Аграрного права

Courses tagged with "Аграрного права"

Спеціальність: 241 Готельно-ресторанна справа; 242 Туризм. ОС: Бакалавр. Семестр: 8. ECTS: 5.
Автори: Новак Тамара Сергіївна - доцент кафедри аграрного, земельного та екологічного права ім. В.З. Янчука.
Анотація: Метою навчальної дисципліни «Договірне і трудове право» – є набуття студентами теоретичних знань щодо основних категорій та понять договірного регулювання трудових відносин, а також договірних цивільно-правових відносин щодо виконання робіт та надання послуг, оволодіння практичними навичками щодо застосування юридичних інструментів застосування праці осіб.
Протокол №3 від 23.11.2020.

Category: ГРС
Рік останньої атестації: 2020

Спеціальність: 242 Туризм. ОС: Бакалавр. Семестр: 2. ECTS: 5.
Автори: Новак Тамара Сергіївна - доцент кафедри аграрного, земельного та екологічного права ім. В.З. Янчука; Гафурова Олена Вікторівна - професор кафедри аграрного, земельного та екологічного права ім. В.З. Янчука.
Анотація: Метою навчальної дисципліни «Правове регулювання туристичної діяльності» є набуття студентами теоретичних знань щодо основних категорій та понять правового регулювання туристичної діяльності, оволодіння практичними навичками щодо застосування юридичних інструментів здійснення туристичної діяльності.

Category: Тур
Рік останньої атестації: 2020

Спеціальність: 231 Соціальна робота. ОС: Бакалавр. Семестр: 6. ECTS: 4.
Автор: Кондратюк Тетяна Миколаївна - кандидат юридичних наук, старший викладач кафедри аграрного, земельного та екологічного права ім. В. З. Янчука.
Анотація: Курс направленийна ознайомлення студентів з правовим регулюванням діяльності соціальних служб і роботи соціального працівника. Передбачає вивчення законодавства що регулює систему соціального захисту у тому числі надання соціальної допомоги і соціальної підтримки населенню. Дана дисципліна є орієнтиром для соціальних працівників на шляху забезпечення дотримання прав людини в соціальному житті.

Category: СР
Рік останньої атестації: 2020
Спеціальність: 101 Екологія. ОС: Бакалавр (Зао). Семестр: 3. ESTS: 2.

Автор: Кондратюк Тетяна Миколаївна - старший викладач кафедри аграрного, земельного та екологічного права ім. акад. В.З. Янчука.
Анотація: Курс направлений на ознайомлення студентів з основами природоохоронного законодавства, як правового підгрунтя охорони навколишнього середовища, використання та охорони природних ресурсів. Формування у студентів комплексу правових знань важливих для правового регулювання екологічних відносин, зокрема природоохоронних, кваліфікованого управління природоохоронною діяльністю, відтворення природних обєктів та раціонального використання природних ресурсів. Дана дисципліна є орієнтиром для екологів у сфері охорони й використання довкілля при одночасному забезпеченні природними ресурсами потреб населення і забезпеченні збереження природного середовища.
Протокол №3 від 23.11.2020.


Category: Еко
Рік останньої атестації: 2020

Спеціальність: 101 Екологія. ОС: Бакалавр. Семестр: 4. ESTS: 4.
Автор: Кондратюк Тетяна Миколаївна - старший викладач кафедри аграрного, земельного та екологічного права ім. акад. В.З. Янчука.

Category: Еко
Рік останньої атестації: 2018

Спеціальність: 193 Геодезія та землеустрій. ОС: Бакалавр. Семестр: 8. ЄКТС: 3.
Викладач: Новак Тамара Сергіївна  - доцент кафедри аграрного, земельного та екологічного права імені академіка В.З. Янчука.
Анотація: Метою навчальної дисципліни є формування у студентів системи знань у сфері правового регулювання земельних відносин, а також практичних навичок щодо вирішення правових проблем у цій сфері

Category: ГіЗ

Спеціальність: 173 Геодезія та землеустрій. ОС: Бакалавр (Зао). Семестр: 5. ECTS: 3.
Автор: Кулинич Ольга Павлівна - доцент кафедри аграрного, земельного та екологічного права імені акад. В.З. Янчука.
Анотація: У курсі розглядаються правові аспекти використання земель різних категорій, що становлять земельний фонд України. Розкриваються юридичні ознаки правового режиму земель сільськогосподарського призначення, лісогосподарського призначення, водного фонду, житлової та громадської забудови, історико-культурного призначення, оздоровчого призначення, рекреаційного призначення, природно-заповідного фонду та іншого природоохоронного призначення, промиловості, транспорту, енергетики, зв'язку, оборони та іншого призначення. Також у курсі розглядаються питання правового регулювання управлінння у сфері земельних відносин та правової охорони земель.

