Романо-германських мов

Courses tagged with "Романо-германських мов"

Спеціальність: 212 Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза. ОС: Магістр. Семестр: 1-2. ECTS: 5.

Автор: Сиротіна Олена Олексіївна - кандидат педагогічних наук, асистент кафедри романо-германських мов і перекладу.

Сиротін Олексій Сергійович - старший викладач кафедри романо-германських мов і перекладу.

П20

Category: ВГ 6

Спеціальність: 211 Ветеринарна медицина. ОС: Магістр. Семестр: 1-2. ESTC: 5.
Автори: Сиротіна Олена Олексіївна - кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри романо-германських мов і перекладу, 

Сиротін Олексій Сергійович - старший викладач кафедри романо-германських мов і перекладу.

Category: ВМ 6
Спеціальність: 211 Ветеринарна медицина. ОС: Магістр. Семестр: 1. ЄКТС: 5.
Автори: Рожков Юрій Григорович - асистент кафедри романо-германських мов і перекладу; Сиротіна Олена Олексіївна - кандидат педагогічних наук, доцент кафедри романо-германських мов і перекладу.
Category: ВМ 1,5

Спеціальність: 211 Ветеринарна медицина (Ветеринарна військова медицина). ОС: Магістр. Семестр: 5. ECTS: 4.
Автори: Сиротіна Олена Олексіївна - кандидат педагогічних наук, доцент кафедри романо-германських мов та перекладу; Category: ВВМ
Спеціальність: 055 Міжнародні відносини (іноземна мова – англійська). ОС: Бакалавр. Семестр: 7-8. ECTS: 8.
Викладач: Чайка Оксана Ігорівна, кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри романо-германських мов і перекладу.
Анотація: Метою викладання навчальної дисципліни “Практичний курс галузевого перекладу” є формування перекладацьких компетенцій у сфері відповідних фахових знань, з застосуванням отриманих та/або вдосконалених вмінь і навичок. Окремими фокусами є формування комунікативної, лінгвістичної, соціокультурної та професійної компетенції студентів шляхом їх залучення до виконання професійно-орієнтованих завдань, формування інтерактивних навичок і вмінь усного та писемного мовлення з послідовним удосконаленням кожного окремого виду мовленнєвої діяльності у процесі перекладу.
Category: МВ
Спеціальність: 291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії. Семестр: 5-6. ECTS: 7.
Викладач: Ножовнік Олег Миколайович.
Анотація: Курс має на меті забезпечити студента знаннями щодо основни теоретичних базових принців, способів та методів перекладу та можливі труднощі під час перекладу; вміннями перекладати усно та письмово тексти різних типів за допомогою (у разі необхідності) довідкової літератури (словники, підручники, енциклопедії, тощо). Окрім цього, курс сприяє розвитку у студента навичок саморозвитку, самоконтролю, презентації, й креативного вирішення лінгвістичних проблем.
Category: МВ

Спеціальність:035 «Філологія (германські мови і літератури (переклад включно)» «Англійська мова та друга іноземна мова», «Німецька мова та друга іноземна мова».

ОС: Бакалавр. Семестр:  5. ECTS: 4.

Лектор:  Личук Марія Іванівна, д-р філол. наук, професор кафедри романо-германських мов і перекладу.

Викладач: Ариніч Марія Олегівна, асистент кафедри романо-германських мов і перекладу. 

Анотація: Метою курсу є формування знань зі сфери теоретичної лінгвістики, розширення, поглиблення й узагальнення теоретичного і професійного рівня лінгвістичної підготовки студентів-філологів, формування навичок діалектичного підходу до вивчення наукових лінгвістичних явищ та здійснення комплексного лінгвістичного аналізу.Category: Філ

Спеціальність: 035.041 Філологія (германські мови та літератури (переклад включно),  перша - англійська
ОС: Бакалавр, Семестр: 7, Кредитів: 2
Лектор: Сидорук Галина Іванівна, канд. філол. наук, доцент кафедри романо-германських мов і перекладу
Викладач: Сидорук Галина Іванівна, канд. філол. наук, доцент кафедри романо-германських мов і перекладу
Анотація: Метою курсу є засвоєння теорії та напрацювання навичок синхронного перекладу, а саме, ознайомлення студентів із загальними вимогами до СП та обладнанням, етапи підготовки до нього, переклад різножанрових текстів.

