Фізичного виховання

Courses tagged with "Фізичного виховання"

Путров Сергій Юрійович, доктор філософських наук, професор.
Прима Анастасія Василівна, кандидат педагогічних наук, ст. викладач.


Спеціальність: 201 Агрономія, 203 Садівництво та виноградництво. ОС: Бакалавр.
Автор: Бринзак Сава Савович, кандидат наук з фізичного виховання, доцент кафедри фізичного виховання.

Спеціальність: 211 Ветеринарна медицина. ОС: Магістр. Семестр: 1-4. ECTS: 4.
Автор: Костенко Микола Петрович, завідувач кафедри фізичного виховання.
Анотація: Дисципліна спрямована на формування у студента практичних знань, умінь, навичок у галузі фізичної культури і спорту, виховання потреби до фізичного самовдосконалення та здорового способу життя, розвитку психофізичних якостей, які відповідають специфічним вимогам в обраній професійній діяльності, засвоєння уміння самостійно використовувати здобуті знання, навички з фізичної культури та спорту для профілактики захворювань, збереження та зміцнення здоров'я.
П21

Спеціальності:

Міжнародні відносини - Отрошко Олена Володимирівна, викладач

231 Соціальна робота - Отрошко Олена Володимирівна, викладач

Психологія - Отрошко Олена Володимирівна, викладач

Філологія - Отрошко Олена Володимирівна, викладач

Професійна освіта - Отрошко Олена Володимирівна, викладач

Спеціальність: 017 Фізична культура і спорт. ОС: Бакалавр. Семестр: 4. ЄКТС:4.

Викладач: Бринзак Сава Савович – кандидат наук з фізичного виховання і спорту, доцент кафедри фізичного виховання (лекції, практичні)

Анотація: Поняття про руховi дiї людини. Будова та функцiї рухового апарату, бiомеханiчнi характеристики рухiв. Методи аналiзу бiомеханiчних характеристик. Закономiрностi управлiння руховими дiями. Види рухових дiй та особливостi моторики. Основи теорiї побудови фiзичних вправ, закономiрностi моделювання та основи дидактики рухових дiй.


Category: ФіС

Спеціальність: 017 Фізична культура і спорт. ОС: Бакалавр. Семестр: 4. ЄКТС:4.

Викладач:

Краснов Валерій Павлович – кандидат педагогічних наук, професор, професор кафедри фізичного виховання (лекції)

Хижняк Анна Анатоліївна – кандидат психологічнихх наук, ст. викладач кафедри фізичного виховання (практичні)

Анотація: Метою курсу є освоєння основних напрямків та проблематики НДРС. Характеристика планування, організації, методів дослідження та оформлення студентських наукових робіт.


Category: ФіС

Спеціальність: 017 Фізична культура і спорт. ОС: Бакалавр. Семестр: 4. ЄКТС:4.

Викладач: Хижняк Анна Анатоліївна – кандидат психологічних наук, ст. викладач кафедри фізичного виховання (лекції, практичні)

Анотація: Метою викладання навчальної дисципліни є формування у студентів системи знань, навиків і умінь у галузі спортивних вимірювань, що є необхідним елементом професійного становлення фахівця. Основними завданнями вивчення дисципліни є: - навчання студентів метрологічних основ сучасної теорії і практики комплексного контролю в спорті і фізичному вихованні; - навчання методам і оволодіння навиками самостійної роботи з вимірювальними приладами; - наближення змісту навчання в університеті до запитів майбутньої практичної діяльності студентів.


Category: ФіС

Спеціальність: 017 Фізична культура і спорт. ОС: Бакалавр. Семестр: 4. ЄКТС:4.

