Надійності техніки

Область Курси відмічена як "Надійності техніки"

Спеціальність: 133 Галузеве машинобудування (Обладнання лісового комплексу). ОС: Магістр. Семестр: 2. ЄКТС: 4.
Автор: Новицький Андрій Валентинович - завідувач кафедри надійності техніки; Банний Олександр Олександрович - старший викладач кафедри надійності техніки.

Категорія: ОЛК
Рік останньої атестації: 2020
Спеціальність: 133 Галузеве машинобудування (Технічний сервіс машин та обладнання сільськогосподарського виробництва). ОС: Магістр. Семестр: 2. ЄКТС: 3.
Автор: Ревенко Юлій Іванович - доцент кафедри надійності техніки.
Анотація: Курс закладає теоретичну основу обґрунтування структури та вибору методів визначення показників якості виготовлення, монтажу і високоефективного використання машин та обладнання, а також практичні рекомендації по визначенню сутності поняття якості  і  його кількісної оцінки, забезпечуючи вміння аналізувати стан і динаміку об’єкта з використанням необхідних методів та засобів аналізу.
Категорія: ТСМ

Спеціальність: 133 Галузеве машинобудування (Технічний сервіс машин та обладнання сільськогосподарського виробництва). ОС: Магістр. Семестр: 1. ЄКТС: 4.
Автори: Новицький Андрій Валентинович - доцент кафедри надійності техніки; Банний Олександр Олександрович - доцент кафедри надійності техніки. Троханяк Олександра Миколаївнак.т.н., доцент, доцент кафедри надійності техніки


Анотація: Курс надає студентам необхідний обсяг знань у галузі наукових досліджень, підготовці їх до самостійного виконання наукової роботи, ознайомлення з формами звітів, методикою підготовки повідомлень, доповідей, наукових статей, курсових та дипломних робіт.

Категорія: ТСМ
Рік останньої атестації: 2021

Спеціальність: 133 Галузеве машино­бу­ду­вання (Технічний сервіс машин та обладнання с.г. виробництва). ОС: Магістр. Семестр: 1. ЄКТС: 8.
Автор: Попик Павло Сергійович - к.т.н., доцент кафедри надійності техніки.

Категорія: ТСМ

Спеціальність: 133 Галузеве машино­бу­ду­вання (Технічний сервіс машин та обладнання сільськогосподарського виробництва). ОС: Магістр. Семестр: 2. ECTS: 4.
Автор: Новицький Андрій Валентинович - канд. тех. наук, доцент кафедри надійності техніки; Банний Олександр Олександрович - канд. тех. наук, доцент кафедри надійності техніки.
Анотація: Здобувач освітнього ступеня "Магістр" отримує глибокі знання з конст­руювання, інжинірингу та випробу­вання обладнання та сільсько­гос­по­дарської техніки та її сервісного обслуговування, що базуються на теорії технічних систем, чітке розуміння етапів системної оцінки та методів випро­бу­вання техніки згідно галузевих, національних та міжнародних стандартів. Передбачається чітке розуміння технічного сервісу машин та обладнання АПК. Проводиться оцінка якості ремонтованих і не ремонтованих систем, та забезпечення їх надійності.

Категорія: ТСМ
Рік останньої атестації: 2022

Спеціальність: 133 Галузеве машино­бу­ду­вання (Технічний сервіс машин та обладнання с.г. виробництва). ОС: Магістр. Семестр: 1. ЄКТС: 4.
Автор: Попик Павло Сергійович - доцент кафедри надійності техніки.

Категорія: ТСМ
Спеціальність: 133 Галузеве машино­бу­ду­вання (Технічний сервіс машин та обладнання c.г. виробництва). ОС: Магістр. Семестр: 2. ЄКТС: 4.

Автори: Попик Павло Сергійович – канд. техн. наук, доцент кафедри надійності техніки, Новицький Андрій Валентинович – канд. техн. наук, доцент кафедри надійності техніки, Банний Олександр Олександрович – канд. техн. наук, доцент кафедри надійності техніки.


Категорія: ТСМ
Спеціальність: 133 Галузеве машино­бу­ду­вання (Технічний сервіс машин та обладнання с.г. виробництва). ОС: Магістр. Семестр: 2. ЄКТС: 6.
Автор: Попик Павло Сергійович - канд. техн. наук, доцент кафедри надійності техніки.
Категорія: ТСМ
Спеціальність: 133 Галузеве машинобудування (ОНП: Машини та обладнання с.-г. виробництва; ОПП: Технічний сервіс машин та обладнання с.г. виробництва). ОС: Магістр. Семестр: 1. ЄКТС: 4.
Автор: Мельник Валентина Іванівна – канд. екон. наук, доцент кафедри надійності техніки.
Анотація: Дисципліна «Економіка технологічних систем» полягає у вивченні відносин в середині технологічних систем галузі машинобудування, набутті навичок планування, ціноутворення та інвестування, визначення ефективності функціонування ТС.
Категорія: ТСМ

Спеціальність: 208 Агроінженерія. ОС: Бакалавр. Семестр: 4; 2 (Ск). ЄКТС: 4.
Автор: Ревенко Юлій Іванович – доцент кафедри надійності техніки.

