Виробничого та інвестиційного менеджменту

Область Курси відмічена як "Виробничого та інвестиційного менеджменту"

The Aim is in providing the theoretical and practical skills for the Innovation Management. It will help the students to understand the Innovations as it is currently understood and practiced for effective managerial decisions making in their future career. This course will be designed to emphasize both theoretical and analytical aspects of Innovation Management and it will deal with modern Innovation theoretical concepts and instruments. Both descriptive and quantitative materials on innovations are presented management system in an organization.

Категорія: МЗЕД

Спеціальність: 073 Менеджмент. ОС: Бакалавр. Семестр: 7. ЄКТС: 7.
Автор: Алексеєва Катерина Андріївна - доцент кафедри виробничого та інвестиційного менеджменту.

Категорія: УІД
Рік останньої атестації: 2020

Спеціальність: 073 Менеджмент (Управління інвестиційною діяльністю та міжнародними проектами). ОС: Магістр. Семестр: 2. ECTS: 8.
Форма контролю: Залік.
Автор: Шинкарук Лідія Василівна – професор, доктор економічних наук, член-кореспондент НАН України; Дергач Анна Вадимівна – доцент, кандидат наук з державного управління.
Анотація: Виробнича практика магістрів 1-го року навчання спеціальності 073 Менеджмент, спеціалізації «Управління інвестиційною діяльністю та міжнародними проектами» є важливим елементом навчальної програми та практичного набуття професійних умінь і навичок. Практика студентів передбачає безперервність та послідовність її проведення при одержанні необхідного обсягу практичних знань і умінь відповідно до стандартів освіти. Виробнича практика проводиться на базах практики, які відповідають певним вимогам і спрямована на поглиблення та закріплення набутих в процесі навчання теоретичних знань з основних дисциплін професійного спрямування, отримання особистого досвіду роботи у різних професійних ролях, самовдосконалення у професійній майстерності та розроблення пропозицій щодо впровадження найновіших технологій управління підприємством.

Категорія: УІД
Рік останньої атестації: 2022
Спеціальність: 073 Менеджмент. ОС: Магістр. Семестр: 1. ЄКТС: 4. Форма контролю: Екзамен.
Автори: Шинкарук Лідія Василівна, д-р екон. наук, професор, член-кор. НАН України; Дергач Анна Вадимівна, канд. держ. упр., доцент кафедри виробничого та інвестиційного менеджменту.
Анотація: Курс «Державні механізми управління інвестиційними програмами і проектами» передбачає набуття здобувачами вищої освіти загальних та фахових компетентностей у галузі теорії і практики державного управління інвестиційними програмами і проектами, а саме щодо формування механізмів державного управління інвестиційним процесом в сучасних умовах, нормативно-правового забезпечення управління державними інвестиційними програмами і проектами, а також залучення іноземних інвестицій та державне регулювання міжнародної інвестиційної взаємодії.
Категорія: УІД
Рік останньої атестації: 2023

Основна тематика дисципліни “Ділова гра «Стратегія реалізації проєкту в АПК»” пов`язана з вивченням дисциплін економічного профілю. Предметом вивчення дисципліни “Ділова гра «Стратегія реалізації проєкту в АПК»” є система господарських, економічних, правових, фінансових відносин у сфері впровадження проектів різних типів на підприємствах сфери АПК, обґрунтування механізму планування, контролю та ефективного управління сучасними інвестиційно-інноваційними проектами на довгостроковий період в агропромисловій сфері. Мета дисципліни Ділова гра «Стратегія реалізації проєкту в АПК» є формування у майбутніх фахівців сучасного системного мислення та комплексу спеціальних вмінь і навичок застосування універсального інструментарію управління проектами та їхньої реаізації в сфері АПК. Основними завданнями вивчення дисципліни “Ділова гра «Стратегія реалізації проєкту в АПК»” є забезпечення науково- методичного підґрунття опанування студентами спеціальності 073 «Менеджмент» спеціалізація «Управління інвестиційною діяльністю та міжнародними проектами» основних інструментів зі стратегії реалізації проєктів в сфері АПК.