Викладачі: Краснов Валерій Павлович – кандидат педагогічних наук, професор, професор кафедри фізичного виховання (лекції)

Отрошко Олена Володимирівна – ст. викладач кафедри фізичного виховання (практичні)

Анотація: Як навчальна дисципліна, теорія і методика фізичного виховання є основним загальнотеоретичним профілюючим предметом професійної освіти фахівців з фізичного виховання і спорту. Цей предмет має першочергове значення у формуванні професійного кредо майбутнього фахівця, його професійних поглядів і переконань. Введення цієї навчальної дисципліни зумовлено необхідністю цілісного осмислення різноманітних науково-практичних знань про фізичне виховання як багатогранне суспільне явище, що чимдалі поширюється в таких сферах життєдіяльності людини, як освіта, відпочинок, реабілітація, туризм, спорт тощо. 

Мета дисципліни — забезпечити глибоку теоретичну і практичну підготовку студентів, формуючи в них систему професійних знань і умінь; сприяти розвитку творчого педагогічного мислення, вміння знаходити нові шляхи і форми роботи з фізичного виховання, а також розширенню і поглибленню їхніх інтелектуальних, рухових умінь і навичок.Category: ФіС

Спеціальність: 017 Фізична культура і спорт. ОС: Бакалавр. Семестр: 4. ЄКТС:4.

Викладачі: Путров Сергій Юрійович – доктор філософських наук, професор, професор кафедри фізичного виховання (лекції)

Мирошніченко Віталій Олександрович – кандидат педагогічних наук, викладач кафедри фізичного виховання (практичні)

Анотація: Мета навчальної дисципліни - ознайомлення студентів з проблемами, перспективами, особливостями організації і розвитку адаптивного спорту в світі і в Україні, а також: із загальною характеристикою адаптивного спорту,  формуванням та діяльністю організаційних структур Інвалідного спорту, термінологічною базою паралімпійського спорту,  структурою міжнародного паралімпійського комітету та його основними завданнями, історією виникнення Паралімпійських ігор, класифікацією спортсменів у паралімпійському спорті а також  Дефлімпійському спорті і Спеціальних Олімпіадах.

Category: ФіС

 Спеціальність: Фізична культура і спорт

ОС: Бакалавр. Семестр 2. ЄКТС

Викладач: Костенко Микола Петрович, завідувач кафедри фізичного виховання 

Category: ФіС

Спеціальність: 017 Фізична культура і спорт.
ОС. Бакалавр. Семестр: 3. ECTS: 4.
Автор: Дубовік Ріма Гасимовна - старший викладач кафедри фізичного виховання

Category: ФіС

Спеціальність: 017 Фізична культура і спорт. ОС: Бакалавр. Семестр: 2. ЄКТС:4.

Викладач:Путров Сергій Юрійович – доктор філософських наук, професор, професор кафедри фізичного виховання (лекції, практичні)

Анотація: Оволодіння основними методами діагностики рівня здоров’я і принципами підтримки здорового способу життя; оволодіння навичками, щодо формування мотивації здорового способу життя; навичками подолання стресових ситуацій, негативного впливу гіподинамії, нераціонального харчування, шкідливих звичок; використовувати набуті знання з загальної теорії здоров’я та здорового способу життя та використовувати в подальшій професійній діяльності. Здатність адаптувати свою поточну практичну діяльність до змінних умов. Здатність шукати шляхи постійного покращення якості реабілітаційних послуг.

Category: ФіС

Спеціальність: 017 Фізична культура і спорт. ОС: Бакалавр. Семестр: 1. ЕКТС: 4.
Автор: Отрошко Олена Володимирівна, старший викладач кафедри фізичного виховання.

Category: ФіС

Спеціальність: 017 Фізична культура і спорт. 

ОС: Бакалавр. Семестр: 2. ЄКТС: 4.

