Виробничого та інвестиційного менеджменту

Courses tagged with "Виробничого та інвестиційного менеджменту"

Спеціальність: 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка (Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка). ОС: Бакалавр. Семестр: 4. ECTS: 4.
Автори: Балановська Т.І.; Троян А.В.
Викладач: Збарська Анна Василівна - доцент кафедри маркетингу та міжнародної торгівлі.

Category: ЕЕЕ
Рік останньої атестації: 2016
Спеціальність: 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка. ОС: Бакалавр. Семестр: 8. ЄКТС: 4.
Автор: Свердан Михайло Михайлович – доцент кафедри виробничого та інвестиційного менеджменту.
Анотація: Основні принципи і методичні підходи до економіки підприємств енергетичної галузі, організація та планування виробництва енергетичних підприємств, функціонування виробничих систем та процесів підприємств енергетичної галузі економіки, організація управління виробничою інфраструктурою енергетичних підприємств.

Спеціальність: 281 Публічне управління та адміністрування. ОС: Бакалавр. Семестр: 7. ЄКТС: 4.
Автори: Дергач Анна Вадимівна, доцент кафедри виробничого та інвестиційного менеджменту факультету аграрного менеджменту НУБіП України, к.держ.упр.; Власенко Тетяна Олексіївна, доцент кафедри виробничого та інвестиційного менеджменту факультету аграрного менеджменту НУБіП України, к.е.н.
Анотація: Курс «Антикризове управління» передбачає набуття студентами загальних та фахових компетентностей у галузі теорії і практики антикризового управління в сучасних умовах, засвоєння сутнісних характеристик, основних категорій, сучасних концепцій, теоретичних положень і практичних методів антикризового управління, проведення аналізу вітчизняного та зарубіжного досвіду запобігання та подолання криз.

Category: ПУА
Рік останньої атестації: 2022

Спеціальність: 281 Публічне управління та адміністрування (Публічне управління та адміністрування). ОС: Магістр. Семестр: 2. ЄКТС: 4.
Автор: Дергач Анна Вадимівна – доцент кафедри виробничого та інвестиційного менеджменту, канд. держ. упр.
Анотація дисципліни: Курс «Державні механізми антикризового управління» передбачає набуття слухачами загальних та фахових компетентностей у галузі теорії і практики державного управління, а саме механізму державного антикризового управління в сучасних умовах, засвоєння сутнісних характеристик, основних категорій, сучасних концепцій, теоретичних положень і практичних методів антикризового управління.

Category: ПУА
Рік останньої атестації: 2021

Спеціальність: 073 Менеджент (Управління інвестиційною діяльністю та міжнародними проектами). ОС: Бакалавр.
Голова ЕК: д.е.н., доц. Луцяк Віталій Васильович
Секретар ЕК: к.е.н., доц. Харченко Ганна Анатоліївна
Члени комісії: 

д.е.н., проф. Дєліні Марина Миколаївна

к.е.н., доц. Діброва Лариса Василівна

к.е.н., доц. Гаврилюк ВІталій ПетровичСпеціальність: 073 Менеджмент (Управління та адміністрування). ОС: PhD. Семестр: 2. ЄКТС: 5.

Автори курсу: зав. кафедрою виробничогоо та інвестиційного менеджменту, д.е.н., професор, член-кореспондент НАН України - Шинкарук Лідія Василівна; д.е.н., доцент, професор каф. - Дєліні Марина Миколаївна.
Анотація: Предметом дисципліни «Інвестиційна політика» є питання сучасних теоретичних і практичних основ формування, реалізації та моніторингу ефективності інвестиційної політики державного, регіонального та підприємницького рівнів, а також методи прийняття інвестиційних рішень. Метою вивчення дисципліни є формування у здобувачів професійних знань та компетентностей по розробці, втілення та контролю інвестиційної політики на різних рівнях: підприємства, регіону, держави.


