Обліку та оподаткування

Область Курси відмічена як "Обліку та оподаткування"

Спеціальність: 241 Готельно-ресторанна справа (Готельно-ресторанний бізнес). ОС: Бакалавр. Семестр: 7. ECTS: 5.
Лектор: Боярова Олена Анатоліївна - доцент кафедри обліку та оподаткування.
Анотація: Сталий розвиток сфери гостинності, особливо у повоєнний період, неможливий без володіння достовірною інформацією про наявні умови (ресурси) та результати діяльності суб'єктів готельно-ресторанного бізнесу. Така діяльність можлива лише за умов організації та ведення бухгалтерського обліку, а також складання фінансової звітності. Система бухгалтерського обліку є єдиною інформаційною підсистемою системи управління суб'єкта господарювання, яка дозволяє визначати абсолютні та відносні показники наслідків функціонування загальної системи. Обов'язковим інструментом гарантування достовірності фінансової інформації, на підставі якої мають прийматися управлінські рішення, є аудит фінансової звітності.
Категорія: ГРС
Спеціальність: 242 Туризм. ОС: Бакалавр. Семестр: 7. ECTS: 5.
Викладач: Кузик Наталія Петрівна, доцент кафедри обліку та оподаткування.
Автор: Мельниченко І.В., доцент кафедри обліку та оподаткування.
Категорія: Тур
Рік останньої атестації: 2018

Спеціальність: 075 Маркетинг. ОС: Бакалавр. Семестр: 4. ЄКТС: 4.
Викладачі: Литвиненко Володимир Сергійович - доцент кафедри обліку та оподаткування; Миськів Любов Петрівна - ст. викладач кафедри обліку та оподаткування.
Анотація: В курсі вивчається програмне забезпечення, яке використовується для обліку та управління підприємством. Розглядається порядок оформлення та опрацювання у прикладних програмних рішеннях замовлень клієнтів, контроль залишків товарів на складах, казначейство, аналіз стану розрахунків з партнерами, управління процесами закупівель.

Категорія: Марк
Рік останньої атестації: 2023

Бухгалтерський облік
Спеціальність:
073 Менеджмент; 075 Маркетинг. ОС: Бакалавр. Семестр: 4. ECTS: 4.
Автор: Мельянкова Людмила Василівна - доцент кафедри обліку та оподаткування; Гуренко Тамара Олексіївна - доцент кафедри обліку та оподаткування.
Анотація: Вивчення навчальної дисципліни «Бухгалтерський облік» дасть можливість сформувати у студентів комплексний науковий підхід до аналізу господарських явищ та відображення їх в обліку. Метою викладання навчальної дисципліни «Бухгалтерський облік» є формування системи знань з теорії та практики ведення бухгалтерського обліку на підприємстві. Основними завданнями вивчення дисципліни «Бухгалтерський облік» є вивчення методів і раціональної організації та ведення бухгалтерського обліку на підприємствах на підставі використання прогресивних форм і національних стандартів; набуття навичок опрацювання і використання облікової інформації в управлінні.

Категорія: Мен
Рік останньої атестації: 2020

Спеціальність: 073 Менеджмент. ОС: Бакалавр. Семестр: 4. ЄКТС: 4.
Автор: Боярова Олена Анатоліївна - доцент кафедри обліку та оподаткування.

Категорія: Мен
Рік останньої атестації: 2020

Спеціальність: 073 Менеджмент (Адміністративний менеджмент). ОС: Магістр. Семестр: 1. ЄКТС: 3.
Автор: Данілочкіна Оксана Валеріївна - доцент кафедри обліку та оподаткування.
Автор: Курс «Автоматизована система обліку» дає можливість студентам навчитися використовувати програмне забезпечення для ведення бухгалтерського обліку, реєструвати господарські операції в електронній системі, формувати бухгалтерські реєстри, фінансові та аналітичні звіти.

