Фізіології рослин

Courses tagged with "Фізіології рослин"

Спеціальність: 205 Лісове господарство; 206 Садово-паркове господарство. ОС: Бакалавр. Семестр: 3. ЄКТС: 4.
Автор: Бойко Ольга Анатоліївна – завідувач кафедри, доцент.
Анотація: Основними завданнями навчальної дисципліни «Фізіологія рослин» є вивчення студентами закономірностей життєвих функцій, розкритті їхніх механізмів, формуванні уявлення про структурно-функціональну організацію рослинних систем різних рівнів; одержанні й узагальненні нових знань про фізіологічні функції рослинного організму та можливості керування продукційним процесом фітоценозів задля створення теоретичної бази раціонального використання й захисту рослинного світу, набуття практичних навичок роботи у лабораторії фізіології рослин.

Спеціальність: 201 Агрономія. ОС: Бакалавр. Семестр: 3. ECTS: 4.
Автори: Бабицький Андрій Ігорович - доцент кафедри фізіології, біохімії рослин та біоенергетики; Бойко Ольга Анатоліївна - завідувач кафедрою фізіології, біохімії рослин та біоенергетики.
Анотація: Викладені механізми протікання основних життєвих процесів у рослин, розкрито структурно-функціональну організацію рослинних систем різних рівнів організації, а також обґрунтовано шляхи керування рослинним організмом для оптимізації вирощування сільськогосподарських культур, захисту рослин та охорони природних фітоценозів.

Курс може бути використаним для вивчення предметів "Фізіологія рослин з основами біохімії" та "Фізіологія рослин" студентами спеціальностей 203 «Садівництво та виноградарство», 202 "Захист і карантин рослин" та 101 "Екологія".

Рік останньої атестації: 2020

Спеціальність: 162 Біотехнології та біоінженерія. ОС: Бакалавр. Семестр: 4. ЄКТС: 5.
Автор: Бойко Ольга Анатоліївна - завідувач кафедри фізіології, біохімії рослин та біоенергетики.

Category: БтБ

Ступінь вищої освіти - Бакалавр
Спеціальність 162 «Біотехнології та біоінженерія» Освітня програма 162 «Біотехнології та біоінженерія» семестр 8
Форма навчання денна
Кількість кредитів ЄКТС 4
Автор: Нестерова Наталія Георгіівна к.с.-г.н, доц. 
Анотація:  Сучасна біологія давно перестала бути виключно описовою наукою. Сьогодні її існування і розвиток неможливий без використання методів і підходів такої галузі математики як статистика. Статистика дозволяє компактно описати дані, зрозуміти їх структуру, провести класифікацію, побачити закономірності в хаосі випадкових явищ. Ігнорування і недооцінка статистичної обробки та математичного аналізу отриманого дослідником матеріалу може звести нанівець результати багатьох важливих дослідів, призвести до необґрунтованих і навіть помилкових висновків. Вміле застосування статистичних методів дозволяє об'єктивно оцінювати результати масових спостережень, виявляти приховані закономірності, правильно трактувати їх, що в кінцевому підсумку робить біологію точною наукою. Біометрія розглядає традиційні методи аналізу даних, але водночас, велика увага приділяється і непараметричним методам, використання яких в практиці біологічних досліджень постійно зростає.

Category: БтБ

Спеціальність: 162 Біотехнології та біоінженерія. ОС: Бакалавр. Семестр: 8. ЄКТС: 4.
Автор: Бойко Ольга Анатоліївна - завідувач кафедри фізіології, біохімії рослин та біоенергетики.

blank20

Category: БтБ

Спеціальність: 162 Біотехнології та біоінженерія. ОС: Бакалавр. Семестр: 5. ECTS: 6.
Автор: Прилуцька Світлана Володимирівна – д-р. біол. наук, ст.н.с., доцент, завідувач кафедри фізіології, біохімії рослин та біоенергетики.
Анотація: У курсі «Біохімія» розглядаються питання структури, хімічного складу організмів, з’ясуванні загальних закономірностей протікання різних метаболічних шляхів та взаємозв’язків між ними, як на рівні клітини, так і на рівні цілого організму.


Category: БтБ

Спеціальність: 162 Біотехнології та біоінженерія. ОС: Бакалавр. Семестр: 7. ЄКТС: 3.
Автор: Прилуцька Світлана Володимирівна - д-р. біол. наук, ст.н.с., доцент, завідувач кафедри фізіології, біохімії рослин та біоенергетики.

