Фізіології рослин

Область Курси відмічена як "Фізіології рослин"

Спеціальність: 205 Лісове господарство; 206 Садово-паркове господарство. ОС: Бакалавр. Семестр: 3. ЄКТС: 4.
Автор: Бойко Ольга Анатоліївна – доцент, завідувач кафедри фізіології, біохімії рослин та біоенергетики.
Анотація: Основними завданнями навчальної дисципліни «Фізіологія рослин» є вивчення студентами закономірностей життєвих функцій, розкритті їхніх механізмів, формуванні уявлення про структурно-функціональну організацію рослинних систем різних рівнів; одержанні й узагальненні нових знань про фізіологічні функції рослинного організму та можливості керування продукційним процесом фітоценозів задля створення теоретичної бази раціонального використання й захисту рослинного світу, набуття практичних навичок роботи у лабораторії фізіології рослин.
Категорія: Спільні ЛГ-СПГ

Спеціальність: 201 Агрономія. ОС: Бакалавр. Семестр: 3. ECTS: 4.
Автори: Бабицький Андрій Ігорович - доцент кафедри фізіології, біохімії рослин та біоенергетики; Бойко Ольга Анатоліївна - завідувач кафедрою фізіології, біохімії рослин та біоенергетики.
Анотація: Викладені механізми протікання основних життєвих процесів у рослин, розкрито структурно-функціональну організацію рослинних систем різних рівнів організації, а також обґрунтовано шляхи керування рослинним організмом для оптимізації вирощування сільськогосподарських культур, захисту рослин та охорони природних фітоценозів.

Курс може бути використаним для вивчення предметів "Фізіологія рослин з основами біохімії" та "Фізіологія рослин" студентами спеціальностей 203 «Садівництво та виноградарство», 202 "Захист і карантин рослин" та 101 "Екологія".

Категорія: Спільні (Агро&СВ)
Рік останньої атестації: 2020

Спеціальність: 162 Біотехнології та біоінженерія. ОС: Бакалавр. Семестр: 4. ЄКТС: 5.
Автор: Бойко Ольга Анатоліївна - завідувач кафедри фізіології, біохімії рослин та біоенергетики.

Категорія: БтБ
Спеціальність: 162 Біотехнології та біоінженерія. ОС: Бакалавр. Семестр: 8. ЄКТС: 4.
Викладач: Нестерова Наталія Георгіївна, канд. с.-г. наук, доцент кафедри фізіології, біохімії рослин та біоенергетики.
Анотація: Сучасна біологія давно перестала бути виключно описовою наукою. Сьогодні її існування і розвиток неможливий без використання методів і підходів такої галузі математики як статистика. Статистика дозволяє компактно описати дані, зрозуміти їх структуру, провести класифікацію, побачити закономірності в хаосі випадкових явищ. Ігнорування і недооцінка статистичної обробки та математичного аналізу отриманого дослідником матеріалу може звести нанівець результати багатьох важливих дослідів, призвести до необґрунтованих і навіть помилкових висновків. Вміле застосування статистичних методів дозволяє об'єктивно оцінювати результати масових спостережень, виявляти приховані закономірності, правильно трактувати їх, що в кінцевому підсумку робить біологію точною наукою. Біометрія розглядає традиційні методи аналізу даних, але водночас, велика увага приділяється і непараметричним методам, використання яких в практиці біологічних досліджень постійно зростає.
Категорія: БтБ

Спеціальність: 162 Біотехнології та біоінженерія. ОС: Бакалавр. Семестр: 8. ЄКТС: 4.
Автор: Бойко Ольга Анатоліївна - завідувач кафедри фізіології, біохімії рослин та біоенергетики.

blank20

Категорія: БтБ

Спеціальність: 162 Біотехнології та біоінженерія. ОС: Бакалавр. Семестр: 7. ЄКТС: 4.
Викладач: Прилуцька Світлана Володимирівна - доктор біологічних наук, професор, завідувач кафедри фізіології, біохімії рослин та біоенергетики.
Анотація: Дисципліна Біотехнологія екологічно безпечної продукції вивчає науково-практичні та юридичні засади біобезпеки у харчових технологіях. В Україні наразі формується державна політика в галузі харчової промисловості щодо біобезпеки та якості харчових продуктів рослинного і тваринного походження. З огляду на це фахівцям різних галузей сільськогосподарського виробництва і науки необхідно вирішити низку важливих завдань, серед яких підготовка фахівців біотехнологів у сфері виробництва якісних харчових продуктів.

Метою є вивчення сучасних біотехнологічних підходів виробництва, умови зберігання і споживання екологічно безпечних харчових продуктів, хімічної природи, структури, властивостей і функцій харчових продуктів та їх основних компонентів (білків, жирів, вуглеводів тощо); принципів харчування сучасної людини залежно від умов її життя, віку та стану здоров’я.

