Біохімії і фізіології тварин

Область Курси відмічена як "Біохімії і фізіології тварин"

Спеціальність: 211 Ветеринарна медицина. ОС: Бакалавр. Семестр: 7. ЄКТС: 2.
Автор: Цвіліховський Валерій Іванович - доцент кафедри біохімії і фізіології тварин ім. акад. М.Ф. Гулого.
Annotation: Modern methods of clinical and biochemical researches of a various biological material and diagnostic value of biochemical parameters which are frequently used in laboratory diagnostics are resulted.

Категорія: ВМ 1,5
Рік останньої атестації: 2018
Спеціальність: 091 Біологія. ОС: Третій освітньо-науковий, PhD (доктор філософії). Семестр: 2. ЄКТС: 5.
Автор: Цвіліховський Валерій Іванович – доцент кафедри біохімії і фізіології тварин ім. акад. М.Ф Гулого.
Анотація: Дисципліна «Фізико-хімічні методи біохімічних досліджень» передбачає вивчення основних фізико-хімічних методів, які застосовуються у біохімічних досліджень обміну речовин та визначеннях біохімічних показників біологічного матеріалу, за якими можна охарактеризувати можливі зміни метаболічних процесів. Вивчення курсу аспірантами дозволяє генерувати нові науково-теоретичні та практично спрямовані ідеї, володіти інформацією щодо сучасного стану і тенденцій розвитку світової і вітчизняної біологічної науки, системно підходити до розробки та реалізації наукових проектів та програм, самостійно приймати обґрунтовані рішення, виявляти, формулювати та вирішувати проблеми дослідницького характеру в галузі біології.
П22

Категорія: Біо
Методика дослідження та організація підготовки дисертаційної роботи.
Спеціальність:
091 Біологія. ОС: Третій освітньо-науковий, PhD (доктор філософії). Семестр: 1. ЄКТС: 3.
Автор: Цвіліховський Валерій Іванович – доцент кафедри біохімії і фізіології тварин ім. акад. М.Ф Гулого.
Анотація: У курсі «Методика дослідження та організація підготовки дисертаційної роботи» вивчаються аспекти методології науково-дослідної роботи та організаційної діяльності з написання дисертації. Розглядаються питання методології науково-дослідної діяльності в біології, виконання біологічних досліджень, які відображатимуться в окремих видах наукових, науково-навчальних і дисертаційних роботах за відповідними вимогами й основними правилами написання.
Категорія: Біо

Спеціальність: 091 Біологія. ОС: Доктор філософії. Семестр: 2. ЄКТС: 6.
Автор: Калачнюк Лілія Григорівна, докт. біол. наук, професор кафедри біохімії і фізіології імені академіка М.Ф. Гулого.
Анотація: У курсі «Молекулярні механізми регуляції обміну речовин» розглядаються питання розглядаються питання сучасних теоретичних і практичних основ структури і функцій біомолекул, задіяних у метаболічних процесах у живих організмів, а також вивчення молекулярних механізмів регуляції метаболічних процесів за станів, викликаних дією чинників різної природи, на рівні клітини й організму і методичні підходи їх дослідження. Особлива увага надається обмінним процесам таких речовин, як вуглеводи, ліпіди, протеїни, нуклеїнові кислоти та їх структурні компоненти, на рівнях клітини й організму і поряд з цим вивчаються методичні підходи й методи визначення метаболітів обміну речовин.

П22

Категорія: Біо

Спеціальність: 091 Біохімія крові. ОС: Доктор філософії. Семестр: 2. ЄКТС: 6.
Автор: Калачнюк Лілія Григорівна, д-р біол. наук, професор кафедри біохімії і фізіології імені академіка М.Ф. Гулого.
Анотація: У курсі «Біохімія крові» розглядаються питання класичних і сучасних методів та методичних підходів визначення показників крові. Особливо увага надається теоретичним і методичним основам дослідження метаболічних процесів організму за показниками крові (зокрема біохімічними) за різних фізіологічних станів тварин. Поряд з класичними методами біохімічних досліджень обміну речовин розглядаються також і сучасні методичні підходи визначення біохімічних показників крові, за якими можна охарактеризувати можливі зміни метаболічних процесів.

