Економічної кібернетики

Область Курси відмічена як "Економічної кібернетики"

Спеціальність: 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність. ОС: Бакалавр. Семестр: 4. ЕSTS:  3.
  

Категорія: ПТБД
Рік останньої атестації: 2020
Автори курсу: Клименко Наталія Анатоліївна

ЕНК призначений для студентів скороченого терміну навчання
Спеціальність: 072 Фінанси, банківська справа та страхування ОС: Бакалавр. Семестр: 3. ЕSTS: 5.
Автори: Богданюк Олена Володимирівна - доцент кафедри статистики та економічного аналізу; Клименко Наталія Анатоліївна - доцент кафедри економічної кібернетики; Костенко Інна Сергіївна - асистент кафедри економічної кібернетики.
Категорія: ФіК
Рік останньої атестації: 2021

Спеціальність: 072 Фінанси і кредит. ОС: Бакалавр. Семестр: 5. ECTS: 4.
Завдання курсу: Теоретичне знайомство та набуття практичних навичок у використання основних оптимізаційних методів для побудови та реалізації основних математичних моделей в економіці.
Включає 15 год лекцій, 30 год лабораторних занять, підсумковий контроль - екзамен.
Автор: к.е.н., доцент кафедри економічної кібернетики Наталія Клименко.
Асистент: асистент кафедри економічної кібернетики Інна Оборська.

Категорія: ФіК
Рік останньої атестації: 2017

Specialties: 072 Фінанси, банківська справа та страхування (Корпоративні фінанси; Фінанси і кредит). EL: Bachelor. Semester: 6. ECTS: 4.
Annotation: Creating models of economic systems through various economic and mathematical models and solving problems to anticipate the construction and management of modern agricultural enterprises. Methods of nonlinear programming, solving the transport problem and other urgent economic problems of the agricultural production.

Категорія: ФіК
Рік останньої атестації: 2019
Автори курсу: Галаєва Людмила Валентинівна

Спеціальність: 051 Економіка (Економіка підприємства). ОС: Бакалавр. Семестр: 6. ЄКТС: 4.
Автор: Рогоза Наталія Анатоліївна - доцент кафедри економічної кібернетики.
Анотація: Дисципліна забезпечує вивчення економіко-математичних методів ефективного управління різними організаційними системами, а також навиків практичного застосування інструментарію інформаційних технологій. Результатом вивчення дисципліни є опанування основ теорії моделювання як методу наукового пізнання, визначення та понятійні категорії цього методу; прийоми математичної формалізації умов економічних та технікотехнологічних процесів; основні алгоритми розв’язку оптимізаційних задач; типові моделі основних економіко-технологічних процесів аграрного сектору.

Категорія: Спільні курси
Рік останньої атестації: 2023

 

Економічний факультет.
ОС: Бакалавр. Курс: 3. Семестр: 6. ЄКТС: 4. Обсяг курсу: лекції - 15 год, лабораторні - 30 год, самостійна робота - 75 год. Форма контролю: Іспит.
Автор: Попрозман Наталія Василівна - д.е.н., професор кафедри економічної кібернетики.
Анотація: дисципліна дозволяє вивчити теоретичні засади, методологію застосування оптимізаційних методів і моделей для дослідження соціально-економічних систем та прийняття ефективних фінансово-економічних рішень в умовах сучасних викликів.

Категорія: Спільні курси
Рік останньої атестації: 2022

Спеціальність: 051 Економіка (Економіка підприємств); 072 Фінанси, банківська справа та страхування. ОС: Бакалавр. Семестр: 6.ECTS: 5.
Автор: Галаєва Людмила Валентинівна - доцент кафедри економічної кібернетики.

Категорія: Спільні курси
Рік останньої атестації: 2020

Спеціальність: 051 Економіка (Економічна кібернетика; Цифрова економіка). ОС: Бакалавр. Семестр: 6. ЄКТС: 5.
Викладач: Костенко Інна Сергіївна - старший викладач кафедри економічної кібернетики.

Силабус
Анотація: Виробнича практика має на меті поглиблення теоретичних та практичних знань про особливості формування фінансово-економічної діяльності різних суб'єктів господарювання, моделювання соціально-економічних явищ і процесів,пов’язаних з ними, формування стратегії розвитку підприємства на основі цифрових розрахунків.