Категорія: АМ

Спеціальність: 073 Менеджмент (Адміністративний менеджмент). ОС: Магістр. Семестр: 2. ЄКТС: 3.
Автори: Ковтун Олена Анатоліївна - доцент кафедри адміністративного менеджменту та зовнішньоекономічної діяльності; Данілочкіна Оксана Валеріївна - доцент кафедри обліку та оподаткування.

Blank20`7res
Дисципліна відсутня в навчальному плані

Категорія: АМ
Спеціальність: 015 Професійна освіта (Аграрне виробництво, переробка с.г. продукції та харчові технології). ОС: Бакалавр. Семестр: 8. ЄКТС: 4.
Лектор: Дерев'янко Світлана Іванівна, канд. екон. наук, доцент кафедри обліку та оподаткування.
Викладач: Криворот Олег Григорович, ст. викладач кафедри обліку та оподаткування.
Анотація: Метою курсу є формування системи базових знань та практичних навичок з основ аудиту, методики організації та проведення аудиту фінансової звітності суб'єктів підприємницької діяльності; розробки відповідних робочих документів та надання обґрунтованих висновків за результатами аудиту; розробки і прийняття управлінських рішень на основі отриманої під час аудиту інформації про діяльність господарюючого суб’єкта.
П24
Категорія: ПО

Спеціальність: 071 Облік і оподаткування (Облік і аудит). ОС: Бакалавр. Семестр: 4. ECTS: 4.
Автор: Германчук Галина Олександрівна - ст. викладач кафедри обліку та оподаткування; Данілочкіна Оксана Валеріївна -доцент кафедри обліку та оподаткування.
Анотація: В курсі подано теоретичний матеріал та рекомендації для виконання лабораторних робіт всіх тем дисципліни, наведено зміст та завдання для самостійної роботи.

Категорія: ОіА&АіО
Рік останньої атестації: 2015
Спеціальність: 071 Облік і оподаткування (Облік і аудит). ОС: Бакалавр. Семестр: 4-5. ECTS: 5.
Автор: Ганяйло Оксана Миколаївна - к.е.н., доцент кафедри обліку та оподаткування.
Анотація: У курсі розкриваються питання теорії і практики аудиторської діяльності в Україні.
Категорія: ОіА&АіО

Спеціальність: 071 Облік і оподаткування (Аналітичне і обліково-правове забезпечення бізнесу). ОС: Бакалавр. Семестр: 3.ECTS: 5.
Автор: Калюга Євгенія Василівна - д-р екон- наук, професор, професор кафедри обліку та оподаткування, заслужений економіст України; Гуренко Тамара Олексіївна - канд. екон. наук, доцент, доцент кафедри обліку та оподаткування.
Анотація: Дана дисципліна надасть студентам можливість оволодіти знаннями щодо предмету та методу бухгалтерського обліку, техніці складання бухгалтерського Балансу, методиці проведення інвентаризації, правильності складання первинних та зведених документів.

Категорія: ОіА&АіО
Рік останньої атестації: 2023

Спеціальність: 071 Облік і оподаткування (Облік і аудит). ОС: Бакалавр. Семестр: 3-4. ECTS: 5.
Автори: Калюга Євгенія Василівна - професор кафедри обліку та оподаткування; Гуренко Тамара Олексіївна - доцент кафедри обліку та оподаткування.
Анотація: Предмет і метод бухгалтерського обліку. Бухгалтерський баланс. Документація як елемент методу бухгалтерського обліку. Система рахунків. Методика обліку основних господарських процесів. План рахунків бухгалтерського обліку. Облікові регістри і форми бухгалтерського обліку. Фінансова звітність.

Категорія: ОіА&АіО
Рік останньої атестації: 2022

Спеціальність: 071 Облік і оподаткування (Облік і аудит). ОС: Бакалавр. Семестр: 7. ЄКТС: 4.
Автори: Шевчук Катерина Віталіївна - доцент кафедри обліку та оподаткування; Кузик Наталія Петрівна - доцент кафедри обліку та оподаткування.

