Спеціальність: 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка. ОС: Бакалавр. Семестр: 1 (1-2; 8). ЕКТС: 3 (6).
Автор: Цимбал Світлана Володимирівна - доцент кафедри англійської мови для технічних та агробіологічних спеціальностей.
Анотація: У курсі розглядаються питання оволодіння основними категоріями фонематичного, граматичного ряду, базовою лексикою та моделями словотворення. Проходить підготовка студентів до професійного спілкування в усній та письмових формах англійською мовою. Здійснюється професійно-орієнтоване навчання майбутніх спеціалістів.

Рік останньої атестації: 2018

Спеціальність: 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка. ОС: Бакалавр. Семестр: 2 (1-2; 8). ЕКТС: 3 (6).
Автор: Цимбал Світлана Володимирівна - доцент кафедри англійської мови для технічних та агробіологічних спеціальностей.
Анотація: У курсі розглядаються питання оволодіння основними категоріями фонематичного, граматичного ряду, базовою лексикою та моделями словотворення. Проходить підготовка студентів до професійного спілкування в усній та письмових формах англійською мовою. Здійснюється професійно-орієнтоване навчання майбутніх спеціалістів.

Рік останньої атестації: 2020

Спеціальність: 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка. ОС: Бакалавр (Ск). Семестр: 1. ECTS: 5.
Автори: Стеценко Світлана Вікторівна - старший викладач кафедри вищої та прикладної математики, Криворот Тетяна Григорівна - доцент кафедри вищої та прикладної математики.
Викладач: Стеблецький Анатолій Леонідович - доцент кафедри вищої та прикладної математики.
Анотація: У даному електронному курсі розглядаються розділи лінійної алгебра, аналітичної геометрії, функції і границі функції, диференціальне числення функцій однієї та багатьох змінних, інтегральне числення функції однієї змінної, диференціальні рівняння, кратні та криволінійні інтеграли, ряди.

Рік останньої атестації: 2015

Спеціальність: 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка. ОС: Бакалавр. Семестр: 1 (1-3). ECTS: 3 (10).
Автор: 
Панталієнко Людмила Анатоліївна - доцент кафедри вищої та прикладної математики.
Анотація: Навчальний матеріал з дисципліни «Вища математика» (І семестр) для даної спеціальності фахівців  охоплює розділи: «Елементи лінійної та векторної алгебри», «Елементи аналітичної геометрії», «Границі і неперервність», що викладаються послідовно, зі зберіганням їх логічного зв’язку та взаємозв’язку з іншими дисциплінами, вивчення яких спирається на дисципліну «Вища математика». При цьому суттєво враховується сучасний рівень математики, її викладання, загальна завершеність математичного курсу та характер майбутнього фаху студентів.

Рік останньої атестації: 2019

Спеціальність: 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка (Енергетика та електротехнічні системи в агропромисловому комплексі). ОС: Бакалавр. Семестр: 2 (1-4). ECTS: 4 (15).
Автори: Батечко Ніна Григорівна - завідувач кафедри вищої та прикладної математики; Шостак Сергій Володимирович - доцент кафедри вищої та прикладної математики.
Анотація: Аналітична геометрія, лінійна та векторна алгебра. Елементи теорії поля. Функції комплексної змінної. Диференціальне числення. Елементи функціонального аналізу. Інтегральне числення. Диференціальні рівняння. Послідовності і ряди. Гармонійний аналіз.

Рік останньої атестації: 2020

Спеціальність: 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка. ОС: Бакалавр. Семестр: 0. ECTS: 0.
Автори: Панталієнко Людмила Анатоліївна - доцент кафедри вищої та прикладної математики.

Рік останньої атестації: 2016

Спеціальність: 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка (Енергетика та електротехнічні системи в агропромисловому комплексі). ОС:  Бакалавр. Семестр: 2 (1-3). ECTS: 3 (10).
Автори: Батечко Ніна Григорівна - завідувач кафедри вищої та прикладної математики; Шостак Сергій Володимирович - доцент кафедри вищої та прикладної математики.

