Фізичного виховання

Courses tagged with "Фізичного виховання"

Путров Сергій Юрійович, доктор філософських наук, професор.
Прима Анастасія Василівна, кандидат педагогічних наук, ст. викладач.


Спеціальність: 201 Агрономія; 203 Садівництво та виноградарство. ОС: Бакалавр. Семестр: 1-4. ЄКТС: 4.
Викладач: Бринзак Сава Савович, кандидат наук з фізичного виховання, доцент кафедри фізичного виховання.
Анотація: Мета викладання дисципліни полягає у формуванні фізичної культури молодого фахівця і здатності реалізувати її в соціально- професійній підготовці та в сім'ї. Завданням вивчення дисципліни є зміцнення здоров'я студентів та розвиток фізичних здібностей, які відповідають професійній діяльності майбутнього фахівця.

Спеціальність: 211 Ветеринарна медицина. ОС: Магістр. Семестр: 1-4. ECTS: 4.
Автор: Костенко Микола Петрович, завідувач кафедри фізичного виховання.
Анотація: Дисципліна спрямована на формування у студента практичних знань, умінь, навичок у галузі фізичної культури і спорту, виховання потреби до фізичного самовдосконалення та здорового способу життя, розвитку психофізичних якостей, які відповідають специфічним вимогам в обраній професійній діяльності, засвоєння уміння самостійно використовувати здобуті знання, навички з фізичної культури та спорту для профілактики захворювань, збереження та зміцнення здоров'я.

