Управління та освітніх технологій

Courses tagged with "Управління та освітніх технологій"

Спеціальність: 011 Освітні, педагогічна науки (Педагогіка вищої школи). ОС: Магістр. Семестр: 1. ECTS: 6.
Автор: Журавська Ніна Станіславівна - професор кафедри управління та освітніх технологій.

Методика навчання сільськогосподарських дисциплін

Category: ПВШ
Рік останньої атестації: 2016

Спеціальність: 011 Освітні, педагогічні науки (Педагогіка вищої школи). ОС: Магістр. Семестр: 3. ЄКТС: 4.
Викладач: Білан Людмила Леонідівна - доцент кафедри управління та освітніх технологій.

blank16~ZagInf

Category: ПВШ

Спеціальність: 011 Освітні, педагогічні науки (Педагогіка вищої школи). ОС: Магістр. Семестр: 0. ЄКТС: 0.
Викладач: Рудик Ярослав Михайлович - доцент кафедри управління та освітніх технологій.

Category: ПВШ

Спеціальність: 011 Освітні педагогічні науки (Педагогіка вищої школи). 

ОС: Магістр. Семестр: 1. ECTS: 4.
Викладач: Білан Людмила Леонідівна, доцент кафедри управління та освітніх технологій
Анотація: Висвітлення та здійснення аналізу змістових та організаційно-наукових підходів до професійної підготовки магістрів у галузі вищої освіти в України в контексті сучасних запитів держави, суспільства і всесвітньої освітянської спільноти.
 

Blank17

Category: ПВШ

Спеціадьність: 231 Соціальна робота (Соціальна робота). ОС: Магістр. Семестр: 1. ЄКТС: 8.
Викладач: Кубіцький Сергій Олегович - завідувач кафедри управління та освітніх технологій, професор.

Управління соціальними інститутами

Category: СР

Спеціальність: 231 Соціальна робота (Соціальна робота). ОС: Магістр. Семестр: 1. ЄКТС: 5.
Викладач: Кубіцький Сергій Олегович - завідувач кафедри управління та освітніх технологій, професор.

Category: СР

Спеціальність: 231 Соціальна робота (Соціальна робота). ОС: Магістр. Семестр: 1. ЄКТС: 6.
Автор: Кубіцький Сергій Олегович - завідувач кафедри управління та освітніх технологій, професор.

Category: СР
Рік останньої атестації: 2008

Спеціальність: 073 Менеджмент (Управління навчальним закладом). ОС: Магістр. Семестр: 0. ЄКТС: 0.
Викладач: Рудик Ярослав Михайлович - доцент кафедри управління та освітніх технологій.

bank0

Category: УНЗ

Спеціальність: 073 Менеджмент (Управління навчальним закладом). ОС: Магістр. Семестр: 1. ЄКТС: 6.
Викладачі: Михайліченко Микола Васильович - доцент кафедри управління та освітніх технологій; Рудик Ярослав Михайлович - доцент кафедри управління та освітніх технологій.
Анотація: Система контролю і оцінювання ефективності методів та результатів управлінської діяльності організацій (підприємств, установ) різних форм власності.

Category: УНЗ

Спеціальність: 073 Менеджмент (Управління навчальними закладами). ОС: Магістр. Семестр: 3. ECTS: 4.
Автор: Журавська Ніна Станіславівна - професор кафедри управління та освітніх технологій.
Анотація: Характеристика основних нормативноправових документів з інтелектуальної власності, теоретичні та практичні проблеми правового організації наукових досліджень.

Category: УНЗ

Спеціальність: 073 Менеджмент (Управління навчальним закладом). ОС: Магістр. Семестр: 2. ЄКТС: 10.
Автор: Рудик Ярослав Михайлович - доцент кафедри управління та освітніх технологій.

Педагогіка та освітні технології

Category: УНЗ

Спеціальність: 073 Менеджмент (Управління навчальним закладом). ОС: Магістр. Семестр: 0. ЄКТС: 0.
Викладач: Рудик Ярослав Михайлович - доцент кафедри управління та освітніх технологій.

Blank16~KonsLek

Category: УНЗ

Спеціальність: 073 Менеджмент (Управління навчальним закладом). ОС: Магістр. Семестр: 0. ЄКТС: 0.
Викладач: Білан Людмила Леонідівна - доцент кафедри управління та освітніх технологій.

blank16'ZagInf

Category: УНЗ

Спеціальність: 073 Менеджмент (Управління навчальним закладом). ОС: Магістр. Семестр: 2. ECTS: 4.
Автор: Кубіцький Сергій Олегович - професор кафедри управління та освітніх технологій.
Анотація: Курс спрямований на здобуття студентами базових знань про психологічну сутність адміністративної роботи, управління, визначення ролі менеджерів різних рівнів у створенні сприятливого психологічного клімату, забезпечення внутрішніх та зовнішніх комунікацій, господарсько-управлінських процесів.

