Виробничого та інвестиційного менеджменту

Courses tagged with "Виробничого та інвестиційного менеджменту"

Спеціальність: 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка. ОС: Бакалавр. Семестр: 8. ЄКТС: 4.
Автор: Свердан Михайло Михайлович – доцент кафедри виробничого та інвестиційного менеджменту.

Анотація. Основні принципи і методичні підходи до економіки підприємств енергетичної галузі, організація та планування виробництва енергетичних підприємств, функціонування виробничих систем та процесів підприємств енергетичної галузі економіки, організація управління виробничою інфраструктурою енергетичних підприємств

Category: ЕЕЕ

Спеціальність: 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка (Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка). ОС: Бакалавр. Семестр: 4. ECTS: 4.
Автори: Балановська Т.І.; Троян А.В.
Викладач: Збарська Анна Василівна - доцент кафедри маркетингу та міжнародної торгівлі.

Category: ЕЕЕ
Рік останньої атестації: 2016

Спеціальність: 281 Публічне управління та адміністрування (Публічне управління та адміністрування). ОС: Магістр. Семестр: 2. ЄКТС: 4.
Автор: Дергач Анна Вадимівна – старший викладач кафедри виробничого та інвестиційного менеджменту, канд. держ. упр.
Анотація дисципліни: Курс «Державні механізми антикризового управління» передбачає набуття слухачами загальних та фахових компетентностей у галузі теорії і практики державного управління, а саме механізму державного антикризового управління в сучасних умовах, засвоєння сутнісних характеристик, основних категорій, сучасних концепцій, теоретичних положень і практичних методів антикризового управління.

Category: ПУА
Рік останньої атестації: 2021
Спеціальність: 073 Менеджмент (Управління та адміністрування). ОС: PhD. Семестр: 2. ЄКТС: 5.

Автори курсу: зав. кафедрою виробничогоо та інвестиційного менеджменту, д.е.н., професор, член-кореспондент НАН України - Шинкарук Лідія Василівна; д.е.н., доцент, професор каф. - Дєліні Марина Миколаївна.
Анотація: Предметом дисципліни «Інвестиційна політика» є питання сучасних теоретичних і практичних основ формування, реалізації та моніторингу ефективності інвестиційної політики державного, регіонального та підприємницького рівнів, а також методи прийняття інвестиційних рішень. Метою вивчення дисципліни є формування у здобувачів професійних знань та компетентностей по розробці, втілення та контролю інвестиційної політики на різних рівнях: підприємства, регіону, держави.


Category: УА
Рік останньої атестації: 2021

Спеціальність: 073 Менеджмент (Управління та адміністрування). ОС: Доктор філософії. Семестр: 2. ЄКТС: 4.
Автори курсу: Шинкарук Лідія Василівна - член-кореспондент НАН України, доктор економічних наук, професор, зав. кафедрою виробничого та інвестиційного менеджменту; Дєліні Марина Миколаївна - доктор економічних наук, доцент, професор кафедри виробничого та інвестиційного менеджменту.
Анотація: Предметом дисципліни «Прийняття управлінських стратегічних рішень» є питання сучасних теоретичних і практичних підходів до прийняття стратегічних рішень, визначення кола проблем їх прийняття в умовах невизначеності та ризику, а також методи прийняття стратегічних рішень. Метою вивчення дисципліни є формування у здобувачів професійних знань та компетентностей з процесу прийняття стратегічних рішень, застосування різних методів на кожному етапі процесу та врахування усіх можливих загроз та ризиків на різних рівнях управління: підприємства, регіону, держави.

Category: УА

Спеціальність: 073 Менеджмент (Управління інвестиційною діяльністю та міжнародними проектами). 

ОС: Бакалавр. Семестр: 6. ECTS: 4.

Форма контролю: Залік.

Автор: Дергач Анна Вадимівна – старший викладач кафедри виробничого та інвестиційного менеджменту факультету аграрного менеджменту, к.держ.упр.

Анотація: Проходження студентами 3 курсу спеціальності «Менеджмент» (Управління інвестиційною діяльністю та міжнародними проектами) виробничої практики на підприємствах є основною складовою навчального процесу і здійснюється для закріплення набутих теоретичних знань та набуття практичних навичок та вмінь необхідних для роботи менеджера в умовах конкретного підприємства. Курс виробничої практики розроблено із врахуванням основних вимог до змісту проходження практики і орієнтован на підготовку спеціалістів для підприємств різних юридично-правових форм власності та економічних видів діяльності.

Спеціальність: Вибіркова дисципліна за вибором університету. ОС:  Бакалавр, Магістр. Семестр: 4, 2. ЄКТС: 4. Форма контролю: Залік.
Автор: Дєліні Марина Миколаївна - професор кафедри виробничого та інвестиційного менеджменту, доктор економічних наук, доцент.
Анотація: Курс спрямований на вивчення основ бізнес-проєктування, визначення критеріїв актуальності проектів, розробки його організаційної, виробничої та маркетингової складової, розрахунку основних фінансових показників проекту. Доцільність курсу обґрунтована можливостями, які зараз надаються для малого та середнього бізнесу з боку держави та міжнародних фондів в частині фінансування проектів.

