Обліку та оподаткування

Courses tagged with "Обліку та оподаткування"

Спеціальність: 242 Туризм (Туризм). ОС: Бакалавр. Семестр: 7. ECTS: 5.
Автор: Бардаш Сергій Володимирович, професор кафедри туристичного та готельно-ресторанного бізнесу і консалтингу.

Category: Тур
Рік останньої атестації: 2018

Бухгалтерський облік
Спеціальність:
073 Менеджмент, 075 Маркетинг. ОС: Бакалавр. Семестр: 4. ECTS: 4.
Автор: Мельянкова Людмила Василівна - доцент кафедри обліку та оподаткування; Гуренко Тамара Олексіївна - доцент кафедри обліку та оподаткування.
Анотація: Вивчення навчальної дисципліни «Бухгалтерський облік» дасть можливість сформувати у студентів комплексний науковий підхід до аналізу господарських явищ та відображення їх в обліку. Метою викладання навчальної дисципліни «Бухгалтерський облік» є формування системи знань з теорії та практики ведення бухгалтерського обліку на підприємстві. Основними завданнями вивчення дисципліни «Бухгалтерський облік» є вивчення методів і раціональної організації та ведення бухгалтерського обліку на підприємствах на підставі використання прогресивних форм і національних стандартів; набуття навичок опрацювання і використання облікової інформації в управлінні.

Category: Марк
Рік останньої атестації: 2020

Спеціальність: 073 Менеджмент. ОС: Бакалавр. Семестр: 4. ЄКТС: 4.
Автор: Боярова Олена Анатоліївна - доцент кафедри обліку та оподаткування.

Category: Мен
Рік останньої атестації: 2020

Спеціальність: 073 Менеджмент. ОС: Бакалавр. Семестр: 5. ЄКТС: 5.
Викладачі: Литвиненко Володимир Сергійович - доцент кафедри обліку та оподаткування; Миськів Любов Петрівна - ст. викладач кафедри обліку та оподаткування.
Анотація: В курсі вивчається програмне забезпечення, яке використовується для обліку та управління підприємством. Розглядається порядок оформлення та опрацювання у прикладних програмних рішеннях замовлень клієнтів, контроль залишків товарів на складах, казначейство, аналіз стану розрахунків з партнерами, управління процесами закупівель тощо

Category: Мен

Спеціальність: 073 Менеджмент (Адміністративний менеджмент). ОС: Магістр. Семестр: 1. ЄКТС: 3.
Автор: Данілочкіна Оксана Валеріївна - доцент кафедри обліку та оподаткування.
Автор: Курс «Автоматизована система обліку» дає можливість студентам навчитися використовувати програмне забезпечення для ведення бухгалтерського обліку, реєструвати господарські операції в електронній системі, формувати бухгалтерські реєстри, фінансові та аналітичні звіти.

Category: АМ

Спеціальність: 073 Менеджмент (Адміністративний менеджмент). ОС: Магістр. Семестр: 2. ЄКТС: 3.
Автори: Ковтун Олена Анатоліївна - доцент кафедри адміністративного менеджменту та зовнішньоекономічної діяльності; Данілочкіна Оксана Валеріївна - доцент кафедри обліку та оподаткування.

Blank20`7res
Дисципліна відсутня в навчальному плані

Category: АМ

Спеціальність: 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність. ОС: Бакалавр. Семестр: 3. ЄКТС: 5.
Викладач: Мельянкова Л.В. – доцент кафедри обліку і оподаткування.
Анотація дисципліни: Курс «Бухгалтерський облік і оподаткування» є обов'язковим компонентом освітньої програми «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», і дисципліною, що містить основні відомості про загальну теорію бухгалтерського обліку і оподаткування, предмет і метод обліку, бухгалтерський баланс, рахунки бухгалтерського обліку і подвійний запис, оцінювання і калькулювання, документацію, інвентаризацію, техніку і форми бухгалтерського обліку. Також розкривається облік необоротних активів, запасів, грошових коштів, дебіторської заборгованості та фінансових інвестицій, облік власного капіталу, зобов’язань, облік праці, її оплати та соціального страхування персоналу, облік витрат діяльності підприємства, доходів і фінансових результатів, оподаткування і особливості складання фінансової звітності.
НН22

Category: ПТБД

Спеціальність: 071 Облік і оподаткування (Облік і аудит). ОС: Бакалавр. Семестр: 4. ECTS: 4.
Автор: Германчук Галина Олександрівна - ст. викладач кафедри обліку та оподаткування; Данілочкіна Оксана Валеріївна -доцент кафедри обліку та оподаткування.
Анотація: В курсі подано теоретичний матеріал та рекомендації для виконання лабораторних робіт всіх тем дисципліни, наведено зміст та завдання для самостійної роботи.

Category: ОіА
Рік останньої атестації: 2015

Спеціальність: 071 Облік і оподаткування (Облік і аудит). ОС: Бакалавр. Семестр: 4-5. ECTS: 5.
Автор: Ганяйло Оксана Миколаївна - доцент кафедри обліку та оподаткування, к.е.н..
Анотація: У курсі розкриваються питання теорії і практики аудиторської діяльності в Україні

Category: ОіА

Спеціальність: 071 Облік і оподаткування (Аналітичне і обліково-правове забезпечення бізнесу). ОС: Бакалавр. Семестр: 3.ECTS: 5.
Автор: Калюга Є.В., Гуренко Т.О.
Анотація: Дана дисципліна надасть студентам можливість оволодіти знаннями щодо предмету та методу бухгалтерського обліку, техніці складання бухгалтерського Балансу, методиці проведення інвентаризації, правильності складання первинних та зведених документів.