Категорія: УІД

Спеціальність: 073 Менеджмент (Управління інвестиційною діяльністю та міжнародними проектами). ОС: Магістр. Семестр: 2. ECTS: 5.
Автор: Шинкарук Лідія Василівна - доктор економічних наук, професор, член-кореспонлент НАН України, професор кафедри виробничого та інвестиційного менеджменту; Дєліні Марина Миколаївна - доктор економічних наук, професор, в.о. зав. кафедри виробничого та інвестиційного менеджменту.
Анотація: Предметом вивчення дисципліни “Ділова гра «Управління капіталом проєкту»” є система господарських, економічних, правових, фінансових відносин у сфері впровадження проектів різних типів на підприємствах України, обґрунтування фінансового механізму планування, контролю та ефективного управління сучасними інвестиційно-інноваційними проектами на довгостроковий період. Метою дисципліни Ділова гра «Управління капіталом проєкту» є формування у майбутніх фахівців сучасного системного мислення та комплексу спеціальних вмінь і навичок застосування універсального інструментарію фінансового управління проектами.

Категорія: УІД

Спеціальність: 073 Менеджмент (Управління інвестиційною діяльністю та міжнародними проектами). ОС: Магістр. Семестр: 2-3. ECTS: 5.
Автор: Шинкарук Лідія Василівна - доктор економічних наук, професор, член-кореспонлент НАН України, зав. кафедрою виробничого та інвестиційного менеджменту; Дєліні Марина Миколаївна - доктор економічних наук, професор, доцент кафедри виробничого та інвестиційного менеджменту; Суханова Алла Валеріївна - кандидат економічних наук, доцент кафедри виробничого та інвестиційного менеджменту.
Анотація: Предметом вивчення дисципліни є система господарських, економічних, правових, фінансових відносин у сфері впровадження проектів різних типів на підприємствах України, обґрунтування механізму планування, контролю та ефективного управління сучасними інвестиційно-інноваційними проектами на довгостроковий період

Категорія: УІД

Анотація курсу

Категорія: УІД

Спеціалізація: 073 Менеджмент (Управління інвестиційною діяльністю та міжнародними проектами). ОС: Магістр. Семестр: 1. ECTS: 4.
Автори: Шинкарук Лідія Василівна - професор, завідувач кафедри виробничого та інвестиційного менеджменту.
Викладач: Дєліні Марина Миколаївна - доцент кафедри виробничого та інвестиційного менеджменту.
Анотація: Завдання, функції та організаційне забезпечення інвестиційного менеджменту. Методи інвестиційного аналізу. Інвестиційне планування. Принципи формування, методи розробки та оцінка результативності інвестиційної стратегії. Особливості управління реальними інвестиціями. Види інвестиційних проектів. Оцінка ризиків реальних інвестиційних проектів. Формування програми реальних інвестицій. Управління реалізацією інвестиційних проектів. Структура реального інвестиційного проекту. Оптимізація ризиків та оцінка ефективності реального інвестиційного проекту. Особливості фінансового інвестування. Політика управління фінансовими інвестиціями. Оцінка ефективності та ризиків фінансових інструментів. Управління формуванням портфеля фінансових інвестицій.

Категорія: УІД
Рік останньої атестації: 2017

Спеціальність: 073 Менеджмент (Управління інвестиційною діяльністю та міжнародними проектами). ОС: Магістр. Семестр: 2. ЄКТС: 4.
Автор: Гаврилюк Віталій Петрович - доцент кафедри виробничого та інвестиційного менеджменту.
Анотація: оволодіння теоретичними знаннями і практичними навичками з проблем управління бізнесом при використанні проєктного підходу. Вивчення дисципліни дозволяє визначати доцільність використання конкретного методу проєктного управління; характеризувати систему проєктного управління визначати підходи та принципи системи управління проєктами.

Категорія: УІД
Рік останньої атестації: 2022

Курс вивчає інновації в сфері технологій соціального менеджменту в умовах змінного ринкового середовища. Розглядаються питання альтернативних методів функціонування соціальних структур, співпраця з бізнес-середовищем, технологій імпакт-інвестування та соціальних рішень, соціальної відповідальності та соціального бізнесу

Категорія: УІД

Спеціальність: 073 Менеджмент (Управління інвестиційною діяльністю та міжнародними проектами). ОС: Магістр. Семестр: 3. ЄКТС: 4.
Автор: Гаврилюк Віталій Петрович - доцент кафедри виробничого та інвестиційного менеджменту.

Категорія: УІД
Рік останньої атестації: 2019

Спеціальність: 073 Менеджмент (Управління інвестиційною діяльністю та міжнародними проектами). ОС: Магістр. Семестр: 1. ЄКТС: 3.
Автор: Дергач Анна Вадимівна - доцент кафедри виробничого та інвестиційного менеджменту.
Анотація: Розглянуто роль науки і наукових досліджень у сучасному світі та питання технології виконання наукового дослідження студентами. Докладно охарактеризовано проблеми, що пов'язані з методологією та організацією науково-дослідницької діяльності, визначення об'єкта і предмета, методології і методів дослідження, способи збирання інформації оформлення результатів наукових пошуків у вигляді наукових, магістерських робіт, тез, статей, монографій.

