Глобальної економіки

Область Курси відмічена як "Глобальної економіки"

Спеціальність: •141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка; •151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології; •208 Агроінженерія. ОС: Магістр. Семестр: 1. ЄКТС: 5; 4.
Автор: Михальчишина Лариса Гаврилівна, Кірейцева Олена Василівна, Данилевська-Жугунісова Ольга Євгеніївна - доценти, канд. екон. наук, доценти кафедри глобальної економіки.
Анотація: «Аграрна політика» як навчальна дисципліна дає можливість опанувати методичні та методологічні основи розробки та реалізації комплексу заходів щодо підтримки та забезпечення розвитку сільського господарства в системі міжгалузевих зв’язків у національній економіці, а також оцінити з позиції теорії практичні дії державних структур щодо регулювання агропромислового виробництва країни.

Категорія: Магістри

Спеціальність: 073 Менеджмент, 075 Маркетинг ОС: Бакалавр. Семестр: 6. ЄКТС: 4.
Автор: Гераймович В.Л. - доцент кафедри маркетингу та міжнародної торгівлі, кандидат економічних наук.

Державні та міжнародні програми та гранти підтримки малого бізнесу

 

Категорія: Мен
Рік останньої атестації: 2016

Спеціальність: 051 Економіка (Міжнародна економіка). ОС: Бакалавр. Семестр: 1. ЄКТС: 4.
Автор: Михальчишина Лариса Гаврилівна - доцент кафедри глобальної економіки.

Категорія: ЕП&МЕ

Спеціальність: 051 Економіка (Економіка підприємства). ОС: Бакалавр. Семестр: 6. ЄКТС: 5.
Викладач: Кірейцева Олена Василівна, доцент кафедри глобальної економіки.

Категорія: ЕП&МЕ
Спеціальність: 051 Економіка (Міжнародна економіка). ОС: Бакалавр. Семестр: 4. ЄКТС: 4.
Викладачі: Данилевська-Жугунісова О.Є. - к.е.н., доцент кафедри глобальної економіки; Кірейцева О.В. - к.е.н., доцент кафедри глобальної економіки.
Анотація: ...
П22
Категорія: ЕП&МЕ

Спеціальність: 051 Економіка (Міжнародна економіка). ОС: Бакалавр. Семестр: 2. ЄКТС: 4.
Викладач: Кірейцева Олена Василівна - доцент кафедри глобальної економіки.
Анотація: Мета вивчення дисципліни - набуття студентами знань, умінь, навичок та компетентностей, у сфері діяльності Європейського Союзу та співпраці з Україною.

Категорія: ЕП&МЕ
Спеціальність: 051 Економіка (Міжнародна економіка). ОС: Бакалавр. Семестр: 5. ЄКТС: 5.
Автори: Вдовенко Наталія Михайлівна - завідувач кафедри глобальної економіки, доктор економічних наук, професор, Заслужений працівник сільського господарства України; Павленко Марина Миколаївна - асистент кафедри глобальної економіки.
Анотація: ...
П23
Категорія: ЕП&МЕ
Спеціальність: 051 Економіка (Міжнародна економіка). ОС: Бакалавр. Семестр: 5. ECTS: 5.
Викладач: Тімченко Ольга Леонідівна, канд. екон. наук, доцент кафедри глобальної економіки.
Анотація: Дисципліна передбачає вивчення концептуальних підходів до формування системи міжнародних логістичних операцій. Формування розуміння організації та інфраструктурних особливостей міжнародної логістики. Поглиблення знань у сфері теоретичних засад міжнародної торгівлі. А також ознайомлення зі світовим досвідом у сфері регулювання міжнародної торгівлі.
П23
Категорія: ЕП&МЕ
Спеціальність: 051 Економіка (Міжнародна економіка). ОС: Бакалавр. Семестр: 4. ЄКТС: 5.
Викладач: Діброва Анатолій Дмитрович - д-р екон. наук, професор кафедри глобальної економіки; Герасименко Наталія Анатоліївна - канд. екон. наук, доцент кафедри глобальної економіки.
Анотація«Міжнародний аграрний бізнес» як навчальна дисципліна дає можливість сформувати у здобувачів вищої освіти систему знань щодо передумов формування міжнародного агробізнесу та його місце в системі економічних відносин; системи управління та регулювання міжнародного бізнесу; рівнів конкурентоспроможності та методики її оцінки в аграрному бізнесі; основних принципів ефективного ведення міжнародного агробізнесу; оцінки стану світового агропродовольчого ринку та місце на ньому України; особливостей розвитку аграрного бізнесу у розвинутих країнах та країнах, що розвиваються; сучасних викликів суспільства та їх вплив на розвиток міжнародного аграрного бізнесу.

