Виробничого та інвестиційного менеджменту

Область Курси відмічена як "Виробничого та інвестиційного менеджменту"

Спеціальність: 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка (Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка). ОС: Бакалавр. Семестр: 4. ECTS: 4.
Автори: Балановська Т.І.; Троян А.В.

Категорія: ЕЕЕ
Рік останньої атестації: 2016
Спеціальність: 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка. ОС: Бакалавр. Семестр: 8. ЄКТС: 4.
Автор: Свердан Михайло Михайлович – доцент кафедри виробничого та інвестиційного менеджменту.
Анотація: Основні принципи і методичні підходи до економіки підприємств енергетичної галузі, організація та планування виробництва енергетичних підприємств, функціонування виробничих систем та процесів підприємств енергетичної галузі економіки, організація управління виробничою інфраструктурою енергетичних підприємств.
Категорія: 4 курс ЕЕЕ

Спеціальність: 281 Публічне управління та адміністрування. ОС: Бакалавр. Семестр: 7. ЄКТС: 4.
Автори: Дергач Анна Вадимівна, доцент кафедри виробничого та інвестиційного менеджменту факультету аграрного менеджменту НУБіП України, к.держ.упр.; Власенко Тетяна Олексіївна, доцент кафедри виробничого та інвестиційного менеджменту факультету аграрного менеджменту НУБіП України, к.е.н.
Анотація: Курс «Антикризове управління» передбачає набуття студентами загальних та фахових компетентностей у галузі теорії і практики антикризового управління в сучасних умовах, засвоєння сутнісних характеристик, основних категорій, сучасних концепцій, теоретичних положень і практичних методів антикризового управління, проведення аналізу вітчизняного та зарубіжного досвіду запобігання та подолання криз.

Категорія: ПУА
Рік останньої атестації: 2022

Спеціальність: 281 Публічне управління та адміністрування (Публічне управління та адміністрування). ОС: Магістр. Семестр: 2. ЄКТС: 4.
Автор: Дергач Анна Вадимівна – доцент кафедри виробничого та інвестиційного менеджменту, канд. держ. упр.
Анотація дисципліни: Курс «Державні механізми антикризового управління» передбачає набуття слухачами загальних та фахових компетентностей у галузі теорії і практики державного управління, а саме механізму державного антикризового управління в сучасних умовах, засвоєння сутнісних характеристик, основних категорій, сучасних концепцій, теоретичних положень і практичних методів антикризового управління.

Категорія: ПУА
Рік останньої атестації: 2021

Спеціальність: 073 Менеджент (Управління інвестиційною діяльністю та міжнародними проектами). ОС: Бакалавр.
Голова ЕК: д.е.н., доц. Луцяк Віталій Васильович.
Секретар ЕК: к.е.н., доц. Харченко Ганна Анатоліївна.
Члени комісії: д.е.н., проф. Дєліні Марина Миколаївна; к.е.н., доц. Діброва Лариса Василівна; к.е.н., доц. Гаврилюк ВІталій Петрович.

Спеціальність: 073 Менеджмент (Управління та адміністрування). ОС: PhD. Семестр: 2. ЄКТС: 5.

Автори курсу: зав. кафедрою виробничогоо та інвестиційного менеджменту, д.е.н., професор, член-кореспондент НАН України - Шинкарук Лідія Василівна; д.е.н., доцент, професор каф. - Дєліні Марина Миколаївна.
Анотація: Предметом дисципліни «Інвестиційна політика» є питання сучасних теоретичних і практичних основ формування, реалізації та моніторингу ефективності інвестиційної політики державного, регіонального та підприємницького рівнів, а також методи прийняття інвестиційних рішень. Метою вивчення дисципліни є формування у здобувачів професійних знань та компетентностей по розробці, втілення та контролю інвестиційної політики на різних рівнях: підприємства, регіону, держави.


