Спеціальність: 211 Ветеринарна медицина (Ветеринарне забезпечення Збройних сил України). ОС: Магістр. Семестр: 0. ЄКТС: 0.
Автор: Журенко Олена Василівна – д-р вет. наук, доцент кафедри біохімії і фізіології тварин ім. акад. М.Ф.Гулого.
Анотація: Мета викладання дисципліни - дати студентам теоретичні та практичні знання з перебігу фізіологічних процесів в організмі тварин різних видів і навчити їх методів управління фізіологічними функціями для збереження здоров’я, підвищення продуктивності, покращення якості продукції тваринництва.
П21

Спеціальність: 211 Ветеринарна медицина (Ветеринарне забезпечення Збройних сил України).  ОС: Магістр. Семестр: 2. ЄКТС: 4.
Автор: Свириденко Наталія Петрівна - доцент генетики, розведення та біотехнології тварин.
Анотація: У курсі розглядаються питання цитогенетичних та молекулярних основ спадковості, закономірностей успадкування ознак у с.-г. тварин та ветеринарної патогенетики.


Спеціальність: 211 Ветеринарна медицина (Ветеринарне забезпечення Збройних сил України). ОС: Магістр. Семестр: 3. ЄКТС: 4.
Викладач: Свириденко Наталія Петрівна, доцент кафедри генетики, розведення та біотехнології тварин.
Анотація: У курсі розглядаються питання розведення сільськогосподарських тварин.
Протокол №3 від 23.11.2020.
Рік останньої атестації: 2020

Спеціальність: 211 Ветеринарна медицина (Ветеринарна військова медицина). ОС: Магістр. Семестр: 5. ECTS: 4.
Автор: Сиротіна Олена Олексіївна - старший викладач кафедри романо-германських мов та перекладу.

Спеціальність: 211 Ветеринарна медицина (Ветеринарна військова медицина). ОС: Магістр. Семестр: 1-2. ЄКТС: 3.
Розробник: Лашкул Валерій Анатолійович, кандидат педагогічних наук, асистент кафедри романо-германських мов і перекладу.
Анотація: Основними завданнями вивчення навчальної дисципліни «Англійська мова (військово-спеціальна)» є формування у студентів іншомовної комунікативної та перкладацької компетентності у межах сфер і тем, окреслених навчальною програмою для військово-ветеринарного профілю і передбачає поглиблене та професійно зорієнтоване оволодіння професійною іноземною мовою.

П21

Спеціальність: 211 Ветеринарна медицина (Ветеринарне забезпечення Збройних сил України). ОС: Магістр. Семестр: 1. ЄКТС: 2.
Викладач: Відьмаченко Анатолій Петрович, проф. кафедри фізики.
Анотація:Основною метою викладання дисципліни „Фізика з основами біофізики” для студентів  є засвоєння основ фізики, фізичної та фізико-хімічної інтерпретації біологічних процесів, оволодіння фізичними методами і приладами, які широко використовуються у практиці ветеринарної медицини; навчити впроваджувати у практику сучасні фізичні методи та прилади для забезпечення ефективної діагностики і профілактики хвороб та лікування с/г тварин. Студенти повинні знати основні явища і закони фізики і біофізики, принципи та механізми, що лежать в основі життєдіяльності живих організмів; сучасні фізичні і біофізичні методи, прилади і апаратуру; вміти: користуватися фізичними положеннями, законами і теорією, застосувати нові методи і прилади.

Підсумковий контроль проводиться у формі контрольних робіт по кожному з модулів та іспиту.Спеціальність: 211 Ветеринарна медицина. ОС: Бакалавр. Семестр: 1. ЄКТС: 4.
Автори: Копілевич Володимир Абрамович - професор кафедри аналітичної і біонеорганічної хімії та якості води, Максін Віктор Іванович - професор кафедри аналітичної і біонеорганічної хімії та якості води, Ущапівська Тетяна Іванівна - доцент кафедри аналітичної і біонеорганічної хімії та якості води, Савченко Дмитро Анатолійович - доцент кафедри аналітичної і біонеорганічної хімії та якості води.
Анотація: Відповідно до програми підготовки фахівців, у розробленому курсі інтегру­ються теоретичні та практичні питання, що базуються на закономірностях та принципах неорганічної хімії елементів, які згруповані у головні та побічні підгрупи і містять, окрім хімічних властивостей, фізичні та біонеорганічні характеристики, відомості про поширення у природі, способи одержання та практичну зна­чущість для природних систем, біології, екології і сільського господарства.

Рік останньої атестації: 2019