Глобальної економіки

Courses tagged with "Глобальної економіки"

Спеціальність: •141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка; •151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології; •208 Агроінженерія. ОС: Магістр. Семестр: 1. ЄКТС: 5; 4.
Автор: Михальчишина Лариса Гаврилівна, Кірейцева Олена Василівна, Данилевська-Жугунісова Ольга Євгеніївна - доценти, канд. екон. наук, доценти кафедри глобальної економіки.
Анотація: «Аграрна політика» як навчальна дисципліна дає можливість опанувати методичні та методологічні основи розробки та реалізації комплексу заходів щодо підтримки та забезпечення розвитку сільського господарства в системі міжгалузевих зв’язків у національній економіці, а також оцінити з позиції теорії практичні дії державних структур щодо регулювання агропромислового виробництва країни.

Спеціальність: 073 Менеджмент, 075 Маркетинг ОС: Бакалавр. Семестр: 6. ЄКТС: 4.
Автор: Гераймович В.Л. - доцент кафедри маркетингу та міжнародної торгівлі, кандидат економічних наук.

Category: Мен
Рік останньої атестації: 2016

Спеціальність: 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність.

 ОС: Бакалавр. Семестр: 7. ЄКТС: 3.
Автори: канд. геогр. наук, доцент кафедри глобальної економіки Перегуда Ю.А.
Анотація: Мета – формування системи теоретичних знань, прикладних вмінь і практичних навичок щодо використання методичного, організаційного, статистичного забезпечення дослідження й прогнозування економічної кон’юнктури для визначення стану та тенденцій розвитку товарних  ринків або економіки в цілому. Курс має на меті підготовку висококваліфікованих фахівців з економіки, які володіють сучасними теоретичними знаннями, методами, інструментами та практичними навичками для оцінки  світових аграрних ринків і прийняття рішень щодо інвестування реалізації бізнес-ідей в аграрні ринки України.

Предмет навчальної дисципліни – кількісна та якісна оцінка стану та тенденцій розвитку ринку на основі дослідження та прогнозування економічної кон’юнктури, аналіз стану та перспективи  світових аграрних ринків. Основними завданнями вивчення дисципліни є:  розкриття можливостей використання досліджень ринку в господарській діяльності підприємства для підвищення його конкурентоспроможності;  висвітлення особливостей здійснення досліджень ринку залежно від їх цілей та напрямів;  формування уявлень про комплекс спеціальних методів та технологій, що використовуються при виконанні досліджень ринку;  навчання використання результатів досліджень ринку для підвищення ефективності прийняття управлінських рішень.


Category: ПТБД

Спеціальність: 051 Економіка (Міжнародна економіка). ОС: Бакалавр. Семестр: 1. ЄКТС: 4.
Автор: Михальчишина Лариса Гаврилівна - доцент кафедри глобальної економіки.

Category: ЕП

Спеціальність: 051 Економіка (Економіка підприємства). ОС: Бакалавр. Семестр: 6. ЄКТС: 5.
Викладач: Кірейцева Олена Василівна, доцент кафедри глобальної економіки.

Category: ЕП

Спеціальність: 051 "Економіка (Міжнародна економіка)".  ОС: Бакалавр. Семестр: 4. ЄКТС: 4.

Викладачідоцент, к.е.н. Данилевська-Жугунісова О.Є.

                   доцент, к.е.н. Кірейцева О.В.

Анотація дисципліни:  


Category: ЕП

Спеціальність: 051 Економіка (Міжнародна економіка). ОС: Бакалавр. Семестр: 2. ЄКТС: 4.
Викладач: Кірейцева Олена Василівна - доцент кафедри глобальної економіки.
Анотація: Мета вивчення дисципліни - набуття студентами знань, умінь, навичок та компетентностей, у сфері діяльності Європейського Союзу та співпраці з Україною.

