Публічного управління

Courses tagged with "Публічного управління"

Спеціальніст: 242 Туризм. ОС: Бакалавр. Семестр: 1. ЄКТС: 3.
Автор: Стретович Олександр Анатолійович - доцент кафедри публічного управління та менеджменту інноваційної діяльності.
Анотація: ???

Category: Тур
Рік останньої атестації: 2019

Спеціальність: 281 Публічне управління та адміністрування. 
ОС: Бакалавр. 
Семестр: 5. 
ЄКТС: 4.
Лектор:  Галушка Віта Юріївна,  кандидат наук з державного управління, доцент кафедри публічного управління, менеджменту інноваційної діяльності та дорадництва.

Category: ПУА

Спеціальність: 281 Публічне управління та адміністрування. 
ОС: Бакалавр. 
Семестр: 4. 
ЄКТС: 4.
Лектор:  Грищенко Ірина Миколаївна,  доктор наук з державного управління, професор кафедри публічного управління, менеджменту інноваційної діяльності та дорадництва.

Анотація. Суть та поняття публічного адміністрування. Адміністрування як бюрократичний метод управління за допомогою управлінських рішень. Адміністрування як складова частина публічного управління. Європейські стандарти належного адміністрування сформульовані в документі SIGMA «Принципи публічного управління». Види адміністрування: громадське (державне, регіональне, муніципальне); корпоративне (приватне). Публічне адміністрування як регламентована нормативно-правовими документами діяльність суб’єктів публічного адміністрування спрямована на: прийняття адміністративних рішень; надання адміністративних послуг; здійснення внутрішнього адміністрування суб’єкта публічного адміністрування. Поняття адміністративних актів: індивідуальні та нормативні адміністративні акти. Адміністративне рішення. Адміністративна послуга. Публічна послуга. Види управлінської діяльності: інформаційно-аналітична; прогнознопроектна; організаційно-управлінська; адміністративно-технологічна; комунікативно-консультативна; соціально-психологічна; науково-дослідна та педагогічна. Поняття сервісної держави. Результативність та ефективність публічного адміністрування.

Category: ПУА

Курс «Громадське врядування»
Спеціальність: 281 Публічне управління та адміністрування. 
ОС: Бакалавр. 
Семестр: 3. 
ЄКТС: 4.
Лектор:  Галушка Віта Юріївна,  кандидат наук з державного управління, доцент кафедри публічного управління, менеджменту інноваційної діяльності та дорадництва.

Анотація
Метою вивчення навчальної дисципліни є набуття здобувачами загальних та спеціальних компетентностей щодо системного вивчення громадського врядування від теоретичних засад організації до застосування у практичній діяльності. Завданням є формування теоретичних знань та набуття практичних навичок щодо механізмів взаємодії суб’єктів та об’єктів громадського врядування, інститутів громадянського врядування з інститутами публічної влади в Україні.

Category: ПУА

Спеціальність: 281 Публічне управління та адміністрування. ОС: Бакалавр. Семестр: 6. ЄКТС: 5.
Викладач: Олійник Володимир Вікторович, доктор наук з державного управління, професор кафедри публічного управління, менеджменту інноваційної діяльності та дорадництва.

Category: ПУА
Спеціальність: 281 Публічне управління та адміністрування. ОС: Бакалавр. Семестр: 2. ЄКТС: 4.
Лектор: Кулаєць Марія Михайлівна, канд. екон. наук, професор кафедри публічного управління, менеджменту інноваційної діяльності та дорадництва.
Викладач: Обиход Катерина Олександрівна, канд. екон. наук, старший викладач кафедри публічного управління, менеджменту інноваційної діяльності та дорадництва.
Анотація: Дисципліна «Економіка» має на меті розкрити методологію, методи та практичні питання економіки суб’єктів господарювання. Завданнями дисципліни є розкриття сутності, основних напрямів господарської діяльності, методичні засади формування й використання основного, оборотного, людського капіталу, інформаційних, фінансових та природніх ресурсів, механізму формування економічних результатів господарської діяльності, алгоритму у розвитку підприємництва, запобігання кризових явищ і банкрутства, забезпечення економічної безпеки державних, комунальних, приватних підприємств.
П21
Category: ПУА
Спеціальність: 281 Публічне управління та адміністрування. ОС: Бакалавр. Семестр: 3. ЄКТС: 7.
Аудиторні години: 60 год. (лекцій - 30, практ. - 30). Самостійна робота: 150 год. Форма контролю: Екзамен.
Лектор: Приліпко Сергій Михайлович, в.о. зав. кафедри публічного управління та менеджменту інноваційної діяльності, доктор наук з державного управління, доцент.
Category: ПУА