Рік останньої атестації: 2013

Спеціальність: 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка. ОС: Бакалавр. Семестр: 3; 1 (Ск). ЄКТС: 4; 5 (Ск).
Автори: Окушко Олександр Володимирович - доцент кафедри електротехніки, електромеханіки та електротехнологій.

Рік останньої атестації: 2016
Спеціальність: 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка. ОС: Бакалавр. Семестр: 1. ECTS: 4.
Викладач: Бабка Віталій Миколайович - доцент кафедри нарисної геометрії, комп'ютерної графіки та дизайну.
Анотація: Інженерна графіка – є загальноінженерною навчальною дисципліною. Предметом дисципліни є побудова і читання креслень, ескізів, технічних рисунків і схем, які є графічними засобами фіксування, збереження та передавання технічної інформації в процесі її розробки і реалізації. Метою дисципліни є одержання студентами теоретичних знань та практичних навичок з основ інженерної графіки, оволодіння навичками просторового мислення, набуття практичних навиків по створенню і опрацювання технічних креслень з використанням сучасних комп'ютерних графічних систем при вирішенні різнопланових інженерних задач при навчанні та на виробництві.

Спеціальність: 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка (у т.ч. Інжиніринг електроенергетичних систем з відновлюваними джерелами) та 144 Теплоенергетика. ОС: Бакалавр. Семестр: 1. ECTS: 4.
Автор: Клименко Кирило Олегович - доцент кафедри міжнародних відносин і суспільних наук.
Анотація: У навчальному курсі детально і систематизовано розкриваються основні передумови виникнення державності українського народу у її історичній послідовності, державно-політичного, соціально-економічного, духовного, етнічного та культурного розвитку українського народу в контексті загального розвитку світової цивілізації.

Спеціальність: 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка. ОС: Бакалавр. Семестр: 1. ECTS: 4.
Автори: 
Касаткіна Ольга Михайлівна - старший викладач кафедри інформаційних систем;
Рогоза Костянтин Геннадійович - старший викладач кафедри інформаційних систем; Якобчук Олександр Васильович - асистент кафедри інформаційних і дистанційних технологій.
Анотація: Завдання курсу полягає у вивченні теоретичних основ комп’ютерних технологій, комп’ютерних мереж, текстових та табличних процесорів, основ програмування для розв’язування завдань фахового спрямування.

Рік останньої атестації: 2019

Спеціальність: 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка (Елек­тро­енер­ге­тика, елек­тро­тех­ніка та елек­тро­ме­ха­ніка; Інжи­ні­ринг ­електро­енер­ге­тич­них сис­тем з від­нов­лю­валь­ними дже­ре­лами). ОС: Бакалавр. Семестр: 2. ECTS: 5.
Автори: Васюк Вячеслав Володимирович – доцент кафедри електротехніки, електро­ме­ха­ніки та електротехнологій; Радько Іван Петрович– доцент кафедри електротехніки, електро­ме­ха­ніки та електротехнологій
Викладачі: доценти Васюк Вячеслав Володимирович,Радько Іван Петрович
Кафедра: Електротехніки, електромеханіки та електротехнологій.
Анотація: Навчальна електрослюсарна практика має за мету ознайомити студентів з основними поняттями та технологічними операціями і прийомами виконання паяльних і зварювальних робіт під час монтажу, технічного обслуговування і ремонту технологічного та енергетичного обладнання і засобів автоматики, що використовуються у виробництві.

Рік останньої атестації: 2022

Спеціальність: 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка (Інжиніринг електроенергетичних систем з відновлюваними джерелами). ОС: Бакалавр. Семестр: 2. ECTS: 6. Підсумкова атестація: Іспит.
Лектор: Смолій Вікторія Миколаївна, доктор технічних наук, професор кафедри інформаційних систем і технологій.
Анотація: Дисципліна "Основи програмування" містить основи структурної методики побудови алгоритмів, розглядає основні конструкції та типи даних алгоритмічної мови С, системно досліджує вирішення типових прикладних задач.


