Романо-германських мов

Courses tagged with "Романо-германських мов"

Спеціальність: 212 Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза. ОС: Магістр. Семестр: 1-2. ECTS: 5.
Автор: Сиротіна Олена Олексіївна - кандидат педагогічних наук, асистент кафедри романо-германських мов і перекладу.

Blank20

Category: ВГ 6

Спеціальність: 211 Ветеринарна медицина. ОС: Магістр. Семестр: 1-2. ESTC: 5.
Автор: Сиротіна Олена Олексіївна - кандидат педагогічних наук, асистент кафедри романо-германських мов і перекладу.

blank20`5res

Category: ВГ 6

Спеціальність: 211 Ветеринарна медицина. ОС: Магістр. Семестр: 1. ЄКТС: 5.
Автор: Рожков Юрій Григорович - асистент кафедри романо-германських мов і перекладу.


Category: ВМ 1,5

Спеціальність: 055 Міжнародні відносини (іноземна мова – англійська)

ОС: Бакалавр. Семестр:  7-8. ECTS: 8.

Викладач: Чайка Оксана Ігорівна, кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри романо-германських мов і перекладу.

 Анотація: Метою викладання навчальної дисципліни “Практичний курс  галузевого перекладу” є формування перекладацьких компетенцій у сфері відповідних фахових знань, з застосуванням отриманих та/або вдосконалених вмінь і навичок. Окремими фокусами є формування комунікативної, лінгвістичної, соціокультурної та професійної компетенції студентів шляхом їх залучення до виконання професійно-орієнтованих завдань, формування інтерактивних навичок і вмінь усного та писемного мовлення з послідовним удосконаленням кожного окремого виду мовленнєвої діяльності у процесі перекладу. Category: МВ
Спеціальність: 291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії. Семестр: 5-6. ECTS: 7.
Викладач: Ножовнік Олег Миколайович.
Анотація: Курс має на меті забезпечити студента знаннями щодо основни теоретичних базових принців, способів та методів перекладу та можливі труднощі під час перекладу; вміннями перекладати усно та письмово тексти різних типів за допомогою (у разі необхідності) довідкової літератури (словники, підручники, енциклопедії, тощо). Окрім цього, курс сприяє розвитку у студента навичок саморозвитку, самоконтролю, презентації, й креативного вирішення лінгвістичних проблем.
Category: МВ

Спеціальність: 035 Філологія. ОС: Бакалавр. Семестр: 5-6. ЕСТS: 3,5.
Автор: Козуб Любов Степанівна - доцент кафедри романо-германських мов і перекладу.
Анотація: Дисципліна є однією з фундаментальних профільних дисциплін у підготовці фахівців з письмового та усного перекладу і має на меті підготовку кваліфікованих фахівців, зокрема перекладачів, які зможуть працювати в аграрному секторі.

Category: СР
Рік останньої атестації: 2019

Спеціальність:035 «Філологія (германські мови і літератури (переклад включно)» «Англійська мова та друга іноземна мова», «Німецька мова та друга іноземна мова».

ОС: Бакалавр. Семестр:  5. ECTS: 4.

Лектор:  Личук Марія Іванівна, д-р філол. наук, професор кафедри романо-германських мов і перекладу.

Викладач: Ариніч Марія Олегівна, асистент кафедри романо-германських мов і перекладу. 

Анотація: Метою курсу є формування знань зі сфери теоретичної лінгвістики, розширення, поглиблення й узагальнення теоретичного і професійного рівня лінгвістичної підготовки студентів-філологів, формування навичок діалектичного підходу до вивчення наукових лінгвістичних явищ та здійснення комплексного лінгвістичного аналізу.Category: Філ

Спеціальність: 035 «Філологія»

ОС: БакалаврСеместр: 5.  ЕКТС: 4

Викладач: Красовська Інна Валеріївна - канд. філол. наук, доцент кафедри романо-германських мов і перекладу 

