизація та сертифікація). ОС: Магістр. Семестр: 2. ECTS: 4.
Автори: Сухенко Владислав Юрійович, завідувач кафедри стандартизації та сертифікації с.г. продукції; Адамчук Леонора Олександрівна, доцент кафедри стандартизації та сертифікації с.г. продукції; Мєдвєдєва Наталя Анатоліївна, доцент кафедри стандартизації та сертифікації с.г. продукції (на початок розробки курсу).
Анотація: У курсі розглядаються концептуальні положення теорії інноваційного розвитку, методологічні і теоретико-методичні основи організації та управління інноваційним процесом на підприємстві чи в установі, методичні засади управління інтелектуальною власністю як основою інноваційного розвитку, основи патентознавства, організація науково-дослідної роботи та її етапи, складові теоретичних і експериментальних досліджень, оформлення наукових результатів, основи наукової етики.

Рік останньої атестації: 2020

Спеціальність: 152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка (Якість, стандартизація та сертифікація). ОС: Магістр. Семестр: 1. ECTS: 4.
Автор: Мєдвєдєва Наталя Анатоліївна – доцент кафедри стандартизації та сертифікації сільськогосподарської продукції.
Викладачі: Сухенко Владислав Юрійович, завідувач кафедри стандартизації та сертифікації с.г. продукції; Розбицька Тетяна Вікторівна, асистент кафедри стандартизації та сертифікації с.г. продукції
Анотація: У курсі розглядаються питання, пов’язані з технічним регулюванням; з організації робіт зі стандартизації, розроблення, впровадження нормативних документів; забезпечення єдності вимірювань, правил виконання метрологічних робіт; основ оцінки відповідності.

Рік останньої атестації: 2017

Спеціальність: 152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка (Якість, стандартизація та сертифікація). ОС: Магістр. Семестр: 3. ЄКТС: 4.
Автори: Муштрук Михайло Михайлович - доцент кафедри процесів і обладнання переробки продукції АПК; Паламарчук Ігор Павлович - професор кафедри процесів і обладнання переробки продукції АПК.

2020:Інформаційні технології та математичне моделювання систем управління якістю

Рік останньої атестації: 2018

Спеціальність: 152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка (Якість, стандартизація та сертифікація). ОС: Магістр. Семестр: 2. ЕCTS: 4. Автори: Сухенко Владислав Юрійович, завідувач кафедри стандартизації та сертифікації с.г. продукції;  Розбицька Тетяна Вікторівна, асистент кафедри стандартизації та сертифікації с.г. продукції.

Спеціальність: 152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка (Якість, стандартизація та сертифікація). ОС: Магістр. Семестр: 2. ЕCTS: 4.
Автори: Сухенко Владислав Юрійович, завідувач кафедри стандартизації та сертифікації с.г. продукції; Адамчук Леонора Олександрівна, доцент кафедри стандартизації та сертифікації с.г. продукції; Мєдвєдєва Наталя Анатоліївна, доцент кафедри стандартизації та сертифікації с.г. продукції (на час розробки курсу).
Анотація: Метою курсу є опанування студентами сучасної теорії менеджменту персоналу та формування у них практичних навичок і вмінь керувати людьми у сфері управління системою якості на підприємствах. Особлива увага звертається на основні процеси управління персоналом, формування корпоративної культури, лідерство керівника, компетентне прийняття й професіональне проведення управлінських рішень з боку керівництва, принципи побудови ефективної команди, формування заходів з адаптації, розвитку й мотивації персоналу, делегування повноважень, оцінку його діяльності та ефективності менеджменту персоналу.

Рік останньої атестації: 2020

Спеціальність: 152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка (Якість, стандартизація та сертифікація). ОС: Магістр. Семестр: 3. ECTS: 7.
Автор: Слива Юлія Володимирівна - доцент кафедри стандартизації та сертифікації сільськогосподарської продукції; Розбицька Тетяна Вікторівна – асистент кафедри стандартизації та сертифікації сільськогосподарської продукції.
Анотація: Сьогодні стає очевидним, що для забезпечення стабільного економічного розвитку необхідною складовою механізму управління підприємством, поряд із організаційно-структурним механізмом, механізмами управління якістю, конкурентними перевагами має бути механізм управління ризиками. Управління ризиком – це специфічна сфера менеджменту, що передбачає використання різноманітних підходів, процесів, заходів, які покликані забезпечити максимально широкий діапазон охоплення можливих ризиків підприємства, їхню оцінку, а також формування, реалізацію та контроль заходів щодо оптимізації рівня ризиків із метою досягнення цілей підприємства.

