Загальної,органічної та фізичної хімії

Область Курси відмічена як "Загальної,органічної та фізичної хімії"

Спеціальність: 174 Автоматизація, комп’ютерно-інтегровані технології та робототехніка. ОС: Бакалавр. Семестр: 1. ЄКТС: 4.
Викладач: Жила Роман Сергійович - доцент кафедри загальної, органічної та фізичної хімії.
Анотація: Інженерам зі спеціальності "Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології" знання основ хімії допоможуть обрати найбільш раціональні режими експлуатації та продовження строку роботи агрегатів і механізмів, особливо в умовах агресивного середовища (тваринницькі ферми, цехи по переробці сільськогосподарської продукції, внесення органічних і мінеральних добрив, засобів захисту рослин тощо), захист їх від корозії.

Категорія: АКІТР

Спеціальність: 144 Теплоенергетика. ОС: Бакалавр. Семестр: 3. ECTS: 3.
Автор: Жила Роман Сергійович - доцент кафедри загальної, органічної та фізичної хімії.
Анотація: Інженерам зі спеціальності "Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології" знання основ хімії допоможуть обрати найбільш раціональні режими експлуатації та продовження строку роботи агрегатів і механізмів, особливо в умовах агресивного середовища (тваринницькі ферми, цехи по переробці сільськогосподарської продукції, внесення органічних і мінеральних добрив, засобів захисту рослин тощо), захист їх від корозії.

Категорія: Теп
Рік останньої атестації: 2017

Спеціальність: 187 Деревообробні та меблеві технології. ОС: Бакалавр. Семестр: 2. ЄКТС: 6.
Автори: Солод Надія Володимирівна - доцент кафедри загальної, органічної та фізичної хімії.

Анотація: У курсі "Хімія (загальна, органічна)" розглядаються основні питання загальної та органічної хімії; особливу увагу приділено будові атома і хімічному зв’язоку, виявленню закономірностей взаємозв’язку між будовою і структурою хімічних сполук фізико-хімічним властивостям розчинів електролітів і неелектролітів; хімічним властивостям елементів та сполук, що використовують в деревообробних технологіях.

Категорія: ДМТ
Рік останньої атестації: 2022

Спеціальність: 187 Деревообробні та меблеві технології. ОС: Бакалавр. Семестр: 3. ЄКТС: 4.
Автор: Жила Роман Сергійович - доцент кафедри загальної, органічної та фізичної хімії.
Анотація: Основні класи органічних сполук, їх значення і розповсюдження у природі. Органічні складники деревини; клеї, смоли та інші зв’язуючі речовини. Взаємозв’язки між будовою, властивостями і біологічними функціями органічних речовин і високомолекулярних сполук.

НН16

Категорія: ДМТ

Спеціальність: 205 Лісове господарство. ОС: Бакалавр. Семестр: 1. ЄКТС: 4.
Автор: Антрапцева Надія Михайлівна - професор кафедри загальної, органічної та фізичної хімії.

Категорія: ЛГ

Спеціальність: 206 Садово-паркове господарство. ОС: Бакалавр. Семестр: 1. ЄКТС: 4.
Автор: Антрапцева Надія Михайлівна - професор кафедри загальної, органічної та фізичної хімії.

Категорія: СПГ

Спеціальність: 201 Агрономія. ОС: Бакалавр (Ск). Семестр: 1. ЄКТС: 4.
Автор: Кротенко Вікторія Володимирівна - доцент кафедри загальної, органічної та фізичної хімії.
Анотація: Дисципліна „Хімія” для бакалаврів є комплексною і включає складові: неорганічну, органічну, біонеорганічну, біоорганічну, аналітичну, фізичну та колоїдну хімії. Хімія є однією з фундаментальних наук, які забезпечують наші уявлення про оточуючий світ, а її закони і висновки мають загальнонаукове значення для багатьох суміжних дисциплін. Тому курс цієї дисципліни закладає основи для вивчення профілюючих дисциплін аграрного профілю.

Категорія: Агро

Спеціальність: 201 Агрономія. ОС: Бакалавр. Семестр: 1. ЄКТС: 4.
Автор: Бойко Роман Сергійович – доцент кафедри загальної, органічної та фізичної хімії.
Анотація: Дисципліна «Органічна, фізична і колоїдна хімія» входить до блоку фундаментальних наук, метою якої є підвищення здобувачами вищої освіти загального рівня ерудованості, світосприйняття, окремих законів природи, їх інтерпретацію та вміння застосовувати набуті знання у професійній діяльності. Дисципліна складається з двох розділів хімії, а саме: Органічна хімія, Фізична та Колоїдна хімія. Органічна хімія передбачає вивчення загального уявлення про органічні речовини, які є основою існування життя на планеті, розуміти їх хімічні властивості та інтерпретувати останні в розрізі їх біологічної активності.


Категорія: Агро

Спеціальність: 203 Садівництво та виноградарство. ОС: Бакалавр. Семестр: 1. ЄКТС: 4.
Автор: Кравченко Ольга Олександрівна – канд. біол. наук, доцент кафедри аналітичної і біонеорганічної хімії та якості води.
Анотація: Розглядаються теоретичні положення сучасної неорганічної та аналітичної хімії. Вивчаються основні закономірності хімічних перетворень, особливості процесів, що відбуваються у природі, хімічному та сільськогосподарському виробництві. Акцентується увага на особливості хiмiї сполук біогенних елементів, їх ролі в життєдiяльностi садових культур. Розглядаються суть, переваги та недоліки різних методів аналітичного експерименту. Звертається увага на прикладні аспекти методів якісного і кількісного хімічного аналізу природних та штучних об’єктів, що мають важливе значення в садівництві та виноградарстві: ґрунтів, мінеральних добрив, засобів захисту рослин та обробки насіння, продукції садівництва та виноградарства ін.

