Глобальної економіки

Courses tagged with "Глобальної економіки"

Спеціальність: 073 Менеджмент, 075 Маркетинг ОС: Бакалавр. Семестр: 6. ЄКТС: 4.
Автор: Гераймович В.Л. - доцент кафедри маркетингу та міжнародної торгівлі, кандидат економічних наук.

Category: Мен
Рік останньої атестації: 2016

Спеціальність: 211 Ветеринарна медицина. ОС: Магістр. Семестр: 4. ЄКТС: 4.
Автор: Наконечна Катерина Віталіївна - доцент кафедри глобальної економіки.

Category: ВМ 6

Спеціальність: 051 Економіка (Міжнародна економіка). ОС: Бакалавр. Семестр: 1. ЄКТС: 2.
Автор: Вдовенко Наталія Михайлівна - професор кафедри глобальної економіки.

П21

Category: ЕП

Спеціальність: 051 Економіка (Економіка підприємства). ОС: Бакалавр. Семестр: 7. ЄКТС: 6.
Викладач: Кірейцева Олена Василівна, доцент кафедри глобальної економіки.

Category: ЕП

Спеціальність: 071 Облік і оподаткування. ОС: Бакалавр. Семестр: 8. ECTS: 5.
Автор: Наконечна Катерина Віталіївна - доцент кафедри глобальної економіки.
Анотація: Завданням вивчення дисципліни є засвоєння теорії розміщення продуктивних сил, регіональної економіки та регіонального розвитку, наукових засад регіональної економічної політики; оволодіння знаннями про територіальну і галузеву структуру господарського комплексу України та її економічних районів тощо. Метою вивчення дисципліни є формування знань щодо теоретичних і практичних засад територіальної організації продуктивних сил України, сучасного стану та напрямків регіонального розвитку економіки.

Category: ОіА
Рік останньої атестації: 2017

Спеціальність: •051 Економіка підприємства; •071 Облік і оподаткування (Облік і аудит); •072 Фінанси, банківська справа та страхування (Фінанси і кредит); 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність.

 ОС: Бакалавр. Семестр: 7. ЄКТС: 4.
Автори: Кірейцева Олена Василівна - доцент кафедри глобальної економіки; Коробова Наталія Миколаївна - доцент кафедри глобальної економіки.
Анотація: Теоретичні та організаційні основи регулювання національної економіки. Прогнозування, програмування і макроекономічне планування у системі регулювання національної економіки. Методи державного регулювання економіки.

Рік останньої атестації: 2020

Спеціальність: 051 Економіка (Прикладна економіка). ОС: Магістр. Семестр: 2. ЄКТС: 5.
Автор: Кірейцева Олена Василівна - доцент кафедри глобальної економіки.

Category: ПЕ

Спеціальність: 051 Економіка (Прикладна економіка). ОС: Магістр. Семестр: 2. ЄКТС: 3.
Автор: Сокур Лариса Володимирівна - доцент кафедри глобальної економіки, кандидат економічних наук; Михальчишина Лариса Гаврилівна - доцент кафедри глобальної економіки.

NN20`5prez`zav`bank20

Category: ПЕ

Спеціальність: 051 Економіка (Прикладна економіка).

 ОС: Магістр. Семестр: 1. ЄКТС: 4.
Автор: Чебан І.В. - аспірант кафедри глобальної економіки.

Діброва Анатолій Дмитрович - д.е.н., професор кафедри глобальної економіки, декан економічного факультету
Анотація: 

Category: ПЕ

Спеціальність: 051 Економіка (Прикладна економіка). ОС: Магістр. Семестр: 2. ЄКТС: 5.
Автор: Михальчишина Лариса Гаврилівна - доцент кафедри глобальної економіки.
Анотація: Регіональні економічні програми та програми сприяння розвитку є галуззю наукових знань про економіку регіонів, закономірності і особливості розвитку господарства в умовах конкретної території за рахунок реалізації регіональних економічних програм. Дисципліна формує теорію і методичні основи комплексного аналізу соціально-економічного розвитку регіону для обґрунтування вирішення завдань регіональної економічної політики в Україні.