П21

Категорія: ВМ

Спеціальність: 211 Ветеринарна медицина (Незаразна патологія тварин). ОС: Доктор філософії. Семестр: 2. ECTS: 5.
Автор: Томчук Віктор Анатолійович, завідувач кафедри біохімії і фізіології тварин ім. акад. М.Ф Гулого; Грищенко Вікторія Анатоліївна, професор кафедри біохімії і фізіології тварин ім. акад. М.Ф Гулого; Цвіліховський Валерій Іванович, доцент кафедри біохімії і фізіології тварин ім. акад. М.Ф Гулого.
Анотація: Курс передбачає формування теоретичних знань та практичних навичок в аспірантів з питань методології проведення різноманітних біохімічних досліджень та комплексної оцінки біохімічних показників біологічного матеріалу, отриманого від хворих тварин, для визначення функціонального стану їх організму та лабораторної діагностики хвороб різних систем і органів, правильної інтерпретації одержаних результатів, а також забезпечення системи управління якості функціонування біохімічних лабораторій.

П21

Категорія: ВМ

Спеціальність: 091 Біохімія крові. ОС: Доктор філософії. Семестр: 2. ЄКТС: 3.
Викладач: Калачнюк Лілія Григорівна, д-р біол. наук, професор кафедри біохімії і фізіології імені академіка М.Ф. Гулого.
Анотація: У курсі дисципліни розглядається роль і значення розвитку нових тенденцій біологічних досліджень біоресурсів та розроблення науково- практичних основ, методів і підходів за напрямами: біохімії; радіобіології; ботаніки та фізіології рослин; фітопатології, стосовно біологічних процесів у живих організмах; фундаментальних та прикладних проблем вивчення їх функціонування за дії чинників різної природи і створення моделей окремих їх функцій та способів прогнозування життєдіяльного стану; раціонального користування біоресурсами на основі знань біологічних процесів та сприяння їх відновленню, а також формування безпечних умов існування, рослин, тварин і людини; підвищення продуктивності живих організмів та якості продукції в результаті коригування біологічних процесів.

П21

Категорія: ВМ

Спеціальність: 091 Біохімія крові. ОС: Доктор філософії. Семестр: 2. ЄКТС: 6.
Автор: Калачнюк Лілія Григорівна, д-р біол. наук, професор кафедри біохімії і фізіології імені академіка М.Ф. Гулого.
Анотація: У курсі «Новітні методи у біологічних дослідженнях» розглядаються питання методичних підходів із застосуванням полімеразної ланцюгової реакції (ПЛР) за вивчення і характеристики біохімічних процесів у біооб’єктах та етика використання ПЛР. Особливо увага надається як теоретичним, так і методичним основам вивчення біохімічних процесів за використання ПЛР, а також переваги її застосування у біологічних дослідженнях. Поряд з цим розглядаються вимоги до організації роботи у ПЛР-лабораторії, підготовки і проведення ампліфікації фрагментів нуклеїнових кислот та способи детекції й аналізу ампліфікаційних продуктів. Вивчаються також модифікації ПЛР, їх характеристика та ефективність використання.

П21

Категорія: ВМ

Спеціальність: 211 Ветеринарна медицина. ОР: PhD. Семестр: 1. ECTS: 5.
Лектори: Викладачі кафедри біохімії і фізіології ім. акад. М.Ф.Гулого - Карповський Валентин Іванович, д-р вет. наук, професор; Трокоз Віктор Олександрович,  д-р. с.г. наук, професор; Кладницька Лариса Володимирівна, д-р вет. наук, доцент; Журенко Олена Василівна, д-р вет. наук, доцент.
Анотація: Мета викладання дисципліни - дати теоретичні і практичні знання з перебігу фізіологічних процесів в організмі тварин, навчити їх методів управління фізіологічними функціями для забезпечення здоров’я, збільшення продуктивності, покращення якості продукції тваринництва. Завдання: закріпити у здобувачів мислення з поглибленими знаннями процесів життєдіяльності організму тварин і його складових (клітин, субклітинних структур, тканин, органів та систем органів) у їх єдності і взаємозв’язку з оточуючим середовищем.

