Обліку та оподаткування

Область Курси відмічена як "Обліку та оподаткування"

Спеціальність: 071 Облік і оподаткування. ОС: Бакалавр. Семестр: 2; 3 (Ск). ECTS: 4; 5 (Ск).
Автор: Слєсар Тетяна Миколаївна - доцент кафедри обліку та оподаткування.
Анотація: Курс розкриває теоретичні та практичні основи фінансового обліку і звітності в зарубіжних країнах з високорозвиненою ринковою економікою відповідно до міжнародних стандартів, а також організацію управлінського обліку як інформаційну базу для прийняття оптимальних управлінських рішень.

Категорія: ОіА&АіО
Рік останньої атестації: 2018

Спеціальність: 071 Облік і оподаткування. ОС: Бакалавр. Семестр: 2; 3 (Ск). ECTS: 4; 5 (Ск).
Автор: Германчук Галина Олександрівна - ст. викладач кафедри обліку та оподаткування.
Анотація: В курсі подано теоретичний матеріал та рекомендації для виконання практичних завдань тем дисципліни, наведено зміст та завдання для самостійної роботи.

Категорія: ОіА&АіО
Рік останньої атестації: 2016

Спеціальність: 071 Облік і оподаткування. ОС: Бакалавр. Семестр: 6. ECTS: 4.
Автори: Тивончук Світлана Веніамінівна - доцент кафедри обліку та оподаткування; Мельниченко Ілона Володимирівна - доцент кафедри обліку та оподаткування; Мельянкова Людмила Василівна - доцент кафедри обліку та оподаткування.

Категорія: ОіА&АіО
Рік останньої атестації: 2018

Спеціальність: 071 Облік і оподаткування (Облік і аудит). ОС: Бакалавр. Семестр: 7. ЄКТС: 4.
Автори:  Гуцаленко Любов Василівна, професор кафедри обліку та оподаткування; Мельянкова Людмила Василівна, доцент кафедри обліку та оподаткування;

Категорія: ОіА&АіО
Рік останньої атестації: 2020

Спеціальність: 071 Облік і оподаткування (Облік і аудит). ОС: Бакалавр. Семестр: 4. ECTS: 4.
Автор: Германчук Галина Олександрівна -  старший викладач кафедри обліку та оподаткування.
Анотація: В  курсі подано теоретичний матеріал та рекомендації для виконання лабораторних робіт тем дисципліни, наведено зміст та завдання для самостійної роботи.

Категорія: ОіА&АіО
Рік останньої атестації: 2016

Спеціальність: 071 Облік і оподаткування (Облік і аудит). ОС: Бакалавр (Зао). Семестр: 4 (настановні заняття); 5-6. ЄКТС: 8.
Автори: Кузик Наталія Петрівна, Шевчук Катерина Віталіївна, Боярова Олена Анатоліївна - доцентки кафедри обліку та оподаткування.
Анотація: Метою викладання навчальної дисципліни є засвоєння знань з теорії і практики ведення фінансового обліку суб'єктів господарювання (за виключенням суб'єктів державного сектору економіки).

Категорія: ОіА&АіО
Рік останньої атестації: 2021

Спеціальність: Облік і оподаткування (Облік і аудит). ОС: Бакалавр. Семестр: 5-6; 1-2 (Ск). ЄКТС: 8; 7 (Ск).
Автор: Тивончук Світлана Веніамінівна - доцент кафедри обліку та оподаткування.
Викладачі: Шевчук Катерина Віталіївна, Кузик Наталія Петрівна - доценти кафедри обліку та оподаткування.
Анотація: Метою викладання навчальної дисципліни є засвоєння знань з теорії і практики ведення фінансового обліку на підприємствах різних форм власності.

