Маркетингу та міжнародної торгівлі

Область Курси відмічена як "Маркетингу та міжнародної торгівлі"

Спеціальність: 242 Туризм. ОС: Бакалавр. Семестр: 6. ECTS: 5.
Автор: Бабічева Олена Іванівна - доцент кафедри маркетингу та міжнародної торгівлі.

Категорія: Тур
Спеціальність: 073 Менеджмент. ОС: PhD. Семестр: 3. ЄКТС: 5.
Викладач: Луцій Олександр Павлович, канд. екон. наук, професор кафедри маркетингу та міжнародної торгівлі.
Анотація: Вибіркова дисципліна для підготовки докторів філософії за спеціальністю "Менеджмент" передбачає формування у слухачів спеціальних теоретичних знань з питань інноваційного маркетингу.
Категорія: Маркетинг
Спеціальність: 073 Менеджмент. ОС: PhD. Семестр: 3. ЄКТС: 5.
Викладач: Рябчик Алла Володимирівна, - канд. екон. наук, доцент кафедри маркетингу та міжнародної торгівлі.
Анотація: Метою дисципліни «Інформаційні технології в маркетингу» є надання аспірантам теоретичних та практичних знань, необхідних для удосконалення управління маркетинговою діяльністю за рахунок застосування інформаційних систем, що базуються на використанні сучасних апаратно-програмних засобів, інформаційних технологій та економіко-математичних методів.
Категорія: Маркетинг
Спеціальність: 073 Менеджмент. ОС: PhD. Семестр: 3. ЄКТС: 5.
Викладач: Бабічева Олена Іванівна, - канд. екон. наук, доцент кафедри маркетингу та міжнародної торгівлі.
Анотація: Вибіркова дисциліна для підготовки докторів філософії за спеціальністю "Маркетинг" передбачає оволодіння слухачами теорією розвитку інфраструктури товарного ринку, знаннями принципів організації і механізму функціонування складових елементів світового ринку продовольства , їх взаємозв’язків, державного регулювання, впливу на розвиток та забезпечення сталого розвитку сільського господарства та аграрного ринку.
Категорія: Маркетинг
Спеціальність: 073 Менеджмент. ОС: PhD. Семестр: 3. ЄКТС: 5.
Викладач: Буряк Руслан Іванович, д‑р екон. наук, професор, завідувач кафедри маркетингу та міжнародної торгівлі.
Анотація: ...
Категорія: Маркетинг
Спеціальність: 073 Менеджмент. ОС: PhD. Семестр: 3. ЄКТС: 5.
Викладач: Бондаренко Валерій Михайлович, д‑р екон. наук, професор, професор кафедри маркетингу та міжнародної торгівлі; Збарський Василь Кузьмич, д‑р екон. наук, професор, професор кафедри маркетингу та міжнародної торгівлі.
Анотація: ...
Категорія: Маркетинг
Розвиток агропродовольчих ринків в умовах євроінтеграції.
Спеціальність: 073 Менеджмент. ОС: PhD. Семестр: 3. ЄКТС: 5.
Викладач: Збарський Василь Кузьмич, д‑р екон. наук, професор, професор кафедри маркетингу та міжнародної торгівлі.
Анотація: ...
Категорія: Маркетинг
Спеціальність: 073 Менеджмент. ОС: PhD. Семестр: 3. ЄКТС: 5.
Викладач: Буряк Руслан Іванович, д‑р екон. наук, професор, завідувач кафедри маркетингу та міжнародної торгівлі.
Анотація: ...
Категорія: Маркетинг
Спеціальність: 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність . ОС: PhD. Семестр: 2. ЄКТС: 5.
Викладач: Бондаренко Валерій Михайлович, д‑р екон. наук, професор, професор кафедри маркетингу та міжнародної торгівлі.
Анотація: Дисципліна для підготовки докторів філософії за спеціальністю "Підприємництво, торгівля та біржова діяльність" передбачає формування у слухачів спеціальних теоретичних знань з питань організації і технології торгівлі та набуття навичок їх практичного вирішення на торговельних підприємствах у сучасних умовах господарювання. Опанування слухачами інструментарію проведення аналізу з питань організації і технології роздрібної та оптової торгівлі, розробки рекомендацій щодо удосконалення цих сфер діяльності і підвищення їх ефективності.

