Анатомії,гістології і патоморфології тварин

Область Курси відмічена як "Анатомії,гістології і патоморфології тварин"

Спеціальність: 163 Біомедична інженерія. ОС: Бакалавр. Семестр: 1-3. ECTS: 9.
Викладачі: Мельник Олег Петрович – д-р вет. наук, професор, завідувач кафедри анатомії, гістології і патоморфології тварин ім. акад. В.Г. Касьяненка; Дишлюк Надія Володимирівна – д-р вет. наук, професор кафедри анатомії, гістології і патоморфології тварин ім. акад. В.Г. Касьяненка.
Анотація: Дисципліна «Біоморфологія людини і тварин» є однією із фундаментальних дисциплін підготовки фахівців, які будуть розробляти матеріали біомедичного призначення, вироби з них та біомедичну техніку, а також створювати високотехнологічні медичні технології. Дисципліна вивчає будову і форму організму людини і тварин. Предметом її вивчення як науки є зовнішня форма тіла, їхніх розмірів, топографія останніх, а також зовнішня і внутрішня будова органів, їх систем та апаратів, будова тканин і їхніх клітин та міжклітинної речовини.


Категорія: БМІ
Рік останньої атестації: 2023

Cпеціальність: 211 Ветеринарна медицина; 211 Ветеринарне забезпечення військових сил; 212 Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза. ОС: Магістр. Семестр: 1 (1-3). ECTS: 3 (9).
Автор: Друзь Наталія Віталіївна - доцент кафедри анатомії, гістології і патоморфології тварин ім. акад. В. Г. Касьяненка.
Лектор: Мельник Олег Петрович - професор кафедри анатомії, гістології і патоморфології тварин ім. акад. В. Г. Касьяненка.
Викладачі: Костюк Володимир Кіндратович - професор кафедри анатомії, гістології і патоморфології тварин ім. акад. В. Г. Касьяненка.
Друзь Наталія Віталіївна - доцент кафедри анатомії, гістології і патоморфології тварин ім. акад. В. Г. Касьяненка.
Стегней Микола Михайлович - доцент кафедри анатомії, гістології і патоморфології тварин ім. акад. В. Г. Касьяненка.
Мельник Олексій Олегович - доцент кафедри анатомії, гістології і патоморфології тварин ім. акад. В. Г. Касьяненка.
Анотація: Дисципліна займає провідне місце в системі підготовки фахівців ветеринарної медицини, формуючи у студентів уяву про організм, як єдине ціле.

Категорія: ВГ 6
Рік останньої атестації: 2023

Cпеціальність: 211 Ветеринарна медицина, 211 Ветеринарне забезпечення військ, сил, 212 Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза. ОС: Магістр (Бакалавр). Семестр: 2 (1-3). ECTS: 3 (9).
Автор: Друзь Наталія Віталіївна, доцент кафедри анатомії, гістології і патоморфології тварин ім. акад. В. Г. Касьяненка.
Викладачі: Костюк Володимир Кіндратович - професор кафедри анатомії, гістології і патоморфології тварин ім. акад. В. Г. Касьяненка.
Стегней Микола Михайлович - доцент кафедри анатомії, гістології і патоморфології тварин ім. акад. В. Г. Касьяненка.
Друзь Наталія Віталіївна - доцент кафедри анатомії, гістології і патоморфології тварин ім. акад. В. Г. Касьяненка.
Мельник Олексій Олегович - доцент кафедри анатомії, гістології і патоморфології тварин ім. акад. В. Г. Касьяненка.
Анотація: Дисципліна займає провідне місце в системі підготовки фахівців ветеринарної медицини, формуючи у студентів уяву про організм, як єдине ціле.

Категорія: ВГ 6
Рік останньої атестації: 2019

Cпеціальність: 211 Ветеринарна медицина; 211 Ветеринарне забезпечення військ, сил; 212 Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза. ОС: Магістр. Семестр: 3 (1-3). ECTS: 3 (9).
Автор: Друзь Наталія Віталіївна, доцент кафедри анатомії, гістології і патоморфології тварин ім. акад. В. Г. Касьяненка.
Анотація: Дисципліна займає провідне місце в системі підготовки фахівців ветеринарної медицини, формуючи у студентів уяву про організм, як єдине ціле.

Категорія: ВГ 6
Рік останньої атестації: 2020

Спеціальність: 212 Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза. ОС: Магістр (6р.). Семестр: 7-8. ЄКТС: 8.
Автор: Гаркуша Станіслав Євгенійович - доцент кафедри анатомії, гістології і патоморфології тварин ім. акад. В.Г. Касяненка.
Анотація: Основи патологічних процесів (розлади кровообігу та лімфовідтоку, порушення обміну тканинної рідини, дистрофії, некроз, атрофія, гіпертрофія, гіперплазія, запалення, пухлини, імунопатологічні процеси), патології різних органів, нозологію, патоморфологічні зміни та диференційні ознаки основних інфекційних та неінфекційних хвороб тварин, визначення і опис характеру патологічних процесів в органах і тканинах на основі макро- та мікроскопічних змін, складання патолого-анатомічного діагнозу, виготовлення гістологічних зрізів та їх інтерпретація.