Категорія: ОіА&АіО
Рік останньої атестації: 2013

Спеціальність: 071 Облік і оподаткування (Облік і аудит). ОС: Бакалавр. Семестр: 5-6. ЄКТС: 8.
Автори: Шевчук Катерина Віталіївна, Кузик Наталія Петрівна - доценти кафедри обліку та оподаткування.
Анотація: Метою викладання навчальної дисципліни є засвоєння знань з теорії і практики ведення фінансового обліку на підприємствах різних форм власності.

Категорія: ОіА&АіО
Рік останньої атестації: 2020

Спеціальність: 071 Облік і оподаткування (Аналітичне і обліково-правове забезпечення бізнесу). ОС: Бакалавр. Семестр: 4-5. ЄКТС: 7.
Автори: Кузик Наталія Петрівна, Шевчук Катерина Віталіївна, Боярова Олена Анатоліївна- доценти кафедри обліку та оподаткування.
Анотація: Метою викладання навчальної дисципліни є засвоєння знань з теорії і практики ведення фінансового обліку на підприємствах різних форм власності.

Категорія: ОіА&АіО
Рік останньої атестації: 2023

Спеціальність: 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність. ОС: Бакалавр. Семестр: 3. ЄКТС: 5.

Викладач: Мельянкова Л.В. – доцент кафедри обліку і оподаткування.

Анотація дисципліни: Курс «Бухгалтерський облік і оподаткування» є обов'язковим компонентом освітньої програми «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», і дисципліною, що містить основні відомості про загальну теорію бухгалтерського обліку і оподаткування, предмет і метод обліку, бухгалтерський баланс, рахунки бухгалтерського обліку і подвійний запис, оцінювання і калькулювання, документацію, інвентаризацію, техніку і форми бухгалтерського обліку. Також розкривається облік необоротних активів, запасів, грошових коштів, дебіторської заборгованості та фінансових інвестицій, облік власного капіталу, зобов’язань, облік праці, її оплати та соціального страхування персоналу, облік витрат діяльності підприємства, доходів і фінансових результатів, оподаткування і особливості складання фінансової звітності.

НН22

Категорія: ПТБД

Спеціальність: 072 Фінанси, банківська справа та страхування (Корпоративні фінанси). ОС: Бакалавр. Семестр: 7. ЄКТС: 6.
Автори: Боярова Олена Анатоліївна – доцент кафедри обліку та оподаткування; Мельянкова Людмила Василівна – доцент кафедри обліку та оподаткування.
Анотація: Мета дисципліни – формування системи знань з підготовки облікової інформації як основи для прийняття обґрунтованих управлінських рішень на всіх рівнях управління підприємством. Завдання дисципліни полягає у вивченні концептуальних засад використання бухгалтерського обліку як інформаційного джерела для управління підприємством; набуття вмінь побудови та трансформації бухгалтерського обліку в системі управління підприємством.

Категорія: ФіК
Specialty: 072 Finance, banking and insurance (Finance and credit). ED: Bachelor. Semester: 5; 6. ECTS: 5.
Specialty: 073  Management,  051  Economics ED: Bachelor. Semester: 4. ECTS: 4.
Author: Olena Mykolaivna Kolesnikova - Associate Professor of the Department of Accounting and Taxation.
Abstract: The course examines the issue of economic development trends; use of accounting and analytical tools to assess modern economic phenomena; analysis of financial statements; use of accounting and relevant information for substantiation, making professional decisions in the spheres of economy; finance, banking and insurance.
Категорія: ФіК

Спеціальність: 071 Облік і оподаткування (Облік і аудит); 072 Фінанси, банківська справа та страхування (Фінанси і кредит). ОС: Бакалавр. Семестр: 7; 6 (Ск). ЄКТС: 4; 6 (Ск).
Автор: Кузик Наталія Петрівна - доцент кафедри обліку та оподаткування.

Категорія: Спільні курси
Рік останньої атестації: 2016

Спеціальність: 051 Економіка (Економіка підприємства); 072 Фінанси, банківська справа та страхування. ОС: Бакалавр. Семестр: 5-6. ЄКТС: 5.
Автори: Олійник Світлана Олександрівна - к.е.н., доцент кафедри обліку та оподаткування; Литвиненко Володимир Сергійович - к.е.н., доцент кафедри обліку та оподаткування.

