Публічного управління

Courses tagged with "Публічного управління"

Спеціальніст: 242 Туризм. ОС: Бакалавр. Семестр: 2. ЄКТС: 3.
Автор: Стретович Олександр Анатолійович - доцент кафедри публічного управління та менеджменту інноваційної діяльності.
Анотація: ???

Category: Тур
Рік останньої атестації: 2019
Спеціальність: 281 Публічне управління та адміністрування. ОС: Бакалавр. Семестр: 1. ЄКТС: 4.
Аудиторні години: 60 год. (лекцій - 30, практ. - 30). Самостійна робота: 60 год. Форма контролю: Екзамен.
Викладач: Приліпко Сергій Михайлович, в.о. зав. кафедри публічного управління, менеджменту інноваційної діяльності та дорадництва, доктор наук з державного управління, доцент.
Category: ПУА
Спеціальність: 281 Публічне управління та адміністрування. ОС: Бакалавр. Семестр: 3. ЄКТС: 4.
Лектор: Галушка Віта Юріївна, кандидат наук з державного управління, доцент кафедри публічного управління, менеджменту інноваційної діяльності та дорадництва.
Анотація: Метою вивчення навчальної дисципліни є набуття здобувачами загальних та спеціальних компетентностей щодо системного вивчення громадського врядування від теоретичних засад організації до застосування у практичній діяльності. Завданням є формування теоретичних знань та набуття практичних навичок щодо механізмів взаємодії суб’єктів та об’єктів громадського врядування, інститутів громадянського врядування з інститутами публічної влади в Україні.

Category: ПУА

ОС: Бакалавр. Семестр: 2. ECTS: 3.  
  Лектор:   Олійник володимир Вікторич, д.н. з держ. упр., професор кафедри публічного управління та менеджменту інноваційної діяльності

Category: ПУА

Спеціальність: 281 Публічне управління та адміністрування. ОС: Бакалавр. Семестр: 3. ЄКТС: 4.
Автор: Кулаєць Марія Михайлівна - професор кафедри публічного управління та менеджменту інноваційної діяльності.
Анотація: Завданнями дисципліни є розкриття сутності державного регулювання економіки, методологічних основ і засобів впливу держави на економічний і соціальний розвиток, теоретичних основ формування та реалізації стратегії соціально-економічної політики держави, особливостей державного регулювання різних сфер господарської та соціальної діяльності, світового досвіду державного регулювання економіки.

Category: ПУА
Рік останньої атестації: 2021
Спеціальність: 281 Публічне управління та адміністрування. ОС: Бакалавр. Семестр: 2. ЄКТС: 4.
Лектор: Кулаєць Марія Михайлівна, канд. екон. наук, професор кафедри публічного управління, менеджменту інноваційної діяльності та дорадництва.
Викладач: Обиход Катерина Олександрівна, канд. екон. наук, старший викладач кафедри публічного управління, менеджменту інноваційної діяльності та дорадництва.
Анотація: Дисципліна «Економіка» має на меті розкрити методологію, методи та практичні питання економіки суб’єктів господарювання. Завданнями дисципліни є розкриття сутності, основних напрямів господарської діяльності, методичні засади формування й використання основного, оборотного, людського капіталу, інформаційних, фінансових та природніх ресурсів, механізму формування економічних результатів господарської діяльності, алгоритму у розвитку підприємництва, запобігання кризових явищ і банкрутства, забезпечення економічної безпеки державних, комунальних, приватних підприємств.
П21
Category: ПУА

Економічна безпека держави

Викладач: Витвицька О.Д. - д.е.н., професор кафедри публічного управління, менеджменту інноваційної діяльності та дорадництва

Category: ПУА

Спеціальність: 281 Публічне управління та адміністрування. ОС: Бакалавр. Семестр: 6. ЄКТС: 5.
Викладач: Олійник Володимир Вікторович, доктор наук з державного управління, професор кафедри публічного управління, менеджменту інноваційної діяльності та дорадництва.

Category: ПУА
Спеціальність: 281 Публічне управління та адміністрування. ОС: Бакалавр. Семестр: 4.
ЄКТС: 4.
Викладач: Грищенко Ірина Миколаївна, доктор наук з державного управління, професор кафедри публічного управління, менеджменту інноваційної діяльності та дорадництва.
Анотація: Суть та поняття публічного адміністрування. Адміністрування як бюрократичний метод управління за допомогою управлінських рішень. Адміністрування як складова частина публічного управління. Європейські стандарти належного адміністрування сформульовані в документі SIGMA «Принципи публічного управління». Види адміністрування: громадське (державне, регіональне, муніципальне); корпоративне (приватне). Публічне адміністрування як регламентована нормативно-правовими документами діяльність суб’єктів публічного адміністрування спрямована на: прийняття адміністративних рішень; надання адміністративних послуг; здійснення внутрішнього адміністрування суб’єкта публічного адміністрування. Поняття адміністративних актів: індивідуальні та нормативні адміністративні акти. Адміністративне рішення. Адміністративна послуга. Публічна послуга. Види управлінської діяльності: інформаційно-аналітична; прогнознопроектна; організаційно-управлінська; адміністративно-технологічна; комунікативно-консультативна; соціально-психологічна; науково-дослідна та педагогічна. Поняття сервісної держави. Результативність та ефективність публічного адміністрування.
Category: ПУА

Спеціальність: 281 «Публічне управління та адміністрування»
ОС: Бакалавр. Семестр: 3. ECTS: 4.

