Фізіології рослин

Courses tagged with "Фізіології рослин"

Спеціальність: 205 «Лісове господарство», 206 «Садово-паркове господарство. ОС «Бакалавр».

Семестр: 3. ЄКТС: 4.

Автор: Бойко Ольга Анатоліївна – завідувач кафедри, доцент.

Анотація: Основними завданнями навчальної дисципліни «Фізіологія рослин» є вивчення студентами закономірностей життєвих функцій, розкритті їхніх механізмів, формуванні уявлення про структурно-функціональну організацію рослинних систем різних рівнів; одержанні й узагальненні нових знань про фізіологічні функції рослинного організму та можливості керування продукційним процесом фітоценозів задля створення теоретичної бази раціонального використання й захисту рослинного світу, набуття практичних навичок роботи у лабораторії фізіології рослин.


Спеціальність: 201 Агрономія. ОС: Бакалавр. Семестр: 3. ECTS: 4.
Автори: Бабицький Андрій Ігорович - доцент кафедри фізіології, біохімії рослин та біоенергетики; Бойко Ольга Анатоліївна - завідувач кафедрою фізіології, біохімії рослин та біоенергетики.
Анотація: Викладені механізми протікання основних життєвих процесів у рослин, розкрито структурно-функціональну організацію рослинних систем різних рівнів організації, а також обґрунтовано шляхи керування рослинним організмом для оптимізації вирощування сільськогосподарських культур, захисту рослин та охорони природних фітоценозів.

Курс може бути використаним для вивчення предметів "Фізіологія рослин з основами біохімії" та "Фізіологія рослин" студентами спеціальностей 203 «Садівництво та виноградарство», 202 "Захист і карантин рослин" та 101 "Екологія".

Рік останньої атестації: 2020

Спеціальність: 162 «Біотехнології та біоінженерія». ОС «Бакалавр».

Семестр: 7. ЄКТС: 4.

Автор: Бойко Ольга Анатоліївна – доцент кафедри.

Анотація: Основними завданнями навчальної дисципліни «Промислове культивування грибів та водоростей» є формування уявлення про шляхи використання грибів та водоростей в господарській діяльності людини, опанування методами масового культивування водоростей та грибів для потреб харчової та фармакологічної промисловості. Викладання даної дисципліни спрямовано на теоретичне та практичне опанування студентами прикладних аспектів для об'єктів, зокрема основ вирощування посівного міцелію та плодових тіл грибів та використання водоростей із різних систематичних груп у найрізноманітніших галузях господарської діяльності людини. Мета даного курсу – формування у майбутніх фахівців теоретичних знань, умінь та практичних навичок за допомогою спеціалізованих приладів, інструментів та обладнання щодо способів вирощування грибів та водоростей в промислових масштабах та значення масового культивування грибів та водоростей у народному господарстві

Category: БтБ

Ступінь вищої освіти - Бакалавр
Спеціальність 162 «Біотехнології та біоінженерія» Освітня програма 162 «Біотехнології та біоінженерія» семестр 8
Форма навчання денна
Кількість кредитів ЄКТС 4
Автор: Нестерова Наталія Георгіівна к.с.-г.н, доц. 
Анотація:  Сучасна біологія давно перестала бути виключно описовою наукою. Сьогодні її існування і розвиток неможливий без використання методів і підходів такої галузі математики як статистика. Статистика дозволяє компактно описати дані, зрозуміти їх структуру, провести класифікацію, побачити закономірності в хаосі випадкових явищ. Ігнорування і недооцінка статистичної обробки та математичного аналізу отриманого дослідником матеріалу може звести нанівець результати багатьох важливих дослідів, призвести до необґрунтованих і навіть помилкових висновків. Вміле застосування статистичних методів дозволяє об'єктивно оцінювати результати масових спостережень, виявляти приховані закономірності, правильно трактувати їх, що в кінцевому підсумку робить біологію точною наукою. Біометрія розглядає традиційні методи аналізу даних, але водночас, велика увага приділяється і непараметричним методам, використання яких в практиці біологічних досліджень постійно зростає.

Category: БтБ

Спеціальність: 162 «Біотехнології та біоінженерія» Освітня програма: «Бакалавр»

Рік навчання 4, семестрФорма навчання денна Кількість кредитів ЄКТС 4

Автор: Прилуцька Світлана Володимирівна, д.б.н., ст.н.с., завідувач кафедри

Анотація: Клітинна біоенергетика вивчає молекулярні основи утворення та використання енергії, молекулярні форми її акумулювання в живих організмах на клітинному рівні. Енергетичний обмін в живих системах може бути описаний першим законом термодинаміки, а саме під час реалізації різноманітних біохімічних реакцій загальна кількість енергії залишається сталою. Дисципліна спрямована на формування визначених освітньо-науковою програмою професійних компетентностей та можливостей для застосування у професійній діяльності теоретичних знань про біоенергетичні процеси на клітинному рівні, як основу життєдіяльності живих організмів; провідну роль мітохондрій та хлоропластів в забезпеченні та утворенні енергії в клітинах; метаболічні і біоенергетичні процеси, що забезпечують клітинне дихання, окисне фосфорилювання та утворення енергії, що є базисом біоенергетичних основ біотехнологічних процесів.


Category: БтБ

Спеціальність: 162 «Біотехнології та біоінженерія». ОС «Бакалавр».

Семестр: 6. ЄКТС: 5.

Автор: Бойко Ольга Анатоліївна – завідувач кафедри, доцент.