Категорія: Спільні курси
Рік останньої атестації: 2020

Спеціальність: •051 Економіка; •071 Облік і оподаткування; •072 Фінанси, банківська справа та страхування (Ск). ОС: Бакалавр. Семестр: 6; 1 (ск). ЄКТС: 4; 6 (Ск).
Автор: Данілочкіна Оксана Валеріївна - доцент кафедри обліку та оподаткування.
Анотація: Курс «Бухгалтерський облік в прикладних програмних рішеннях» належить до спеціальних дисциплін, які забезпечують формування знань та навиків студентів відповідної спеціальності з вирішення облікових питань з застосуванням комп’ютерної техніки, використання сучасних інформаційних систем у бухгалтерському обліку.

Категорія: Спільні курси
Рік останньої атестації: 2020

Спеціальність: 071 Облік і оподаткування (Облік і аудит). ОС: Бакалавр. Семестр: 8; 4 (Ск). ЄКТС: 4; 5 (Ск).
Автор: Данілочкіна Оксана Валеріївна - канд. екон. наук, доцент кафедри обліку та оподаткування.
Анотація: В курсі подано теоретичний матеріал та рекомендації для виконання лабораторних робіт з тем дисципліни, наведено зміст та завдання для самостійної роботи.

Категорія: Спільні курси

Спеціальність: 051 Економіка (Економіка підприємництва). ОС: Магістр. Семестр: 2. ЄКТС: 4.
Анотація: Курс «Комп'ютерні технології в обліку, оподаткуванні і аудиті» належить до обов'язкових дисциплін, які забезпечують формування знань та навиків студентів з вирішення облікових питань з застосуванням комп’ютерної техніки, використання сучасних інформаційних систем у бухгалтерському обліку. Визначення методів, способів та прийомів ведення обліку господарських операцій в комп’ютерній програмі «1С:Підприємство 8.3» (основних засобів, товарно-матеріальних цінностей, заробітної плати, розрахунків з контрагентами, фінансового результату тощо), що необхідно кожному керівнику будь-якого структурного підрозділу підприємства. Узагальнення інформації про фінансово-господарську діяльність підприємства для складання фінансової звітності та прийняття управлінських рішень.

Категорія: ЕП
Рік останньої атестації: 2020к
Автори курсу: Данілочкіна Оксана Валеріївна

Спеціальність: 071 Облік і оподаткування (Облік і аудит). ОС: Магістр. Семестр: 2. ЄКТС: 5.
Автори: Гуренко Тамара Олексіївна- доцент кафедри обліку та оподаткування.
Анотація: Дана дисципліна надасть студентам можливість оволодіти знаннями щодо особливостей проведення державного фінансового контролю Рахунковою палатою, Державною казначейською службою України, Національним банком України, Державною аудиторською службою та іншими органами державної влади.
НН23

Категорія: ОіА

Спеціальність: 071 Облік і оподаткування (Облік і аудит). ОС: Магістр. Семестр: 1. ECTS: 5.
Автор: Ганяйло Оксана Миколаївна - доцент кафедри обліку та оподаткування.
Анотація: У курсі розкриваються питання організації електронного документообігу на підприємствах та подання їх електронної звітності до контролюючих органів.
Е -документообіг і звітність

Категорія: ОіА
Рік останньої атестації: 2021

Спеціальність: 071 Облік і оподаткування (Облік і аудит). ОС: Бакалавр Семестр: 1. ЄКТС: 4.
Автори: Калюга Євгенія Василівна - професор кафедри обліку та оподаткування, професор; Гуренко Тамара Олексіївна - доцент кафедри обліку та оподаткування.
Внутрішній, зовнішній контроль та управління ризиками.

Категорія: ОіА
Рік останньої атестації: 2019