Category: ОіА

Спеціальність: 071 Облік і оподаткування (Облік і аудит). ОС: Бакалавр. Семестр: 3-4. ECTS: 5.
Автори: Калюга Євгенія Василівна - професор кафедри обліку та оподаткування; Гуренко Тамара Олексіївна - доцент кафедри обліку та оподаткування.
Анотація: Предмет і метод бухгалтерського обліку. Бухгалтерський баланс. Документація як елемент методу бухгалтерського обліку. Система рахунків. Методика обліку основних господарських процесів. План рахунків бухгалтерського обліку. Облікові регістри і форми бухгалтерського обліку. Фінансова звітність.

Category: ОіА
Рік останньої атестації: 2022

Спеціальність: 071 Облік і оподаткування (Облік і аудит). ОС: Бакалавр. Семестр: 7. ЄКТС: 4.
Автори:
Шевчук Катерина Віталіївна - доцент кафедри обліку та оподаткування;
Кузик Наталія Петрівна - доцент кафедри обліку та оподаткування.

Category: ОіА
Рік останньої атестації: 2020
Спеціальність: 071 Облік і оподаткування (Облік і аудит). ОС: Бакалавр. Семестр: 6. ЄКТС: 5.
Навчальна практика: 1 ЄКТС.
Автори: Литвиненко Володимир Сергійович кандидат економічних наук, доцент кафедри обліку та оподаткування та Данілочкіна Оксана Валеріївна - кандидат економічних наук, доцент кафедри обліку та оподаткування.
Анотація: Курс «Бухгалтерський облік у прикладних програмних рішеннях» є комплексною дисципліною, яка спрямована на вивчення основних методик обробки облікової інформації підприємств в умовах використання комп’ютерних технологій.
Category: ОіА
Рік останньої атестації: 2020

Спеціальність: 071 Облік і оподаткування (Облік і аудит). ОС: Бакалавр. Семестр: 9, 5. ECTS: 4.
Автори: Германчук Галина Олександрівна - ст. викладач кафедри обліку та оподаткування; Боярова Олена Анатоліївна - доцент кафедри обліку та оподаткування.
Анотація: В курсі подано теоретичний матеріал та представлено рекомендації для самостійного вивчення окремих тем дисципліни, наведено зміст самостійної роботи з переліком нормативно-правової бази та літературних джерел.

Category: ОіА
Рік останньої атестації: 2018

Спеціальність: 071 Облік і оподаткування. ОС: Бакалавр. Семестр: 8; 5 (Ск). ECTS: 4; 5 (Ск).
Автори: Германчук Галина Олександрівна - ст. викладач кафедри обліку та оподаткування; Боярова Олена Анатоліївна - доцент кафедри обліку та оподаткування.
Анотація: В курсі подано теоретичний матеріал та  рекомендації для виконання практичних  завдань тем дисципліни, наведено зміст та завдання для самостійної роботи.

Category: ОіА
Рік останньої атестації: 2018

Спеціальність: 071 Облік і оподаткування (Облік і аудит). ОС: Бакалавр. Семестр: 8; 4 (Ск). ЄКТС: 4; 5 (Ск).
Автор: Данілочкіна Оксана Валеріївна - канд. екон. наук, доцент кафедри обліку та оподаткування.
Анотація: В курсі подано теоретичний матеріал та рекомендації для виконання лабораторних робіт з тем дисципліни, наведено зміст та завдання для самостійної роботи.

Category: ОіА
Спеціальність: 071 Облік і оподаткування (Облік і аудит). ОС: Бакалавр. Семестр: 7. ЄКТС: 4.
Автори курсу: Литвиненко Володимир Сергійович - доцент кафедри обліку та оподаткування; Венгерук Наталія Петрівна - доцент кафедри обліку та оподаткування.
Анотація«Комп'ютерний аудит» є дисципліною, яка спрямована на вивчення методики проведення аудиту в умовах комп’ютерної обробки даних, нормативне забезпечення та вимоги до аудиту в умовах КОД, програмне забезпечення для аудитора. Метою курсу є формування та засвоєння знань про створення і використання комп’ютерних інформаційних систем в аудиті, вивчення методології проведення аудиторських процедур в аудиторських інформаційних системах, практика застосування технологій аудиторських інформаційних систем.
Category: ОіА
Рік останньої атестації: 2021

Спеціальність: 071 Облік і оподаткування (Облік і аудит). ОС: Бакалавр. Семестр: 8; 5 (Ск). ЄКТС: 4.
Автор: Дерев'янко Світлана Іванівна - доцент кафедри обліку та оподаткування.

Category: ОіА
Рік останньої атестації: 2020

Спеціальність: 071 Облік і оподаткування (Облік і аудит). ОС: Бакалавр. Семестр: 6. ЄКТС: 4.
Автор: Слєсар Тетяна Миколаївна - доцент кафедри обліку та оподаткування.
Анотація: Основи побудови бухгалтерського обліку в бюджетних установах. Облік доходів, видатків і розрахункових операцій. Облік необоротних та оборотних активів, власного капіталу.

Category: ОіА
Рік останньої атестації: 2017

Спеціальність: 071 Облік і оподаткування (Облік і аудит). ОС: Бакалавр. Семестр: 8. ECTS: 4.
Автор: Ганяйло Оксана Миколаївна - доцент кафедри обліку та оподаткування, к.е.н.
Анотація: У курсі розглядаються питання обліку і звітності в системі оподаткування.

Category: ОіА
Рік останньої атестації: 2020