Анотація: Основними завданнями навчальної дисципліни «Фізіологія рослин» є вивчення студентами закономірностей життєвих функцій, розкритті їхніх механізмів, формуванні уявлення про структурно-функціональну організацію рослинних систем різних рівнів; одержанні й узагальненні нових знань про фізіологічні функції рослинного організму та можливості керування продукційним процесом фітоценозів задля створення теоретичної бази раціонального використання й захисту рослинного світу, набуття практичних навичок роботи у лабораторії фізіології рослин.

Category: БтБ

Спеціальність: 162 «Біотехнології та біоінженерія». ОС «Бакалавр».

Семестр: 5. ECTS: 3

Автор: Бойко Ольга Анатоліївна – завідувач кафедри, доцент.

Анотація: У курсі «Основи функціонування біологічних систем»  розглядаються питання дослідження і оцінки загальних закономірностей будови і функціонування біологічних систем різного рівня організації, їх взаємодії з навколишнім середовищем, реакції за різних умов існування, а також на різних стадіях онтогенезу і філогенезу

Category: БтБ

Спеціальність: 162 «Біотехнології та біоінженерія». 

ОС «Бакалавр» Семестр: 5. ECTS:  4 (6)

Автор: Прилуцька Світлана Володимирівна – доцент

Анотація: У курсі «Біохімія» розглядаються питання структури, хімічного складу організмів, з’ясуванні загальних закономірностей протікання різних метаболічних шляхів та взаємозв’язків між ними, як на рівні клітини, так і на рівні цілого організму

Category: БтБ

Спеціальність: 162 Біотехнології та біоінженерія. ОС: Бакалавр. Семестр: 4. ЄКТС: 5.
Автор: Бойко Ольга Анатоліївна - завідувач кафедри фізіології, біохімії рослин та біоенергетики.

Category: БтБ

Спеціальність: 162 Біотехнології та біоінженерія. ОС: Бакалавр. Семестр: 8. ЄКТС: 4.
Автор: Бойко Ольга Анатоліївна - завідувач кафедри фізіології, біохімії рослин та біоенергетики.

blank20

Category: БтБ

Спеціальність: 162 Біотехнології та біоінженерія. ОС: Бакалавр. Семестр: 7. ЄКТС: 3.
Автор: Прилуцька Світлана Володимирівна - доцент кафедри фізіології, біохімії рослин та біоенергетики.

NN20'mod1

Category: БтБ

Спеціальність: 162 Біотехнології та біоінженерія. ОС: Бакалавр. Семестр: 4. ECTS: 5.
Автори: Бабицький Андрій Ігорович - доцент кафедри фізіології, біохімії рослин та біоенергетики; Дрозд Петро Юрійович - доцент кафедри фізіології, біохімії рослин та біоенергетики.
Анотація: Курс ознайомлює з різноманітними групами організмів, котрі використовуються у біотехнологічних виробництвах, а також з тими біологічними процесами, які протікають під час біотехнологічного виробництва цільових речовин. Особлива увага під час викладання курсу звернена на біохімічні перетворення субстратів у продукти, одержання яких є ціллю біотехнолога.

Category: БтБ
Рік останньої атестації: 2020

Спеціальність: 162 Біотехнології та біоінженерія (Екологічна біотехнологія та біоенергетика). ОС: Магістр. Семестр: 3. ECTS: 4.
Автор: Дрозд Петро Юрійович - доцент кафедри фізіології, біохімії рослин та біоенергетики.
Анотація: Дисципліна займає важливу роль у формуванні творчих навиків оцінки тенденцій розвитку технологій та прийняття конкретних технічних рішень при створенні нового технологічного обладнання. В дисципліні розглядаються прийоми та методи проектування біотехнологічного обладнання, основи біотехнологічних процесів; машини та знаряддя для виконання основних технологічних операцій; теоретичні основи для розрахунків параметрів машин та їх робочих органів.

НН20

Category: БтБ

Спеціальність: 162 Біотехнології та біоінженерія (Екологічна біотехнологія та біоенергетика: Біобезпека і біоетика). ОС: Магістр. Семестр: 3. ЄКТС: 5.
Автор: Бойко Ольга Анатоліївна - завідувач кафедри фізіології, біохімії рослин та біоенергетики.

NN20

Category: БтБ

Спеціальність – «Харчові технології» ОС «Бакалавр» Форма навчання денна

Скорочений термін навчання 1 курс, ІІ семестр

Викладач: доктор біологічних наук, доцент Прилуцька Світлана Володимирівна

Посада: в.о. завідувача кафедри фізіології, біохімії рослин та біоенергетики

Контактна інформація лектора: тел. +38-067-605-16-06, psvit_1977@ukr.net

Анотація дисципліни

Екотрофологія – це нова наукова галузь, яка виникла на стику різних наук, зокрема, фізіології, біохімії, молекулярної біології, мікробіології, харчової хімії, медицини тощо, теоретичний каркас якої лише формується. Дисципліна охоплює та вивчає основи фізіології харчування людини, хімічну природу, структуру, властивості і функції харчових продуктів та їх основних компонентів (білків, жирів, вуглеводів тощо), харчування сучасної людини залежно від умов її життя, віку та стану здоров’я, питання безпеки продовольчої сировини і харчових продуктів. У сучасних умовах раціональне харчування забезпечує нормальний розвиток, здоровий спосіб та якість життя людини, її працездатність, довголіття та творчий потенціал.

Екотрофологія вивчає науково-практичні аспекти та економічні засади систем харчування людини, джерела та сировину харчових продуктів рослинного та тваринного походження, технологію виробництва, умови зберігання і споживання екологічно чистих харчових продуктів, а також вплив харчування на здоров’я людини. Компонентами харчового ланцюга є вирощування продукції, виробництво сировини, транспортування, зберігання, переробка, пакування, реалізація, приготування, споживання, а також утилізація харчових відходів.


Category: ХТ