Категорія: ВГ 6

Спеціальність: 211 Ветеринарна медицина. ОС: Магістр (6 р.). Семестр: 3. ECTS: 4.
Лектор: Мельник Олег Петрович, д-р вет. наук, професор кафедри анатомії, гістології і патоморфології тварин ім. акад. В.Г. Касьяненка.
Автори: Друзь Наталія Віталіївна, канд. вет. наук, доцент кафедри анатомії, гістології і патоморфології тварин ім. акад. В.Г. Касьяненка.
Мельник Олег Петрович, д-р. вет. наук, завідувач кафедри анатомії, гістології і патоморфології тварин ім. акад. В.Г. Касьяненка, професор.
Анотація: Анатомія та фізіологія займають важливе місце серед біологічних наук, що вивчають тваринний світ, зокрема диких і мисливських тварин. В процесі вивчення анатомії диких і мисливських тварин формуються фундаментальні та професіональні знання про будову організму і окремих його органів.

Категорія: ВМ 6
Рік останньої атестації: 2021

Спеціальність: 211 Ветеринарна медицина. ОС: Магістр. Семестр: 5. ECTS4.
Лектор: Мельник Олег Петрович, д-р вет. наук, професор кафедри анатомії, гістології і патоморфології тварин ім. акад. В. Г. Касьяненка.
Автор курсу: Друзь Наталія Віталіївна, к. вет. наук, доцент кафедри анатомії, гістології і патоморфології тварин ім. акад. В. Г. Касьяненка.
Анотація: Дисципліна “Анатомія і фізіологія риб” займає провідне місце в системі підготовки фахівців лікаря ветеринарної медицини, формуючи у студентів уяву про особливості будови організму риб. Знання анатомії і фізіології риб, розуміння взаємозв’язку їх органів, апаратів і систем, дозволить лікарю ветеринарної медицини спеціалізуватися і в особливостях ветеринарії в рибогосподарській сфері.

НН20

Категорія: ВМ 6
Патологічна морфологія та судова ветеринарія
Спеціальність: 211 Ветеринарна медицина. ОС: Магістр (6 р.).Семестр: 6-7 (6-8). ЄКТС: 6 (9).
Навчальна практика: Патологічна анатомія. Семестр: 6. Кількість тижнів: 1. ЄКТС: 1.
Автор: Гаркуша Станіслав Євгенійович - доцент кафедри анатомії, гістології і пато­мор­фо­логії тварин ім. акад. В.Г. Касяненка.
Сердюков Ярослав Костянтинович - доцент кафедри анатомії, гістології і пато­мор­фо­логії тварин ім. акад. В.Г. Касяненка.
Викладачі: Борисевич Борис Володимирович, Гаркуша Станіслав Євгенійович, Колич Наталія Богданівна, Лісова Вікторія Вікторівна, Омеляненко Микола Миколайович, Сердюков Ярослав Костянтинович.
Кафедра: Анатомії, гістології і патоморфології тварин ім. акад. В.Г. Касяненка.
Анотація: Основи патологічних процесів, пато­ло­гії різних органів, нозологію, пато­морфо­ло­гічні зміни та диферен­ційні ознаки основних інфек­ційних та неінфек­ційних хвороб тварин, визна­чення і опис харак­теру пато­ло­гіч­них процесів в органах і тканинах на основі макро- та мікро­скопіч­них змін, скла­дання пато­лого-анато­міч­ного діаг­нозу, виго­тов­лення гісто­ло­гіч­них зрізів та їх інтер­пре­тація.
Категорія: ВМ 6
Патологічна морфологія та судова ветеринарія
Спеціальність: 211 Ветеринарна медицина. ОС: Магістр (6 р.).Семестр: 8 (6-8). ЄКТС: 3 (9).
Автор: Гаркуша Станіслав Євгенійович - доцент кафедри анатомії, гістології і пато­мор­фо­логії тварин ім. акад. В.Г. Касяненка.
Викладачі: Борисевич Борис Володимирович, Гаркуша Станіслав Євгенійович, Колич Наталія Богданівна, Лісова Вікторія Вікторівна, Омеляненко Микола Миколайович, Сердюков Ярослав Костянтинович.
Кафедра: Анатомії, гістології і патоморфології тварин ім. акад. В.Г. Касяненка.
Анотація: Основи патологічних процесів, пато­ло­гії різних органів, нозологію, пато­морфо­ло­гічні зміни та диферен­ційні ознаки основних інфек­ційних та неінфек­ційних хвороб тварин, визна­чення і опис харак­теру пато­ло­гіч­них процесів в органах і тканинах на основі макро- та мікро­скопіч­них змін, скла­дання пато­лого-анато­міч­ного діаг­нозу, виго­тов­лення гісто­ло­гіч­них зрізів та їх інтер­пре­тація.
Категорія: ВМ 6