Рік останньої атестації: 2023

Спеціальність: 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка. ОС: Бакалавр. Семестр: 2. ЄКТС: 2 (5).
Автори: Троханяк Віктор Іванович - доцент кафедри теплоенергетики; Василенков Віктор Іванович - доцент кафедри теплоенергетики.
Анотація: Розглянуто питання загальної гідравліки крапельних рідин, що знаходяться у стані спокою чи рухаються в трубопроводах, каналах, руслах, через отвори і насадки; визначаються коефіцієнти втрат на тертя в місцевих опорах і по довжині. Розглянуто робочі процеси в лопатевих і об'ємних насосах, компресорах і вентиляторах, викладено основи розрахунку цих машин, наведено експлуатаційні особливості і робочі характеристики кожної машини.

Рік останньої атестації: 2023

Спеціальність: 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка (Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка). ОС: Бакалавр. Семестр: 1. ЄКТС: 4.
Автор: Васюк Вячеслав Володимирович - канд. техн. наук, доцент кафедри електротехніки, електромеханіки та електротехнологій.
Анотація: 
Мета вивчення дисципліни: є ознайомлення студентів з основами використання програмного забезпечення для виконання розрахунків електротехнічних установок. Курс надасть студентам необхідні знання та навички для використання спеціалізованих програмних засобів у процесі проєктування та розрахунку електричних установок. Окрім того, студенти ознайомляться з основними методами та алгоритмами розрахунку електричних установок та їх параметрів. Курс допоможе студентам здобути практичні навички роботи з програмним забезпеченням, виконувати розрахунки та проєкти, що дозволить їм підготуватись до роботи в обраній галузі та написання кваліфікаційної бакалаврської роботи. Загалом, мета вивчення дисципліни полягає у формуванні компетенцій студентів у галузі програмного забезпечення для розрахунків електротехнічних установок, що дозволить їм ефективно використовувати ці знання у своїй професійній діяльності.

Рік останньої атестації: 2023

Спеціальність: 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка. ОС: Бакалавр. Семестр: 2. ECTS: 4.
Автори: Булгаков Володимир Михайлович, д-р техн. наук, професор кафедри механіки; Куценко Анастасія Григорівна, канд. фіз.-мат. наук, доцент кафедри механіки.
Анотація: Метою курсу є формування знань про принципи дослідження стану рівноваги тіл під дією різних систем навантаження та методи описання руху твердих тіл, визначення основних кінематичних та динамічних характеристик/

Спеціальність: 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка. ОС: Бакалавр. Семестр: 1 (1-2). ЄКТС: 4 (8).
Автори: Відьмаченко Анатолій Петрович - професор кафедри фізики; Бойко Володимир Васильович - завідувач кафедри фізики; Гуменюк Ярослав Олександрович - доцент кафедри фізики.

Рік останньої атестації: 2018

Спеціальність: 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка. ОС: Бакалавр. Семестр: 2 (1-2). ЄКТС: 4 (8).
Автори: Відьмаченко Анатолій Петрович - професор кафедри фізики;
Бойко Володимир Васильович - завідувач кафедри фізики; Гуменюк Ярослав Олександрович - доцент кафедри фізики.

Спеціальність: 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка. ОС: Бакалавр (Ск). Семестр: 3. ЄКТС: 4.
Автори: Бойко Володимир Васильович - завідувач кафедри фізики, Гуменюк Ярослав Олександрович - доцент кафедри фізики, Чорній Віталій Петрович - старший викладач кафедри фізики.

Метою курсу є послідовне вивчення студентами основних законів і положень фізики для пізнання загальних закономірностей явищ природи; використання даних законів в оперативному розв’язанні проблем; висвітлення можливих прикладних застосувань фізичних методів і приладів у практичній діяльності.