Категорія: УА
Рік останньої атестації: 2021

Спеціальність: 073 Менеджмент (Управління та адміністрування). ОС: Доктор філософії. Семестр: 2. ЄКТС: 4.
Автори курсу: Шинкарук Лідія Василівна - член-кореспондент НАН України, доктор економічних наук, професор, зав. кафедрою виробничого та інвестиційного менеджменту; Дєліні Марина Миколаївна - доктор економічних наук, доцент, професор кафедри виробничого та інвестиційного менеджменту.
Анотація: Предметом дисципліни «Прийняття управлінських стратегічних рішень» є питання сучасних теоретичних і практичних підходів до прийняття стратегічних рішень, визначення кола проблем їх прийняття в умовах невизначеності та ризику, а також методи прийняття стратегічних рішень. Метою вивчення дисципліни є формування у здобувачів професійних знань та компетентностей з процесу прийняття стратегічних рішень, застосування різних методів на кожному етапі процесу та врахування усіх можливих загроз та ризиків на різних рівнях управління: підприємства, регіону, держави.

Категорія: УА
Рік останньої атестації: 2021

Метою вивчення дисципліни є формування у здобувачів професійних знань та компетентностей по бізнес-аналізу, моделюванню даних в управлінській діяльності. 

Завдання навчальної дисципліни «Бізнес-аналіз та моделювання управлінських процесів» полягає у вивченні сучасних методик моделювання даних та бізнес-аналізу управлінських процесів з використанням інформаційних технологій. 


Категорія: УА

The educational component "Investment Analysis" is selective.  Degree of higher education - Bachelor, Specialty 073 Management, Educational program “Management”

The purpose of studying the discipline is a collection of methods and techniques that can be used to develop an effective investment strategy and make investment decisions, justify the feasibility of implementing an investment project and determine the optimal parameters for its implementation in conditions of uncertainty and limited financial resources, and create an optimal investment portfolio.

Категорія: Бакалаври

Спеціальність: 073 Менеджмент. ОС: Бакалавр. Семестр: 0. ЄКТС: 0.
Автор: Ралко Олександра Сергіївна - доцент кафедри виробничого та інвестиційного менеджменту.
Анотація: Предметом вивчення дисципліни є система господарських, економічних, правових, фінансових відносин у сфері впровадження екологічних проектів різних типів на підприємствах України, обґрунтування механізму планування, контролю та ефективного управління сучасними екологічними проектами.

Категорія: Бакалаври

Specialty: 073 Management. Educational level: Bachelor. Semester: 7. ECTS: 6.
Authors: Alekseieva K.A. - Associate Professor of the Production and Investment Management Department.
Abstract: The course "Project Management" is created for the students studying Management and in groups with teaching in English. The purpose of the discipline is to teach students the project management, the acquisition of skills to use the acquired knowledge for the effective implementation of the project decisions. The subject of the discipline "Project Management" is the studying of theoretical concepts and methodologies of project mangement, basic approaches and criteria for determining and justifying the projects.

Категорія: Бакалаври

Проектний аналіз

Категорія: Марк

Спеціальність: 075 Маркетинг. ОС: Бакалавр. Семестр: 2. ECTS: 4.
Викладач: Лобунець Тетяна Валеріївна - доцент кафедри виробничого та інвестиційного менеджменту.
Анотація: Метою викладання навчальної дисципліни «Фінанси підприємства» є отримання студентами фундаментальних теоретичних і практичних знань щодо організації фінансової діяльності підприємств, особливостей формування фінансових ресурсів, оволодіння методами оцінювання фінансового стану підприємств та фінансового планування. Завданням цієї дисципліни є вивчення сутності й функцій фінансів підприємств, фінансових ресурсів та джерел їх формування; організації фінансів підприємств; набуття навиків фінансових розрахунків; оволодіння методами фінансового планування; оцінювання фінансового стану, санації підприємств.

Категорія: Марк

Specialty: 075 Marketing. Educational level: Bachelor. Semester: 4. ECTS: 4.
Abstract: The course "Basics of business projecting" is created for the Ukrainian students pissessing Marketing and Management in English as well for the foreign students studying in Ukraine. The purpose of the discipline is to teach students the basics of projecting, the acquisition of skills to use the acquired knowledge for the effective implementation of the project solutions in the practical activities of the enterprise. The subject of the discipline "Basics of Business Projecting" is the study of theoretical concepts and methodologies of project development, basic approaches and criteria for determining and justifying the choice of change.

