Спеціальність: 211 Ветеринарна медицина (Ветеринарна військова медицина). ОС: Магістр. Семестр: 5. ECTS: 4.
Автори: Сиротіна Олена Олексіївна - кандидат педагогічних наук, доцент кафедри романо-германських мов та перекладу; Спеціальність: 211 Ветеринарна медицина (Ветеринарне забезпечення Збройних сил України). ОС: Магістр. Семестр: 2. ЄКТС: 4.
Автор: Свириденко Наталія Петрівна - доцент генетики, розведення та біотехнології тварин.
Анотація: У курсі розглядаються питання цитогенетичних та молекулярних основ спадковості, закономірностей успадкування ознак у с.-г. тварин та ветеринарної патогенетики.

Спеціальність: 211 Ветеринарна медицина (ВМК). ОС: Магістр. Семестр: 4-5. EKTS: 5. Навчальна практика: 1 EСTS.
Автор: Михальська Віта Михайлівна, канд. вет. наук, доцент кафедри ветеринарної гігієни ім. професора А.К.Скороходька.
Анотація: Метою курсу є забезпечення студентів теоретичними та практичними знаннями сучасної гігієни та санітарії для проведення комплексу ветеринарно-санітарних заходів, спрямованих на збереження здоров’я, підвищення продуктивності тварин та отримання від них високоякісної безпечної для споживання продукції. Дисципліна формує у студентів основи профілактичного мислення.


Рік останньої атестації: 2022
Спеціальність: 211 Ветеринарна медицина (Ветеринарне забезпечення ЗСУ). ОС: Магістр. Семестр: 6. ЄКТС: 4.
Автор: Шевчук Валерій Андрійович - полковник, начальник кафедри військової підготовки; Радіонов Ігор Павлович - старший викладач.
Анотація: В ході вивчення навчальної дисципліни “Морально-психологічне забезпечення підготовки та застосування Збройних Сил України” передбачається здобуття компетентностей, теоретичних знань та умінь, достатніх для успішного виконання професійних обов’язків за обраною спеціальністю (спеціалізацією), а саме: • нові підходи в галузі морально-психологічного забезпечення діяльності особового складу в різних видах бойових дій; • форми та методи організації та проведення заходів морально-психологічного забезпечення дій підрозділів в різних умовах обстановки.
П23

Спеціальність: 211 Ветеринарна медицина. ОС: Бакалавр. Семестр: 1. ЄКТС: 4.
Автори: Копілевич Володимир Абрамович - професор кафедри аналітичної і біонеорганічної хімії та якості води, Максін Віктор Іванович - професор кафедри аналітичної і біонеорганічної хімії та якості води, Ущапівська Тетяна Іванівна - доцент кафедри аналітичної і біонеорганічної хімії та якості води, Савченко Дмитро Анатолійович - доцент кафедри аналітичної і біонеорганічної хімії та якості води.
Анотація: Відповідно до програми підготовки фахівців, у розробленому курсі інтегру­ються теоретичні та практичні питання, що базуються на закономірностях та принципах неорганічної хімії елементів, які згруповані у головні та побічні підгрупи і містять, окрім хімічних властивостей, фізичні та біонеорганічні характеристики, відомості про поширення у природі, способи одержання та практичну зна­чущість для природних систем, біології, екології і сільського господарства.

Рік останньої атестації: 2019

Спеціальність: 211 Ветеринарна медицина. ОС: Магістр (6 р.). Семестр: 9-10. ЄКТС: 4.
Лектор: Ситнік Віталій Анатолійович, канд. вет. наук, доцент кафедри епізоотології, мікробіології і вірусології.
Викладач: Жуковський Максим Олегович, асистент кафедри епізоотології, мікробіології і вірусології.
Анотація: Організація ветеринарної справи та національне і міжнародне законодавство як навчальна дисципліна надає студентам знання з основ ветеринарного законодавства, завдань і організаційним формам служб ветеринарної медицини, порядку планування, організації та проведення ветеринарних заходів в сучасних умовах, механізмам створення власного ветеринарного бізнесу.


Рік останньої атестації: 2022к
Спеціальність: 211 Ветеринарна медицина (Ветеринарне забезпечення Збройних сил України). ОС: Магістр. Семестр: 3. ЄКТС: 4.
Викладач: Свириденко Наталія Петрівна, доцент кафедри генетики, розведення та біотехнології тварин.
Анотація: У курсі розглядаються питання розведення сільськогосподарських тварин.
Протокол №3 від 23.11.2020.
Рік останньої атестації: 2020

Спеціальність: 211 Ветеринарна медицина. ОС: Магістр. Семестр: 6-8. ЄКТС: 9.
Викладач: Колич Наталія Богданівна - доцент кафедри анатомії, гістології і патоморфології тварин ім. акад. В.Г. Касяненка.
Анотація: Патологічна анатомія є складовою частиною патології – науки, яка вивчає закономірності виникнення і розвитку хвороб, окремих патологічних процесів і станів. Курс включає загальні патоморфологічні процеси, спільні для багатьох хвороб і патологічних станів та спеціальну патоморфологію, яка вивчає патологію органів та їх систем, хвороби різних видів тварин та основи судової ветеринарної медицини.
П22

Спеціальність: 211 Ветеринарна медицина (Ветеринарне забезпечення Збройних сил України). ОС: Магістр. Семестр: 1. ЄКТС: 4.
Викладач: Відьмаченко Анатолій Петрович, професор кафедри фізики.
Анотація: Основною метою викладання дисципліни „Фізика з основами біофізики” для студентів є засвоєння основ фізики, фізичної та фізико-хімічної інтерпретації біологічних процесів, оволодіння фізичними методами і приладами, які широко використовуються у практиці ветеринарної медицини; навчити впроваджувати у практику сучасні фізичні методи та прилади для забезпечення ефективної діагностики і профілактики хвороб та лікування с/г тварин. Студенти повинні знати основні явища і закони фізики і біофізики, принципи та механізми, що лежать в основі життєдіяльності живих організмів; сучасні фізичні і біофізичні методи, прилади і апаратуру; вміти: користуватися фізичними положеннями, законами і теорією, застосувати нові методи і прилади.

Підсумковий контроль проводиться у формі контрольних робіт по кожному з модулів та іспиту.

Рік останньої атестації: 2022