Спеціальність: 211 Ветеринарна медицина. ОС: Магістр (6 р.). Семестр: 12. ECТS: 4.
Викладач: Колич Наталія Богданівна - доцент кафедри анатомії, гістології і патоморфології тварин ім. акад. В.Г. Касяненка.
Анотація: Курс навчальної дисципліни «Патоморфологічна діагностика» вивчає загальні закономірності виникнення і розвиток різних патологічних процесів; морфологічний аналіз усіх ланок патогенезу патологічних станів; сприяє формуванню поняття складності і діалектики взаємовідношень шкідливих та захисно-пристосувальних механізмів патологічних процесів і їх мінливості на різних стадіях хвороб.

П23

Категорія: ВМ 6

Спеціальності: 211 Ветеринарна медицина; 212 Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза. ОС: Магістр. Семестр: 2, 3. ECTS: 7.
Автор:
Дишлюк Надія Володимирівна - д.вет.н., професор кафедри анатомії, гістології і патоморфології тварин ім. акад. В.Г. Касьяненка.
Анотація: Дисципліна "Цитологія, гістологія, ембріологія" є однією із фундаментальних дисциплін підготовки лікаря ветеринарної медицини. До її складу входять чотири розділи: цитологія, ембріологія, загальна гістологія і спеціальна гістологія. Кожний із них має свій предмет вивчення. Цитологія вивчає будову і функції клітин, ембріологія - розвиток і будову статевих клітин та розвиток зародка, загальна гістологія - розвиток, будову і функції тканин, спеціальна гістологія - будову органів їх систем і апаратів.
Навчальна практика.
Анотація: На цих заняттях, майбутні фахівці поглиблюють свої теоретичні знання з дисципліни і набувають вмінь щодо їх використання у виробництві. Перед початком навчальної практики студенти проходять інструктаж з правил безпеки праці у гістологічній лабораторії.

Категорія: ВМ 6
Рік останньої атестації: 2023

Спеціальність: 211 Ветеринарна медицина. ОС: Магістр (5 р.). Семестр: 2 (2-3). ECTS: 3 (6).
Автор: Мазуркевич Тетяна Анатоліївна - доцент кафедри анатомії, гістології і патоморфології тварин ім. акад. В.Г. Касьяненка.
Анотація: Дисципліна є однією із фундаментальних дисциплін підготовки лікаря ветеринарної медицини. До її складу входять чотири розділи: цитологія, ембріологія, загальна гістологія і спеціальна гістологія. Кожний із них має свій предмет вивчення. Цитологія вивчає будову і функції клітин, ембріологія - розвиток і будову статевих клітин та розвиток зародка, загальна гістологія - розвиток, будову і функції тканин, спеціальна гістологія - будову органів їх систем і апаратів.
Категорія: ВМ 6
Рік останньої атестації: 2021

Спеціальність: 211 Ветеринарна медицина. ОС: Магістр (5 р.). Семестр: 3 (2-3). ECTS: 3 (6).
Автор: Мазуркевич Тетяна Анатоліївна - доцент кафедри анатомії, гістології і патоморфології тварин ім. акад. В.Г. Касьяненка.
Анотація: Дисципліна є однією із фундаментальних дисциплін підготовки лікаря ветеринарної медицини. До її складу входять чотири розділи: цитологія, ембріологія, загальна гістологія і спеціальна гістологія. Кожний із них має свій предмет вивчення. Цитологія вивчає будову і функції клітин, ембріологія - розвиток і будову статевих клітин та розвиток зародка, загальна гістологія - розвиток, будову і функції тканин, спеціальна гістологія - будову органів їх систем і апаратів.

Категорія: ВМ 6
Рік останньої атестації: 2022
Спеціальність: 211 Ветеринарна медицина. ОС: Магістр (Ск). Семестр: 1-2. ЄКТС: 6.
Лектор: Мельник Олег Петрович, д-р вет. наук, професор кафедри анатомії, гістології і патоморфології тварин ім. акад. В. Г. Касьяненка.
Автори: Друзь Наталія Віталіївна, канд. вет. наук, доцент кафедри анатомії, гістології і патоморфології тварин ім. акад. В. Г. Касьяненка.
Стегней Микола Михайлович, канд. вет. наук, доцент кафедри анатомії, гістології і патоморфології тварин ім. акад. В. Г. Касьяненка.
Анотація: Дисципліна займає провідне місце в системі підготовки фахівців ветеринарної медицини, формуючи у студентів уяву про організм, як єдине ціле.