Анотація. Метою курсу є ознайомлення студентів з історією виникнення та розвитку англійської мови, її зв’язком з історією народу, соціальними та політичними змінами в країні та розвитком культури. При цьому  англійська мова розглядається як одна з мов германського ареалу. Завданням курсу є розкриття закономірностей розвитку англійської мови, її словникового складу, граматичної будови та фонетичної системи в нерозривному зв’язку з історією народу.Category: Філ

Спеціальність: 035.041 «Філологія» (германські мови та літератури (переклад включно) англійська мова та друга іноземна мова» 

ОС: Бакалавр. Семестр: 1-2 . ЄКТС:5

Викладач: Гольцова Маріанна Геннадіївна -  доцент кафедри романо-германських мов і перекладу

Анотація.  Курс практичної граматики основної іноземної мови (англійська мова) є одним з основних дисциплін, що зумовлено професійною значущістю знань, вмінь та навичок з практичної граматики як фахового предмету. Навчання практичної граматики іноземної мови носить професійно орієнтований характер, тому мета його і зміст визначаються в першу чергу комунікативними, пізнавальними та професійними потребами майбутнього філолога та перекладача іноземної мови. Оволодіння граматичною компетенцією здійснюється у відповідності до основних положень теорії мовленнєвої діяльності та комунікації.

Category: ФілА

Спеціальність: 035 Філологія. ОС: Бакалавр. Семестр: 7,8. ЕКТС 8.

Автор: Рубінська Броніслава Іллівна - доцент кафедри романо-германських мов та перекладу.
Анотація: Курс "Практичний курс основної іноземної мови(англ.)"  тісно пов'язаний з курсом "Практика усного та писемного перекладу основної іноземної мови(англ.). Метою викладання навчальної дисципліни “Практичний курс основної іноземної мови (англійської)” є формування комунікативної, лінгвістичної, соціокультурної та професійної компетенції студентів шляхом їх залучення до виконання професійно орієнтованих завдань, формування інтерактивних навичок і вмінь усного та писемного мовлення з послідовним удосконаленням кожного окремого виду мовленнєвої діяльності.Category: ФілА

Спеціальність: 035 Філологія. Германські мови та літератури (переклад включно) (перша – англійська)
ОС: Бакалавр. Семестр:  1-2. ECTS: 16.
Викладач: Сергієнко Інна Володимирівна, асистент кафедри романо-германських мов і перекладу.
Анотація: Мета дисципліни: формування комунікативної, лінгвістичної, соціокультурної та професійної   компетенції   студентів   шляхом   їх   залучення   до   виконання професійно орієнтованих завдань, формування інтерактивних навичок і вмінь усного   та   писемного   мовлення   з   послідовним   удосконаленням   кожного окремого виду мовленнєвої діяльності.

Завдання дисципліни полягає в  удосконалення вмінь студентів сприймати іноземну мову на слух,   читати   та   спілкуватися   за   змістом   прочитаних   текстів   різної тематики,   висловлювати   власні   думки   у   монологічному,   діалогічному усному та писемному мовленні, а також   розвиток їх мовної здогадки, вміння самоконтролю. 


Category: ФілА

Спеціальність: 035 «Філологія (германські мови і літератури (переклад включно)» «Англійська мова та друга іноземна мова».

ОС: Бакалавр. Семестр: 1. ECTS: 5.

Викладач: Ариніч Марія Олегівна, асистент кафедри романо-германських мов і перекладу.

Анотація: Метою практичного курсу основної іноземної мови (англійської) є формування комунікативної, лінгвістичної, соціокультурної та професійної компетенції студентів шляхом їх залучення до виконання професійно-орієнтованих завдань, формування комунікативних умінь усного й писемного мовлення, а також рецептивних навичок з послідовним удосконаленням кожної.