Категорія: УІД
Рік останньої атестації: 2020

Спеціальність: 073 Менеджмент (Управління інвестиційною діяльністю та міжнародними проектами). ОС: Магістр. Семестр: 1. ЄКТС: 4.
Автори: Гаврилюк Віталій Петровичдоцент - кафедри виробничого та інвестиційного менеджменту; Титарчук Ірина Миколаївна - доцент кафедри виробничого та інвестиційного менеджменту.
Анотація: Дослідницькі гранти. Державний фонд фундаментальних досліджень. Грантові програми НАТО. Фонд цивільних досліджень та розвитку США. Фонди урядів Європейських країн. Гранти Міжнародного агентства з розвитку культури, освіти і науки (IADCES). Структурні фонди країн Євросоюзу. Стипендії на навчання та дослідження. Міжнародна європейська інноваційна науково-технічна програма Eureka. Міжнародний Вишеградський Фонд. Фонд Євразія (EurasiaFoundation).

Категорія: УІД
Рік останньої атестації: 2020

Спеціальність: 073 Менеджмент (Управління інвестиційною діяльністю та міжнародними проектами). ОС: Магістр. Семестр: 3. ECTS: 4.
Автор: Суханова Алла Валеріївна - доцент кафедри виробничого та інвестиційного менеджменту; Дєліні Марина Миколаївна - доцент кафедри виробничого та інвестиційного менеджменту.
Анотація: Предметом вивчення дисципліни є оволодіння теоретичними знаннями і практичними навичками з проблем управління бізнесом при використанні проектного підходу. Вивчення дисципліни дозволяє визначати доцільність використання конкретного методу проектного управління; характеризувати систему проектного управління визначати підходи та принципи системи управління проектами; визначати роль персоналу в реалізації проектного підходу характеризувати моделі проектного підходу.

Категорія: УІД
Рік останньої атестації: 2020
Управління проектами: Управління проектними ризиками.
Спеціальність: 073 Менеджмент (Управління інвестиційною діяльністю та міжнародними проектами). ОС: Магістр. Семестр: 1. ЄКТС: 4.
Викладач: Артюх Тетяна Олександрівна - доцент кафедри виробничого та інвестиційного менеджменту.
НП20

Категорія: УІД

Спеціальність: 073 Менеджмент (Управління інвестиційною діяльністю та міжнародними проектами). ОС: Магістр. Семестр: 2. ЄКТС: 4.
Автор: Гаврилюк Віталій Петрович - доцент кафедри виробничого та інвестиційного менеджменту.
Анотація: Впровадження сучасних теоретичних підходів управління проектами у практику, ознайомлення з методами і умовами ефективної організації проектів Start-Up.

Категорія: УІД
Рік останньої атестації: 2021

Спеціальність: 073 Менеджмент (Управління інвестиційною діяльністю та міжнародними проектами). ОС: Магістр. Семестр: 3. ЄКТС: 6.
Автори: Гаврилюк Віталій Петрович - доцент кафедри виробничого та інвестиційного менеджменту; Дєліні Марина Миколаївна - доцент кафедри виробничого та інвестиційного менеджменту.
Анотація: Метою викладання дисципліни є формування у майбутніх фахівців комплексу теоретичних знань і практичних навичок щодо індивідуальної та групової поведінки в сучасних організаціях. Головними завданнями вивчення дисципліни є теоретична та практична підготовка студентів з питань: концептуальних основ організаційної поведінки; теорій та моделей організаційної поведінки; розуміння детермінантів індивідуальної поведінки; управління співвідношенням мотивацією і винагородою; аналізування індивідуальної та групової поведінки; вивчення процесів групової динаміки та командоутворення; організаційного феномену влади та повноважень; управління емоційною поведінкою працівників; управління організаційною поведінкою у глобальному середовищі.

Категорія: УІД
Рік останньої атестації: 2020

The study discipline dedicated to provide analysis of team roles, management of factors influencing the performance of team and group work. Students are expected to gain professional skills to manage project team development and to build team communications. The course is to promote ability for self-development, lifelong learning and effective self-management in project management.

Категорія: УІД