Біохімії і фізіології тварин

Область Курси відмічена як "Біохімії і фізіології тварин"

Теорія і практика використання стовбурових клітин у ветеринарній медицині.
Спеціальність:
211 Ветеринарна медицина (Клітинні технології у ветеринарній медицині та біології). ОС: Магістр. Сместр: 0. ЄКТС: 0.
Автор: Харкевич Юрій Олександрович - доцент кафедри хірургії і патофізіології імені академіка І.О. Поваженка.

NN15`mod1'ВНП

Категорія: ВМ 1,5

Biochemistry of Animals with the Basics of Physical and Colloid Chemistry.
Cпеціальність:
211 Ветеринарна медицина. ОС: Магістр. Семестр: 3-4. ECTS: 6.
Автор: Калачнюк Лілія Григорівна - професор кафедри біохімії і фізіології тварин імені академіка М.Ф. Гулого.
Анотація: у курсі (на англійській мові) розглядаються питання хімічного складу живих організмів і структурної будови біомолекул та їх перетворення за процесів життєдіяльності і регуляції у тварин як на клітинному, органному рівні, так і на рівні цілого організму, спираючись на основи фізичної і колоїдної хімії та фізико-хімічних методів біохімічних досліджень.

Категорія: ВМ 1,5

Спеціальність: 211 Ветеринарна медицина. ОС: Бакалавр. Семестр: 7. ЄКТС: 2.
Автор: Цвіліховський Валерій Іванович - доцент кафедри біохімії і фізіології тварин ім. акад. М.Ф. Гулого.
Annotation: Modern methods of clinical and biochemical researches of a various biological material and diagnostic value of biochemical parameters which are frequently used in laboratory diagnostics are resulted.

Категорія: ВМ 1,5
Рік останньої атестації: 2018
Спеціальність: 091 Біологія. ОС: Третій освітньо-науковий, PhD (доктор філософії). Семестр: 2. ЄКТС: 5.
Автор: Цвіліховський Валерій Іванович – доцент кафедри біохімії і фізіології тварин ім. акад. М.Ф Гулого.
Анотація: Дисципліна «Фізико-хімічні методи біохімічних досліджень» передбачає вивчення основних фізико-хімічних методів, які застосовуються у біохімічних досліджень обміну речовин та визначеннях біохімічних показників біологічного матеріалу, за якими можна охарактеризувати можливі зміни метаболічних процесів. Вивчення курсу аспірантами дозволяє генерувати нові науково-теоретичні та практично спрямовані ідеї, володіти інформацією щодо сучасного стану і тенденцій розвитку світової і вітчизняної біологічної науки, системно підходити до розробки та реалізації наукових проектів та програм, самостійно приймати обґрунтовані рішення, виявляти, формулювати та вирішувати проблеми дослідницького характеру в галузі біології.
П22

 

Категорія: Біо
Спеціальність: 091 Біологія. ОС: Третій освітньо-науковий, PhD (доктор філософії). Семестр: 1. ЄКТС: 4.
Автори: Калачнюк Лілія Григорівнадоктор біологічних наук, професор, професор кафедри біохімії і фізіології тварин ім. акад. М.Ф. Гулого
Анотація: У курсі «Методика дослідження та організація підготовки дисертаційної роботи» вивчаються аспекти методології науково-дослідної роботи та організаційної діяльності з написання дисертації. Розглядаються питання методології науково-дослідної діяльності в біології, виконання біологічних досліджень, які відображатимуться в окремих видах наукових, науково-навчальних і дисертаційних роботах за відповідними вимогами й основними правилами написання.
Категорія: Біо

Спеціальність: 091 Біологія. ОС: Доктор філософії. Семестр: 2. ЄКТС: 6.
Автор: Калачнюк Лілія Григорівна, докт. біол. наук, професор кафедри біохімії і фізіології імені академіка М.Ф. Гулого.
Анотація: У курсі «Молекулярні механізми регуляції обміну речовин» розглядаються питання розглядаються питання сучасних теоретичних і практичних основ структури і функцій біомолекул, задіяних у метаболічних процесах у живих організмів, а також вивчення молекулярних механізмів регуляції метаболічних процесів за станів, викликаних дією чинників різної природи, на рівні клітини й організму і методичні підходи їх дослідження. Особлива увага надається обмінним процесам таких речовин, як вуглеводи, ліпіди, протеїни, нуклеїнові кислоти та їх структурні компоненти, на рівнях клітини й організму і поряд з цим вивчаються методичні підходи й методи визначення метаболітів обміну речовин.

