Маркетингу та міжнародної торгівлі

Courses tagged with "Маркетингу та міжнародної торгівлі"

Спеціальність: 242 Туризм. ОС: Бакалавр. Семестр: 6. ECTS: 5.
Автор: Бабічева Олена Іванівна - доцент кафедри маркетингу та міжнародної торгівлі.

Category: Тур

Екзаменаційна комісія 075 "Маркетинг"

Спеціальність: •073 Менеджмент; •075 Маркетинг. ОС: Бакалавр. Семестр: 3. ECTS: 4.
Автор: Збарська Анна Василівна - доцент кафедри маркетингу та міжнародної торгівлі.

Метою курсу є формування у студентів знань в області теорії і практики маркетингу у digital середовищі, а саме: проведення досліджень, планування і організація діяльності, розробка стратегії і тактики, визначення інформаційних каналів, формування набору інструментів та засобів комунікації, аналіз і оцінка результатів.

Category: Марк

Курс призначений для студентів 3 курсу спеціальності "Маркетинг", обсяг дисципліни 4 кредити, 15 год. лекцій, 30 год. практичних занять

Category: Марк

Мета навчальної дисципліни полягає у засвоєнні знань з теорії розвитку інфраструктури товарного ринку, управління діяльністю підприємства в галузі просування, зберігання та продажу товарів і послуг, забезпечення потреб споживачів.

Category: Марк

The purpose of teaching the discipline " Marketing Pricing " is to master the theoretical knowledge and practical skills necessary for a deep understanding of the marketing pricing system in market conditions.

Category: Марк

Спеціальність: 075 Маркетинг. ОС: Бакалавр. Семестр: 4,5. ECTS: 6. Автор: Збарська Анна Василівна - доцент кафедри маркетингу та міжнародної торгівлі.

Category: Марк

Дисципліна «Вступ до фаху» передбачена для підготовки бакалавра галузі знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальності 075 «Маркетинг». В сучасних умовах актуальним є формування у студентів загального уявлення про структуру, зміст, характер і специфіку їхньої майбутньої професійної діяльності, ознайомлення зі змістом та основними формами навчання у закладі вищої освіти, видами і формами перевірки й оцінки знань, умінь та навичок.

Category: Марк

Спеціальність: 075 Маркетинг
(Маркетинг). ОС: Бакалавр.
Автор: Гераймович Віолета
Леонтіївна - к.е.н., доцент кафедри маркетингу та міжнародної торгівлі.
Анотація: У курсі
"Поведінка споживача" розкривається зміст, історія виникнення науки
про поведінку споживачів, особливості сучасних моделей поведінки споживача.
Детально розглянуто фактори впливу на поведінку споживача. Описано процес
прийняття рішення споживачем, чинники, що впливають на його рішення на кожному
етапі. Наведено маркетингові інструменти впливу та описана поведінкова реакція
споживачів на стимули.
 
Category: Марк

Спеціальність: 075 Маркетинг. ОС: Бакалавр. Семестр: 4. ЄКТС: 3,5.
Викладачі: Рябчик Алла Володимирівна - доцент кафедри маркетингу та міжнародної торгівлі; Гераймович Віолета Леонтіївна - доцент кафедри маркетингу та міжнародної торгівлі.
Анотація: Метою курсу є формування у студентів сукупності знань в області теорії і практики Інтернет-маркетингу: розробки стратегій Інтернет-маркетингу, обрання каналів та інструментів Інтернет-маркетингової комунікації, оволодіння необхідними навичками роботи з програмами, спеціалізованими інформаційними технологіями, системами, соціальними мережами в економічній сфері Інтернет-маркетингу.

Category: Марк

Спеціальність: 075 Маркетинг. ОС: Бакалавр. Семестр: 4. ECTS: 4.
Автор: Рябчик Алла Володимирівна - доцент кафедри маркетингу та міжнародної торгівлі.