NN20'mod1

Category: БтБ

Спеціальність: 162 Біотехнології та біоінженерія. ОС: Бакалавр. Семестр: 7. ЄКТС: 4.
Автор: Прилуцька Світлана Володимирівна, д.б.н., ст.н.с., завідувач кафедри фізіології, біохімії рослин та біоенергетики.
Анотація: Клітинна біоенергетика вивчає молекулярні основи утворення та використання енергії, молекулярні форми її акумулювання в живих організмах на клітинному рівні. Енергетичний обмін в живих системах може бути описаний першим законом термодинаміки, а саме під час реалізації різноманітних біохімічних реакцій загальна кількість енергії залишається сталою. Дисципліна спрямована на формування визначених освітньо-науковою програмою професійних компетентностей та можливостей для застосування у професійній діяльності теоретичних знань про біоенергетичні процеси на клітинному рівні, як основу життєдіяльності живих організмів; провідну роль мітохондрій та хлоропластів в забезпеченні та утворенні енергії в клітинах; метаболічні і біоенергетичні процеси, що забезпечують клітинне дихання, окисне фосфорилювання та утворення енергії, що є базисом біоенергетичних основ біотехнологічних процесів.


Category: БтБ

Спеціальність: 162 Біотехнології та біоінженерія. ОС: Бакалавр. Семестр: 4. ECTS: 5.
Автори: Бабицький Андрій Ігорович - доцент кафедри фізіології, біохімії рослин та біоенергетики; Дрозд Петро Юрійович - доцент кафедри фізіології, біохімії рослин та біоенергетики.
Анотація: Курс ознайомлює з різноманітними групами організмів, котрі використовуються у біотехнологічних виробництвах, а також з тими біологічними процесами, які протікають під час біотехнологічного виробництва цільових речовин. Особлива увага під час викладання курсу звернена на біохімічні перетворення субстратів у продукти, одержання яких є ціллю біотехнолога.

Category: БтБ
Рік останньої атестації: 2020

Спеціальність: 162 «Біотехнології та біоінженерія». ОС «Бакалавр».

Семестр: 5. ECTS: 3

Автор: Бойко Ольга Анатоліївна – завідувач кафедри, доцент.

Анотація: У курсі «Основи функціонування біологічних систем»  розглядаються питання дослідження і оцінки загальних закономірностей будови і функціонування біологічних систем різного рівня організації, їх взаємодії з навколишнім середовищем, реакції за різних умов існування, а також на різних стадіях онтогенезу і філогенезу

Category: БтБ

Спеціальність: 162 Біотехнології та біоінженерія. ОС: Бакалавр. Семестр: 7. ЄКТС: 4.
Автор: Бойко Ольга Анатоліївна – д-р біол. наук, доцент кафедри фізіології, біохімії рослин та біоенергетики.
Анотація: Основними завданнями навчальної дисципліни «Промислове культивування грибів та водоростей» є формування уявлення про шляхи використання грибів та водоростей в господарській діяльності людини, опанування методами масового культивування водоростей та грибів для потреб харчової та фармакологічної промисловості. Мета даного курсу – формування у майбутніх фахівців теоретичних знань, умінь та практичних навичок за допомогою спеціалізованих приладів, інструментів та обладнання щодо способів вирощування грибів та водоростей в промислових масштабах та значення масового культивування грибів та водоростей у народному господарстві.Category: БтБ
Спеціальність: 162 Біотехнології та біоінженерія. ОС: Бакалавр. Семестр: 6. ЄКТС: 5.
Автор: Бойко Ольга Анатоліївна – завідувач кафедри, доцент.
Анотація: Основними завданнями навчальної дисципліни «Фізіологія рослин» є вивчення студентами закономірностей життєвих функцій, розкритті їхніх механізмів, формуванні уявлення про структурно-функціональну організацію рослинних систем різних рівнів; одержанні й узагальненні нових знань про фізіологічні функції рослинного організму та можливості керування продукційним процесом фітоценозів задля створення теоретичної бази раціонального використання й захисту рослинного світу, набуття практичних навичок роботи у лабораторії фізіології рослин.
Category: БтБ

Спеціальність: 162 Біотехнології та біоінженерія (Екологічна біотехнологія та біоенергетика). ОС: Магістр. Семестр: 3. ECTS: 4.
Автор: Дрозд Петро Юрійович - доцент кафедри фізіології, біохімії рослин та біоенергетики.
Анотація: Дисципліна займає важливу роль у формуванні творчих навиків оцінки тенденцій розвитку технологій та прийняття конкретних технічних рішень при створенні нового технологічного обладнання. В дисципліні розглядаються прийоми та методи проектування біотехнологічного обладнання, основи біотехнологічних процесів; машини та знаряддя для виконання основних технологічних операцій; теоретичні основи для розрахунків параметрів машин та їх робочих органів.

НН20

Category: БтБ

Спеціальність: 162 Біотехнології та біоінженерія (Екологічна біотехнологія та біоенергетика: Біобезпека і біоетика). ОС: Магістр. Семестр: 3. ЄКТС: 5.
Автор: Бойко Ольга Анатоліївна - завідувач кафедри фізіології, біохімії рослин та біоенергетики.

