Публічного управління

Область Курси відмічена як "Публічного управління"

Спеціальність: 151 Автоматика та комп’ютерно-інтегровані технології (Автоматика та комп’ютерно-інтегровані технології). ОС: Магістр. Семестр: 1. ЄКТС: 4.
Обсяг курсу: лекційні - 14 год, практичні - 14 год, самостійна робота - 82 год. Форма контролю: Іспит.
Автори: Витвицька Ольга Данилівна - д.е.н., професор кафедри публічного управління, менеджменту інноваційної діяльності та дорадництва; Кальна-Дубінюк Тетяна Прокопівна - д.е.н., професор кафедри публічного управління, менеджменту інноваційної діяльності та дорадництва.
Анотація: Дисципліна Економічне обґрунтування інноваційних рішень в автоматизації» формує комплекс компетенцій з питань ефективного економічного управління, прийняття обґрунтованих інноваційних рішень при виконанні проектів і програм з автоматизації технологічних процесів сільськогосподарських підприємств різних форм власності і господарювання з врахуванням сучасних викликів.

Категорія: АКІТР

Спеціальніст: 242 Туризм. ОС: Бакалавр. Семестр: 2. ЄКТС: 3.
Автор: Стретович Олександр Анатолійович - доцент кафедри публічного управління та менеджменту інноваційної діяльності.
Анотація: ???

Категорія: Тур
Рік останньої атестації: 2019
Спеціальність: 281 Публічне управління та адміністрування. ОС: Бакалавр. Семестр: 1. ЄКТС: 4.
Аудиторні години: 60 год. (лекцій - 30, практ. - 30). Самостійна робота: 60 год. Форма контролю: Екзамен.
Викладач: Приліпко Сергій Михайлович, в.о. зав. кафедри публічного управління, менеджменту інноваційної діяльності та дорадництва, доктор наук з державного управління, доцент.
Категорія: ПУА
Рік останньої атестації: 2022
Спеціальність: 281 Публічне управління та адміністрування. ОС: Бакалавр. Семестр: 3. ЄКТС: 4.
Лектор: Галушка Віта Юріївна, кандидат наук з державного управління, доцент кафедри публічного управління, менеджменту інноваційної діяльності та дорадництва.
Анотація: Метою вивчення навчальної дисципліни є набуття здобувачами загальних та спеціальних компетентностей щодо системного вивчення громадського врядування від теоретичних засад організації до застосування у практичній діяльності. Завданням є формування теоретичних знань та набуття практичних навичок щодо механізмів взаємодії суб’єктів та об’єктів громадського врядування, інститутів громадянського врядування з інститутами публічної влади в Україні.

Категорія: ПУА

Спеціальність: 281 Публічне управління та адміністрування. ОС: Бакалавр. Семестр: 3. ЄКТС: 4.
Автор: Кулаєць Марія Михайлівна - професор кафедри публічного управління та менеджменту інноваційної діяльності.
Анотація: Завданнями дисципліни є розкриття сутності державного регулювання економіки, методологічних основ і засобів впливу держави на економічний і соціальний розвиток, теоретичних основ формування та реалізації стратегії соціально-економічної політики держави, особливостей державного регулювання різних сфер господарської та соціальної діяльності, світового досвіду державного регулювання економіки.

Категорія: ПУА
Рік останньої атестації: 2021
Спеціальність: 281 Публічне управління та адміністрування. ОС: Бакалавр. Семестр: 2. ЄКТС: 4.
Лектор: Кулаєць Марія Михайлівна, канд. екон. наук, професор кафедри публічного управління, менеджменту інноваційної діяльності та дорадництва.
Анотація: Дисципліна «Економіка» має на меті розкрити методологію, методи та практичні питання економіки суб’єктів господарювання. Завданнями дисципліни є розкриття сутності, основних напрямів господарської діяльності, методичні засади формування й використання основного, оборотного, людського капіталу, інформаційних, фінансових та природніх ресурсів, механізму формування економічних результатів господарської діяльності, алгоритму у розвитку підприємництва, запобігання кризових явищ і банкрутства, забезпечення економічної безпеки державних, комунальних, приватних підприємств.
Категорія: ПУА
Рік останньої атестації: 2022

Спеціальність: 281 Публічне управління та адміністрування. ОС: Бакалавр. Семестр: 4. ECTS: 5.
Викладач: Витвицька Ольга Данилівна - д.е.н., професор кафедри публічного управління, менеджменту інноваційної діяльності та дорадництва.
Протокол №4 від 21-24.11.2023.