Категорія: БтБ

Спеціальність: 162 Біотехнології та біоінженерія. ОС: Бакалавр. Семестр: 5. ECTS: 6.
Автор: Прилуцька Світлана Володимирівна – доктор біологічних наук, професор, завідувач кафедри фізіології, біохімії рослин та біоенергетики.
Анотація: У курсі «Біохімія» розглядаються питання структури, хімічного складу організмів, з’ясуванні загальних закономірностей протікання різних метаболічних шляхів та взаємозв’язків між ними, як на рівні клітини, так і на рівні цілого організму.


Категорія: БтБ

Спеціальність: 162 Біотехнології та біоінженерія. ОС: Бакалавр. Семестр: 7. ЄКТС: 3.
Автор: Прилуцька Світлана Володимирівна - д-р. біол. наук, проф., завідувач кафедри фізіології, біохімії рослин та біоенергетики.

NN20'mod1

Категорія: БтБ

Спеціальність: 162 Біотехнології та біоінженерія. ОС: Бакалавр. Семестр: 7. ЄКТС: 4.
Автор: Прилуцька Світлана Володимирівна, д.б.н., проф., завідувач кафедри фізіології, біохімії рослин та біоенергетики.
Анотація: Клітинна біоенергетика вивчає молекулярні основи утворення та використання енергії, молекулярні форми її акумулювання в живих організмах на клітинному рівні. Енергетичний обмін в живих системах може бути описаний першим законом термодинаміки, а саме під час реалізації різноманітних біохімічних реакцій загальна кількість енергії залишається сталою. Дисципліна спрямована на формування визначених освітньо-науковою програмою професійних компетентностей та можливостей для застосування у професійній діяльності теоретичних знань про біоенергетичні процеси на клітинному рівні, як основу життєдіяльності живих організмів; провідну роль мітохондрій та хлоропластів в забезпеченні та утворенні енергії в клітинах; метаболічні і біоенергетичні процеси, що забезпечують клітинне дихання, окисне фосфорилювання та утворення енергії, що є базисом біоенергетичних основ біотехнологічних процесів.

 

Категорія: БтБ

Спеціальність: 162 Біотехнології та біоінженерія. ОС: Бакалавр. Семестр: 4. ECTS: 5.
Автори: Бабицький Андрій Ігорович - доцент кафедри фізіології, біохімії рослин та біоенергетики; Дрозд Петро Юрійович - доцент кафедри фізіології, біохімії рослин та біоенергетики.
Анотація: Курс ознайомлює з різноманітними групами організмів, котрі використовуються у біотехнологічних виробництвах, а також з тими біологічними процесами, які протікають під час біотехнологічного виробництва цільових речовин. Особлива увага під час викладання курсу звернена на біохімічні перетворення субстратів у продукти, одержання яких є ціллю біотехнолога.

Категорія: БтБ
Рік останньої атестації: 2020

Спеціальність: 162 «Біотехнології та біоінженерія». ОС «Бакалавр».

Семестр: 5. ECTS: 3

Автор: Бойко Ольга Анатоліївна – д.б.н., доцент.

Анотація: У курсі «Основи функціонування біологічних систем»  розглядаються питання дослідження і оцінки загальних закономірностей будови і функціонування біологічних систем різного рівня організації, їх взаємодії з навколишнім середовищем, реакції за різних умов існування, а також на різних стадіях онтогенезу і філогенезу

Категорія: БтБ

Спеціальність: 162 Біотехнології та біоінженерія. ОС: Бакалавр. Семестр: 7. ЄКТС: 4.
Автор: Бойко Ольга Анатоліївна – д-р біол. наук, доцент кафедри фізіології, біохімії рослин та біоенергетики.
Анотація: Основними завданнями навчальної дисципліни «Промислове культивування грибів та водоростей» є формування уявлення про шляхи використання грибів та водоростей в господарській діяльності людини, опанування методами масового культивування водоростей та грибів для потреб харчової та фармакологічної промисловості. Мета даного курсу – формування у майбутніх фахівців теоретичних знань, умінь та практичних навичок за допомогою спеціалізованих приладів, інструментів та обладнання щодо способів вирощування грибів та водоростей в промислових масштабах та значення масового культивування грибів та водоростей у народному господарстві.Категорія: БтБ
Спеціальність: 162 Біотехнології та біоінженерія. ОС: Бакалавр. Семестр: 6. ЄКТС: 5.
Автор: Бойко Ольга Анатоліївна – завідувач кафедри, доцент.
Анотація: Основними завданнями навчальної дисципліни «Фізіологія рослин» є вивчення студентами закономірностей життєвих функцій, розкритті їхніх механізмів, формуванні уявлення про структурно-функціональну організацію рослинних систем різних рівнів; одержанні й узагальненні нових знань про фізіологічні функції рослинного організму та можливості керування продукційним процесом фітоценозів задля створення теоретичної бази раціонального використання й захисту рослинного світу, набуття практичних навичок роботи у лабораторії фізіології рослин.
Категорія: БтБ