силабус

Категорія: ЕкК&ЦЕ

Спеціальність: 051 Економіка (Економічна кібернетика). ОС: Бакалавр. Семестр: 5-6. ЕCTS: 6.
Автор: Попрозман Наталія Василівна, д.е.н., професор кафедри економічної кібернетики.
Анотація: Дослідження операцій є складовою загального курсу підготовки фахівців з еконо­міч­ної кібернетики, розрахованого на два семестри, який забезпечує вивчення мате­ма­тич­них методів ефективного управління різними організацій­ними системами та їх практичне застосування.

Категорія: ЕкК&ЦЕ
Рік останньої атестації: 2021

Спеціальність: 051 Економіка (Цифрова економіка). ОС: Бакалавр. Семестр: 4-5. ЕCTS: 6.
Автор: Рогоза Наталія Анатоліївна - доцент кафедри економічної кібернетики.

Анотація: Дослі́дження опера́цій в цифровій економіці — це дисципліна, що займається розробкою й застосуванням методів знаходження оптимальних та ефективних рішень на основі математичного моделювання,зокрема імітаційного у різних областях людської діяльності з використанням новітніх інформаційних технологій. Дослідження операцій в цифровій економіці тісно пов'язане з системним аналізом, математичним програмуванням, теорією прийняття рішень.

Категорія: ЕкК&ЦЕ
Рік останньої атестації: 2022

Спеціальність: 051 Економіка (Цифрова економіка; Економічна кібернетика). ОС: Бакалавр. Семестр: 4. ЄКТС: 6.
Автори: Жерліцин Дмитро Михайлович - професор кафедри економічної кібернетики; Негрей Марина Володимирівна - доцент кафедри економічної кібернетики; Тужик Катерина Леонідівна - доцент кафедри економічної кібернетики; Костенко Інна Сергіївна - старший викладач кафедри економічної кібернетики.
Анотація: Дисципліна «Економетрика» передбачає постановку задач, що пов’язані з оцінкою і прогнозуванням економічних процесів з використанням методів регресійного аналізу. Матеріал курсу забезпечує оволодіння студентами фундаментальними знаннями з проведення кількісного оцінювання тверджень (гіпотез) економічної теорії на основі емпіричних статистичних даних з використанням математичних методів та моделей. Передбачається засвоєння практичних аспектів використання економетричного апарату в різних сферах економіки.

Категорія: ЕкК&ЦЕ
Рік останньої атестації: 2020

Спеціальність: 051 Економіка (Цифрова економіка). ОС: Бакалавр. Семестр: 3-4. ЄКТС: 5.
Автор:
Рогоза Наталія Анатоліївна - доцент кафедри економічної кібернетики.
Анотація: Сучасні фахівці організаційного управління та цифрової економіки, зокрема мають володіти сучасними математичними методами аналізу і прогнозування економічних ситуацій, методологією та інструментарієм побудови різних типів математичних моделей та методів їх реалізації з використанням найновітніших інформаційних технологій, а також управління економічними об‘єктами в ринкових умовах, вміти організувати роботу з інфокомунікаціями цих об‘єктів і стати спеціалістами та учасниками цифровіцації  управління виробничо-економічними системами.

Категорія: ЕкК&ЦЕ
Рік останньої атестації: 2020


Спеціальність: 051 Економіка (Економічна кібернетика; Цифрова економіка). ОС: Бакалавр. Семестр: 2. ЄКТС: 5. Обсяг курсу: лекції - 30 год, лабораторні роботи - 30 год, самостійна робота - 90 год. Форма контролю: Іспит.
Автор: Попрозман Наталія Василівна, д.е.н., професор кафедри економічної кібернетики.
Анотація: Дисципліна дозволяє вивчити теоретичні засади, методи економічної кібернетики, спонукає до розвитку системного мислення, усвідомлення необхідності застосування кібернетичних принципів дослідження до задач управління й прийняття рішень складних економічних явищ і процесів, у слабоструктуризованій проблематиці, соціально-економічних системах.