NN20 - ВНП

Category: БтБ
Спеціальність: 091 Біологія. ОС: PhD. Семестр: 2. ECTS: 5.
Автор: Бойко Ольга Анатоліївна - доцент кафедри фізіології, біохімії рослин та біоенергетики.
Анотація: Курс ознайомлює питання еволюції клітин, будови та фізіології клітин різних організмів, процесів клітинної регуляції, обміну генетичної інформації, методів вивчення клітин, основ молекулярної біології. Особлива увага під час викладання курсу звернена на вивчення будови різних клітин та їх відмінності, сучасні уявлення про біоенергетичні та метаболічні процеси в клітині, поняття про клітинні цикли і їх регуляцію.
Category: Біо

Спеціальність: 091 Біологія (Біологія). ОС: Доктор філософії. Семестр: 2. ЄКТС: 5.
Автор: Прилуцька Світлана Володимирівна, д-р. біол. наук, ст.н.с., доцент, завідувач кафедри фізіології, біохімії рослин та біоенергетики.
Анотація
: «Біохімія рослин» є вибірковою дисципліною для ОС доктор філософії за освітньо-науковою програмою «Біологія». Дисципліна «Біохімія рослин» вивчає структуру, хімічний склад рослин, з’ясовує загальні закономірності перебігу різноманітних метаболічних шляхів та взаємозв’язків між ними, як на рівні клітини, так і на рівні цілого організму рослин. При вивчені даного предмету слухачі ознайомляться з основними класами біоорганічних молекул їх функціями, властивостями та шляхами метаболізму; сформуються уявлення про метаболічні шляхи перетворення органічних сполук, взаємозв’язок між ними і можливістю їх регулювання, топографією метаболічних процесів.


Category: Біо
Спеціальність: 091 Біологія. ОС: PhD. Семестр: 2. ECTS: 5.
Автори: Бабицький Андрій Ігорович - доцент кафедри фізіології, біохімії рослин та біоенергетики; Дрозд Петро Юрійович- доцент кафедри фізіології, біохімії рослин та біоенергетики.
Анотація: Курс ознайомлює з різноманітними групами організмів, котрі використовуються у біотехнологічних виробництвах, а також з тими біологічними процесами, які протікають під час біотехнологічного виробництва цільових речовин. Особлива увага під час викладання курсу звернена на біохімічні перетворення субстратів у продукти, одержання яких є ціллю біотехнолога.
Category: Біо
Спеціальність: 091 Біологія. ОС: PhD. Семестр: 2. ECTS: 5.
Автор: Бойко Ольга Анатоліївна - доцент кафедри фізіології, біохімії рослин та біоенергетики.
Анотація: Основними завданнями курсу «Фізіологія рослин» є вивчення закономірностей життєвих функцій, розкритті їхніх механізмів, формуванні уявлення про структурно-функціональну організацію рослинних систем різних рівнів; одержанні й узагальненні нових знань про фізіологічні функції рослинного організму та можливості керування продукційним процесом фітоценозів задля створення теоретичної бази раціонального використання й захисту рослинного світу, набуття практичних навичок роботи у лабораторії фізіології рослин.
Category: Біо

Спеціальність: 181 Харчові технології. ОС: Бакалавр. Семестр: 2. ЄКТС: 4.
Викладач: Прилуцька Світлана Володимирівна - доктор біологічних наук, доцент, в.о. завідувача кафедри фізіології, біохімії рослин та біоенергетики.
Контактна інформація:  +38-067-605-16-06; psvit_1977@ukr.net.
Анотація: Екотрофологія – це нова наукова галузь, яка виникла на стику різних наук, зокрема, фізіології, біохімії, молекулярної біології, мікробіології, харчової хімії, медицини тощо, теоретичний каркас якої лише формується. Дисципліна охоплює та вивчає основи фізіології харчування людини, хімічну природу, структуру, властивості і функції харчових продуктів та їх основних компонентів (білків, жирів, вуглеводів тощо), харчування сучасної людини залежно від умов її життя, віку та стану здоров’я, питання безпеки продовольчої сировини і харчових продуктів. У сучасних умовах раціональне харчування забезпечує нормальний розвиток, здоровий спосіб та якість життя людини, її працездатність, довголіття та творчий потенціал.

Category: ХТ

Вибіркова дисципліна. ОС: Магістр. Семестр: 2. ECTS: 4.
Автор: Прилуцька Світлана Володимирівна – д-р. біол. наук, ст.н.с., доцент, завідувач кафедри фізіології, біохімії рослин та біоенергетики.
Анотація: Знайомство студентів із принципами використання біологічних знань у виробництві практично цінних продуктів і набуття розуміння про сучасні біотехнологічні процеси, які базуються на генетичній і клітинній інженерії.
П22