Category: Марк

Спеціальність: 072 «Фінанси, банківська справа та страхування». ОС: Бакалавр. Семестр: 6. ECTS: 4.
Автор: Барилович Олена Михайлівна - доцент кафедри маркетингу та міжнародної торгівлі.
Анотація: Курс спрямований на вивчення основних аспектів та засад маркетингу, які необхідні при регулярному дослідженні і вивченні ринку, аналізу попиту на товар, плануванні асортименту, визначенні обсягу продукції і ціни на неї, відстеженні конкурентного середовища, розробленні стратегії для просування продукту, розробленні бізнес-планів і прийнятті обгрунтованих рішень.

Category: Марк
Рік останньої атестації: 2018

Спеціальність: 075 Маркетинг. ОС: Бакалавр. Семестр: 3. ECTS: 4.
Викладачі: Рябчик Алла Володимирівна - доцент кафедри маркетингу та міжнародної торгівлі; Гераймович Віолетта Леонтіївна - доцент кафедри маркетингу та міжнародної торгівлі.
Анотація: Мета викладання дисципліни полягає у підготовці студента до проведення презентацій, доповідей перед колективами різного рівня, підготовки та навчання методам проектування презентацій та сайтів для доведення своєї думки до слухача/споживача. Завданням дисципліни є засвоєння методів створення презентацій та сайтів, ознайомлення з основами побудови доповіді, навчити застосовувати аналітичні схеми дослідження вербальних і невербальних комунікацій, які необхідні для розуміння політичних стратегій впливу різних суб’єктів міжнародних відносин; надати необхідні знання у сфері технологій риторичного впливу на різних суб’єктів; навчити студентів використовувати адекватні засоби вербального та невербального моделювання комунікації в маркетингу.

Category: Марк

Спеціальність: 075 Маркетинг. ОС: Бакалавр. Семестр: 1-2. ECTS: 5; 1 (навчальна практика).
Автор: Барилович Олена Михайлівна - доцент кафедри маркетингу та міжнародної торгівлі.
Анотація: У курсі розглядаються питання щодо сутності та завдань маркетингу на підприємстві, особливостей професії "маркетолог", його функціональних обов'язків, роботи маркетингових підрозділів, формування уявлень про маркетинг як про науку та прикладну бізнесову функцію.

Category: Марк
Рік останньої атестації: 2021

Спеціальність: 075 Маркетинг. ОС: Бакалавр. Семестр: 3. ЄКТС: 4.
Автор: Бабічева Олена Іванівна - доцент кафедри маркетингу та міжнародної торгівлі.

Category: Марк

Спеціальність: 075 Маркетинг. ОС: Бакалавр. Семестр: 3. ECTS: 5.
Автор: Луцій Олександр Павлович - професор кафедри маркетингу та міжнародної торгівлі; Збарська Анна Василівна - доцент кафедри маркетингу та міжнародної торгівлі.

Category: Марк

Спеціальність: 075 Маркетинг. ОС: Бакалавр. Семестр: 5. ЄКТС: 4.
Розробники: Збарська Анна Василівна - доцент кафедри маркетингу та міжнародної торгівлі.

Анотація: У курсі розглядаються питання маркетингу послуг, як специфічного товару та умов, механізмів і інструментів використання його в діяльності організацій, для формування у студентів розуміння суттєвості маркетингу у сфері послуг та його особливостей.

Category: Марк

Спеціальність: 075 Маркетинг. ОС: Бакалавр. Семестр: 7. ECTS: 4. Викладач: Четверик Олена Вікторівна, кандидат економічних наук, доцент кафедри маркетингу та міжнародної торгівлі.
Анотація: Навчальний курс "Маркетинг промислового підприємства" направлений на вивчення, розробку та впровадження маркетингу в діяльність промислового підприємства. У результаті вивчення дисципліни студент повинен вміти аналізувати маркетинг на промисловому підприємстві, методологію проведення маркетингових досліджень, управління маркетинговою діяльністю  на промисловому підприємстві, формування та управління ціновою політикою промислового підприємства, сегментація промислових ринків, аналіз промислових ринків.

blank20

Category: Марк