Рік останньої атестації: 2021

Освітній компонент «Інвестування» є вибірковим (вибірковий за вибором студентів). У результаті вивчення "Інвестування" здобувачі вищої освіти опановують такі компетентності як здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми при здійсненні інвестиційної діяльності. Курс може бути використаний при загальній підготовці менеджерів та маркетологів, а може слугувати як спеціалізований при цільовій підготовці інвестиційних менеджерів.

Спеціальність: 073 Менеджмент. ОС: Бакалавр. Семестр: 0. ЄКТС: 0.
Автор: Ралко Олександра Сергіївна - доцент кафедри виробничого та інвестиційного менеджменту.
Анотація: Предметом вивчення дисципліни є система господарських, економічних, правових, фінансових відносин у сфері впровадження екологічних проектів різних типів на підприємствах України, обґрунтування механізму планування, контролю та ефективного управління сучасними екологічними проектами.

Метою викладання навчальної дисципліни «Фінанси підприємства» є отримання студентами фундаментальних теоретичних і практичних знань щодо організації фінансової діяльності підприємств, особливостей формування фінансових ресурсів, оволодіння методами оцінювання фінансового стану підприємств та фінансового планування. Завданням цієї дисципліни є вивчення сутності й функцій фінансів підприємств, фінансових ресурсів та джерел їх формування; організації фінансів підприємств; набуття навиків фінансових розрахунків; оволодіння методами фінансового планування; оцінювання фінансового стану, санації підприємств.

Category: Марк

The course is designed for bachelor students and aims to study the basics of financial activities, the peculiarities of financial circulation in the enterprise and the study of basic financial indicators.

Category: Марк

Specialty: 075 Marketing. Educational level: Bachelor. Semester: 4. ECTS: 4.
Authors: Alekseieva K.A. - Associate Professor of the Department of Productive and Investment Management, Dielini M.M. - Professor of the Department of Productive and Investment Management.
Abstract: The course "Basics of business projecting" is created for the Ukrainian students pissessing Marketing and Management in English as well for the foreign students studying in Ukraine. The purpose of the discipline is to teach students the basics of projecting, the acquisition of skills to use the acquired knowledge for the effective implementation of the project solutions in the practical activities of the enterprise. The subject of the discipline "Basics of Business Projecting" is the study of theoretical concepts and methodologies of project development, basic approaches and criteria for determining and justifying the choice of change.

Category: Марк
Рік останньої атестації: 2021

In this course, students are provided with the necessary knowledge of the basics management and the role of the manager in effective management enterprises. In the process of learning, students master modern theory of organization management in a market economy. The purpose of conducting classes in the discipline "Introduction to specialty" is to obtain students of knowledge necessary for the performance of official duties of future specialists. The main tasks of studying the discipline " Introduction to specialty" are: - to form in students modern thinking and a set of special knowledge in the field of management in economic systems; - to form in students a clear idea of the chosen specialty; - to highlight the characteristics, main components, principles and methods of training management specialists; - to form the basis of professional management skills.

Category: Мен

Курс охоплює дослідження сучасного інструментарію менеджменту для управління підприємствами. Розглядаються основні функції менеджменту у поєднанні з принципами управління в конкурентному та динамічному середовищі. Курс побудований на основі літературних джерел провідних навчальних закладів США. Розроблений для англомовних груп та іноземних студентів.

Category: Мен

The course is created for students to master a set of knowledge about production and its organization, operating systems and their operation; formation in the future managers' ability to develop operational strategy, create and use industry operating systems as a basis for ensuring the achievement of the organization's mission.

Category: Мен

Спеціальність: 073 Менеджмент. ОС: Бакалавр. Семестр: 5; 6. ЄКТС: 4.
Автори: Суханова Алла Валеріївна - доцент кафедри виробничого та інвестиційного менеджменту; Свердан Михайло Михайлович - доцент кафедри виробничого та інвестиційного менеджменту.
Анотація: «Управління виробничими системами і процесами» - це засвоєння комплексу знань про виробництво та його організацію, аналіз вузьких місць у виробничих системах та розробляти пропозиції щодо їх ліквідації, планувати, проектувати, структурувати та запроваджувати орієнтовану на процес організацію праці, отримувати фактичні дані витрат часу і розраховувати час виконання замовлення, професійно тарифікувати роботи та диференціювати винагороду за роботу з урахуванням результату. Використовувати відповідний інструментарій для побудови ефективної системи оплати праці.

Управління виробничими системами

Category: Мен

Спеціальність: 073 Менеджмент. ОС: Бакалавр. Семестр: 2. ECTS: 4.
Автор: Дєліні Марина Миколаївна - доцент кафедри виробничого та інвестиційного менеджменту.

blank17

Category: Мен