Category: ЕП

Спеціальність: 051 Економіка (Міжнародна економіка ). ОС: Бакалавр. Семестр: 4. ЄКТС: 4.
Викладач: Діброва Анатолій Дмитрович - д.е.н., професор кафедри глобальної економіки; Герасименко Наталія Анатоліївна - к.е.н., доцент  кафедри глобальної економіки

Анотація

Category: ЕП

Спеціальність: 071 Облік і оподаткування. ОС: Бакалавр. Семестр: 8. ECTS: 5.
Автор: Наконечна Катерина Віталіївна - доцент кафедри глобальної економіки.
Анотація: Завданням вивчення дисципліни є засвоєння теорії розміщення продуктивних сил, регіональної економіки та регіонального розвитку, наукових засад регіональної економічної політики; оволодіння знаннями про територіальну і галузеву структуру господарського комплексу України та її економічних районів тощо. Метою вивчення дисципліни є формування знань щодо теоретичних і практичних засад територіальної організації продуктивних сил України, сучасного стану та напрямків регіонального розвитку економіки.

Category: ОіА
Рік останньої атестації: 2017

Спеціальність: •051 Економіка підприємства; •071 Облік і оподаткування (Облік і аудит); •072 Фінанси, банківська справа та страхування (Фінанси і кредит); 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність. ОС: Бакалавр. Семестр: 7. ЄКТС: 4.
Автори: Кірейцева Олена Василівна - доцент кафедри глобальної економіки; Коробова Наталія Миколаївна - доцент кафедри глобальної економіки.
Анотація: Теоретичні та організаційні основи регулювання національної економіки. Прогнозування, програмування і макроекономічне планування у системі регулювання національної економіки. Методи державного регулювання економіки.

Рік останньої атестації: 2020

Спеціальність: 051 Економіка (Прикладна економіка). ОС: Магістр. Семестр: 2. ЄКТС: 5.
Автор: Кірейцева Олена Василівна - доцент кафедри глобальної економіки.

Category: ПЕ
Методологія та організація наукових досліджень з основами інтелектуальної власності.
Спеціальність: 051 Економіка (Прикладна економіка). ОС: Магістр. Семестр: 2. ЄКТС: 3.
Автор: Сокур Лариса Володимирівна - доцент кафедри глобальної економіки, кандидат економічних наук; Михальчишина Лариса Гаврилівна - доцент кафедри глобальної економіки.

NN20`5prez`zav`bank20

Category: ПЕ

Спеціальність: 051 Економіка (Прикладна економіка).

 ОС: Магістр. Семестр: 1. ЄКТС: 4.
Автор: Чебан І.В. - аспірант кафедри глобальної економіки.

Діброва Анатолій Дмитрович - д.е.н., професор кафедри глобальної економіки, декан економічного факультету
Анотація: 

Category: ПЕ

Спеціальність: 051 Економіка (Прикладна економіка). ОС: Магістр. Семестр: 2. ЄКТС: 5.
Автор: Михальчишина Лариса Гаврилівна - доцент кафедри глобальної економіки.
Анотація: Регіональні економічні програми та програми сприяння розвитку є галуззю наукових знань про економіку регіонів, закономірності і особливості розвитку господарства в умовах конкретної території за рахунок реалізації регіональних економічних програм. Дисципліна формує теорію і методичні основи комплексного аналізу соціально-економічного розвитку регіону для обґрунтування вирішення завдань регіональної економічної політики в Україні.

Робоча програма курсу РЕП.pdfРобоча програма курсу РЕП.pdf
Category: ПЕ
Спеціальність: 051 Економіка; 071 Облік і оподаткування; 072 Фінанси, банківська справа та страхування; 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність.
ОС: Магістр. Семестр: 1. ЄКТС: 5.
Автори: Діброва А.Д. - професор кафедри глобальної економіки, доктор економічних наук; Сокур Л.В. - доцент кафедри глобальної економіки, кандидат економічних наук.

Спеціальності: 051 Економіка (Економіка підприємства; Прикладна економіка; Економічна кібернетика). ОС: Магістр. Семестр: 1. ЄКТС: 5.
Автори: Вдовенко Н.М. - завідувач кафедри глобальної економіки, доктор економічних наук, професор, Заслужений працівник сільського господарства України; Сокур Л.В. - старший викладач кафедри глобальної економіки, кандидат економічних наук.
Анотація: Курс присвячений засвоєнню глибини впливу глобальних трансформацій на світові інтеграційні процеси, сутності чинників глобалізації, форм прояву глобалізації; особливостей глобальної економіки, розробленню стратегічних заходів для забезпечення міжнародної конкурентоспроможності товарів, послуг, підприємств, галузей, міжгалузевих комплексів.

Рік останньої атестації: 2022