Категорія: ВМ 5
Рік останньої атестації: 2021

Спеціальність: 211 Ветеринарна медицина. ОС: Магістр (5 р.). Семестр: 7-8. ЄКТС: 6.
Викладачі: Лісова Вікторія Вікторівна - доцентка кафедри анатомії, гістології і патоморфології тварин ім. акад. В.Г. Касяненка, Борисевич Борис Володимирович - професор кафедри анатомії, гістології і патоморфології тварин ім. акад. В.Г. Касяненка.

Патологічна морфологія та судова ветеринарія.

Категорія: ВМ 5

Спеціальність: 211 Ветеринарна медицина. ОС: Магістр (5 р.). Семестр: 1-2. ECTS: 4.
Автор: Стегней Жанна Георгіївна - доцент кафедри анатомії, гістології і патоморфології тварин ім. акад. В. Г. Касьяненка.
Анотація: Вивчення морфології с.-г. тварин у вищому навчальному закладі має за мету набуття студентами знань з будови і закономірностей розвитку тіла сільськогосподарських тварин в світлі причинної обумовленості та видової специфічності.

Категорія: ВМ 5
Рік останньої атестації: 2021

Спеціальність: 211 Ветеринарна медицина (Фізіологія вищої нервової діяльності). ОС: Магістр. Семестр: 12. ЄКТС: 8.
Автор: Мазуркевич Тетяна Анатоліївна - доцент кафедри анатомії, гістології і патоморфології тварин ім. акад. В.Г. Касяненка.

Категорія: ВМ 1,5
Спеціальність: 211 Ветеринарна медицина. ОС: Магістр. Семестр: 1. ЄКТС: 4.
Лектори (викладачі): Костюк Володимир Кіндратович, д-р вет. наук, професор кафедри анатомії, гістології і патоморфології тварин ім. акад. В. Г. Касьяненка.
Борисевич Борис Володимирович, д-р. вет. наук, професор кафедри анатомії, гістології і патоморфології тварин ім. акад. В. Г. Касьяненка.
Автори: Друзь Наталія Віталіївна, канд. вет. наук, доцент кафедри анатомії, гістології і патоморфології тварин ім. акад. В. Г. Касьяненка.

Костюк Володимир Кіндратович, д-р. вет. наук, професор кафедри анатомії, гістології і патоморфології тварин ім. акад. В. Г. Касьяненка.
Сердюков Ярослав Костянтинович, канд. вет. наук, доцент кафедри анатомії, гістології і патоморфології тварин ім. акад. В. Г. Касьяненка.
Анотація: Метою навчальної дисципліни «Порівняльна морфологія, спеціальна патоморфологія і судова ветеринарія» є набуття теоретичних і практичних знань щодо юридичних засад судової ветеринарної медицини, а також щодо методології й методики проведення судово-ветеринарної експертизи трупів і живих тварин та продуктів рослинного й тваринного походження.

Категорія: ВМ 1,5
Рік останньої атестації: 2023

Спеціальність: 211 Ветеринарна медицина. ОС: Магістр. Семестр: 6-8. ЄКТС: 9.
Викладач: Колич Наталія Богданівна - доцент кафедри анатомії, гістології і патоморфології тварин ім. акад. В.Г. Касяненка.
Анотація: Патологічна анатомія є складовою частиною патології – науки, яка вивчає закономірності виникнення і розвитку хвороб, окремих патологічних процесів і станів. Курс включає загальні патоморфологічні процеси, спільні для багатьох хвороб і патологічних станів та спеціальну патоморфологію, яка вивчає патологію органів та їх систем, хвороби різних видів тварин та основи судової ветеринарної медицини.
П22

Категорія: ВВМ

Cпеціальність: 211 Ветеринарна медицина. ОС: Магістр. Семестр: 1 (2). ECTS: 3.
Автори: Друзь Наталія Віталіївна - доцент кафедри анатомії, гістології і патоморфології тварин ім. акад. В. Г. Касьяненка; Стегней Микола Михайлович - доцент кафедри анатомії, гістології і патоморфології тварин ім. акад. В. Г. Касьяненка.
Анотація: Історія ветеринарної медицини як наука і предмет викладання відіграють важливу роль у системі підготовки фахівців ветеринарної медицини, формуванні наукового світогляду і соціально-політичної позиції, підвищення загального і професійно-культурного рівня.

Категорія: Спільні курси
Рік останньої атестації: 2021