Категорія: ПУА
Рік останньої атестації: 2023

Спеціальність: 281 Публічне управління та адміністрування. ОС: Бакалавр. Семестр: 8. ЄКТС: 4. Форма навчання: Денна.
Викладач: Євсюкова Оксана Володимирівна - д-р наук з держ. управ., професор кафедри публічного управління, менеджменту інноваційної діяльності та дорадництва.
Анотація: Курс «Електронне врядування» спрямований на висвітлення основних теоретичних, практико-технологічних питань реалізації концепції електронного урядування в умовах цифровізації системи публічного управління та адміністрування в Україні. Метою курсу є набуття у здобувачів вищої освіти освітнього ступеня бакалавра загальних та фахових компетентностей щодо розвитку системи електронного врядування України, набуття знань, умінь і цінностей на основі діючих стандартів і норм її функціонування та опанування практичними навичками із впровадження інноваційних технологій, інструментів електронного врядування у сфері публічного управління та адміністрування.


Категорія: ПУА

Спеціальність: 281 Публічне управління та адміністрування. ОС: Бакалавр. Семестр: 8. ЄКТС: 4. Форма навчання: Денна.
Викладач: Євсюкова Оксана Володимирівна - д-р наук з держ. управ., професор кафедри публічного управління, менеджменту інноваційної діяльності та дорадництва.
Анотація: Курс «Європейська інтеграція та політика міжнародної співпраці» відноситься до циклу дисциплін, що складають сукупність вибіркових компонент ОПП за спеціальністю. Метою даного курсу є формування у студентів системних знань з європейської інтеграції України та політики міжнародної співпраці (включно з визначенням специфіки євроатлантичної інтеграції української держави в умовах збройного конфлікту з рф) тощо.

Категорія: ПУА

Спеціальність: 281 Публічне управління та адміністрування. ОС: Бакалавр. Семестр: 6. ЄКТС: 5.
Викладач: Олійник Володимир Вікторович, доктор наук з державного управління, професор кафедри публічного управління, менеджменту інноваційної діяльності та дорадництва.

Категорія: ПУА

Спеціальність: 281 Публічне управління та адміністрування. ОС: Бакалавр. Семестр: 5. ЄКТС: 4.
Викладач: Грищенко Ірина Миколаївна - доктор наук з державного управління, професор кафедри публічного управління, менеджменту інноваційної діяльності та дорадництва.
Анотація: Мета вивчення дисципліни «Основи наукових досліджень» - оволодіння здобувачами першого (бакалаврського) рівня вищої освіти знаннями основних методів, методики та технології наукового пізнання й застосування цих знань в процесі навчання для підготовки кваліфікаційної бакалаврської роботи і, в подальшому, у практичній діяльності в органах публічної влади для розв'язання складних спеціалізованих завдань та практичних проблем у сфері публічного управління та адміністрування.

np15`4lek

Категорія: ПУА
Спеціальність: 281 Публічне управління та адміністрування. ОС: Бакалавр. Семестр: 4.
ЄКТС: 4.
Викладач: Грищенко Ірина Миколаївна, доктор наук з державного управління, професор кафедри публічного управління, менеджменту інноваційної діяльності та дорадництва.
Анотація: Суть та поняття публічного адміністрування. Адміністрування як бюрократичний метод управління за допомогою управлінських рішень. Адміністрування як складова частина публічного управління. Європейські стандарти належного адміністрування сформульовані в документі SIGMA «Принципи публічного управління». Види адміністрування: громадське (державне, регіональне, муніципальне); корпоративне (приватне). Публічне адміністрування як регламентована нормативно-правовими документами діяльність суб’єктів публічного адміністрування спрямована на: прийняття адміністративних рішень; надання адміністративних послуг; здійснення внутрішнього адміністрування суб’єкта публічного адміністрування. Поняття адміністративних актів: індивідуальні та нормативні адміністративні акти. Адміністративне рішення. Адміністративна послуга. Публічна послуга. Види управлінської діяльності: інформаційно-аналітична; прогнознопроектна; організаційно-управлінська; адміністративно-технологічна; комунікативно-консультативна; соціально-психологічна; науково-дослідна та педагогічна. Поняття сервісної держави. Результативність та ефективність публічного адміністрування.
Категорія: ПУА
Спеціальність: 281 Публічне управління та адміністрування. ОС: Бакалавр. Семестр: 3. ECTS: 4.
Автор: Харченко Людмила Вікторівна, д-р політ. наук, доцент кафедри міжнародних відносин та суспільних наук.
Анотація: Курс “Політологія” охоплює методологічні основи розвитку політичної науки, її основні закони та закономірності. Програма дисципліни орієнтована на глибоке та ґрунтовне засвоєння студентами політичних світових та вітчизняних процесів, закономірностей розвитку і функціонування політології, її місце та роль у житті суспільства. Важливим завданням курсу є вивчення сутності, історії, теорії та методології політичної діяльності та поведінки, вивчення основних світових політичних шкіл, концепцій та напрямів. Після засвоєння курсу “Політологія” студент повинен володіти навичками політичної культури і вміти застосовувати політичні знання у своїй професійній і громадській діяльності.
Категорія: ПУА
Спеціальність: 281 Публічне управління та адміністрування. ОС: Бакалавр. Семестр: 3. ECTS: 5.
Викладач: Євсюкова Оксана Володимирівна - д-р наук з держ. управ., професор кафедри публічного управління, менеджменту інноваційної діяльності та дорадництва.
Анотація: Курс «Публічне адміністрування» відноситься до циклу дисциплін, що формують профіль майбутнього фахівця, озброюючи його основами теорії та практики публічного адміністрування, формуючи при цьому навики практичного мислення та професійної діяльності в умовах підвищених вимог щодо ефективності функціонування суб’єктів системи публічного управління.
Категорія: ПУА
Спеціальність: 281 Публічне управління та адміністрування. ОС: Бакалавр. Семестр: 3. ЄКТС: 5.
Аудиторні години: 60 год. (лекцій - 30, практ. - 30). Самостійна робота: 90 год. Форма контролю: Екзамен.
Викладач: Приліпко Сергій Михайлович, в.о. зав. кафедри публічного управління, менеджменту інноваційної діяльності та дорадництва, доктор наук з державного управління, доцент.
Категорія: ПУА
Рік останньої атестації: 2022