П21

Категорія: ВМ
Спеціальність: 017 Фізична культура і спорт. ОС: Бакалавр. Семестр: 3. ЄКТС: 4.
Автор: Калачнюк Лілія Григорівна, д-р біол. наук, професор кафедри біохімії і фізіології тварин ім. акад. М.Ф. Гулого.
Анотація: Вивчення дисципліни має на меті формування фахівців за спеціальністю «Фізична культура і спорт» з розумінням біохімічних основ життєдіяльності організму та особливостей обміну речовин за м’язової діяльності, що є важливими для більш адаптивної організації тренувального процесу, здійснення контролю за функціональним станом спортсменів, цілеспрямованого використання ергогенних засобів, які підвищують працездатність та прискорюють відновлювальні процеси, і можуть бути корисними для організації раціонального харчування спортсменів.
Категорія: ФКС

Спеціальність: 207 Водні біоресурси та аквакультура. ОС: Бакалавр. Семестр: 1. ECTS: 4.
Лектор: Тупицька Ольга Миколаївна, канд. біол. наук , доцент кафедри фізіології і біохімії тварин ім. акад. М.Ф. Гулого.
Викладач: Кліх Лариса Володимирівна, д-р пед. наук, професор кафедри фізіології і біохімії тварин ім. акад. М.Ф. Гулого.
Анотація: Навчальною програмою курсу передбачається вивчення особливостей хімічного складу, структури, перетворення речовин і енергії, що відбуваються в організмі гідробіонтів, бiохiмiчних процесiв при дозрiваннi, зберiганнi та технологiчних переробках рибопродуктiв, опанування хiмiчними методами визначення біохімічного складу тканин і оцiнки якостi та свiжостi сировини.


Категорія: ВБР
Рік останньої атестації: 2021

Спеціальність: 207 Водні біоресурси та аквакультура. ОС: Бакалавр. Семестр: 3 (3-4). ЄКТС: 3,5 (7).
Автор: Тупицька Ольга Миколаївна - доцент кафедри біохімії і фізіології тварин ім. акад. М.Ф. Гулого.
Анотація: Навчальною програмою курсу передбачається вивчення особливостей хімічного складу, структури, перетворення речовин і енергії, що відбуваються в організмі гідробіонтів.

Категорія: ВБР
Рік останньої атестації: 2018

Спеціальність: 204 Технології виробництва і переробки продукції тваринництва. ОС: Бакалавр (Ск). Семестр: 2. ЄКТС: 8.
Автор: Кліх Лариса Володимирівна - професор кафедри біохімії і фізіології тварин ім. акад. М.Ф. Гулого.

Категорія: ТВППТ
Рік останньої атестації: 2019

Спеціальність: 204 Технології виробництва і переробки продукції тваринництва. ОС: Бакалавр. Семестр: 2-3. ЄКТС: 9.
Автор: Кліх Лариса Володимирівна - професор кафедри біохімії і фізіології тварин ім. акад. М.Ф. Гулого.

Категорія: ТВППТ
Рік останньої атестації: 2018
Копия робоча програма фізіологія  2017 ТВППТ.pdfКопия робоча програма фізіологія 2017 ТВППТ.pdf

Спеціальність: 204 Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва. ОC: Бакалавр. Семестр: 2 (2-3). ЄКТС: 4 (8).
Автор: Трокоз Віктор Олександрович - професор кафедри біохімії і фізіології тварин ім. акад. М.Ф. Гулого;

Журенко Олена Василівна - доцент кафедри біохімії і фізіології тварин ім. акад. М.Ф. Гулого;

Фізіологія сільськогосподарських тварин (від грец. φύσις – природа і λόγος – знання) – фундаментальна біологічна наука, яка вивчає процеси життєдіяльності цілісного організму тварини і окремих його частин: клітин, субклітинних структур, тканин, органів, функціональних систем, їх взаємозв’язок і взаємодію організму як єдиного цілого із зовнішнім середовищем. Фізіологія розкриває механізми здійснення функцій живого організму, їхню регуляцію та зв'язок між собою, пристосування до зовнішнього середовища, походження й становлення в процесі еволюції й індивідуального розвитку особини.