Category: УА
Рік останньої атестації: 2021

Спеціальність: 073 Менеджмент (Управління та адміністрування). ОС: Доктор філософії. Семестр: 2. ЄКТС: 4.
Автори курсу: Шинкарук Лідія Василівна - член-кореспондент НАН України, доктор економічних наук, професор, зав. кафедрою виробничого та інвестиційного менеджменту; Дєліні Марина Миколаївна - доктор економічних наук, доцент, професор кафедри виробничого та інвестиційного менеджменту.
Анотація: Предметом дисципліни «Прийняття управлінських стратегічних рішень» є питання сучасних теоретичних і практичних підходів до прийняття стратегічних рішень, визначення кола проблем їх прийняття в умовах невизначеності та ризику, а також методи прийняття стратегічних рішень. Метою вивчення дисципліни є формування у здобувачів професійних знань та компетентностей з процесу прийняття стратегічних рішень, застосування різних методів на кожному етапі процесу та врахування усіх можливих загроз та ризиків на різних рівнях управління: підприємства, регіону, держави.

Category: УА
Рік останньої атестації: 2021
Спеціальність: 073 Менеджмент. ОС: Бакалавр. Семестр: 6. ECTS: 4. Форма контролю: Залік.
Автор: Дергач Анна Вадимівна – канд. з держ. упр., ст. викладач кафедри виробничого та інвестиційного менеджменту.
Анотація: Проходження студентами 3 курсу спеціальності «Менеджмент» виробничої практики на підприємствах є основною складовою навчального процесу і здійснюється для закріплення набутих теоретичних знань та набуття практичних навичок та вмінь необхідних для роботи менеджера в умовах конкретного підприємства. Курс виробничої практики розроблено із врахуванням основних вимог до змісту проходження практики і орієнтований на підготовку спеціалістів для підприємств різних юридично-правових форм власності та економічних видів діяльності.

Освітній компонент «Інвестування» є вибірковим (вибірковий за вибором студентів). У результаті вивчення "Інвестування" здобувачі вищої освіти опановують такі компетентності як здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми при здійсненні інвестиційної діяльності. Курс може бути використаний при загальній підготовці менеджерів та маркетологів, а може слугувати як спеціалізований при цільовій підготовці інвестиційних менеджерів.

Спеціальність: 073 Менеджмент. ОС: Бакалавр. Семестр: 0. ЄКТС: 0.
Автор: Ралко Олександра Сергіївна - доцент кафедри виробничого та інвестиційного менеджменту.
Анотація: Предметом вивчення дисципліни є система господарських, економічних, правових, фінансових відносин у сфері впровадження екологічних проектів різних типів на підприємствах України, обґрунтування механізму планування, контролю та ефективного управління сучасними екологічними проектами.

Курс розроблений для формування у студентів системного мислення та комплексу спеціальних знань і вмінь щодо принципів, прийомів і методів управління змістом робіт на підприємстві з урахуванням процесу організації виробництва, управління персоналом, підготовки і розповсюдження необхідної інформації та документів

Specialty: 075 Marketing. Degree: Bachelor. Semester: 5. ECTS: 5 (2020 entry year).

Form of final knowledge control: Exam.

Author:  Inna Kostenko, senior lecturer at the Department of Economic Cybernetics.

Abstract: The purpose of the course is to acquire theoretical and practical studies of the basics of Internet analytics, develop skills in working with web analysis tools for data analysis and optimization of web resources.

The course is aimed at students consistently acquiring skills in working with web analytics systems such as Google Analytics Universal, Google Analytics 4, as well as separate sections in Google Search Console, Google Ads and Facebook Ads, "open-sourse” services such as Google Trends, Similarweb, Alexa, Semrush, Serpstat , Moz, Majestic, GemiusAudience, Seoquick, mastering the basics of data collection and analysis, understanding key digital business metrics.
The content of the training course is structured in such a way as to gradually immerse the student in the world of data analysis, that is, from simple to complex: at the very beginning, this is an introduction to the concepts of offline and online business conversions, the formation of a business strategy based on clear real examples, the beginning of working with web tools analytics, their settings, and upon completion, an understanding of the logic of search algorithms, the features of setting up advertising campaigns, monitoring KPIs, creating analytical reports, dashboards and forecasting the KPIs of a digital business.
Structurally, the course is divided into 15 topics, each of which contains 4-7 questions and necessarily an overview of various web analytics tools in each topic. Features of the formation of a competitive analysis of websites based on open digital business metrics (benchmarking) are given.
A significant part of the educational material is work with Google Analytics (to configure data collection from your own educational site). Practical examples of statistical data analysis and visualization in the environment of Power BI, Excel, Googlesheets, Data Studio application software are presented. The methodology and applied aspects of A/B testing (based on Google Optimize, Google Ads and Facebook Ads) are considered.