Категорія: ОіА&АіО
Рік останньої атестації: 2020
Спеціальність: 071 Облік і оподаткування (Облік і аудит). ОС: Бакалавр. Семестр: 6. ЄКТС: 5.
Навчальна практика: 1 ЄКТС.
Автори: Литвиненко Володимир Сергійович кандидат економічних наук, доцент кафедри обліку та оподаткування та Данілочкіна Оксана Валеріївна - кандидат економічних наук, доцент кафедри обліку та оподаткування.
Анотація: Курс «Бухгалтерський облік у прикладних програмних рішеннях» є комплексною дисципліною, яка спрямована на вивчення основних методик обробки облікової інформації підприємств в умовах використання комп’ютерних технологій.
Категорія: ОіА&АіО
Рік останньої атестації: 2020

Спеціальність: 071 Облік і оподаткування (Облік і аудит). ОС: Бакалавр. Семестр: 9, 5. ECTS: 4.
Автори: Германчук Галина Олександрівна - ст. викладач кафедри обліку та оподаткування; Боярова Олена Анатоліївна - доцент кафедри обліку та оподаткування.
Анотація: В курсі подано теоретичний матеріал та представлено рекомендації для самостійного вивчення окремих тем дисципліни, наведено зміст самостійної роботи з переліком нормативно-правової бази та літературних джерел.

Категорія: ОіА&АіО
Рік останньої атестації: 2018

Спеціальність: 071 Облік і оподаткування. ОС: Бакалавр. Семестр: 8; 5 (Ск). ECTS: 4; 5 (Ск).
Автори: Германчук Галина Олександрівна - ст. викладач кафедри обліку та оподаткування; Боярова Олена Анатоліївна - доцент кафедри обліку та оподаткування.
Анотація: В курсі подано теоретичний матеріал та  рекомендації для виконання практичних  завдань тем дисципліни, наведено зміст та завдання для самостійної роботи.

Категорія: ОіА&АіО
Рік останньої атестації: 2023
Спеціальність: 071 Облік і оподаткування (Облік і аудит). ОС: Бакалавр. Семестр: 7. ЄКТС: 4.
Автори курсу: Литвиненко Володимир Сергійович - доцент кафедри обліку та оподаткування; Венгерук Наталія Петрівна - доцент кафедри обліку та оподаткування.
Анотація«Комп'ютерний аудит» є дисципліною, яка спрямована на вивчення методики проведення аудиту в умовах комп’ютерної обробки даних, нормативне забезпечення та вимоги до аудиту в умовах КОД, програмне забезпечення для аудитора. Метою курсу є формування та засвоєння знань про створення і використання комп’ютерних інформаційних систем в аудиті, вивчення методології проведення аудиторських процедур в аудиторських інформаційних системах, практика застосування технологій аудиторських інформаційних систем.
Комп'ютерні методи аудиту.
Категорія: ОіА&АіО
Рік останньої атестації: 2021

Спеціальність: 071 Облік і оподаткування (Облік і аудит). ОС: Бакалавр. Семестр: 8; 5 (Ск). ЄКТС: 4.
Автор: Дерев'янко Світлана Іванівна - доцент кафедри обліку та оподаткування.

Категорія: ОіА&АіО
Рік останньої атестації: 2020

Спеціальність: 071 Облік і оподаткування (Облік і аудит). ОС: Бакалавр. Семестр: 6. ЄКТС: 4.
Автор: Слєсар Тетяна Миколаївна - доцент кафедри обліку та оподаткування; Миськів Любов Петрівна - к.е.н., старший викладач кафедри обліку та оподаткування.
Анотація: Основи побудови бухгалтерського обліку в бюджетних установах. Облік доходів, видатків і розрахункових операцій. Облік необоротних та оборотних активів, власного капіталу.

Категорія: ОіА&АіО
Рік останньої атестації: 2023

Спеціальність: 071 Облік і оподаткування (Облік і аудит). ОС: Бакалавр. Семестр: 8. ECTS: 4.
Автор: Ганяйло Оксана Миколаївна - доцент кафедри обліку та оподаткування, к.е.н.
Анотація: У курсі розглядаються питання обліку і звітності в системі оподаткування.

Категорія: ОіА&АіО
Рік останньої атестації: 2020