Category: УНЗ

Спеціальність: 073 Менеджмент (Управління навчальним закладом). ОС: Магістр. Семестр: 2. ЄКТС: 4.
Викладач: Білан Людмила Леонідівна - доцент кафедри управління та освітніх технологій.
Анотація: Формування контингенту осіб, відрахування та поновлення на навчання, організація навчально-виховного процесу в НЗ, плани навчальновиховної діяльності НЗ, методики прийняття рішень і критерії оцінки якості та ефективності навчально-виховного процесу в закладі.

Category: УНЗ

Курс призначено для підготовки фахівців ОС «Магістр» (6 курс, 3 семестр, 4 кредити) за освітньо-професійною програмою «Управління персоналом» зі спеціальності 073 «Менеджмент» галузі знань 07 «Управління та адміністрування».

Опанування теорії та практики соціального управління; закономірностей, принципів, методів, форм та механізмів управління різноманітними явищами та процесами сучасного суспільства, як на мікрорівнях, так і на макрорівнях.

Автор курсу: Білан Людмила Леонідівна, доцент кафедри управління та освітніх технологій


Category: УП

Спеціальність: 073 Менеджмент (Управління персоналом). ОС: Магістр. Семестр: 1. ЄКТС: 4.
Автор: Журавська Ніна Станіславівна - професор кафедри управління та освітніх технологій.
Анотація: У курсі розглядаються питання законодавчої бази трудових відносин; проблеми соціального партнерства та сучасні механізми запобігання трудовим конфліктам.

Category: УП
Рік останньої атестації: 2020

Спеціальність: 073 Менеджмент (Управління персоналом). ОС: Магістр. Семестр: 1. ЄКТС: 4.
Автори: Тверезовська Ніна Трохимівна - професор кафедри соціальної роботи і реабілітації, Рудик Ярослав Михайлович - доцент кафедри управління та освітніх технологій.
Анотація: Дисципліна спрямована на формування системи теоретичних знань і придбання практичних умінь і навичок з питань побудови та функціонування автоматизованих інформаційних систем для управління персоналом підприємств та організацій з використанням сучасних комп'ютерних, телекомунікаційних засобів і розвинених інструментальних засобів, а також на оволодіння практичними навичками вибору та використання АІС для управління персоналом (HRM-систем), аналіз ринку професійного програмного забезпечення для HR-менеджерів та розроблення моделей бізнес-процесів управління персоналом.

Category: УП

Спеціальність: 073 Менеджмент (Управління персоналом). ОС: Магістр. Семестр: 1. ЄКТС: 5.
Автори: Михайліченко Микола Васильович - професор кафедри управління та освітніх технологій, Рудик Ярослав Михайлович - доцент кафедри управління та освітніх технологій.
Анотація: Дисципліна спрямована на надання майбутнім фахівцям знання необхідних теоретичних основ, методичних рекомендацій, практичних навичок, механізмів управління організацією, необхідні для оволодіння системними знаннями теорії та практики аудиту діяльності економічних суб’єктів у сфері праці і трудових відносин. Завдання дисципліни: вивчення основних теоретичних положень аудиту, сконцентрувавши увагу на особливостях кадрового аудиту; оволодіння професійними термінами та поняттями аудиторської діяльності економічних суб’єктів у сфері праці і трудових відносин; з’ясування сутності аудиту персоналу, його об’єкта та суб’єктів; засвоєння інформації, що характеризує дотримання законодавства в сфері праці, її оцінка та аналіз; формування особливостей діагностичної роботи в системі управління персоналом; вивчення організації та методик процесу аудиту та його оформлення; набуття практичних навичок щодо планування та організації аудиту, виконання окремих аудиторських процедур.

Blank19

Category: УП

Спеціальність: 073 Менеджмент (Управління персоналом). ОС: Магістр. Семестр: 2. ЄКТС: 4.
Автори: Рудик Ярослав Михайлович, Білан Людмила Леонідівна - доценти кафедри управління та освітніх технологій.
Анотація: Висвітлення та аналіз проблем документування, організації роботи з документами у процесі управління персоналом, а також кадрового (спеціального) діловодства. Вивчення сучасних типових документів, технологій їх оформлення і рекомендацій щодо обліку кадрів, підготовки розпорядчих документів з кадрових питань.

Category: УП