Виробничого та інвестиційного менеджменту

Courses tagged with "Виробничого та інвестиційного менеджменту"

Спеціальність: 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка. ОС: Бакалавр. Семестр: 8. ЄКТС: 4.
Автор: Свердан Михайло Михайлович – доцент кафедри виробничого та інвестиційного менеджменту.

Анотація. Основні принципи і методичні підходи до економіки підприємств енергетичної галузі, організація та планування виробництва енергетичних підприємств, функціонування виробничих систем та процесів підприємств енергетичної галузі економіки, організація управління виробничою інфраструктурою енергетичних підприємств

Category: ЕЕЕ

Спеціальність: 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка (Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка). ОС: Бакалавр. Семестр: 4. ECTS: 4.
Автори: Балановська Т.І.; Троян А.В.
Викладач: Збарська Анна Василівна - доцент кафедри маркетингу та міжнародної торгівлі.

Category: ЕЕЕ
Рік останньої атестації: 2016

Спеціальність: 281 Публічне управління та адміністрування (Публічне управління та адміністрування). ОС: Магістр. Семестр: 2. ЄКТС: 4.
Викладач: Дергач Анна Вадимівна – старший викладач кафедри виробничого та інвестиційного менеджменту, канд. держ. упр.
Т.: 067 343 50 50
Анотація дисципліни: Курс «Державні механізми антикризового управління» передбачає набуття слухачами загальних та фахових компетентностей у галузі теорії і практики державного управління, а саме механізму державного антикризового управління в сучасних умовах, засвоєння сутнісних характеристик, основних категорій, сучасних концепцій, теоретичних положень і практичних методів антикризового управління.

Category: ПУА
Спеціальність: 073 Менеджмент (Управління та адміністрування). ОС: PhD. Семестр: 2. ЄКТС: 5.

Автори курсу: зав. кафедрою виробничогоо та інвестиційного менеджменту, д.е.н., професор, член-кореспондент НАН України - Шинкарук Лідія Василівна; д.е.н., доцент, професор каф. - Дєліні Марина Миколаївна.
Анотація: Предметом дисципліни «Інвестиційна політика» є питання сучасних теоретичних і практичних основ формування, реалізації та моніторингу ефективності інвестиційної політики державного, регіонального та підприємницького рівнів, а також методи прийняття інвестиційних рішень. Метою вивчення дисципліни є формування у здобувачів професійних знань та компетентностей по розробці, втілення та контролю інвестиційної політики на різних рівнях: підприємства, регіону, держави.


Category: УА

Спеціальність: 073 Менеджмент

ОС: Доктор філософії. Семестр: 2. ЄКТС: 3.

Автори курсу: Шинкарук Лідія Василівна - член-кореспондент НАН України, доктор економічних наук, професор, зав. кафедрою виробничого та інвестиційного менеджменту; Дєліні Марина Миколаївна - доктор економічних наук, доцент, професор кафедри виробничого та інвестиційного менджменту.

Category: УА

Спеціальність: Вибіркова дисципліна за вибором університету. ОС: Магістр. Семестр: 2. ЄКТС: 4. Форма контролю: Екзамен.
Автор: Дєліні Марина Миколаївна - професор кафедри виробничого та інвестиційного менеджменту, доктор економічних наук, доцент.
Анотація: Курс спрямований на вивчення основ бізнес-проєктування, визначення критеріїв актуальності проектів, розробки його організаційної, виробничої та маркетингової складової, розрахунку основних фінансових показників проекту. Доцільність курсу обґрунтована можливостями, які зараз надаються для малого та середнього бізнесу з боку держави та міжнародних фондів в частині фінансування проектів.

Освітній компонент «Інвестування» є вибірковим (вибірковий за вибором студентів). У результаті вивчення "Інвестування" здобувачі вищої освіти опановують такі компетентності як здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми при здійсненні інвестиційної діяльності. Курс може бути використаний при загальній підготовці менеджерів та маркетологів, а може слугувати як спеціалізований при цільовій підготовці інвестиційних менеджерів.

Спеціальність: 073 Менеджмент. ОС: Бакалавр. Семестр: 0. ЄКТС: 0.
Автор: Ралко Олександра Сергіївна - доцент кафедри виробничого та інвестиційного менеджменту.
Анотація: Предметом вивчення дисципліни є система господарських, економічних, правових, фінансових відносин у сфері впровадження екологічних проектів різних типів на підприємствах України, обґрунтування механізму планування, контролю та ефективного управління сучасними екологічними проектами.

