Глобальної економіки

Область Курси відмічена як "Глобальної економіки"

Спеціальність: 051 Економіка; 071 Облік і оподаткування; 072 Фінанси, банківська справа та страхування; 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність.
ОС: Магістр. Семестр: 1. ЄКТС: 5.
Автори: Діброва А.Д. - професор кафедри глобальної економіки, доктор економічних наук; Сокур Л.В. - доцент кафедри глобальної економіки, кандидат економічних наук.
Категорія: Спільні курси

Спеціальності: 051 Економіка (Економіка підприємства; Прикладна економіка; Економічна кібернетика). ОС: Магістр. Семестр: 1. ЄКТС: 5.
Автори: Вдовенко Н.М. - завідувач кафедри глобальної економіки, доктор економічних наук, професор, Заслужений працівник сільського господарства України; Сокур Л.В. - старший викладач кафедри глобальної економіки, кандидат економічних наук.
Анотація: Курс присвячений засвоєнню глибини впливу глобальних трансформацій на світові інтеграційні процеси, сутності чинників глобалізації, форм прояву глобалізації; особливостей глобальної економіки, розробленню стратегічних заходів для забезпечення міжнародної конкурентоспроможності товарів, послуг, підприємств, галузей, міжгалузевих комплексів.

Категорія: Спільні курси
Рік останньої атестації: 2022

Спеціальність: Всі. ОС: PhD. Семестр: 1. ЄКТС: 1.
Автор: Діброва А.Д. - доктор економічних наук, професор кафедри глобальної економіки.
НН21

Категорія: Аспіранти

Спеціальність: 051 Економіка. ОС: РhD. Семестр: 2. ЄКТС: 5.
Автори: Вдовенко Наталія Михайлівна - завідувач кафедри глобальної економіки, доктор економічних наук, професор, Заслужений працівник сільського господарства України; Коробова Наталія Миколаївна - доцент кафедри глобальної економіки, кандидат економічних наук; Павленко Марина Миколаївна - асистент кафедри глобальної економіки; Яцун Анастасія Григорівна - завідувач навчально-наукової лабораторії "AGMEMOD"
Анотація:
Курс присвячено формуванню у слухачів сучасних знань теоретико-методологічних основ регулювання аграрних ринків та практичних умінь й навичок застосування інструментів регулювання з метою збалансування інтересів всіх учасників аграрних відносин (виробників, споживачів та держави) для подальшого стабільного розвитку сільського господарства в умовах глобальних змін зовнішнього середовища.

Категорія: Аспіранти
Рік останньої атестації: 2023

Спеціальність: 193 Геодезія та землеустрій (Геодезія та землеустрій). ОС: Магістр. Семестр: 1. ЄКТС: 4.
Автори: Кваша С.М. - професор кафедри глобальної економіки, доктор економічних наук, Заслужений діяч науки і техніки України; Герасименко Н.А. - доцент кафедри глобальної економіки, кандидат економічних наук. 
Анотація: «Аграрна політика» як навчальна дисципліна дає можливість опанувати методичні та методологічні основи розробки та реалізації комплексу заходів щодо підтримки та забезпечення розвитку сільського господарства в системі міжгалузевих зав’язків у національній економіці, а також оцінити з позиції теорії практичні дії державних структур щодо регулювання агропромислового виробництва країни.

Категорія: ГіЗ
Рік останньої атестації: 2021

Спеціальності: 051 Економіка (Економічна кібернетика). ОС: Магістр. Семестр: 1. ЄКТС: 4.
Автори: Вдовенко Н.М. - завідувач кафедри глобальної економіки, доктор економічних наук, професор, Заслужений працівник сільського господарства України; Богач Л.В. - старший викладач кафедри глобальної економіки, кандидат економічних наук; Гераймович В.Л. - доцент кафедри глобальної економіки, кандидат економічних наук.

Категорія: ЕкК
Рік останньої атестації: 2022к
Спеціальність: 208 Агроінженерія. ОС: Магістр. Семестр: 1. ЄКТС: 5.
Викладач: Тімченко Ольга Леонідівна - канд. екон. наук, доцент кафедри глобальної економіки.
Анотація: Дисципліна передбачає вивчення економічної сутності, характеру і головних компонентів аграрної політики та умови її реалізації; механізмів формування національних та світових агропродовольчих ринків, впливу аграрної політики на міжнародну торгівлю та продовольчу безпеку країни; інструментів регулювання ринків агропродовольчої продукції та економічних наслідків їх застосування; основних підходів до оцінювання рівня державної підтримки аграрного сектору тощо.
НН23'lek
Категорія: АІ

Спеціальність: 207 Водні біоресурси та аквакультура. ОС: Бакалавр. Семестр: 8. ECTS: 6.
Автори: Вдовенко Наталія Михайлівна - завідувач кафедри глобальної економіки, доктор економічних наук, професор, Заслужений працівник сільського господарства України; Павленко Марина Миколаївна - асистент кафедри глобальної економіки.

Категорія: ВБР
Рік останньої атестації: 2017
Спеціальність: 204 Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва. ОС: Бакалавр. Семестр: 4. ЄКТС: 3.
Автори: Вдовенко Н.М., завідувач кафедри глобальної економіки, доктор економічних наук, професор, Заслужений працівник сільського господарства України; Павленко М.М., асистент кафедри глобальної економіки.
Анотація: У курсі розглядаються питання економіки різних галузей тваринництва; проблеми економічної ефективності галузей тваринництва, розв`язок задач на прикладі тваринницьких підприємств, матеріальні та нематеріальні активи у тваринництві, трудові ресурси та види капіталу.
Категорія: ТВППТ
Рік останньої атестації: 2020
Спеціальність: 207 Водні біоресурси та аквакультура (Водні біоресурси та аквакультура). ОС: Магістр. Семестр: 2. ЄКТС: 4.
Викладачі: Вдовенко Н.М.; Михальчишина Л.Г.
Анотація: Мета вивчення дисципліни “Економіка рибогосподарської галузі” – формування професійного світогляду майбутнього фахівця з водних біоресурсів та аквакультури, опанування наукових засад та механізмів раціонального розвитку рибогосподарської галузі, обґрунтуванні напрямів підвищення еколого-економічної ефективності відтворення рибних ресурсів та вилову риби. Курс розглядає теоретичні та методологічні підходи до соціально-економічної сутності стратегії сталого розвитку рибогосподарської галузі в сучасних умовах, оцінку рівня раціонального використання ресурсного потенціалу галузі в ринкових умовах господарювання. процес формування еколого-економічних засад забезпечення ефективного розвитку рибогосподарського комплексу в умовах ринку.
Категорія: ВБР
Рік останньої атестації: 2022

Вибіркова дисипліна. Спеціальність: 051 Економіка (Прикладна економіка). ОС: Магістр. Семестр: 2. ЄКТС: 5.
Автор: Михальчишина Лариса Гаврилівна - доцент кафедри глобальної економіки.
Анотація: Регіональні економічні програми та програми сприяння розвитку є галуззю наукових знань про економіку регіонів, закономірності і особливості розвитку господарства в умовах конкретної території за рахунок реалізації регіональних економічних програм. Дисципліна формує теорію і методичні основи комплексного аналізу соціально-економічного розвитку регіону для обґрунтування вирішення завдань регіональної економічної політики в Україні.

 

Категорія: Магістри