Робоча програма курсу РЕП.pdfРобоча програма курсу РЕП.pdf
Category: ПЕ

Спеціальність: 051 Економіка (Прикладна економіка). ОС: Магістр. Семестр: 2. ЄКТС: 5.
Автор: Наконечна Катерина Віталіївна - доцент кафедри глобальної економіки.
Анотація: Курс сприятиме студентам у поглибленні знань із процесів децентралізації, створення об'єднаних територіальних громад вивчення позитивного досвіду зазначеного процесу в нашій та інших країнах. Насьогодні ця інформація є необхідною, оскільки бракує інформації в якому напрямі потрібно проводити дані реформи.

Category: ПЕ

Спеціальності: •051 Економіка (Економіка підприємства, Прикладна економіка); •051 Економіка (Економічна кібернетика). ОС: Магістр. Семестр: 1. ЄКТС: 5.
Автори: Вдовенко Н.М. - завідувач кафедри глобальної економіки, доктор економічних наук, професор, Заслужений працівник сільського господарства України; Богач Л.В. - старший викладач кафедри глобальної економіки, кандидат економічних наук.

Анотація: Курс присвячений засвоєнню глибини впливу глобальних трансформацій на світові інтеграційні  процеси,  сутності чинників глобалізації, форм прояву глобалізації; особливостей глобальної економіки,  розробленню стратегічних заходів для забезпечення міжнародної конкурентоспроможності товарів, послуг, підприємств, галузей, міжгалузевих комплексів.

Рік останньої атестації: 2016

Спеціальність: 051 Економіка; 071 Облік і оподаткування; 072 Фінанси, банківська справа та страхування; 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність. 

ОС: Магістр. Семестр: 1. ЄКТС: 5.
Автори: Діброва А.Д. - професор кафедри глобальної економіки, доктор економічних наук; Сокур Л.В. - доцент кафедри глобальної економіки, кандидат економічних наук; 

Спеціальність: Всі. ОС: PhD. Семестр: 1. ЄКТС: 1.
Автор: Діброва А.Д. - доктор економічних наук, професор кафедри глобальної економіки.
НН21

Спеціальність: 051 Економіка. ОС: РhD. Семестр: 2. ЄКТС: 5.
Автор: Вдовенко Наталія Михайлівна - професор кафедри глобальної економіки.

П21

Спеціальність: 193 Геодезія та землеустрій (Геодезія та землеустрій). ОС: Магістр. Семестр: 1. ЄКТС: 3.
Автори: Кваша С.М. - професор кафедри глобальної економіки, доктор економічних наук, Заслужений діяч науки і техніки України; Герасименко Н.А. - доцент кафедри глобальної економіки, кандидат економічних наук. 

Анотація курсу: «Аграрна політика» як навчальна дисципліна дає можливість опанувати методичні та методологічні основи розробки та реалізації комплексу заходів щодо підтримки та забезпечення розвитку сільського господарства в системі міжгалузевих зав’язків у національній економіці, а також оцінити з позиції теорії практичні дії державних структур щодо регулювання агропромислового виробництва країни.

Category: ГіЗ

Спеціальність: Водні біоресурси та аквакультура. ОС: Бакалавр. Семестр: 8. ECTS: 4.
Автори: Вдовенко Н.М. - завідувач кафедри глобальної економіки, доктор економічних наук, професор, Заслужений працівник сільського господарства України; Павленко М.М. - асистент кафедри глобальної економіки.

Category: ВБР
Рік останньої атестації: 2017

Спеціальність: 204 Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва. ОС: Бакалавр. Семестр: 4. ЄКТС: 3.
Автори: Вдовенко Н.М., завідувач кафедри глобальної економіки, доктор економічних наук, професор, Заслужений працівник сільського господарства України; Павленко М.М., асистент кафедри глобальної економіки.
Анотація: у курсі розглядаються питання економіки різних галузей тваринництва; проблеми економічної ефективності галузей тваринництва, розв`язок задач на прикладі тваринницьких підприємств, матеріальні та нематеріальні активи у тваринництві, трудові ресурси та види капіталу.

Category: ТВППТ
Рік останньої атестації: 2020