Рік останньої атестації: 2020

Спеціальність: 152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка (Якість, стандартизація та сертифікація). ОС: Магістр. Семестр: 3. ECTS4.
Автор: Розбицька Тетяна Вікторівна – асистент кафедри стандартизації та сертифікації сільськогосподарської продукції.
Анотація: Сучасна економіка інтегрує у світову торгівлю, розвивається світовий ринок і кожна країна прагне зайняти свою нішу в міжнародних економічних відносинах. Нині усе більше саме економічний потенціал країни, ступінь її економічного розвитку визначають положення цієї країни в світі, добробут громадян, взаємовідносини з іншими країнами. Тому саме міжнародна та регіональна стандартизація має велику роль у міжнародній торгівлі для сприяння розвитку стандартизації в усьому світі для полегшення міжнародного обміну товарами і послугами та розвитку співпраці інтелектуальної, наукової, технічної та економічної діяльності, що і висвітлює даний курс дисципліни.

Рік останньої атестації: 2020

Спеціальність: 152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка (Якість, стандартизація та сертифікація). ОС: Магістр. Семестр: 2. ЄКТС: 3.
Автор: Артеменко Олена Вікторівна - доцент кафедри адміністративного та фінансового права.

Рік останньої атестації: 2016

Спеціальність: 152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка (Якість, стандартизація та сертифікації). ОС: Магістр. Семестр: 1. ЄКТС: 3.
Автор: Омельченко Людмила Миколаївна - доцент кафедри психології.

Спеціальність: 152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка (Якість, стандартизація та сертифікація). ОС: Магістр. Семестр: 3. ECTS: 4.
Автори: Сілонова Наталія Борисівна, доцент кафедри стандартизації та сертифікації с.-г. продукції.
Анотація: Курсом передбачено вивчення основ системного моделювання та застосування методів, що базуються на експертних оцінках для забезпечення формування теоретичної основи для опанування спеціальних дисциплін з аналізування, діагностики систем та також теорії прийняття рішень.

Рік останньої атестації: 2020

Спеціальність: 152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка (Якість, стандартизація та сертифікація). ОС: Магістр. Семестр: 2. ECTS6.
Автори: Сухенко Владислав Юрійович – професор, доктор технічних наук, завідувач кафедри стандартизації та сертифікації сільськогосподарської продукції; Сілонова Наталія Борисівна – доцент кафедри стандартизації та сертифікації сільськогосподарської продукції, кандидат біологічних наук.
Анотація: У курсі розглядаються питання, пов'язані з отримання студентами правових, організаційних, методичних знань та практичних навичок з стандартизації і сертифікації сільськогосподарської продукції, вміння розробити необхідні нормативні документи, самостійно ставити і вирішувати наукові та виробничі завдання щодо стандартизації і сертифікації сільськогосподарської продукції.

Рік останньої атестації: 2019

Спеціальність: 152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка (Якість, стандартизація та сертифікація). ОС: Магістр. Семестр: 1. ECTS: 6.
Автори: Сухенко Владислав Юрійович – професор, доктор технічних наук, завідувач кафедри стандартизації та сертифікації сільськогосподарської продукції; Сілонова Наталія Борисівна – доцент кафедри стандартизації та сертифікації с.-г. продукції.
Анотація: Курсом передбачено формування сучасного підходу до управління якістю на підприємствах та організаціях на основі вивчення вимог міжнародних стандартів до систем управління якістю, розуміння новітньої філософії якості, методів та інструментів, які здійснюють політику якості, як на рівні підприємств, так і в будь-якій сфері управління.

Рік останньої атестації: 2020

Спеціальність: 152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка (Якість, стандартизація та сертифікація). ОС: Магістр. Семестр: 1 (1-2). ECTS: 3,5 (7).
Автор: Слива Юлія Володимирівна, доцент кафедри стандартизації та сертифікації с.-г. продукції.
Викладачі: Сухенко Владислав Юрійович, завідувач кафедри стандартизації та сертифікації с.-г. продукції, Розбицька Тетяна Вікторівна, асистент кафедри стандартизації та сертифікації с.-г. продукції.
Анотація: Курсом передбачено вивчення основ з особливостей управління якістю і безпечністю сільськогосподарської продукції і виробництвом та вмінь щодо прикладних аспектів розроблення, впровадження та вдосконалення систем забезпечення та управління якістю сільськогосподарської продукції і виробництва, систем управління безпечністю сільськогосподарської та харчової продукції.
Протокол №3 від 23.11.2020.

Рік останньої атестації: 2020

Спеціальність: 152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка (Якість, стандартизація та сертифікація). ОС: Магістр. Семестр: 2 (1-2). ECTS: 3,5 (7).
Викладачі: Сухенко Владислав Юрійович, професор, доктор технічних наук, Козловська-Прядко Ольга Анатоліївна, доцент, кандидат технічних наук, Розбицька Тетяна Вікторівна, асистент кафедри стандартизації та сертифікації с.-г. продукції

Автор: Слива Юлія Володимирівна, доцент кафедри технології м'ясних, рибних та морепродуктів.

Анотація: Курсом передбачено вивчення основ з особливостей управління якістю і безпечністю сільськогосподарської продукції і виробництвом та вмінь щодо прикладних аспектів розроблення, впровадження та вдосконалення систем забезпечення та управління якістю сільськогосподарської продукції і виробництва, систем управління безпечністю сільськогосподарської та харчової продукції.
Протокол №1 від 02.07.2020.

Рік останньої атестації: 2020