ОС: Бакалавр. Семестр: 2. ECTS: 3.  
  Лектор:   Олійник володимир Вікторич, д.н. з держ. упр., професор кафедри публічного управління та менеджменту інноваційної діяльності

Category: ПУА
Спеціальність: 281 Публічне управління та адміністрування. ОС: Бакалавр. Семестр: 2. ECTS: 4.
Лектор: Стецюк Наталія Миколаївна, канд. наук з держ. упр., доцент кафедри публічного управління та менеджменту інноваційної діяльності.
Анотація: У межах цього курсу здобувачі вищої освіти продовжують формувати інтегральну, загальні та спеціальні компетентності, а саме набувають теоретичних знань щодо історії публічного управління.
П20

Category: ПУА

Спеціальність: 281 «Публічне управління та адміністрування»
ОС: Бакалавр. Семестр: 3. ECTS: 4.

Автор: Харченко Людмила Вікторівна, доктор політичних наук, доцент
кафедри Міжнародних відносин та суспільних наук
Анотація курсу: Курс “Політологія” охоплює методологічні основи
розвитку політичної науки, її основні закони та закономірності. Програма
дисципліни орієнтована на глибоке та ґрунтовне засвоєння студентами
політичних світових та вітчизняних процесів, закономірностей розвитку і
функціонування політології, її місце та роль у житті суспільства. Важливим
завданням курсу є вивчення сутності, історії, теорії та методології політичної
діяльності та поведінки, вивчення основних світових політичних шкіл,
концепцій та напрямів. Після засвоєння курсу “Політологія” студент повинен
володіти навичками політичної культури і вміти застосовувати політичні
знання у своїй професійній і громадській діяльності.


Category: ПУА

Спеціальність: 281 Публічне управління та адміністрування. ОС: Бакалавр. Семестр: 6. ECTS: 4.
Автор: Витвицька Ольга Данилівна - професор кафедри публічного управління та менеджменту інноваційної діяльності.

Category: ПУА
Спеціальність: 281 Публічне управління та адміністрування. ОС: Бакалавр. Семестр: 2. ЄКТС: 5.
Автор: Грищенко Ірина Миколаївна, доктор наук з державного управління, професор кафедри публічного управління та менеджменту інноваційної діяльності.
П20
Арістотель.pdfАрістотель.pdf
Category: ПУА

Спеціальність:281 Публічне управління та адміністрування. ОС: Бакалавр. Семестр: 1. ЄКТС: 3.
Викладач: Приліпко Сергій Михайлович, професор, в.о. завідувача кафедри кафедри публічного управління та менеджменту інноваційної діяльності.

П20

Category: ПУА

Спеціальність: 281 Публічне управління та адміністрування. ОС: Бакалавр. Семестр: 3. ЄКТС: 4.
Автор: Кулаєць Марія Михайлівна - професор кафедри публічного управління та менеджменту інноваційної діяльності.
Анотація: Завданнями дисципліни є розкриття сутності державного регулювання економіки, методологічних основ і засобів впливу держави на економічний і соціальний розвиток, теоретичних основ формування та реалізації стратегії соціально-економічної політики держави, особливостей державного регулювання різних сфер господарської та соціальної діяльності, світового досвіду державного регулювання економіки.

Category: ПУА
Рік останньої атестації: 2021

Спеціальність: 073 Менеджмент (Управління інноваційною діяльністю; Дорадництво). ОС: Магістр. Семестр: 3. ECTS: 6.
Автор: Витвицька Ольга Данилівна - д.е.н., професор.

Рік останньої атестації: 2018

Спеціальність: 073 Менеджмент (Дорадництво) ОС: Магістр. Семестр:  3. ECTS: 4.
Автор: Стретович Олександр Анатолійович  - доцент кафедри публічного управління та менеджменту інноваційної діяльності.

Category: Дор

Спеціальність: 073 Менеджмент (Дорадництво; Управління інноваційною діяльністю); . ОС: Магістр. Семестр: 1. ECTS: 5.
Автор: Кулаєць Марія Михайлівна - директор ННІ післядипломної освіти, професор кафедри публічного управління та менеджменту інноваційної діяльності.

Category: Дор
Рік останньої атестації: 2016

Спеціальність:   281 Публічне управління та адміністрування”
ОС: Магістр. Семестр: 1. ECTS: 4.  
  Лектор: Ковальова Олена Вікторівна, д.е.н., професор кафедри публічного управління та менеджменту інноваційної діяльності

Category: ДС

Автор: Витвицька Ольга Данилівна - доктор економічних наук, професор кафедри публічного управління та менеджменту інноваційної діяльності.


Category: ДС

Спеціальність: 281 Публічне управління та адміністрування (Державна служба. ОС: Магiстр.
Автор: Грищенко Ірина Миколаївна - професор кафедри публічного управління та менеджменту інноваційної діяльності.

np15`6lek

Category: ДС