Категорія: Марк
Рік останньої атестації: 2021
Автори курсу: Алексеєва Катерина Андріївна; Дєліні Марина Миколаївна
Спеціальність: 075 Marketing. ED: Bachelor. Term: 2. ECTS: 4.
Викладачі: Kateryna Alekseieva - PhD (Public Administration, As.Professor of Production and Investment Management Department).
Annotation: The purpose of the discipline “Business Finance” is to provide students with fundamental theoretical and practical knowledge about the organization of financial activities of enterprises, the peculiarities of the formation of financial resources, mastering methods of assessing the financial condition of enterprises, financial planning and rehabilitation of the enterprise.

Категорія: Марк

Specialty: 075 Marketing. Educational level: Bachelor. Semester: 6. ECTS: 4.
Authors: Alekseieva K.A. - Associate Professor of the Production and Investment Management Department.
Abstract: The course "Project Analysis" is created for the Ukrainian students studying Marketing and in groups with teaching in English. The purpose of the discipline is to teach students the project analysis, the acquisition of skills to use the acquired knowledge for the effective implementation of the project decisions. The subject of the discipline "Project Analysis" is the studying of theoretical concepts and methodologies of project analysis, basic approaches and criteria for determining and justifying the projects.

Категорія: Марк
Рік останньої атестації: 2022
Спеціальність: 073 Менеджмент. ОС: Бакалавр. Семестр: 6. ECTS: 4. Форма контролю: Залік.
Автор: Дергач Анна Вадимівна – канд. з держ. упр., ст. викладач кафедри виробничого та інвестиційного менеджменту.
Анотація: Проходження студентами 3 курсу спеціальності «Менеджмент» виробничої практики на підприємствах є основною складовою навчального процесу і здійснюється для закріплення набутих теоретичних знань та набуття практичних навичок та вмінь необхідних для роботи менеджера в умовах конкретного підприємства. Курс виробничої практики розроблено із врахуванням основних вимог до змісту проходження практики і орієнтований на підготовку спеціалістів для підприємств різних юридично-правових форм власності та економічних видів діяльності.
Категорія: Мен

Спеціальність: 073 Менеджмент. ОС: Бакалавр. Семестр: 5. ECTS: 5.
Автор: Алексеєва Катерина Андріївна - доцент кафедри виробничого та інвестиційного менеджменту; Власенко Тетяна Олексіївна - доцент кафедри виробничого та інвестиційного менеджменту.
Анотація: Дана дисципліна спрямована на забезпечення теоретичних та практичних навичок в інвестиційному аналізі. Вона допоможе студентам зрозуміти сферу інвестування так, як дана сфера розуміється сучасних умовах та практикується для прийняття ефективних інвестиційних  рішень у процесі побудови їх майбутньої кар’єри. Курс інвестиційний менеджмент в освітній програмі є вибірковим, оськільки в групі є англомовні стеденти курс подано двома мовами.
Annotation: The offered discipline is aimed at providing the theoretical and practical skills for the investment analysis. It will help the students to understand the investments’ field as it is currently understood and practiced for effective investment decisions making in their future career.

Категорія: Мен
Рік останньої атестації: 2020

Спеціальність: 073 Менеджмент. ОС: Бакалавр. Семестр: 6. ЄКТС: 4.
Викладач: Лобунець Тетяна Валеріївна - доцент кафедри виробничого та інвестиційного менеджменту.
Автори: Титарчук Ірина Миколаївна - доцент кафедри виробничого та інвестиційного менеджменту; Збарська Анна Василівна - доцент кафедри маркетингу.
Анотація: Дисципліна передбачає встановлення мети підприємства, поточне збирання і обробку інформації для прийняття управлінських рішень, виконання функції контролю відхилень фактичних даних від планових, а також, що найважливіше, підготовку рекомендацій для прийняття управлінських рішень. Контролінг спрямований на вдосконалення ефективності менеджменту та організації управління економікою на мікрорівні.

Категорія: Мен