Category: ГіЗ
Рік останньої атестації: 2019

Спеціальність: 193 Геодезія та землеустрій. ОС: Магістр. Семестр: 1. ECTS: 3.
Автор: Новак Тамара Сергіївна - доцент кафедри аграрного, земельного та екологічного права імені академіка В.З. Янчука.
Анотація: Дисципліна дає можливість сформувати систему знань з питань правового регулювання аграрних відносин, юридичного забезпечення господарської діяльності сільськогосподарських підприємств, землеволодіння та землекористування, охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання природних ресурсів, забезпечення екологічної безпеки.

Category: ГіЗ
Рік останньої атестації: 2019

Спеціальність: 208 Агроінженерія. ОС:  Магістр. Семестр: 1. ECTS: 4.
Лектор: Ліхтер Мар'яна Павлівна,  к.ю.н., старший викладач кафедри аграрного, земельного та екологічного права ім. акад. В.З. Янчука.
Викладач: Ліхтер Мар'яна Павлівна,  к.ю.н., старший викладач кафедри аграрного, земельного та екологічного права ім. акад. В.З. Янчука.
Анотація: Метою дисципліни є вивчення системи чинного аграрного, земельного, екологічного та природоресурсного законодавства, а також правових проблем, що виникають при утворенні, діяльності та припиненні суб’єктів господарювання в АПК, визначення правового режиму майна цих підприємств, ознайомлення із специфікою їх управління, реформування земельних відносин, способів захисту прав селян в процесі реформування, особливостей правового режиму земель сільськогосподарського та іншого призначення.

Category: АІ

Спеціальність: 207 Водні біоресурси та аквакультура. ОС: Бакалавр. Семестр: 8. ЕСTS: 2.
Автор: Шовкун Юлія Вікторівна - старший викладач кафедри аграрного, земельного та екологічного права ім. акад. В.З. Янчука.
Анотація: У курсі розглядаються питання загальної характеристики системи законодавства, структури, основних завдань та кадрового забезпечення Державного агентства рибного господарства України, діяльності, повноважень та державного забезпечення рибоохоронного патруля, повноваження громадських інспекторів.

Category: ВБР
Рік останньої атестації: 2019

Спеціальність: 207 Водні біоресурси та аквакультура. ОС: Бакалавр. Семестр: 8. ECTS4.
Автор: Шовкун Юлія Вікторівна – старший викладач кафедри аграрного, земельного та екологічного права імені академіка В.З. Янчука, к.ю.н.
Анотація: У курсі розглядаються питання рибництва, як об’єкта правового регулювання; визначення суб’єктів та об’єктів правовідносин у сфері рибництва; змісту правовідносин у сфері рибництва; видів та порядку права водокористування; особливостей правового режиму земель водного фонду; використання водних об’єктів на умовах оренди; правовий режим земель водного фонду; використання окремих об'єктів правовідносин у сфері рибництва з точки зору забезпечення продовольчої безпеки України.

Category: ВБР
Рік останньої атестації: 2019

Спеціальність: 204 Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва. ОС: Бакалавр. Семестр: 7. ЄКТС: 3.
Автор: Єрмоленко Володимир Михайлович - д-р юрид. наук, професор, завідувач кафедри аграрного, земельного та екологічного права імені академіка В.З. Янчука.
Викладач: Краснова Юлія Андріївна - докт. юрид. наук, доцент, доцент кафедри аграрного, земельного та екологічного права імені академіка В.З. Янчука.
Анотація: Метою та завданням навчальної належного рівня знань щодо особливостей правового регулювання тваринництва (племінної справи, бджільництва, виробництва молока та молочних продуктів, рибництва та рибальства), а також правових гарантій безпечності та якості сільськогосподарської продукції.

Category: ТВППТ
Рік останньої атестації: 2019

Спеціальність: 081 Право. ОС: Бакалавр. Семестр: 1. ЄКТС: 1.
Автор: Гафурова Олена Вікторівна - професор кафедри аграрного, земельного та екологічного права імені академіка В.З. Янчука.

ВП НУБіП України «Мукачівський аграрний коледж»

Category: Право

Спеціальність: 081 Право. ОС: Бакалавр
Семестр: 7. ЄКТС: 4
Автор: Гафурова Олена Вікторівна - професор кафедри аграрного, земельного та екологічного права ім. акад. В.З. Янчука, д.ю.н., професор
Анотація: метою та завданням навчальної дисципліни є формування системи знань з правового регулювання аграрних відносин, юридичного забезпечення господарської діяльності сільськогосподарських підприємств. 

У професійному аспекті завдання навчального курсу є поширення зазначених положень на сферу аграрних відносин, оскільки підготовка кваліфікованого фахівця юридичного профілю передбачає опанування ним певних правових знань, як обов’язкову умову подальшої успішної професійної діяльності.



