Управління та освітніх технологій

Область Курси відмічена як "Управління та освітніх технологій"

Спеціальність: 231 Соціальна педагогіка. ОС: Магістр. Семестр: 3. ЄКТС: 4.
Автор: Кубіцький Сергій Олегович - завідувач кафедри управління та освітніх технологій.
Категорія: СР

Спеціальність: 231 Соціальна робота (Соціальна робота). ОС: Магістр. Семестр: 1. ЄКТС: 5.
Викладачі: Кубіцький Сергій Олегович - завідувач кафедри управління та освітніх технологій, професор; Міхеєва Оксана Юріївна - доцент кафедри соціальної роботи та реабілітації.

Категорія: СР

Спеціальність: 073 Менеджмент (Управління навчальним закладом). ОС: Магістр. Семестр: 0. ЄКТС: 0.
Викладач: Рудик Ярослав Михайлович - доцент кафедри управління та освітніх технологій.

N16'bank0

Категорія: УНЗ

Спеціальність: 073 Менеджмент (Управління навчальним закладом). ОС: Магістр. Семестр: 1. ЄКТС: 6.
Викладачі: Рудик Ярослав Михайлович - доцент кафедри управління та освітніх технологій.
Анотація: Система контролю і оцінювання ефективності методів та результатів управлінської діяльності організацій (підприємств, установ) різних форм власності.

Категорія: УНЗ

Спеціальність: 073 Менеджмент (Управління навчальними закладами). ОС: Магістр. Семестр: 3. ECTS: 4.
Автор: Базелюк Василь Григорович - доцент кафедри управління та освітніх технологій.
Анотація: Характеристика основних нормативноправових документів з інтелектуальної власності, теоретичні та практичні проблеми правового організації наукових досліджень.

Категорія: УНЗ

Спеціальність: 073 Менеджмент (Управління навчальним закладом). ОС: Магістр. Семестр: 1. ЄКТС: 4.
Викладач: Шумілова Ірина Федорівна - професор кафедри управління та освітніх технологій.

НН20

Категорія: УНЗ

Спеціальність: 073 Менеджмент (Управління навчальним закладом). ОС: Магістр. Семестр: 1. ЄКТС: 4 (8).
Автор: Рудик Ярослав Михайлович - доцент кафедри управління та освітніх технологій.

Педагогіка та освітні технології

Категорія: УНЗ
Спеціальність: 073 Менеджмент (Управління навчальним закладом). ОС: Магістр. Семестр: 1. ЄКТС: 4.
Викладач: Шумілова Ірина Федорівна - професор кафедри управління та освітніх технологій.
Анотація: Дисципліна передбачає формування у здобувачів знань з теоретичних засад наукового менеджменту, його історії, ідеології та ролі в формуванні нової генерації управлінців; уміння аналізувати типи та особливості освітнього середовища, визначати основні проекції щодо гуманізації освітньої справи і управління нею у відповідності до принципів менеджменту.

П23

Категорія: УНЗ

Спеціальність: 073 Менеджмент (Управління навчальним закладом). ОС: Магістр. Семестр: 0. ЄКТС: 0.
Викладач: Білан Людмила Леонідівна - доцент кафедри управління та освітніх технологій.

blank16'ZagInf

Категорія: УНЗ

Спеціальність: 073 Менеджмент (Управління навчальним закладом). ОС: Магістр. Семестр: 2. ECTS: 4.
Автор: Кубіцький Сергій Олегович - професор кафедри управління та освітніх технологій.
Анотація: Курс спрямований на здобуття студентами базових знань про психологічну сутність адміністративної роботи, управління, визначення ролі менеджерів різних рівнів у створенні сприятливого психологічного клімату, забезпечення внутрішніх та зовнішніх комунікацій, господарсько-управлінських процесів.

Категорія: УНЗ

Спеціальність: 073 Менеджмент (Управління навчальним закладом). ОС: Магістр. Семестр: 2. ЄКТС: 4.
Викладач: Білан Людмила Леонідівна - доцент кафедри управління та освітніх технологій.
Анотація: Формування контингенту осіб, відрахування та поновлення на навчання, організація навчально-виховного процесу в НЗ, плани навчальновиховної діяльності НЗ, методики прийняття рішень і критерії оцінки якості та ефективності навчально-виховного процесу в закладі.

Категорія: УНЗ

Курс призначено для підготовки фахівців ОС «Магістр» (6 курс, 3 семестр, 4 кредити) за освітньо-професійною програмою «Управління персоналом» зі спеціальності 073 «Менеджмент» галузі знань 07 «Управління та адміністрування».

Опанування теорії та практики соціального управління; закономірностей, принципів, методів, форм та механізмів управління різноманітними явищами та процесами сучасного суспільства, як на мікрорівнях, так і на макрорівнях.