П22

Категорія: Біо

Спеціальність: 091 Біохімія крові. ОС: Доктор філософії. Семестр: 2. ЄКТС: 6.
Автор: Калачнюк Лілія Григорівна, д-р біол. наук, професор кафедри біохімії і фізіології імені академіка М.Ф. Гулого.
Анотація: У курсі «Біохімія крові» розглядаються питання класичних і сучасних методів та методичних підходів визначення показників крові. Особливо увага надається теоретичним і методичним основам дослідження метаболічних процесів організму за показниками крові (зокрема біохімічними) за різних фізіологічних станів тварин. Поряд з класичними методами біохімічних досліджень обміну речовин розглядаються також і сучасні методичні підходи визначення біохімічних показників крові, за якими можна охарактеризувати можливі зміни метаболічних процесів.

П21

Категорія: ВМ
Спеціальність: 211 Ветеринарна медицина (Незаразна патологія тварин). ОС: PhD - Доктор філософії з ветеринарної медицини. Семестр: 2. ECTS: 4.
Автор: Томчук Віктор Анатолійович, завідувач кафедри біохімії і фізіології тварин ім. акад. М.Ф Гулого; Грищенко Вікторія Анатоліївна, професор кафедри біохімії і фізіології тварин ім. акад. М.Ф Гулого; Цвіліховський Валерій Іванович, доцент кафедри біохімії і фізіології тварин ім. акад. М.Ф Гулого.
Анотація: Курс передбачає формування теоретичних знань та практичних навичок в аспірантів з питань методології проведення різноманітних біохімічних досліджень та комплексної оцінки біохімічних показників біологічного матеріалу, отриманого від хворих тварин, для визначення функціонального стану їх організму та лабораторної діагностики хвороб різних систем і органів, правильної інтерпретації одержаних результатів, а також забезпечення системи управління якості функціонування біохімічних лабораторій.
Категорія: ВМ

Спеціальність: 091 Біохімія крові. ОС: Доктор філософії. Семестр: 2. ЄКТС: 3.
Викладач: Калачнюк Лілія Григорівна, д-р біол. наук, професор кафедри біохімії і фізіології імені академіка М.Ф. Гулого.
Анотація: У курсі дисципліни розглядається роль і значення розвитку нових тенденцій біологічних досліджень біоресурсів та розроблення науково- практичних основ, методів і підходів за напрямами: біохімії; радіобіології; ботаніки та фізіології рослин; фітопатології, стосовно біологічних процесів у живих організмах; фундаментальних та прикладних проблем вивчення їх функціонування за дії чинників різної природи і створення моделей окремих їх функцій та способів прогнозування життєдіяльного стану; раціонального користування біоресурсами на основі знань біологічних процесів та сприяння їх відновленню, а також формування безпечних умов існування, рослин, тварин і людини; підвищення продуктивності живих організмів та якості продукції в результаті коригування біологічних процесів.

П21

Категорія: ВМ

Спеціальність: 091 Біохімія крові. ОС: Доктор філософії. Семестр: 2. ЄКТС: 6.
Автор: Калачнюк Лілія Григорівна, д-р біол. наук, професор кафедри біохімії і фізіології імені академіка М.Ф. Гулого.
Анотація: У курсі «Новітні методи у біологічних дослідженнях» розглядаються питання методичних підходів із застосуванням полімеразної ланцюгової реакції (ПЛР) за вивчення і характеристики біохімічних процесів у біооб’єктах та етика використання ПЛР. Особливо увага надається як теоретичним, так і методичним основам вивчення біохімічних процесів за використання ПЛР, а також переваги її застосування у біологічних дослідженнях. Поряд з цим розглядаються вимоги до організації роботи у ПЛР-лабораторії, підготовки і проведення ампліфікації фрагментів нуклеїнових кислот та способи детекції й аналізу ампліфікаційних продуктів. Вивчаються також модифікації ПЛР, їх характеристика та ефективність використання.