Категорія: СВ
Рік останньої атестації: 2022
Спеціальність: 211 Ветеринарна медицина. ОС: Магістр. Семестр: 2. ECTS: 4.
Розробник: Кротенко Вікторія Володимирівна, канд. хім. наук, доцент кафедри загальної, органічної та фізичної хімії.
Анотація: У курсі вивчаються структура, способи добування, фізичні та хімічні властивості, а також використання основних класів органічних речовин – вуглеводів, спиртів, альдегідів, кетонів, амінів, кислот, гетероциклічних сполук; властивості амінокислот, вуглеводів, ліпідів, нуклеїнових кислот, білків.

Категорія: ВМ 6
Рік останньої атестації: 2022

Спеціальність: 162 Біотехнології та біоінженерія. ОС:  Бакалавр. Семестр: 3. ЄКТС: 6.
Автор: Ковшун Лідія Олександрівна - завідувач кафедри загальної, органічної та фізичної хімії, професор.
Анотація: курс предназначений для формування у студентів теоретичних основ органічної хімії, практичних умінь та навичок в роботі з різними типами органічних сполук, вивчення специфічних особливостей їх поведінки у хімічних реакціях, набутття досвіду роботи у хімічній лабораторії для розв’язання конкретних практичних завдань, формуванню наукового світогляду та наукового погляду на природу та захист оточуючого середовища.
Курс органічної хімії повинен стати основою для вивчення спеціальних дисциплін: фізична і колоїдна хімія, біохімія, фізіологія рослин.Категорія: БтБ

Спеціальність:162- Біотехнології та біоінженерія.  ОС: Бакалавр. Семестр:  3. ECTS: 7.
Лектор:  Хижан Олена Ісаївна, канд. хім. наук, доцент кафедри загальної, органічної та фізичної хімії.
Викладач: Ковшун Лідія Олександрівна,  
доктор технічних наук, професор  кафедри загальної, органічної та фізичної хімії..
Анотація:
Курс фізичної і колоїдної хімії спрямований на те, щоб дати чіткі уявлення про теоретичні і експериментальні основи науки, визначаючи її особливу роль як міждисциплінарної науки, яка синтезує знання суміжних розділів хімії, фізики, біології та інших природознавчих наук.

Категорія: БтБ

Спеціальність: 101 Екологія. ОС: Бакалавр. Семестр: 2. ЄКТС: 4.
Автор: Ковшун Лідія Олександрівна - завідувач кафедри загальної, органічної та фізичної хімії.

Категорія: Еко

Спеціальність: 202 Захист і карантин рослин. ОС: Бакалавр. Семестр: 2. ЄКТС: 4.
Автор: Ковшун Лідія Олександрівна - завідувач кафедри загальної, органічної та фізичної хімії, професор.

Категорія: ЗКР

Спеціальність: 202 Захист і карантин рослин. ОС: Бакалавр. Семестр: 3. ЄКТС: 4.
Автор: Хижан Олена Ісаївна - доцент кафедри загальної, органічної та фізичної хімії.

Категорія: ЗКР

Спеціальність: 202 Захист і карантин рослин. ОС: Бакалавр. Семестр: 3. ЄКТС: 4.
Автор: Бойко Роман Сергійович – доцент кафедри загальної, органічної та фізичної хімії.

НН16`0lab id=1792

Категорія: ЗКР

Спеціальність: 192 Будівництво та цивільна інженерія. ОС: Бакалавр. Семестр: 1. ECTS: 3.
Автор: Жила Роман Сергійович - доцент кафедри загальної, органічної та фізичної хімії; Кротенко Вікторія Володимирівна - доцент кафедри загальної, органічної та фізичної хімії.
Анотація: Практичні знання і уміння з основ хімії допоможуть обрати найбільш раціональні режими експлуатації та продовження строку роботи будівельних споруд, конструкцій і механізмів, особливо в умовах агресивного середовища (тваринницькі ферми, цехи по переробці сільськогосподарської продукції, склади по зберіганню органічних і мінеральних добрив, засобів захисту рослин тощо) та захист їх від корозії.

Категорія: БЦІ
Рік останньої атестації: 2022

Спеціальність: 133 Галузеве машинобудування. ОС: Бакалавр. Семестр: 1. ECTS: 3.
Автор: Жила Роман Сергійович - доцент кафедри загальної, органічної та фізичної хімії.
Анотація: Студентам зі спеціальності "Галузеве машинобудування" здобуті знання основ хімії допоможуть обрати найбільш раціональні режими експлуатації та продовження строку роботи агрегатів і механізмів, особливо в умовах агресивного середовища (тваринницькі ферми, цехи по переробці сільськогосподарської продукції, внесення органічних і мінеральних добрив, засобів захисту рослин тощо), захист їх від корозії.

Категорія: ГМаш
Рік останньої атестації: 2020

Спеціальність: 208 Агроінженерія. ОС: Бакалавр. Семестр: 2. ЄКТС: 4.
Автор: Жила Роман Сергійович - доцент кафедри загальної, органічної та фізичної хімії.

Категорія: Бакалаври

Спеціальність: 204 Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва. ОС: Бакалавр. Семестр: 1. ЄКТС: 4.
Автор: Антрапцева Надія Михайлівна - професор кафедри загальної, органічної та фізичної хімії; Солод Надія Володимирівна - доцент кафедри загальної, органічної та фізичної хімії.

Категорія: ТВППТ
Рік останньої атестації: 2023