Category: Право
Аграрне право. Загальна частина

Спеціальність: 081 Право. ОС: Бакалавр. Семестр: 7 (7-8). ЄКТС: 2 (4).
Автор: Гафурова Олена Вікторівна - професор кафедри аграрного, земельного та екологічного права імені академіка В.З. Янчука.
Анотація: Опанування теоретичних засад аграрно-правового регулювання відносин у сфері діяльності сільськогосподарських товаровиробників і соціального розвитку села.

Category: Право
Рік останньої атестації: 2021

Спеціальність: 081 Право. ОС: Бакалавр. Семестр: 8 (7-8). ЄКТС: 2 (4).
Автори: Гафурова Олена Вікторівна - професор кафедри аграрного, земельного та екологічного права імені академіка В.З. Янчука; Лучко Ірина Володимирівна - асистент кафедри аграрного, земельного та екологічного права імені академіка В.З. Янчука.

Анотація: мета освітньої компоненти «Аграрне право України» є формування системи знань з правового регулювання аграрних відносин, юридичного забезпечення господарської діяльності сільськогосподарських підприємств. Вивчення системи чинного аграрного законодавства, а також правових проблем, що виникають при утворенні, діяльності та припиненні субєктів господарювання в АПК, визначення правового режиму майна та землі цих підприємств, ознайомлення із специфікою їх управління; вивчення відносин реформування майна та землі недержавних сільськогосподарських підприємств, способів захисту прав селян в процесі реформування, особливостей у правовому режимі земель сільськогосподарського призначення, особливостей правового регулювання сільськогосподарської діяльності.


Category: Право
Рік останньої атестації: 2016

Спеціальність: 081 Право (Право). ОС: Бакалавр. Семестр: 6. ECTS: 4.
Автор: Краснова Юлія Андріївна - доктор юридичних наук, доцент кафедри аграрного, земельного та екологічного права ім. академіка В.З. Янчука.
Анотація. Навчальна дисципліна «Екологічне право» є одним з провідних фахових курсів для студентів спеціальності 081 «Право». Предметом курсу є екологічне право як галузь права, наука та навчальна дисципліна. В межах дисципліни розглядаються наукові засади формування екологічного права; екологічні права та обов’язки громадян та засоби і способи їх реалізації; особливості права власності на природні ресурси та права природокористування; правові засади управління в галузі екології; економіко-правовий механізм в галузі екології; особливості юридичної відповідальності в галузі екології; правовий режим використання та охорони різних природних ресурсів, а також особливості міжнародного та європейського екологічного права.


Category: Право
Рік останньої атестації: 2022
Спеціальність: 081 Право. ОС: Бакалавр. Семестр: 5; 6. ECTS: 5.
Викладачі: Новак Тамара Сергіївна - доцент кафедри аграрного, земельного та екологічного права імені академіка В.З. Янчука; Лучко Ірина Володимирівна - асистент кафедри аграрного, земельного та екологічного права імені академіка В.З. Янчука.
Анотація: Метою освітньої компоненти «Земельне право» є формування у здобувачів системи знань і практичних навичок з актуальних проблем правового регулювання земельних відносин: у сфері правових проблем набуття та реалізації земельних прав, правового забезпечення ведення Державного земельного кадастру, правових аспектів державної реєстрації земельних ділянок і прав на них, проблем управління у галузі використання та охорони земель, особливостей правового забезпечення захисту земельних прав й вирішення земельних спорів, особливостей правового режиму земель різних категорій.
Category: Право
Рік останньої атестації: 2017

Спеціальність: 081 Право. ОС: Бакалавр. Семестр: 6. ЕСTS: 4.
Автор: Кондратюк Тетяна Миколаївна - cтарший викладач кафедри аграрного, земельного та екологічного права ім. акад. В. З. Янчука.
Анотація: Дисципліна дає можливість сформувати систему знань з питань правового регулювання суспільних соціально-захисних та соціально-забезпечувальних відносин, юридичного забезпечення складової діяльності державних органів із соціального захисту, прав громадян на отримання і забезпечення соціального захисту з боку держави.

Category: Право
Рік останньої атестації: 2019

Спеціальність: 081 Право. ОС: Бакалавр (Зао). Семестр: 5-6. ECTS: 4.
Лектор: Шовкун Юлія Вікторівна – старший викладач кафедри аграрного, земельного та екологічного права імені академіка В.З. Янчука, к.ю.н.
Анотація: Метою курсу навчальної дисципліни «Трудове право» є: вивчення системи чинного трудового законодавства; правових проблем, що виникають при вирішенні індивідуальних та колективних трудових спорів; визначення та розкриття змісту базових категорій та понять, інститутів трудового права; визначення правового статусу суб’єктів трудового права; вивчення підстав та умов виникнення, зміни і припинення трудових та пов’язаних з ними правовідносин; ознайомлення з специфічними способами захисту трудових прав.

Category: Право
Рік останньої атестації: 2021