Спеціальність: 073 Менеджмент; 075 Маркетинг. ОС: Бакалавр. Семестр: 6. ECTS: 3.
Автор: Бабічева Олена Іванівна - доцент кафедри маркетингу та міжнародної торгівлі.
Світова економіка і торгівля

Категорія: Бакалаври

Technique of Presentation and Speechwriting with the Basics of Web Design
Спеціальність:
073 Менеджмент; 075 Маркетинг. ОС: Бакалавр. Семестр: 3. ECTS: 4.
Автор: Збарська Анна Василівна - канд. екон. наук, доцент, доцент кафедри маркетингу та міжнародної торгівлі.
Викладач: Вишнівська Богдана Вікторівна - канд. екон. наук, доцент, доцент кафедри маркетингу та міжнародної торгівлі.

Категорія: Бакалаври

Спеціальність: 075 Маркетинг. ОС: Бакалавр. Семестр: 1-2. ECTS: 5; 1 (навчальна практика).
Автор: Барилович Олена Михайлівна - доцент кафедри маркетингу та міжнародної торгівлі.
Анотація: У курсі розглядаються питання щодо сутності та завдань маркетингу на підприємстві, особливостей професії "маркетолог", його функціональних обов'язків, роботи маркетингових підрозділів, формування уявлень про маркетинг як про науку та прикладну бізнесову функцію.

Категорія: Марк
Рік останньої атестації: 2021

Дисципліна «Вступ до фаху» передбачена для підготовки бакалавра галузі знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальності 075 «Маркетинг». В сучасних умовах актуальним є формування у студентів загального уявлення про структуру, зміст, характер і специфіку їхньої майбутньої професійної діяльності, ознайомлення зі змістом та основними формами навчання у закладі вищої освіти, видами і формами перевірки й оцінки знань, умінь та навичок.

Категорія: Марк

Курс створено з метою надання майбутнім фахівцям теоретичних знань з питань організації і технології роздрібної та оптової електронної торгівлі

Категорія: Марк

ОС: Бакалавр. Спеціальність: 075 Маркетинг. Семестр: 5. ECTS: 5.
Дисципліна «Інтернет комунікації»: розробка  комунікаційної стратегії, створення комунікаційних звернень, медіапланування, проведення рекламних кампаній в мережі Інтернет.


Категорія: Марк

Спеціальність: 075 Маркетинг. ОС: Бакалавр. Семестр: 3. ЄКТС: 4.
Автор: Бабічева Олена Іванівна - доцент кафедри маркетингу та міжнародної торгівлі.

Категорія: Марк

Дисципліна «Комерційно-посередницька діяльність» має на меті розкрити особливості ефективної організації та здійснення комерційної діяльності підприємств та посередників. В рамках курсу студенти ознайомляться з особливостями організації процесів купівлі-продажу товарів/послуг, специфікою просування товарів/послуг від виробника до споживача, сучасними методами і технологіями здійснення комерційних операцій.

Категорія: Марк

ОС: Бакалавр. Спеціальність: 075 Маркетинг (ІМ). Семестр: 7. ECTS: 4.
Дисципліна «Контент маркетинг»: розробка контент-стратегії, написання тексту, створення відеоконтенту, оптимізація та поширення контенту на різних майданчиках.

Категорія: Марк

Спеціальність: 075 Маркетинг. ОС: Бакалавр. Семестр: 4. ECTS: 4.
Викладачі: Гераймович Віолета Леонтіївна - доцент кафедри маркетингу та міжнародної торгівлі.

Категорія: Марк

Спеціальність: 075 Маркетинг. ОС: Бакалавр. Семестр: 5. ЄКТС: 4.
Розробник: Збарська Анна Василівна - доцент кафедри маркетингу та міжнародної торгівлі.
Анотація: У курсі розглядаються питання маркетингу послуг, як специфічного товару та умов, механізмів і інструментів використання його в діяльності організацій, для формування у студентів розуміння суттєвості маркетингу у сфері послуг та його особливостей.

Категорія: Марк
Рік останньої атестації: 2021