Автор: Трокоз Віктор Олександрович, професор кафедри біохімії і фізіології тварин ім. акад. М. Ф. Гулого

Анотація: Фізіологія людини та м’язової діяльності і спорту» – фундаментальна біологічна наука, яка вивчає процеси життєдіяльності цілісного організму людини й окремих його частин: клітин, субклітинних структур, тканин, органів, функціональних систем, їх взаємозв’язок і взаємодію організму як єдиного цілого із зовнішнім середовищем. Фізіологія розкриває механізми здійснення функцій організму людини, їхню регуляцію та зв'язок між собою, пристосування до зовнішнього середовища, зокрема за м’язової діяльності та занять спортивними вправами. Електронний навчальний курс «Фізіологія людини та м’язової діяльності і спорту» містить 3 змістових модулі, які включають питання загальної фізіології й окремих функціональних систем організму, зокрема за м’язової діяльності та занять спортом. Кожен модуль закінчується тестом з вивчених питань, а курс – іспитом.Category: ФіС

Спеціальність: 017 Фізична культура і спорт. ОС: Бакалавр. Семестр: 2, 3. ЄКТС: 6.

Викладачі:

Гордєєва Світлана Валентинівна – старший викладач кафедри фізичного виховання (лекції).

Крупко Наталя Володимирівна – старший викладач кафедри фізичного виховання (лабораторні)

Анотація: Метою викладання навчальної дисципліни «Теорія і методика викладання гімнастики» є формування системи знань з історії, теорії і методики викладання гімнастики; опанування технікою основних гімнастичних вправ; набуття студентами необхідних знань, умінь та навичок для підготовки їх до професійної діяльності й організаційної роботи в загальноосвітній школі та шкільних й позашкільних дитячо-юнацьких закладах зі спортивним напрямом.Category: ФіС

Спеціальність: 017 Фізична культура і спорт. ОС: Бакалавр. Семестр: 2. ЄКТС:4.

Викладач: Путров Сергій Юрійович - доктор філософських наук, професор кафедри фізичного виховання (лекції)

Викладач: Мирошніченко Віталій Олександрович – кандидат педагогічних наук, викладач кафедри фізичного виховання (практичні)

Анотація: Історія фізичної культури є однією із профілюючих дисциплін і являє собою специфічну галузь історичних і педагогічних знань. Вона є важливим розділом науки про фізичну культуру. Предметом її вивчення є загальні закономірності виникнення, становлення і розвитку фізичної культури і спорту на різних етапах буття суспільства. У зміст предмету історія фізичної культури і спорту входить вивчення засобів, форм і методів, ідей, теорій і систем фізичної культури. Фізична культура розглядається як органічна частина всієї людської культури, виховання і навчання людей підготовки їх до трудової і військової діяльності. Історія простежує еволюцію фізичної культури і спорту з найдавніших часів до наших днів.Category: ФіС

Спеціальність: 017 Фізична культура і спорт. 

ОС: Бакалавр. Семестр: 1. ЄКТС:4.

Викладачі: 

Путров Сергій Юрійович – доктор філософських наук, професор, професор кафедри фізичного виховання (лекції)

Прима Анастасія Василівна – кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри фізичного виховання (практичні)

orig_421395.jpg
Category: ФіС

Спеціальності: 101 Екологія; 162 Біотехнологія та біоінженерія; 202 Захист і карантин рослин. ОС: Бакалавр.  Семестр: 1-4. ECTS: 4.
Автор: Хотенцева Олена Вікторівна - старший викладач кафедри фізичного виховання.
Анотація: Дисципліна спрямована на формування у студента практичних знань, умінь, навичок у галузі фізичної культури і спорту, виховання потреби до фізичного самовдосконалення та здорового способу життя, розвитку психофізичних якостей, які відповідають специфічним вимогам в обраній професійній діяльності, засвоєння уміння самостійно використовувати здобуті знання, навички з фізичної культури та спорту для профілактики захворювань, збереження та зміцнення здоров'я.

Category: Еко

Спеціальність: 192 Будівництво та цивільна інженерія, 133 Галузеве машинобудування. ОС: Бакалавр. Семестр: 1-4. ЄКТС: 8.
Автор: Дубовік Ріма Гасимовна - старший викладач кафедри фізичного виховання.