Автор курсу: Білан Людмила Леонідівна, доцент кафедри управління та освітніх технологій


Категорія: УП

Спеціальність: 073 Менеджмент (Управління персоналом). ОС: Магістр. Семестр: 1. ЄКТС: 4.
Автор: Білан Людмила Леонідівна - доцент кафедри управління та освітніх технологій, кандидат педагогічних наук.
Анотація: У курсі розглядаються питання законодавчої бази трудових відносин; проблеми соціального партнерства та сучасні механізми запобігання трудовим конфліктам.

Категорія: УП
Рік останньої атестації: 2020

Інформаційні системи і технології в управлінні персоналом.
Спеціальність:
073 Менеджмент (Управління персоналом). ОС: Магістр. Семестр: 1. ЄКТС: 4.
Автори: Тверезовська Ніна Трохимівна - професор кафедри соціальної роботи і реабілітації, Рудик Ярослав Михайлович - доцент кафедри управління та освітніх технологій.
Анотація: Дисципліна спрямована на формування системи теоретичних знань і придбання практичних умінь і навичок з питань побудови та функціонування автоматизованих інформаційних систем для управління персоналом підприємств та організацій з використанням сучасних комп'ютерних, телекомунікаційних засобів і розвинених інструментальних засобів, а також на оволодіння практичними навичками вибору та використання АІС для управління персоналом (HRM-систем), аналіз ринку професійного програмного забезпечення для HR-менеджерів та розроблення моделей бізнес-процесів управління персоналом.

Категорія: УП
Спеціальність: 073 Менеджмент (Управління персоналом). ОС: Магістр. Семестр: 1. ЄКТС: 5.
Автори: Рудик Ярослав Михайлович - доцент кафедри управління та освітніх технологій.
Анотація: Дисципліна спрямована на надання майбутнім фахівцям знання необхідних теоретичних основ, методичних рекомендацій, практичних навичок, механізмів управління організацією, необхідні для оволодіння системними знаннями теорії та практики аудиту діяльності економічних суб’єктів у сфері праці і трудових відносин. Завдання дисципліни: вивчення основних теоретичних положень аудиту, сконцентрувавши увагу на особливостях кадрового аудиту; оволодіння професійними термінами та поняттями аудиторської діяльності економічних суб’єктів у сфері праці і трудових відносин; з’ясування сутності аудиту персоналу, його об’єкта та суб’єктів; засвоєння інформації, що характеризує дотримання законодавства в сфері праці, її оцінка та аналіз; формування особливостей діагностичної роботи в системі управління персоналом; вивчення організації та методик процесу аудиту та його оформлення; набуття практичних навичок щодо планування та організації аудиту, виконання окремих аудиторських процедур.
Категорія: УП

Спеціальність: 073 Менеджмент (Управління персоналом). ОС: Магістр. Семестр: 2. ЄКТС: 4.
Автори: Рудик Ярослав Михайлович, Білан Людмила Леонідівна - доценти кафедри управління та освітніх технологій.
Анотація: Висвітлення та аналіз проблем документування, організації роботи з документами у процесі управління персоналом, а також кадрового (спеціального) діловодства. Вивчення сучасних типових документів, технологій їх оформлення і рекомендацій щодо обліку кадрів, підготовки розпорядчих документів з кадрових питань.

Категорія: УП

Спеціальність: 073 Менеджмент (Управління персоналом). ОС: Магістр. Семестр: 2. ЄКТС: 7.
Автор: Балановська Тетяна Іванівна - професор кафедри управління та освітніх технологій.

Категорія: УП
Рік останньої атестації: 2020

Спеціальність: 073 Менеджмент (Управління персоналом). ОС: Магістр. Семестр: 1. ЄКТС: 4.
Автор: Балановська Тетяна Іванівна, професор кафедри
управління та освітніх технологій.
Анотація: Метою курсу є формування у майбутніх фахівців сучасного управлінського мислення та системи спеціальних знань у сфері менеджменту,розуміння концептуальних основ системного управління організаціями; набуття умінь аналізу внутрішнього та зовнішнього середовища, прийняття адекватних управлінських рішень.

Категорія: УП
Рік останньої атестації: 2021

Спеціальність: 073 Менеджмент (Управління персоналом). ОС: Магістр. Семестр: 1. ECTS: 6

Анотація: Висвітлення та аналіз проблем відбору, оцінки, навчання, мотивації персоналу, кар’єрного коучингу, управління кадровим резервом; формування кадрової політики компанії та оптимізації її організаційної структури; розробки програм корпоративної соціальної відповідальності, удосконалення систем і технологій управління персоналом, оцінки соціально-економічної ефективності їх впровадження.

blank20

Категорія: УП

Спеціальність: всі спеціальності гуманітарно-педагогічного факультету

ОС:Доктор філософії (PhD). ЄКТС 4

Розробники: Маценко Л.М., Білан Л.Л.

Викладачі: Сопівник Р.В., Сопівник І.В., Дьоміна В.В., Буцик І.М., Демченко І.І.

Категорія: Аспіранти