Спеціальність: 162 Біотехнології та біоінженері (Екологічна біотехнологія та біоінженерія). ОС: Магістр. Семестр: 1. ЄКТС: 4.
Розподіл годин: Лекції - 15, Самостійна робота - 105. Підсумковий контроль: Екзамен.
Викладач: Ткаченко Т., доцент кафедри фізіології, біохімії рослин та біоенергетики.
Анотація: Дисципліна «Біоенергетичні основи біотехнологічних процесів» вивчає молекулярні основи утворення та використання енергії, форми її акумулювання в живих організмах на клітинному рівні. Енергетичний обмін в живих системах може бути описаний першим законом термодинаміки, а саме: під час реалізації різноманітних біохімічних реакцій загальна кількість енергії залишається сталою. Дисципліна спрямована на формування професійних компетентностей з подальшою можливістю застосування теоретичних знань про біоенергетичні процеси на клітинному рівні як основу життєдіяльності живих організмів, а відповідно і перебігу різноманітних біотехнологічних процесів, у професійній діяльності.

Покликання на силабус Силабус

П24

Категорія: БтБ
Спеціальність: 162 Біотехнології та біоінженерія (Екологічна біотехнологія та біоенергетика). ОС: Магістр. Семестр: 3. ECTS: 4.
Автор: Бабицький Андрій Ігорович - доцент кафедри фізіології, біохімії рослин та біоенергетики.
Анотація: Курс ознайомлює з механізмами протікання основних життєвих процесів у рослин, розкриває структурно-функціональну єдність рослинних систем різних рівнів організації, а також обґрунтовує шляхи керування рослинним організмом для оптимізації вирощування господарсько-цінних культур в умовах in vitro, захисту рослин та охорони природних фітоценозів. П23
Категорія: БтБ

Спеціальність: 162 Біотехнології та біоінженерія (Екологічна біотехнологія та біоенергетика). ОС: Магістр. Семестр: 3. ECTS: 4.
Автор: Дрозд Петро Юрійович - доцент кафедри фізіології, біохімії рослин та біоенергетики.
Анотація: Дисципліна займає важливу роль у формуванні творчих навиків оцінки тенденцій розвитку технологій та прийняття конкретних технічних рішень при створенні нового технологічного обладнання. В дисципліні розглядаються прийоми та методи проектування біотехнологічного обладнання, основи біотехнологічних процесів; машини та знаряддя для виконання основних технологічних операцій; теоретичні основи для розрахунків параметрів машин та їх робочих органів.

НН20

Категорія: БтБ

Спеціальність: 162 Біотехнології та біоінженерія (Екологічна біотехнологія та біоенергетика: Біобезпека і біоетика). ОС: Магістр. Семестр: 3. ЄКТС: 5.
Автор: Бойко Ольга Анатоліївна - завідувач кафедри фізіології, біохімії рослин та біоенергетики.

NN20 - ВНП

Категорія: БтБ
Спеціальність: 091 Біологія. ОС: PhD. Семестр: 2. ECTS: 5.
Автор: Бойко Ольга Анатоліївна - доцент кафедри фізіології, біохімії рослин та біоенергетики.
Анотація: Курс ознайомлює питання еволюції клітин, будови та фізіології клітин різних організмів, процесів клітинної регуляції, обміну генетичної інформації, методів вивчення клітин, основ молекулярної біології. Особлива увага під час викладання курсу звернена на вивчення будови різних клітин та їх відмінності, сучасні уявлення про біоенергетичні та метаболічні процеси в клітині, поняття про клітинні цикли і їх регуляцію.
Категорія: Біо

Спеціальність: 091 Біологія (Біологія). ОС: Доктор філософії. Семестр: 2. ЄКТС: 5.
Автор: Прилуцька Світлана Володимирівна, д-р. біол. наук, професор, завідувач кафедри фізіології, біохімії рослин та біоенергетики.
Анотація
: «Біохімія рослин» є вибірковою дисципліною для ОС доктор філософії за освітньо-науковою програмою «Біологія». Дисципліна «Біохімія рослин» вивчає структуру, хімічний склад рослин, з’ясовує загальні закономірності перебігу різноманітних метаболічних шляхів та взаємозв’язків між ними, як на рівні клітини, так і на рівні цілого організму рослин. При вивчені даного предмету слухачі ознайомляться з основними класами біоорганічних молекул їх функціями, властивостями та шляхами метаболізму; сформуються уявлення про метаболічні шляхи перетворення органічних сполук, взаємозв’язок між ними і можливістю їх регулювання, топографією метаболічних процесів.


Категорія: Біо
Спеціальність: 091 Біологія. ОС: PhD. Семестр: 2. ECTS: 5.
Автори: Бабицький Андрій Ігорович - доцент кафедри фізіології, біохімії рослин та біоенергетики; Дрозд Петро Юрійович- доцент кафедри фізіології, біохімії рослин та біоенергетики.
Анотація: Курс ознайомлює з різноманітними групами організмів, котрі використовуються у біотехнологічних виробництвах, а також з тими біологічними процесами, які протікають під час біотехнологічного виробництва цільових речовин. Особлива увага під час викладання курсу звернена на біохімічні перетворення субстратів у продукти, одержання яких є ціллю біотехнолога.
Категорія: Біо