Категорія: ЕкК&ЦЕ
Рік останньої атестації: 2023
Спеціальність: 151 Економічна кібернетика. ОС: Бакалавр. Семестр: 8. ЄКТС: 3.
Автор: Коваль Тетяна Валеріївна - доцент кафедри економічної кібернетики; Рогоза Наталія Анатоліївна - доцент кафедри економічної кібернетики.
Категорія: ЕкК&ЦЕ
Рік останньої атестації: 2015
Спеціальність: 051 Економіка (Економічна кібернетика). ОС: Бакалавр. Семестр: 8. ECTS: 5.
Автор: Костенко Інна Сергіївна, старший викладач кафедри економічної кібернетики.

силабус2Анотація: Дисципліна «Інструментальні засоби бізнес-аналітики» належить до вибіркових дисциплін, які забезпечують формування знань та навичок фахівців економічних спеціальностей для впровадження комп’ютерних технологій у бізнесі, розуміння основ бізнес аналітики та її використання у прийнятті управлінських рішень. Курс передбачає постановку задач, що пов’язані з аналітикою даних та використанням сучасних базових інструментів та систем бізнес-аналітики. Метою курсу є: набуття теоретичних і практичних знань з основ бізнес-аналітики та використання інструментальних засобів для обробки та представлення даних.

силабус


Категорія: ЕкК&ЦЕ
Рік останньої атестації: 2023

Спеціальність: 051 Економіка (Економічна кібернетика). ОС: Бакалавр. Семестр: 7. ЄКТС: 4.
Викладачі кафедри економічної кібернетики: Шульга Наталія Григорівна - старший викладач; Рогоза Наталія Анатоліївна - доцент.
Анотація: Теоретичні та практичні основи моделювання технологічних процесів аграрного сектору.


Категорія: ЕкК&ЦЕ
Рік останньої атестації: 2022

Спеціальність: 051 Економіка (Цифрова економіка). ОС: Бакалавр. Семестр: 4. ЄКТС: 4.
Викладач кафедри економічної кібернетики:  Рогоза Наталія Анатоліївна - к.е.н., доцент.
Анотація: Теоретичні та практичні  основи моделювання  зеленої економіки.

Категорія: ЕкК&ЦЕ
Спеціальність: 051 Економіка (Економічна кібернетика; Цифрова економіка). ОС: Бакалавр. Семестр: 8. ECTS: 5.
Викладачі: Жерліцин Дмитро Михайлович - д-р екон. наук, професор, професор кафедри економічної кібернетики; Кравченко Володимир Миколайович - д-р екон. наук, доцент, доцент кафедри економічної кібернетики.
Анотація: Курс присвячений вивченню основних типів задач, які вирішуються за допомогою машинного навчання – класифікацію, регресію та кластеризацію. Цей курс є загальним оглядом основних методів машинного навчання та їх особливостей. На курсі студент навчиться оцінювати якість моделей – і вирішувати, чи модель підходить для вирішення прикладного завдання. Також у курсі обговорюється робота з даними: очищення, нормалізація, видалення викидів. На курсі студенти ознайомляться із сучасними інструментами, в яких реалізовані моделі та методи оцінки їх якості. Для роботи використовуватимуться дані майбутньої кваліфікаційної роботи.
П24
Категорія: ЕкК&ЦЕ

Електронний навчальний курс призначений для студентів 3-4 курсу освітньої програми "Економічна кібернетика" "Цифрова економіка".
Автор: Клименко Наталія Анатоліївна, доцент кафедри економічної кібернетики.
Обсяг та тривалість курсу: лекції - 30 год., лабораторні роботи - 60 год.
Мета курсу: засвоїти основні поняття моделювання економічних процесів та набути основні навички використання апарату економіко-математичних методів в економіці.
Результати навчання: курс розрахований на 2 семестри (70 балів - навчальна робота, 30 балів - підсумкова атестація).
І семестр - залік
ІІ семестр - екзамен та курсовий проект.

  Силабус   Візитівка курсу

Категорія: ЕкК&ЦЕ
Рік останньої атестації: 2020

Спеціальність: 051 Економіка (ЕкК). ОС: Бакалавр. Семестр: 8. ECTS: 4.
Автор: Рогоза Наталія Анатоліївна - доцент кафедри економічної кібернетики.
Анотація: Дисципліна, що вивчає детерміновану в часі поведінку економічних систем під впливом внутрішніх і зовнішніх факторів з метою аналізу рівноваги й управління стійкістю. Окремими темами розкрито сутність теорії катастроф, теорії економічного хаосу та синергетичної економіки.

Категорія: ЕкК&ЦЕ
Рік останньої атестації: 2021