Категорія: ТВППТ
Рік останньої атестації: 2018

Спеціальність: 204 Технологія виробництва та перебки продукції тваринництва. ОС: Бакалавр. Семестр: 3 (2-3). ECTS: 4 (8).
Автор: Трокоз Віктор Олександрович, професор кафедри біохімії і фізіології тварин ім. акад. М. Ф. Гулого;

Журенко Олена Василівна - доцент кафедри біохімії і фізіології тварин ім. акад. М.Ф. Гулого.

Фізіологія сільськогосподарських тварин (від грец. φύσις – природа і λόγος – знання) – фундаментальна біологічна наука, яка вивчає процеси життєдіяльності цілісного організму тварини і окремих його частин: клітин, субклітинних структур, тканин, органів, функціональних систем, їх взаємозв’язок і взаємодію організму як єдиного цілого із зовнішнім середовищем. Фізіологія розкриває механізми здійснення функцій живого організму, їхню регуляцію та зв'язок між собою, пристосування до зовнішнього середовища, походження й становлення в процесі еволюції й індивідуального розвитку особини.
Електронний навчальний курс "Фізіологія сільськогосподарських тварин 2" містить 3 змістових модулі, які включають питання фізіології обміну речовин і енергії, виділення, розмножеття та лактації; регуляції фізіологічних функцій; фізіології вищої нервової діяльності та аналізаторів. Кожен модуль закінчується тестом з вивчених питань, а курс - іспитом, до якого входять питання курсу ФСГТ-1 та ФСГТ-2.

Категорія: ТВППТ
Рік останньої атестації: 2019

Спеціальність: 181 Харчові технології. ОС: Бакалавр. Семестр: 3-4. ECTS: 6.
Автор: Тупицька Ольга Миколаївна - доцент кафедри біохімії і фізіології тварин ім. акад. М.Ф. Гулого.

Анотація: Навчальною програмою курсу передбачається вивчення особливостей хімічного складу, структури, перетворення речовин і енергії, що відбуваються в організмі тварин, бiохiмiчних процесiв у тканих,, опанування хiмiчними методами визначення біохімічного складу тканин і оцiнки якостi та свiжостi сировини.


Категорія: ХТ
Рік останньої атестації: 2016

Спеціальність: 181 Харчові технології. ОС: Бакалавр. Семестр: 7. ЄКТС: 3.
Автор: Тупицька Ольга Миколаївна - доцент кафедри біохімії і фізіології тварин ім. акад. М.Ф. Гулого.
Анотація: Метою цiєї дисциплiни є вивчення хiмiчного складу м’яса та м’ясопродуктiв, бiохiмiчних процесiв при дозрiваннi, зберiганнi та технологiчних переробках продуктiв забою тварин, опанування хiмiчними методами оцiнки якостi та свiжостi м’яса i м’ясопродуктiв.

Категорія: ХТ
Рік останньої атестації: 2017

Спеціальність: 181 Харчові технології. ОС: Бакалавр. Семестр: 7. ЄКТС: 3.
Автор: Тупицька Ольга Миколаївна - доцент кафедри біохімії і фізіології тварин ім. акад. М.Ф. Гулого.
Анотація: Курсом передбачається вивчення хімічного складу тканин риб за життя, що надає картину змін її харчової цінності.

Категорія: ХТ
Рік останньої атестації: 2017

Спеціальність: 229 Громадське здоров'я. ОС: Бакалавр. Семестр: 3-4. ЄКТС: 7.
Автор: Цвіліховський Валерій Іванович - доцент кафедри біохімії і фізіології тварин ім. акад. М.Ф Гулого.
Анотація: Курс "Біохімія медична" передбачає опанування закономірності функцій та процесів у цілісному організмі та його частинах (системах, органах, тканинах, клітинах) та вивчення молекулярної організації клітинних структур, ферментативного каталізу та ензиматичної динаміки перетворення основних класів біомолекул (амінокислот, вуглеводів, ліпідів, нуклеотидів, тощо), обміну речовин та енергії, молекулярних механізмів спадковості та реалізації генетичної інформації, гормональної регуляції метаболізму та біологічних функцій клітин, біохімії тканин та фізіологічних функцій.

Категорія: ГЗ