Спеціальність: 229 «Громадське здоров'я» ОС: Бакалавр  Семестр: 2 ECTS: 3

Автор: Ярош Анна Олександрівна – доцент кафедри теорії та історії держави і права

Анотація: Даний курс дозволить студентам виробити правове мислення і культурний стиль правомірної поведінки як у міжособистісних відносинах, професійній діяльності, так і при спілкуванні із представниками судових та правоохоронних органів.


Спеціальність: 229 Громадське здоров’я (Нутриціологія здорового харчування). ОС: Бакалавр. Семестр: 1-2. ECTS: 7.
Лектор: Мельник Олег Петрович, д-р вет. наук, професор кафедри анатомії, гістології і патоморфології тварин ім. акад. В. Г. Касьяненка.
Викладач: Друзь Наталія Віталіївна, к. вет. наук, старший викладач кафедри анатомії, гістології і патоморфології тварин ім. акад. В. Г. Касьяненка.
Анотація: Вивчення дисципліни“Анатомія людини”, дасть змогу студенту пізнати особливості будови тіла людини, послідовно і систематично розібрати функціонування органів та систем організму, вивчити цілісний організм, підходячи до нього синтетично.

П20

Спеціальність: 229 Громадське здоровя. ОС: Бакалавр. Семестр: 2. ECTS: 5.
Автор: Костенко Світлана Олексіївна - професор кафедри генетики, розведення і біотехнології тварин
Анотація:
Предметом вивчення навчальної дисципліни є біологічні основи життєдіяльності
людини. Метою викладання навчальної дисципліни є формування знань та практичних навичок з біології людини та генетики для подальшого засвоєння студентами блоку дисциплін, що забезпечують їх природничо-наукову та професійно-практичну підготовку. Студенти мають знати закономірності проявів життєдіяльності людського організму на різних рівнях організації. Вміти визначати прояви дії загально-біологічних законів у ході онтогенезу людини, біологічну сутність і механізми розвитку хвороб, що виникають внаслідок
антропогенних змін у навколишньому середовищі, робити попередній висновок щодо наявності паразитарних інвазій людини та визначати заходи профілактики захворювань.

Спеціальність: 229 Громадське здоров’я (Нутриціологія здорового харчування). ОС: Бакалавр. Семестр: 2. ECTS: 4.
Автори: Рожков Юрій Григорович - асистент кафедри романо-германських мов і перекладу; Туріцина Олена Миколаївна – асистент кафедри романо-германських мов і перекладу.
Анотація: Курс призначений для вивчення дисципліни «Англійська мова». Метою навчальної дисципліни є розвиток комунікативної спроможності в сферах професійного та ситуативного спілкування в усній і письмовій формах, навичок практичного володіння іноземною мовою в різних видах мовленнєвої діяльності в обсязі тематики, що обумовлена професійними потребами; оволодіння новітньою фаховою інформацією через іноземні джерела.

Спеціальність 229 «Громадське здоров'я»

Освітньо-професійна програма Нутриціологія здорового харчування

Семестр:1,2; ЄКТС: 6; ОС: Бакалавр

Викладач: Павленко Оксана Миколаївна, доцент кафедри журналістики та мовної комунікації

Мета дисципліни – ознайомити студентів із основами латинської мови, допомогти набути практичних умінь і навичок перекладу латинських текстів та використання латиномовної термінології у навчальній, науковій та виробничій діяльності. Оволодіння студентами основами латинської мови надасть їм можливість читати і перекладати латинські тексти, відкриє доступ до вільного і свідомого сприйняття наукової термінології у сфері журналістики.

Загальноосвітні завдання курсу полягають у розширенні лінгвістичного світогляду студентів, у підвищенні їх загальної мовної культури шляхом удосконалення навичок нормативного вживання інтернаціоналізмів греко-латинського походження. Завдяки чіткій побудові граматики та синтаксису латинська мова розвиває також уміння та навички логічного мислення.

Виховне та загальноосвітнє значення має знайомство студентів із історією виникнення латинської мови, її значенням у розвитку європейської культури та науки.