Маркетингу та міжнародної торгівлі

Courses tagged with "Маркетингу та міжнародної торгівлі"

Спеціальність: 242 Туризм. ОС: Бакалавр. Семестр: 6. ECTS: 5.
Автор: Бабічева Олена Іванівна - доцент кафедри маркетингу та міжнародної торгівлі.

Category: Тур

Вибіркова дисциліна для підготовки докторів філософії за спеціальністю "Маркетинг" передбачає оволодіння слухачами теорією розвитку інфраструктури товарного ринку, знаннями принципів організації і механізму функціонування складових елементів світового ринку продовольства , їх взаємозв’язків, державного регулювання, впливу на розвиток та забезпечення сталого розвитку сільського господарства та аграрного ринку.

Метою дисципліни «Інформаційні технології в маркетингу» є надання аспірантам теоретичних та практичних знань, необхідних для удосконалення управління маркетинговою діяльністю за рахунок застосування інформаційних систем, що базуються на використанні сучасних апаратно-програмних засобів, інформаційних технологій та економіко-математичних методів.

Спеціальність: •073 Менеджмент; •075 Маркетинг. ОС: Бакалавр. Семестр: 3. ECTS: 4.
Автор: Збарська Анна Василівна - доцент кафедри маркетингу та міжнародної торгівлі.

Specialty: 075 Marketing. ED: Bachelor. Semester: 4. ECTS: 4. Author: Olena Mykhailivna Barylovych - Associate Professor of the Department of Marketing and International Trade. Abstract: The aim of the course is to form a set of knowledge in the field of theory and practice of Digital marketing: development of Digital marketing strategies, selection of channels and tools of Digital marketing communication, mastering the necessary skills to work with programs, specialized information technologies, systems, social networks etc.

Category: Марк

Курс створено з метою надання майбутнім фахівцям теоретичних знань з питань організації і технології роздрібної та оптової електронної торгівлі

Category: Марк

Управління продажем товарів та послуг - це одне з найважливіших питань, які розглядають на найвищому рівні управління компаніями. На курсі розглядаються маркетингові підходи до взаємин виробників і споживачів товарів та послуг, з урахуванням сучасних тенденцій розвитку бізнесу.

Category: Марк

Навчальна дисципліна "Agricultural marketing" призначена для студентів, які навчаються в англомовних групах факультету аграрного менеджменту, спеціальності "Маркетинг". Навчальна дисципліна передбачає вивчення основ та особливостей розвитку маркетингу в діяльності сільськогосподарських підприємств. Навчальна дисципліна направлен на формування професійних вмінь та навичок з маркетингу та вміння їх використовувати в діяльності агропідприємств.

Category: Марк

Метою курсу є формування у студентів знань в області теорії і практики маркетингу у digital середовищі, а саме: проведення досліджень, планування і організація діяльності, розробка стратегії і тактики, визначення інформаційних каналів, формування набору інструментів та засобів комунікації, аналіз і оцінка результатів.

Category: Марк

Курс призначений для студентів 3 курсу спеціальності "Маркетинг", обсяг дисципліни 4 кредити, 15 год. лекцій, 30 год. практичних занять

Category: Марк

Мета навчальної дисципліни полягає у засвоєнні знань з теорії розвитку інфраструктури товарного ринку, управління діяльністю підприємства в галузі просування, зберігання та продажу товарів і послуг, забезпечення потреб споживачів.

Category: Марк

The purpose of teaching the discipline " Marketing Pricing " is to master the theoretical knowledge and practical skills necessary for a deep understanding of the marketing pricing system in market conditions.

Category: Марк

Спеціальність: 075 Маркетинг. ОС: Бакалавр. Семестр: 4,5. ECTS: 6. Автор: Збарська Анна Василівна - доцент кафедри маркетингу та міжнародної торгівлі.

Category: Марк

Дисципліна «Вступ до фаху» передбачена для підготовки бакалавра галузі знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальності 075 «Маркетинг». В сучасних умовах актуальним є формування у студентів загального уявлення про структуру, зміст, характер і специфіку їхньої майбутньої професійної діяльності, ознайомлення зі змістом та основними формами навчання у закладі вищої освіти, видами і формами перевірки й оцінки знань, умінь та навичок.

Category: Марк