Спеціальності: 015 Професійна освіта; 035 Філологія; 053 Психологія; 231 Соціальна робота; 291 Міжнародні відносини.
Викладач: Отрошко Олена Володимирівна, ст. викладач кафедри фізичного виховання.
Спеціальність: 017 Фізична культура і спорт. ОС: Бакалавр. Семестр: 4. ЄКТС: 4.
Викладачі: Путров Сергій Юрійович – доктор філософських наук, професор, професор кафедри фізичного виховання (лекції); Мирошніченко Віталій Олександрович – кандидат педагогічних наук, викладач кафедри фізичного виховання (практичні).
Анотація: Мета навчальної дисципліни - ознайомлення студентів з проблемами, перспективами, особливостями організації і розвитку адаптивного спорту в світі і в Україні, а також: із загальною характеристикою адаптивного спорту, формуванням та діяльністю організаційних структур Інвалідного спорту, термінологічною базою паралімпійського спорту, структурою міжнародного паралімпійського комітету та його основними завданнями, історією виникнення Паралімпійських ігор, класифікацією спортсменів у паралімпійському спорті а також Дефлімпійському спорті і Спеціальних Олімпіадах.
Category: ФКС
Спеціальність: 017 Фізична культура і спорт. ОС: Бакалавр. Семестр: 4. ЄКТС: 4.
Викладач: Бринзак Сава Савович – кандидат наук з фізичного виховання і спорту, доцент кафедри фізичного виховання (лекції, практичні).
Анотація: Поняття про руховi дiї людини. Будова та функцiї рухового апарату, бiомеханiчнi характеристики рухiв. Методи аналiзу бiомеханiчних характеристик. Закономiрностi управлiння руховими дiями. Види рухових дiй та особливостi моторики. Основи теорiї побудови фiзичних вправ, закономiрностi моделювання та основи дидактики рухових дiй.
Category: ФКС
Спеціальність: 017 Фізична культура і спорт. ОС: Бакалавр. Семестр: 1. ЄКТС: 4.
Викладачі: Путров Сергій Юрійович – доктор філософських наук, професор, професор кафедри фізичного виховання (лекції); Прима Анастасія Василівна – кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри фізичного виховання (практичні).
orig_421395.jpg
Category: ФКС
Спеціальність: 017 Фізична культура і спорт. ОС: Бакалавр. Семестр: 6. ЄКТС: 4.
Викладач: Костенко Микола Петрович – кандидат педагогічних наук, завідувач кафедри фізичного виховання (лекції, практичні).
Анотація: Вивчення курсу “Економіка спорту” полягає в здобутті загальних та спеціальних економічних знань, навчитися компетентно приймати рішення, обговорювати і оцінювати отримані результати, а також сформувати економічну культуру тренера-викладача, щоб швидше адаптуватися в умовах ринкової економіки. Завдання курсу: розвиток мислення, що сприятиме свідомому розв’язанню проблем економічного характеру, які можуть виникнути в майбутній професії; формування знань про типові економічні явища, матеріально-технічну базу галузі, її фінансування та організацію діяльності; ознайомлення з нормативними фінансовими документами підприємства галузі “Фізична культура і спорт”; вивчення ринку галузі “Фізична культура і спорт”, об’єктів і суб’єктів ринкових відносин.
Category: ФКС
Спеціальність: 017 Фізична культура і спорт. ОС: Бакалавр. Семестр: 2. ЄКТС: 4.
Лектор: Путров Сергій Юрійович – доктор філософських наук, професор кафедри фізичного виховання (лекції);
Викладач: Мирошніченко Віталій Олександрович – кандидат педагогічних наук, викладач кафедри фізичного виховання (практичні).
Анотація: Історія фізичної культури є однією із профілюючих дисциплін і являє собою специфічну галузь історичних і педагогічних знань. Вона є важливим розділом науки про фізичну культуру. Предметом її вивчення є загальні закономірності виникнення, становлення і розвитку фізичної культури і спорту на різних етапах буття суспільства. У зміст предмету історія фізичної культури і спорту входить вивчення засобів, форм і методів, ідей, теорій і систем фізичної культури. Фізична культура розглядається як органічна частина всієї людської культури, виховання і навчання людей підготовки їх до трудової і військової діяльності. Історія простежує еволюцію фізичної культури і спорту з найдавніших часів до наших днів.
Category: ФКС
Медико-педагогічний контроль у фізичному вихованні і спорті.
Спеціальність: 017 Фізична культура і спорт. ОС: Бакалавр. Семестр: 5. ЄКТС: 4.
Лектор: Путров Сергій Юрійович – доктор філософських наук, професор, професор кафедри фізичного виховання (лекції, практичні).
Викладач: Мирошніченко Віталій Олександрович – кандидат педагогічних наук, викладач кафедри фізичного виховання (практичні).
Анотація: Навчальна дисципліна «Медико-педагогічний контроль у фізичному вихованні і спорті» є профілюючим предметом спеціального призначення, що забезпечує широку теоретичну і практичну підготовку студентів до професійної діяльності вчителя фізичної культури і тренера. Спеціальна система знань і вмінь з медико-педагогічного контролю забезпечує: 1) засвоєння теоретико-методологічних засад медико-педагогічного контролю занять з фізичної культури; 2) самостійне розроблення й упровадження нових шляхів побудови раціональної системи організації фізичного виховання та спорту; 3) усвідомлення актуальних питань взаємозв’язку психофункціонального стану людини з адаптаційними механізмами організму під впливом фізичних навантажень різної спрямованості; 4) дозування фізичних навантажень з урахуванням вихідного стану психосоматичного здоров’я індивіда; 5) дотримання необхідних вимог до проведення занять з фізичної культури з метою попередження травматизму; 6) впровадження заходів збереження, зміцнення та відновлення здоров’я різних контингентів населення за допомогою раціональної рухової активності; 7) медико-педагогічний супровід занять з фізичного виховання та спорту. Саме від оволодіння основними положеннями навчального курсу з медико-педагогічного контролю залежить професійна компетентність майбутніх педагогів з фізичної культури та тренерів.
Category: ФКС
Методика підвищення спортивної майстерності: Футбол.
Спеціальність: 017 Фізична культура і спорт. ОС: Бакалавр. Семестр: 2. ЄКТС: 3.
Викладач: Костенко Микола Петрович, завідувач кафедри фізичного виховання.
Category: ФКС
Спеціальність: 017 Фізична культура і спорт. ОС: Бакалавр. Семестр: 2. ЄКТС: 4. Кількість тижнів: 4.
Викладачі: Костенко Микола Петрович – кандидат педагогічних наук, завідувач кафедри фізичного виховання (методист); Путров Сергій Юрійович – доктор філософських наук, професор, професор кафедри фізичного виховання (методист); Бринзак Сава Савович – кандидат наук з фізичного виховання і спорту, доцент, доцент кафедри фізичного виховання (методист).
Анотація: Пропедевтична практика є невід’ємною важливою складовою практичної підготовки і є важливим етапом підготовки висококваліфікованих фахівців, оскільки формування компетентностей фахівця з фізичної культури і спорту здійснюється комплексно та системно впродовж всього періоду навчання у закладі вищої освіти.
Category: ФКС

Спеціальність: 017 Фізична культура і спорт. ОС: Бакалавр. Семестр: 4. ЄКТС: 4. Кількість тижнів: 4.
Викладачі: Костенко Микола Петрович – кандидат педагогічних наук, завідувач кафедри фізичного виховання (методист); Путров Сергій Юрійович – доктор філософських наук, професор, професор кафедри фізичного виховання (методист); Бринзак Сава Савович – кандидат наук з фізичного виховання і спорту, доцент, доцент кафедри фізичного виховання (методист).
Анотація: Навчальна практика (тренерська) є обов’язковою освітньою компонентою ОПП «Фізична культура і спорт» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 017 «Фізична культура і спорт» галузі знань 01 «Освіта/Педагогіка», кваліфікації: «Бакалавр фізичної культури і спорту тренер-викладач з виду спорту». Метою навчальної практики (тренерської) є формування у студентів уявлення про основні функції роботи тренера-викладача з виду спорту та набуття знань про тренерсько-педагогічну діяльність в спортивних секціях, дитячо-юнацьких спортивних школах, спеціалізованих дитячо-юнацьких спортивних школах олімпійського резерву, училищах з підготовки олімпійського резерву, відділенях шкіл вищої спортивної майстерності, спортивних клубах.