Категорія: АІ

Спеціальність: 208 Агроінженерія. ОС: Бакалавр (Ск). Семестр: 6. ЄКТС: 4.
Автор: Мельник Валентина Іванівна – доцент кафедри надійності техніки.

Економіка автомобільного транспорту

Категорія: АІ

Спеціальність: 208 Агроінженерія. ОС: Бакалавр. Семестр: 7. ЄКТС: 4.
Автори: Сиволапов Володимир Анатолійович – старший викладач кафедри надійності техніки; Троханяк Олександра Миколаївна – доцент кафедри надійності техніки.
Анотація: Дисципліна передбачає розгляд наступних питань: як забезпечувати експлуатаційні показники машин протягом встановленого часу при оптимальних витратах матеріальних і трудових ресурсів на їх проектування, виробництво, експлуатацію, технічне обслуговування і ремонт.

Категорія: АІ

Спеціальність: 208 Агроінженерія. ОС: Бакалавр. Семестр: 8. ЄКТС: 4.
Автор: Сиволапов Володимир Анатолійович - старший викладач кафедри надійності техніки.
Анотація: Оволодіння майбутніми інженерами-механіками основами технологічних процесів ремонту машин і агрегатів; отримання практичних навиків виконання типових ремонтних дій; оволодіння основами організації ремонтної бази та основами розрахунку і проектування ремонтних підприємств.

Категорія: АІ

Спеціальність: 275 Транспортні технології (на автомобільному транспорті). ОС: Бакалавр. Семестр: 7-8. ЄКТС: 6.
Автор: Мельник Валентина Іванівна - доцент кафедри надійності техніки.
Анотація: Отримання студентами знань, вмінь і навичок, що дозволяють структурувати і вирішувати економічні проблеми транспортного підприємства і, таким чином, забезпечувати його конкурентоспроможність на ринку транспортних послуг.

Категорія: ТТ

Спеціальність: 208 Агроінженерія. Семестр: 3. ОС: Магістр. ЄКТС: 4.
Викладачі: Мельник Валентина Іванівна - к. е. н., доцент кафедри надійності техніки
Анотація: Дисципліна «Економіка агроінженерних систем» полягає у вивченні відносин в середині аграрного підприємства, набутті навичок планування, інвестування, формування та визначення ефективності ресурсного забезпечення функціонування агроінженерних систем на інноваційних засадах.

Категорія: АІ
Спеціальність: 208 Агроінженерія. ОС: Магістр. Семестр: 2. ЄКТС: 4.
Розробник: Мельник Валентина Іванівна, к. е. н., доц. кафедри надійності техніки.
Викладачі: Мельник Валентина Іванівна - доцент кафедри надійності техніки; Хмельовська Світлана Зиновіївна - асистент кафедри надійності техніки.
Анотація: Дисципліна «Економіка технологічних систем» полягає у вивченні відносин в середині технологічних систем, набутті навичок планування, ціноутворення та інвестування, визначення ефективності функціонування ТС.
Категорія: АІ

Спеціальність: 275 Транспортні технології (Транспортні технології на автомобільному транспортні). ОС: Магістр. Семестр: 2. ЄКТС: 4.
Автор: Мельник Валентина Іванівна – доцент кафедри надійності техніки.

Категорія: ТТ

Вибіркова дисципліна.
ОС:
 Бакалавр. Семестр: 7. ЄКТС: 4.
Викладач: Сиволапов Володимир Анатолійович - ст. викладач кафедри надійності техніки.
Анотація: Курс закладає основні принципи експлуатації приватного автомобіля від покупки до утилізації, а також практичні рекомендації зі знаходження та усунення причин відмов, вміння діагностувати та ремонтувати механізми з використанням сучасних методів та засобів.

Категорія: Бакалаври
Вибіркова дисципліна. ОС: Магістр. Семестр: 8. ECTS: 4.
Викладач: Попик Павло Сергійович - канд. техн. наук, доцент кафедри надійності техніки.
Анотація: Дисципліна «Управління та логістика сервісних підприємств» є комплексною, що містить основні відомості про теоретичні основи управління та логістичну діяльність підприємств технічного сервісу. Метою вивчення навчальної дисципліни є надання майбутньому магістру теоретичних знань і практичних навичок з управління підприємствами технічного сервісу, формування і розуміння концептуальних основ логістики, оволодіння сучасними методами управління матеріальними та інформаційними потоками для забезпечення надійності техніки.
П24
Категорія: Магістри