Specialty: 075 Marketing. Educational level: Bachelor. Semester: 4. ECTS: 4.
Authors: Alekseieva K.A. - Associate Professor of the Department of Productive and Investment Management, Dielini M.M. - Professor of the Department of Productive and Investment Management.
Abstract: The course "Basics of business projecting" is created for the Ukrainian students pissessing Marketing and Management in English as well for the foreign students studying in Ukraine. The purpose of the discipline is to teach students the basics of projecting, the acquisition of skills to use the acquired knowledge for the effective implementation of the project solutions in the practical activities of the enterprise. The subject of the discipline "Basics of Business Projecting" is the study of theoretical concepts and methodologies of project development, basic approaches and criteria for determining and justifying the choice of change.

Category: Марк

Курс охоплює дослідження сучасного інструментарію менеджменту для управління підприємствами. Розглядаються основні функції менеджменту у поєднанні з принципами управління в конкурентному та динамічному середовищі. Курс побудований на основі літературних джерел провідних навчальних закладів США. Розроблений для англомовних груп та іноземних студентів.

Category: Мен

The course is created for students to master a set of knowledge about production and its organization, operating systems and their operation; formation in the future managers' ability to develop operational strategy, create and use industry operating systems as a basis for ensuring the achievement of the organization's mission.

Category: Мен

Спеціальність: 073 Менеджмент. ОС: Бакалавр. Семестр: 5; 6. ЄКТС: 4.
Автори: Суханова Алла Валеріївна - доцент кафедри виробничого та інвестиційного менеджменту; Свердан Михайло Михайлович - доцент кафедри виробничого та інвестиційного менеджменту.
Анотація: «Управління виробничими системами і процесами» - це засвоєння комплексу знань про виробництво та його організацію, аналіз вузьких місць у виробничих системах та розробляти пропозиції щодо їх ліквідації, планувати, проектувати, структурувати та запроваджувати орієнтовану на процес організацію праці, отримувати фактичні дані витрат часу і розраховувати час виконання замовлення, професійно тарифікувати роботи та диференціювати винагороду за роботу з урахуванням результату. Використовувати відповідний інструментарій для побудови ефективної системи оплати праці.

Управління виробничими системами

Category: Мен

Спеціальність: 073 Менеджмент. ОС: Бакалавр. Семестр: 2. ECTS: 4.
Автор: Дєліні Марина Миколаївна - доцент кафедри виробничого та інвестиційного менеджменту.

blank17

Category: Мен

Спеціальність: 073 Менеджмент. ОС: Бакалавр. Семестр: 5. ECTS: 5.
Автор: Алексеєва Катерина Андріївна - доцент кафедри виробничого та інвестиційного менеджменту; Власенко Тетяна Олексіївна - доцент кафедри виробничого та інвестиційного менеджменту.
Анотація: Дана дисципліна спрямована на забезпечення теоретичних та практичних навичок в інвестиційному аналізі. Вона допоможе студентам зрозуміти сферу інвестування так, як дана сфера розуміється сучасних умовах та практикується для прийняття ефективних інвестиційних  рішень у процесі побудови їх майбутньої кар’єри. Курс інвестиційний менеджмент в освітній програмі є вибірковим, оськільки в групі є англомовні стеденти курс подано двома мовами.
Annotation: The offered discipline is aimed at providing the theoretical and practical skills for the investment analysis. It will help the students to understand the investments’ field as it is currently understood and practiced for effective investment decisions making in their future career.

Category: Мен
Рік останньої атестації: 2020

Спеціальність: 073 Менеджмент. ОС: Бакалавр. Семестр: 6. ЄКТС: 4.
Автор: Титарчук Ірина Миколаївна - доцент кафедри виробничого та інвестиційного менеджменту; Збарська Анна Василівна - доцент кафедри маркетингу.
Анотація: Дисципліна передбачає встановлення мети підприємства, поточне збирання і обробку інформації для прийняття управлінських рішень, виконання функції контролю відхилень фактичних даних від планових, а також, що найважливіше, підготовку рекомендацій для прийняття управлінських рішень. Контролінг спрямований на вдосконалення ефективності менеджменту та організації управління економікою на мікрорівні.

Category: Мен

Спеціальність: 073 Менеджмент (Менеджмент). ОС: Бакалавр. Семестр: 5. ЄКТС: 5.
Автор: Луцков Віталій Олегович - доцент кафедри виробничого та інвестиційного менеджменту.
Анотація: Головною метою викладання дисципліни є формування у студентів компетентності щодо базових принципів, основних категорій, сучасних концепцій, теоретичних положень і практичних методів управління основною діяльністю підприємств та умінь розроблення операційної стратегії, створення і використання галузевих операційних підсистем як основи забезпечення досягнення місії організації.

Category: Мен
Рік останньої атестації: 2017

Спеціальність: 073 Менеджмент (Менеджмент). ОС: Бакалавр, Магістр. Семестр: 2,4. ECTS: 4.
Автор: Власенко Тетяна Олексіївна - доцент кафедри виробничого та інвестиційного менеджменту.

Category: Мен