Category: ФілА

Спеціальність: 035 «Філологія»

ОС Бакалавр. Семестр: 7ЕКТС: 4

Викладач: Красовська Інна Валеріївна - канд. філол. наук, доцент кафедри романо-германських мов і перекладу

Анотація. Метою курсу є вироблення у студентів чіткої уяви про розвиток стилістики як самостійної лінгвістичної науки, відношення стилістики до інших наук, опис стилістичних засобів на всіх рівнях мови: фонетичному, морфологічному, лексичному, синтаксичному та семантичному. Вивчення цього курсу допоможе студентам сформувати та вдосконалити вміння робити стилістичний аналіз тексту використовуючи основні поняття і терміни стилістики; розуміти способи відтворення філософських категорій у стилістичних засобах мови.Category: ФілА

Спеціальність: 035 Філологія. Германські мови та літератури (переклад включно) (перша – англійська)

ОС: Бакалавр. Семестр:  7-8. ECTS: 7,5.

Викладач: Поліщук Олександр Сергійович, доцент кафедри романо-германських мов і перекладу.

Анотація: Метою викладання навчальної дисципліни “Практичний курс основної іноземної мови (англійської)” є формування комунікативної, лінгвістичної, соціокультурної та професійної компетенції студентів шляхом їх залучення до виконання професійно орієнтованих завдань, формування інтерактивних навичок і вмінь усного та писемного мовлення з послідовним удосконаленням кожного окремого виду мовленнєвої діяльності.


Category: ФілА

Спеціальність: 035.43 Філологія. Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська. ОС: Бакалавр. Семестр: 7. ЄКТС: 4.
Автор: Рубінська Броніслава Іллівна - доцент кафедри романо-германських мов і перекладу.

Category: ФілА

Спеціальність: 035 Філологія. Германські мови та літератури (переклад включно) (Англійська мова та друга іноземна). ОС: Бакалавр. Семестр: 5. ЄКТС: 4.
Розробник: Сніцар Валентина Павлівна, кандидат філологічних наук, доцент.
Викладач: Красовська Інна Валеріївна, кандидат філологічних наук, доцент кафедри романо-германських мов та перекладу.

Category: ФілА

Спеціальність: 035 Філологія (035.041 Філологія (германські мови і літератури (переклад включно)). ОС: Бакалавр. Семестр: 4. ЄКТС: 4.

Викладач: Поліщук Олександр Сергійович, доцент кафедри романо-германських мов і перекладу.

Анотація: Метою навчальної дисципліни «Лінгвокраїнознавство» є формування соціокультурної компетенції, яка включає сукупність знань про англомовні країни, національно-культурні особливості соціальної і мовленнєвої поведінки носіїв мови і здатність використовувати ці знання у процесі спілкування.


NN16~mod1

Category: ФілА

Спеціальність: 035.041 Філологія (германські мови та літератури (переклад включно), перша англійська). ОС: Бакалавр. Семестр: 8. ECTS: 4.
Викладач: Рубінська Броніслава Іллівна - доцент кафедри романо-германських мов і перекладу.

blank16'5res

Category: ФілА

Спеціальність: 035.041 Філологія (германські мови та літератури (переклад включно), перша англійська). ОС: Бакалавр. Семестр: 6. ECTS: 4.
Автор: Малихін Олександр Володимирович, д-р філол. наук, професор.
Викладач: Рубінська Броніслава Іллівна, канд. філол. наук, доцент кафедри романо-германських мов і перекладу.
Анотація: Метою викладання курсу є розкриття сучасних наукових концепцій, понять, методів вивчення граматичної будови англійської мови у співставленні з рідною мовою та з іншими іноземними мовами для більш глибокого осмислення універсального та специфічного у англійськомовній картині світу для сприяння грамотному розмовному мовленню та здійсненню якісних перекладів з української мови на англійську і навпаки з урахуванням особливостей структури та будови обох мов.

Category: ФілА
Рік останньої атестації: 2018

Спеціальність: 35.041 Філологія (германські мови та літератури (переклад включно), перша англійська). ОС: Бакалавр. Семестр: 6. ЄКТС: 4.
Автор: Сніцар Валентина Павлівна - доцент кафедри романо-германських мов та перекладу.

NN'mod1

Category: ФілА