П21

Категорія: ВМ

Спеціальність: 211 Ветеринарна медицина. ОР: PhD. Семестр: 1. ECTS: 5.
Лектори: Викладачі кафедри біохімії і фізіології ім. акад. М.Ф.Гулого - Карповський Валентин Іванович, д-р вет. наук, професор; Трокоз Віктор Олександрович,  д-р. с.г. наук, професор; Кладницька Лариса Володимирівна, д-р вет. наук, доцент; Журенко Олена Василівна, д-р вет. наук, доцент.
Анотація: Мета викладання дисципліни - дати теоретичні і практичні знання з перебігу фізіологічних процесів в організмі тварин, навчити їх методів управління фізіологічними функціями для забезпечення здоров’я, збільшення продуктивності, покращення якості продукції тваринництва. Завдання: закріпити у здобувачів мислення з поглибленими знаннями процесів життєдіяльності організму тварин і його складових (клітин, субклітинних структур, тканин, органів та систем органів) у їх єдності і взаємозв’язку з оточуючим середовищем.

П21

Категорія: ВМ

Спеціальність: 211 Ветеринарна медицина (Незаразна патологія тварин). ОС: PhD – доктор філософії з ветеринарної медицини. Семестр: 2. ECTS: 4.
Викладач: Кладницька Лариса Володимирівна - д-р вет. наук, професор, професор кафедри біохімії і фізіології тварин ім. акад. М.Ф. Гулого.
Анотація: Навчальна дисципліна «Фізіологія клітини та її онкотрансформація» – спрямована на формування у здобувача чіткого уявлення про морфофункціональні властивості клітини та їх зміни у процесі життєвого циклу та за онкотрансформації  клітини; умови та фактори, що впливають на  процеси проліферації  клітини; функції органел клітини; мембранні, цитоплазмові та ядерні маркери функціонального стану в нормі та за онкотрансформації; зміни ядерно-цитоплазмового співвідношення в нормі та за онкотрансформації клітини.
П24

Категорія: ВМ
Спеціальність: 017 Фізична культура і спорт. ОС: Бакалавр. Семестр: 3. ЄКТС: 4.
Автор: Калачнюк Лілія Григорівна, д-р біол. наук, професор кафедри біохімії і фізіології тварин ім. акад. М.Ф. Гулого.
Анотація: Вивчення дисципліни має на меті формування фахівців за спеціальністю «Фізична культура і спорт» з розумінням біохімічних основ життєдіяльності організму та особливостей обміну речовин за м’язової діяльності, що є важливими для більш адаптивної організації тренувального процесу, здійснення контролю за функціональним станом спортсменів, цілеспрямованого використання ергогенних засобів, які підвищують працездатність та прискорюють відновлювальні процеси, і можуть бути корисними для організації раціонального харчування спортсменів.
Категорія: ФКС

Спеціальність: 207 Водні біоресурси та аквакультура. ОС: Бакалавр. Семестр: 1. ECTS: 4.
Лектор: Тупицька Ольга Миколаївна, канд. біол. наук , доцент кафедри фізіології і біохімії тварин ім. акад. М.Ф. Гулого.
Викладач: Кліх Лариса Володимирівна, д-р пед. наук, професор кафедри фізіології і біохімії тварин ім. акад. М.Ф. Гулого.
Анотація: Навчальною програмою курсу передбачається вивчення особливостей хімічного складу, структури, перетворення речовин і енергії, що відбуваються в організмі гідробіонтів, бiохiмiчних процесiв при дозрiваннi, зберiганнi та технологiчних переробках рибопродуктiв, опанування хiмiчними методами визначення біохімічного складу тканин і оцiнки якостi та свiжостi сировини.


Категорія: ВБР
Рік останньої атестації: 2021

Спеціальність: 207 Водні біоресурси та аквакультура. ОС: Бакалавр. Семестр: 3 (3-4). ЄКТС: 3,5 (7).
Автор: Тупицька Ольга Миколаївна - доцент кафедри біохімії і фізіології тварин ім. акад. М.Ф. Гулого.
Анотація: Навчальною програмою курсу передбачається вивчення особливостей хімічного складу, структури, перетворення речовин і енергії, що відбуваються в організмі гідробіонтів.

