Біохімії і фізіології тварин

Courses tagged with "Біохімії і фізіології тварин"

Спеціальність: 204 Технологія виробництва та перебки продукції тваринництва. ОС: Бакалавр. Семестр: 3 (2-3). ECTS: 4 (8).
Автор: Трокоз Віктор Олександрович, професор кафедри біохімії і фізіології тварин ім. акад. М. Ф. Гулого.
Фізіологія сільськогосподарських тварин (від грец. φύσις – природа і λόγος – знання) – фундаментальна біологічна наука, яка вивчає процеси життєдіяльності цілісного організму тварини і окремих його частин: клітин, субклітинних структур, тканин, органів, функціональних систем, їх взаємозв’язок і взаємодію організму як єдиного цілого із зовнішнім середовищем. Фізіологія розкриває механізми здійснення функцій живого організму, їхню регуляцію та зв'язок між собою, пристосування до зовнішнього середовища, походження й становлення в процесі еволюції й індивідуального розвитку особини.
Електронний навчальний курс "Фізіологія сільськогосподарських тварин 2" містить 3 змістових модулі, які включають питання фізіології обміну речовин і енергії, виділення, розмножеття та лактації; регуляції фізіологічних функцій; фізіології вищої нервової діяльності та аналізаторів. Кожен модуль закінчується тестом з вивчених питань, а курс - іспитом, до якого входять питання курсу ФСГТ-1 та ФСГТ-2.

Category: ТВППТ
Рік останньої атестації: 2019

Спеціальність: 181 Харчові технології. ОС: Бакалавр. Семестр: 3-4. ECTS: 6.
Автор: Тупицька Ольга Миколаївна - доцент кафедри біохімії і фізіології тварин ім. акад. М.Ф. Гулого.

Category: ХТ
Рік останньої атестації: 2016

Спеціальність: 181 Харчові технології. ОС: Бакалавр. Семестр: 7. ЄКТС: 3.
Автор: Тупицька Ольга Миколаївна - доцент кафедри біохімії і фізіології тварин ім. акад. М.Ф. Гулого.
Анотація: Метою цiєї дисциплiни є вивчення хiмiчного складу м’яса та м’ясопродуктiв, бiохiмiчних процесiв при дозрiваннi, зберiганнi та технологiчних переробках продуктiв забою тварин, опанування хiмiчними методами оцiнки якостi та свiжостi м’яса i м’ясопродуктiв.

Category: ХТ
Рік останньої атестації: 2017

Спеціальність: 181 Харчові технології. ОС: Бакалавр. Семестр: 7. ЄКТС: 3.
Автор: Тупицька Ольга Миколаївна - доцент кафедри біохімії і фізіології тварин ім. акад. М.Ф. Гулого.
Анотація: Курсом передбачається вивчення хімічного складу тканин риб за життя, що надає картину змін її харчової цінності.

Category: ХТ
Рік останньої атестації: 2017

Спеціальність:  229 Громадське здоров’я. ОС: БакалаврСеместр:  3,4. ECTS: 6.
Лектор:  Криворучко Дмитро Іванович, канд. вет. наук, доцент кафедри біохімії і фізіології тварин ім. академіка М.Ф.Гулого.
Викладач: Криворучко Дмитро Іванович, канд. вет. наук, доцент кафедри біохімії і фізіології тварин ім. академіка М.Ф.Гулого.
Анотація: Метою курсу є дати студентам теоретичні і практичні знання з перебігу фізіологічних процесів в організмі людини, сформувати у студентів поняття про цілісність живого організму та його життєдіяльність у взаємодії із оточуючим середовищем, що є важливою теоретичною і біологічною основою методологічних знань, спрямованих на підтримку здоров’я людини.

Category: ГЗ

Спеціальність: 229 Громадське здоров'я. ОС: Бакалавр. Семестр: 3-4. ЄКТС: 8.
Автор: Цвіліховський Валерій Іванович - доцент кафедри біохімії і фізіології тварин ім. акад. М.Ф Гулого.
Анотація: Курс "Біохімія медична" передбачає опанування закономірності функцій та процесів у цілісному організмі та його частинах (системах, органах, тканинах, клітинах) та вивчення молекулярної організації клітинних структур, ферментативного каталізу та ензиматичної динаміки перетворення основних класів біомолекул (амінокислот, вуглеводів, ліпідів, нуклеотидів, тощо), обміну речовин та енергії, молекулярних механізмів спадковості та реалізації генетичної інформації, гормональної регуляції метаболізму та біологічних функцій клітин, біохімії тканин та фізіологічних функцій.

П21

Category: ГЗ