Спеціальність: 281 Публічне управління та адміністрування. ОС: Бакалавр. Семестр: 6. ЄКТС: 4. Форма навчання: Денна.
Викладач: Євсюкова Оксана Володимирівна - д-р наук з держ. управ., професор кафедри публічного управління, менеджменту інноваційної діяльності та дорадництва.
Анотація: Курс «Публічні послуги» відноситься до циклу дисциплін, що формують профіль майбутнього фахівця, озброюючи його основами теорії та практики  ефективного функціонування сфери надання публічних послуг, формуючи при цьому навики практичного мислення та професійної діяльності в умовах підвищених вимог до якості публічних послуг. Метою курсу є оволодіння здобувачами вищої освіти освітнього ступеня бакалавра комплексом сучасних систематизованих знань та формування у них загальних, фахових компетентностей щодо: функціонування сфери публічних послуг в Україні; специфіки процесу та процедури надання публічних послуг; особливостей їх класифікації; запровадження кращих зарубіжних практик організації процесу надання публічних послуг; сервісизації діяльності органів публічної влади з метою виробництва якісних публічних послуг для громадян.


Категорія: ПУА

Спеціальність: 281 Публічне управління та адміністрування. ОС: Бакалавр. Семестр: 6. ECTS: 4.
Автор: Витвицька Ольга Данилівна - професор кафедри публічного управління та менеджменту інноваційної діяльності.

Категорія: ПУА

Статистика в публічному управлінні. 
Спеціальність: 281 - «Публічне управління та адміністрування»
ОС: Бакалавр. Семестр: 4.
 ЄКТС: 5.
Автор: Рябенко Леся Михайлівна – доцент кафедри статистики та економічного аналізу.
Анотація: Для публічного управління важливе значення має статистична і аналітична інформація. Існує нагальна необхідність в статистичному аналізі для прийняття обґрунтованих управлінських рішень. Вивчення дисципліни дозволить студентам застосовувати методи статистичного спостереження для формування масиву первинних даних для статистичного дослідження; здійснювати оброблення первинних даних з метою одержання узагальнюючих показників, рядів розподілу, відносних, середніх величин, показників варіації тощо; виконувати необхідні аналітичні розрахунки із застосуванням комп'ютерної техніки у відповідності із метою статистичного дослідження, наявною вихідною статистичною інформацією; здійснювати статистичний аналіз фінансово-господарської діяльності, рівня соціально - економічного розвитку регіону, економічну інтерпретацію одержаних результатів, робити обґрунтовані висновки та прогнозні розрахунки.

Категорія: ПУА

Спеціальність: 281 Публічне управління та адміністрування. ОС: Бакалавр. Семестр: 2. ЄКТС: 4.
Автор: Грищенко Ірина Миколаївна, доктор наук з державного управління, професор кафедри публічного управління та менеджменту інноваційної діяльності.
Протокол №2 від 12.06.2023.

Категорія: ПУА
Рік останньої атестації: 2023
Спеціальність: 281 Публічне управління та адміністрування. ОС: Бакалавр. Семестр: 5. ЄКТС: 4.
Лектор: Галушка Віта Юріївна, кандидат наук з державного управління, доцент кафедри публічного управління, менеджменту інноваційної діяльності та дорадництва.
Категорія: ПУА