Category: ФілА

Спеціальність: 035.041 Філологія (германські мови та літератури (переклад включно)) (перша - англійська).

 ОС: Бакалавр. Семестр: 6. ЄКТС: 1.

Викладач: Рубінська Броніслава Іллівна - доцент кафедри романо-германських мов і перекладу.

Anotation: to teach students the main notions in theoretical phonetics, different approaches to the solution of the problem and independence of linguistic thinking. To deepen students’knowledge about the phonological system of the language and system-functional peculiarities of English speech as well as improve their skills  to present tasks of discipline, theoretical and practical significance  of scientific research in this field, which is based on recent research in communicative Phonetics.   


Category: ФілА

Спеціальність: 035 Філологія. ОС: БакалаврСеместр: 5. ЕКТС: 4.
Викладач: Чайка Оксана Ігорівна - канд. філол. наук, доцент кафедри романо-германських мов і перекладу.
Анотація: Метою курсу є ознайомлення студентів з історією виникнення та розвитку англійської мови, її зв’язком з історією народу, соціальними та політичними змінами в країні та розвитком культури. При цьому  англійська мова розглядається як одна з мов германського ареалу. Завданням курсу є розкриття закономірностей розвитку англійської мови, її словникового складу, граматичної будови та фонетичної системи в нерозривному зв’язку з історією народу.

П20Category: ФілА

Спеціальність:

Автори: Бобер Наталія Миколаївна, доцент кафедри романо германських мов і перекладу.

Category: ФілА
Спеціальність: 035 Філологія (Переклад). ОС: Бакалавр. Семестри: 2-3. ECTS: 4.
Викладач: Сидорук Галина Іванівна, канд. філол. наук, доцент, доцент кафедри романо-германських мов і перекладу.
Анотація: Основними завданнями вивчення дисципліни «Вступ до перекладознавства» є ознайомлення студентів з історією розвитку і становлення перекладу як науки, специфікою професії перекладача і її відмінністю від інших видів професійної діяльності, шляхами досягнення професіоналізму, одиницями перекладу та лінгвістичними трансформаціями, культурою мови і способами самостійної підготовки до подальшої ефективної професійної діяльності.
НП21
Category: ФілА

Спеціальність: 035 Філологія. ОС: Бакалавр. Семестр: 4. ЄКТС: 4.
Викладачі: Личук Марія Іванівна – професор кафедри романо-германських мов і перекладу, Тепла Оксана Миколаївна - доцент кафедри романо-германських мов і перекладу.
Анотація: Дисципліна «Вступ до мовознавства» допомагає студентам опанувати основні поняття і методи науки про мову, отримати уявлення про мовознавство як систему наукового знання про мову в складі філології та передбачає розгляд методології мовознавства як гуманітарної науки, основних напрямів і перспектив фундаментальних і прикладних досліджень мови.Category: ФілА

Спеціальність: 035.041 «Філологія» (германські мови та літератури (переклад включно) англійська мова та друга іноземна мова» 

ОС: БакалаврСеместр: 5-6. ЄКТС:7

Викладач: Гольцова Маріанна Геннадіївна -  доцент кафедри романо-германських мов і перекладу

Нікольська Ніна Вікторівна - доцент кафедри романо-германських мов і перекладу

Анотація: практичний курс основної іноземної мови (англійська мова) є одним з основних дисциплін, що зумовлено професійною значущістю знань, вмінь та навичок з практичного курсу як фахового предмету. Мета навчальної дисципліни – формування комунікативної, лінгвістичної, соціокультурної та професійної компетенції студентів, що відповідає рівню В2, шляхом залучення студентів до виконання професійно орієнтованих завдань, формування інтерактивних вмінь і навичок усного та писемного мовлення з послідовним удосконаленням кожного окремого виду мовленнєвої діяльності. Category: ФілА

Спеціальність: 035.041 «Філологія» (германські мови та літератури (переклад включно) англійська мова та друга іноземна мова» 

ОС: Бакалавр. Семестр: 1-2 . ЄКТС:5

Викладач: Гольцова Маріанна Геннадіївна -  доцент кафедри романо-германських мов і перекладу

Анотація.  Курс практичної граматики основної іноземної мови (англійська мова) є одним з основних дисциплін, що зумовлено професійною значущістю знань, вмінь та навичок з практичної граматики як фахового предмету. Навчання практичної граматики іноземної мови носить професійно орієнтований характер, тому мета його і зміст визначаються в першу чергу комунікативними, пізнавальними та професійними потребами майбутнього філолога та перекладача іноземної мови. Оволодіння граматичною компетенцією здійснюється у відповідності до основних положень теорії мовленнєвої діяльності та комунікації.