Автор: Харченко Людмила Вікторівна, доктор політичних наук, доцент
кафедри Міжнародних відносин та суспільних наук
Анотація курсу: Курс “Політологія” охоплює методологічні основи
розвитку політичної науки, її основні закони та закономірності. Програма
дисципліни орієнтована на глибоке та ґрунтовне засвоєння студентами
політичних світових та вітчизняних процесів, закономірностей розвитку і
функціонування політології, її місце та роль у житті суспільства. Важливим
завданням курсу є вивчення сутності, історії, теорії та методології політичної
діяльності та поведінки, вивчення основних світових політичних шкіл,
концепцій та напрямів. Після засвоєння курсу “Політологія” студент повинен
володіти навичками політичної культури і вміти застосовувати політичні
знання у своїй професійній і громадській діяльності.


Category: ПУА
Спеціальність: 281 Публічне управління та адміністрування. ОС: Бакалавр. Семестр: 3. ЄКТС: 5.
Аудиторні години: 60 год. (лекцій - 30, практ. - 30). Самостійна робота: 90 год. Форма контролю: Екзамен.
Викладач: Приліпко Сергій Михайлович, в.о. зав. кафедри публічного управління, менеджменту інноваційної діяльності та дорадництва, доктор наук з державного управління, доцент.
Category: ПУА

Спеціальність: 281 Публічне управління та адміністрування. ОС: Бакалавр. Семестр: 6. ECTS: 4.
Автор: Витвицька Ольга Данилівна - професор кафедри публічного управління та менеджменту інноваційної діяльності.

Category: ПУА

Статистика в публічному управлінні. 
Спеціальність: 281 - «Публічне управління та адміністрування»
ОС: Бакалавр. Семестр: 4.
 ЄКТС: 5.
Автор: Рябенко Леся Михайлівна – доцент кафедри статистики та економічного аналізу.
Анотація: Для публічного управління важливе значення має статистична і аналітична інформація. Існує нагальна необхідність в статистичному аналізі для прийняття обґрунтованих управлінських рішень. Вивчення дисципліни дозволить студентам застосовувати методи статистичного спостереження для формування масиву первинних даних для статистичного дослідження; здійснювати оброблення первинних даних з метою одержання узагальнюючих показників, рядів розподілу, відносних, середніх величин, показників варіації тощо; виконувати необхідні аналітичні розрахунки із застосуванням комп'ютерної техніки у відповідності із метою статистичного дослідження, наявною вихідною статистичною інформацією; здійснювати статистичний аналіз фінансово-господарської діяльності, рівня соціально - економічного розвитку регіону, економічну інтерпретацію одержаних результатів, робити обґрунтовані висновки та прогнозні розрахунки.

Category: ПУА
Спеціальність: 281 Публічне управління та адміністрування. ОС: Бакалавр. Семестр: 2. ЄКТС: 5.
Автор: Грищенко Ірина Миколаївна, доктор наук з державного управління, професор кафедри публічного управління та менеджменту інноваційної діяльності.
П20
Арістотель.pdfАрістотель.pdf
Category: ПУА
Спеціальність: 281 Публічне управління та адміністрування. ОС: Бакалавр. Семестр: 2. ECTS: 4.
Лектор: Стецюк Наталія Миколаївна, канд. наук з держ. упр., доцент кафедри публічного управління та менеджменту інноваційної діяльності.
Анотація: У межах цього курсу здобувачі вищої освіти продовжують формувати інтегральну, загальні та спеціальні компетентності, а саме набувають теоретичних знань щодо історії публічного управління.
П20

Category: ПУА
Спеціальність: 281 Публічне управління та адміністрування. ОС: Бакалавр. Семестр: 5. ЄКТС: 4.
Лектор: Галушка Віта Юріївна, кандидат наук з державного управління, доцент кафедри публічного управління, менеджменту інноваційної діяльності та дорадництва.
Category: ПУА

Спеціальність: 281 Публічне управління та адміністрування. 
ОС: Магістри заочна форма навчання. 
Семестр: 1. 
ЄКТС: 4.
Лектор:  Галушка Віта Юріївна,  кандидат наук з державного управління, доцент кафедри публічного управління, менеджменту інноваційної діяльності та дорадництва.

Метою вивчення дисципліни “Публічна політика та євроінтеграційні процеси” є формування у слухачів здатності виявляти та досліджувати проблеми політики європейської інтеграції України та забезпечення міжнародного публічного управління для вирішення завдань публічного управління та адміністрування у сферах євроінтеграції; наукового розуміння сутності та особливостей інтеграційних процесів у Європі, основних теоретичних засад і генезис європейської єдності, інституційних, правових, економічних аспектів функціонування Європейського Союзу, євроінтеграційної політики України; шляхів і методів впровадження сучасних практичних знань, умінь і навичок щодо закономірностей та особливостей публічного управління та адміністрування у зарубіжних країнах; забезпечення безпеки і добробуту населення шляхом використання кращих світових стандартів публічного управління

Спеціальність: 073 Менеджмент (Управління інноваційною діяльністю; Дорадництво). ОС: Магістр. Семестр: 3. ECTS: 6.
Автор: Витвицька Ольга Данилівна - д.е.н., професор.

Рік останньої атестації: 2018

Спеціальність: 073 Менеджмент (Дорадництво; Управління інноваційною діяльністю); . ОС: Магістр. Семестр: 1. ECTS: 5.
Автор: Кулаєць Марія Михайлівна - директор ННІ післядипломної освіти, професор кафедри публічного управління та менеджменту інноваційної діяльності.

Category: Дор
Рік останньої атестації: 2016
Спеціальність: 281 Публічне управління та адміністрування. ОС: Магістр. Семестр: 1. ECTS: 4.
Лектор: Ковальова Олена Вікторівна, д.е.н., професор кафедри публічного управління та менеджменту інноваційної діяльності.
Category: ДС