Category: Марк

Метою викладання навчальної дисципліни «Фінанси підприємства» є отримання студентами фундаментальних теоретичних і практичних знань щодо організації фінансової діяльності підприємств, особливостей формування фінансових ресурсів, оволодіння методами оцінювання фінансового стану підприємств та фінансового планування. Завданням цієї дисципліни є вивчення сутності й функцій фінансів підприємств, фінансових ресурсів та джерел їх формування; організації фінансів підприємств; набуття навиків фінансових розрахунків; оволодіння методами фінансового планування; оцінювання фінансового стану, санації підприємств.

Category: Марк

Specialty: 075 Marketing. Educational level: Bachelor. Semester: 4. ECTS: 4.
Authors: Alekseieva K.A. - Associate Professor of the Department of Productive and Investment Management, Dielini M.M. - Professor of the Department of Productive and Investment Management.
Abstract: The course "Basics of business projecting" is created for the Ukrainian students pissessing Marketing and Management in English as well for the foreign students studying in Ukraine. The purpose of the discipline is to teach students the basics of projecting, the acquisition of skills to use the acquired knowledge for the effective implementation of the project solutions in the practical activities of the enterprise. The subject of the discipline "Basics of Business Projecting" is the study of theoretical concepts and methodologies of project development, basic approaches and criteria for determining and justifying the choice of change.

Category: Марк
Рік останньої атестації: 2021
Спеціальність: 075 Маркетинг. ОС: Бакалавр. Семестр: 2. ЄКТС: 4.
Викладачі: Алексеєва Катерина Андріївна - канд. екон.наук, доцент, доцент кафедри виробничого та інвестиційного менеджменту; Перчук Оксана Валентинівна - канд. екон.наук, доцент, доцент кафедри виробничого та інвестиційного менеджменту.
Annotation: The purpose of the discipline “Business Finance” is to provide students with fundamental theoretical and practical knowledge about the organization of financial activities of enterprises, the peculiarities of the formation of financial resources, mastering methods of assessing the financial condition of enterprises, financial planning and rehabilitation of the enterprise.

Category: Марк

Specialty: 075 Marketing. Educational level: Bachelor. Semester: 6. ECTS: 4.
Authors: Alekseieva K.A. - Associate Professor of the Production and Investment Management Department.
Abstract: The course "Project Analysis" is created for the Ukrainian students studying Marketing and in groups with teaching in English. The purpose of the discipline is to teach students the project analysis, the acquisition of skills to use the acquired knowledge for the effective implementation of the project decisions. The subject of the discipline "Project Analysis" is the studying of theoretical concepts and methodologies of project analysis, basic approaches and criteria for determining and justifying the projects.

Category: Марк
Рік останньої атестації: 2022

Спеціальність: 073 Менеджмент. ОС: Бакалавр. Семестр: 2. ECTS: 4.
Автор: Дєліні Марина Миколаївна - доцент кафедри виробничого та інвестиційного менеджменту.

П17

Category: Мен

Спеціальність: 073 Менеджмент. ОС: Бакалавр. Семестр: 5. ECTS: 5.
Автор: Алексеєва Катерина Андріївна - доцент кафедри виробничого та інвестиційного менеджменту; Власенко Тетяна Олексіївна - доцент кафедри виробничого та інвестиційного менеджменту.
Анотація: Дана дисципліна спрямована на забезпечення теоретичних та практичних навичок в інвестиційному аналізі. Вона допоможе студентам зрозуміти сферу інвестування так, як дана сфера розуміється сучасних умовах та практикується для прийняття ефективних інвестиційних  рішень у процесі побудови їх майбутньої кар’єри. Курс інвестиційний менеджмент в освітній програмі є вибірковим, оськільки в групі є англомовні стеденти курс подано двома мовами.
Annotation: The offered discipline is aimed at providing the theoretical and practical skills for the investment analysis. It will help the students to understand the investments’ field as it is currently understood and practiced for effective investment decisions making in their future career.

Category: Мен
Рік останньої атестації: 2020