Категорія: ВБР
Рік останньої атестації: 2024

Спеціальність: 204 Технології виробництва і переробки продукції тваринництва. ОС: Бакалавр (Ск). Семестр: 2. ЄКТС: 8.
Автор: Кліх Лариса Володимирівна - професор кафедри біохімії і фізіології тварин ім. акад. М.Ф. Гулого.

Категорія: ТВППТ
Рік останньої атестації: 2019

Спеціальність: 204 Технології виробництва і переробки продукції тваринництва. ОС: Бакалавр. Семестр: 2-3. ЄКТС: 9.
Автор: Кліх Лариса Володимирівна - професор кафедри біохімії і фізіології тварин ім. акад. М.Ф. Гулого.

Категорія: ТВППТ
Рік останньої атестації: 2018

Спеціальність: 204 Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва. ОC: Бакалавр. Семестр: 2 (2-3). ЄКТС: 4 (8).
Автор: Трокоз Віктор Олександрович - професор кафедри біохімії і фізіології тварин ім. акад. М.Ф. Гулого;
Журенко Олена Василівна - доцент кафедри біохімії і фізіології тварин ім. акад. М.Ф. Гулого;

Фізіологія сільськогосподарських тварин (від грец. φύσις – природа і λόγος – знання) – фундаментальна біологічна наука, яка вивчає процеси життєдіяльності цілісного організму тварини і окремих його частин: клітин, субклітинних структур, тканин, органів, функціональних систем, їх взаємозв’язок і взаємодію організму як єдиного цілого із зовнішнім середовищем. Фізіологія розкриває механізми здійснення функцій живого організму, їхню регуляцію та зв'язок між собою, пристосування до зовнішнього середовища, походження й становлення в процесі еволюції й індивідуального розвитку особини.

Категорія: ТВППТ
Рік останньої атестації: 2018

Спеціальність: 204 Технологія виробництва та перебки продукції тваринництва. ОС: Бакалавр. Семестр: 3 (2-3). ECTS: 4 (8).
Автор: Трокоз Віктор Олександрович, доктор сільськогосподарських наук, професор кафедри біохімії і фізіології тварин ім. акад. М. Ф. Гулого;

Журенко Олена Василівна - доктор ветеринарних наук, професор кафедри біохімії і фізіології тварин ім. акад. М.Ф. Гулого.

Фізіологія сільськогосподарських тварин (від грец. φύσις – природа і λόγος – знання) – фундаментальна біологічна наука, яка вивчає процеси життєдіяльності цілісного організму тварини і окремих його частин: клітин, субклітинних структур, тканин, органів, функціональних систем, їх взаємозв’язок і взаємодію організму як єдиного цілого із зовнішнім середовищем. Фізіологія розкриває механізми здійснення функцій живого організму, їхню регуляцію та зв'язок між собою, пристосування до зовнішнього середовища, походження й становлення в процесі еволюції й індивідуального розвитку особини.
Електронний навчальний курс "Фізіологія сільськогосподарських тварин 2" містить 3 змістових модулі, які включають питання фізіології обміну речовин і енергії, виділення, розмножеття та лактації; регуляції фізіологічних функцій; фізіології вищої нервової діяльності та аналізаторів. Кожен модуль закінчується тестом з вивчених питань, а курс - іспитом, до якого входять питання курсу ФСГТ-1 та ФСГТ-2.

Категорія: ТВППТ
Рік останньої атестації: 2019

Спеціальність: 181 Харчові технології. ОС: Бакалавр. Семестр: 3-4. ECTS: 6.
Автор: Тупицька Ольга Миколаївна - доцент кафедри біохімії і фізіології тварин ім. акад. М.Ф. Гулого.
Анотація: Навчальною програмою курсу передбачається вивчення особливостей хімічного складу, структури, перетворення речовин і енергії, що відбуваються в організмі тварин, бiохiмiчних процесiв у тканих,, опанування хiмiчними методами визначення біохімічного складу тканин і оцiнки якостi та свiжостi сировини.


Категорія: ХТ
Рік останньої атестації: 2023