Category: ФілА
Спеціальність: 035 Філологія. ОС: Бакалавр. Семестр: 7-8. ЕКТС: 8.
Автор: Рубінська Броніслава Іллівна - доцент кафедри романо-германських мов та перекладу.
Анотація: Курс "Практичний курс основної іноземної мови (англ.)" тісно пов'язаний з курсом "Практика усного та писемного перекладу основної іноземної мови (англ.). Метою викладання навчальної дисципліни “Практичний курс основної іноземної мови (англійської)” є формування комунікативної, лінгвістичної, соціокультурної та професійної компетенції студентів шляхом їх залучення до виконання професійно орієнтованих завдань, формування інтерактивних навичок і вмінь усного та писемного мовлення з послідовним удосконаленням кожного окремого виду мовленнєвої діяльності.
Category: ФілА
Спеціальність: 035 Філологія. Германські мови та літератури (переклад включно) (перша – англійська). ОС: Бакалавр. Семестр: 1-2. ECTS: 16.
Викладач: Бобер Наталія Миколаївна, кандидат філологічних наук,  доцент кафедри романо-германських мов і перекладу.
Молоткіна Юлія Олександрівна, доктор філософії, старший викладач кафедри романо - германських мов і перекладу.
Анотація: Мета дисципліни: формування комунікативної, лінгвістичної, соціокультурної та професійної компетенції студентів шляхом їх залучення до виконання професійно орієнтованих завдань, формування інтерактивних навичок і вмінь усного та писемного мовлення з послідовним удосконаленням кожного окремого виду мовленнєвої діяльності. Завдання дисципліни полягає удосконалення вмінь студентів сприймати іноземну мову на слух, читати та спілкуватися за змістом прочитаних текстів різної тематики, висловлювати власні думки у монологічному, діалогічному усному та писемному мовленні, а також розвиток їх мовної здогадки, вміння самоконтролю.

Category: ФілА

Спеціальність: 035 Філологія (германські мови і літератури (переклад включно) (Англійська мова та друга іноземна мова). ОС: Бакалавр. Семестр: 1. ECTS: 5.
Викладач: Бобер Наталія Миколаївна - канд. філол. наук, доцент кафедри романо-германських мов та перекладу.
Анотація: Метою практичного курсу основної іноземної мови (англійської) є формування комунікативної, лінгвістичної, соціокультурної та професійної компетенції студентів шляхом їх залучення до виконання професійно-орієнтованих завдань, формування комунікативних умінь усного й писемного мовлення, а також рецептивних навичок з послідовним удосконаленням кожної.


Category: ФілА

Спеціальність: 035 «Філологія»

ОС Бакалавр. Семестр: 7ЕКТС: 4

Викладач: Красовська Інна Валеріївна - канд. філол. наук, доцент кафедри романо-германських мов і перекладу

Анотація. Метою курсу є вироблення у студентів чіткої уяви про розвиток стилістики як самостійної лінгвістичної науки, відношення стилістики до інших наук, опис стилістичних засобів на всіх рівнях мови: фонетичному, морфологічному, лексичному, синтаксичному та семантичному. Вивчення цього курсу допоможе студентам сформувати та вдосконалити вміння робити стилістичний аналіз тексту використовуючи основні поняття і терміни стилістики; розуміти способи відтворення філософських категорій у стилістичних засобах мови.Category: ФілА

Спеціальність: 035 Філологія. Германські мови та літератури (переклад включно) (перша – англійська)

ОС: Бакалавр. Семестр:  7-8. ECTS: 9.

Викладач: Молоткіна Юлія Олександрівна, доктор філософії, старший викладач кафедри романо-германських мов і перекладу.

Анотація: Метою викладання навчальної дисципліни “Практичний курс основної іноземної мови (англійської)” є формування комунікативної, лінгвістичної, соціокультурної та професійної компетенції студентів шляхом їх залучення до виконання професійно орієнтованих завдань, формування інтерактивних навичок і вмінь усного та писемного мовлення з послідовним удосконаленням кожного окремого виду мовленнєвої діяльності.


Category: ФілА