Category: ФКС
Спеціальність: 017 Фізична культура і спорт. ОС: Бакалавр. Семестр: 6. ЄКТС: 4.
Викладач: Бринзак Сава Савович – кандидат наук з фізичного виховання і спорту, доцент, доцент кафедри фізичного виховання (лекції, практичні).
Анотація: Дисципліна "Олімпійський та професійний спорт" вивчає витоки олімпійського та професійного спорту; їх вплив на особистість і суспільство в цілому та впливу соціально-економічного стану суспільства на розвиток олімпійського та професійного спорту; взаємозв'язків олімпійського та професійного спорту з іншими сферами суспільної діяльності; з'ясування оптимальної організаційної структури олімпійського та професійного спорту їх правових та економічних основ; обґрунтування ефективних систем змагань, методів відбору і підготовки спортсменів-аматорів та спортсменів професіоналів тощо. Метою - навчальної дисципліни є надання майбутнім спеціалістам необхідних знань, вмінь і навичок у сфері олімпійського та професійного спорту та можливого їх застосування в різних сферах тренерської діяльності.
Category: ФКС
Спеціальність: 017 Фізична культура і спорт. ОС: Бакалавр. Семестр: 6. ЄКТС: 4.
Викладач: Мирошніченко Віталій Олександрович – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри фізичного виховання (лекції, практичні).
Анотація: Дисципліна спрямована на підготовку кваліфікованих фахівців у галузі фізичної культури та спорту, та забезпечує вироблення і закріплення практичних навичок проведення спортивно-масових занять, у спортивних секціях, оздоровчих групах, під час фізкультурних і спортивних заходів, формувати практичну діяльність з інформаційно–пропагандистської роботи у трудових колективах, а також за місцем проживання і в зонах організованого відпочинку населення. Мета навчальної дисципліни: надати здобувачам теоретичні знання та сформувати у них практичні навички для майбутньої професійної діяльності, розкрити сучасні закономірності розвитку масової фізичної культури в нашій державі, озброїти їх навичками аналізу та прогнозування розвитку сучасної сфери масової фізичної культури.
Category: ФКС
Спеціальність: 017 Фізична культура і спорт. ОС: Бакалавр. Семестр: 4. ЄКТС: 4.
Лектор: Краснов Валерій Павлович – кандидат педагогічних наук, професор, професор кафедри фізичного виховання (лекції).
Викладач: Хижняк Анна Анатоліївна – кандидат психологічних наук, ст. викладач кафедри фізичного виховання (практичні).
Анотація: Метою курсу є освоєння основних напрямків та проблематики НДРС. Характеристика планування, організації, методів дослідження та оформлення студентських наукових робіт.
Category: ФКС
Спеціальність: Фізична культура і спорт. ОС: Бакалавр. Семестр: 6. ЄКТС: 4.
Викладач: Хижняк Анна Анатоліївна, доцент кафедри фізичного виховання.
Анотація: Вивчення даної дисципліни спрямоване на оволодіння теорією і практикою ефективного управління організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості в сучасних умовах.
Category: ФКС
Спеціальність: 017 Фізична культура і спорт. ОС: Бакалавр. Семестр: 6. ЄКТС: 4.
Викладач: Бринзак Сава Савович – кандидат наук з фізичного виховання і спорту, доцент, доцент кафедри фізичного виховання (лекції, практичні).
Анотація: У результаті вивчення курсу студент повинен: знати основи планування (оперативне, поточне, перспективне); основні вимоги до планування; структуру тренувального навантаження (з чого складається величина навантаження); систему контролю та оцінки навантаження; методичні принципи тренування; циклічність тренувального процесу; засоби і методи тренування; вміти планувати навчально-тренувальні заняття; визначати величину навантаження; здійснювати контроль і оцінку навантаження; підбирати засоби і методи тренування; володіти методикою побудови навчально-тренувальних занять; здійснювати аналіз, контроль і оцінку навантаження з метою підвищення своїх функціональних можливостей і спортивної майстерності.
Category: ФКС
Спеціальність: 017 Фізична культура і спорт. ОС: Бакалавр. Семестр: 5. ЄКТС: 4.
Викладач: Костенко Микола Петрович – кандидат педагогічних наук, завідувач кафедри фізичного виховання (лекції, практичні).
Анотація: Метою навчальної дисципліни «Професійна майстерність тренера» є допомога майбутньому тренерові-викладачу поєднати теоретичні знання і технологію тренерської праці, тобто вчити бути тренером, опановувати майстерність. А це припускає розвиток певних особистих якостей, здібностей, творчого потенціалу. Майбутній тренер повинен навчитися удосконалювати головний об'єкт успіху – самого себе.
Category: ФКС
Спеціальність: 017 Фізична культура і спорт. ОС: Бакалавр. Семестр: 1. ЕКТС: 4.
Автор: Отрошко Олена Володимирівна, старший викладач кафедри фізичного виховання.
Category: ФКС