Категорія: ЕП&МЕ

Спеціальність: 071 Облік і оподаткування. ОС: Бакалавр. Семестр: 8. ECTS: 5.
Автор: Наконечна Катерина Віталіївна - доцент кафедри глобальної економіки.
Анотація: Завданням вивчення дисципліни є засвоєння теорії розміщення продуктивних сил, регіональної економіки та регіонального розвитку, наукових засад регіональної економічної політики; оволодіння знаннями про територіальну і галузеву структуру господарського комплексу України та її економічних районів тощо. Метою вивчення дисципліни є формування знань щодо теоретичних і практичних засад територіальної організації продуктивних сил України, сучасного стану та напрямків регіонального розвитку економіки.

Категорія: ОіА&АіО
Рік останньої атестації: 2017
Спеціальність: 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність. ОС: Бакалавр. Семестр: 7. ЄКТС: 3.
Викладач: Перегуда Ю.А. - канд. геогр. наук, доцент кафедри глобальної економіки.
Анотація: Мета – формування системи теоретичних знань, прикладних вмінь і практичних навичок щодо використання методичного, організаційного, статистичного забезпечення дослідження й прогнозування економічної кон’юнктури для визначення стану та тенденцій розвитку товарних ринків або економіки в цілому. Курс має на меті підготовку висококваліфікованих фахівців з економіки, які володіють сучасними теоретичними знаннями, методами, інструментами та практичними навичками для оцінки світових аграрних ринків і прийняття рішень щодо інвестування реалізації бізнес-ідей в аграрні ринки України.
П22
Категорія: ПТБД

Спеціальність: •051 Економіка підприємства; •071 Облік і оподаткування (Облік і аудит); •072 Фінанси, банківська справа та страхування (Фінанси і кредит); 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність. ОС: Бакалавр. Семестр: 7. ЄКТС: 4.
Автори: Кірейцева Олена Василівна - доцент кафедри глобальної економіки; Коробова Наталія Миколаївна - доцент кафедри глобальної економіки.
Анотація: Теоретичні та організаційні основи регулювання національної економіки. Прогнозування, програмування і макроекономічне планування у системі регулювання національної економіки. Методи державного регулювання економіки.

Категорія: Спільні курси
Рік останньої атестації: 2020

Спеціальність: 051 Економіка (Прикладна економіка). ОС: Магістр. Семестр: 2. ЄКТС: 5.
Автор: Кірейцева Олена Василівна - доцент кафедри глобальної економіки.

Категорія: ПЕ
Методологія та організація наукових досліджень з основами інтелектуальної власності.
Спеціальність: 051 Економіка (Прикладна економіка). ОС: Магістр. Семестр: 2. ЄКТС: 3.
Автор: Сокур Лариса Володимирівна - доцент кафедри глобальної економіки, кандидат економічних наук; Михальчишина Лариса Гаврилівна - доцент кафедри глобальної економіки.

NN20`5prez`zav`bank20

Категорія: ПЕ

Спеціальність: 051 Економіка (Прикладна економіка).

 ОС: Магістр. Семестр: 1. ЄКТС: 4.
Автор: Чебан І.В. - аспірант кафедри глобальної економіки.

Діброва Анатолій Дмитрович - д.е.н., професор кафедри глобальної економіки, декан економічного факультету
Анотація: 

Категорія: ПЕ

Спеціальність: 051 Економіка (Прикладна економіка). ОС: Магістр. Семестр: 2. ЄКТС: 5.
Автор: Михальчишина Лариса Гаврилівна - доцент кафедри глобальної економіки.
Анотація: Регіональні економічні програми та програми сприяння розвитку є галуззю наукових знань про економіку регіонів, закономірності і особливості розвитку господарства в умовах конкретної території за рахунок реалізації регіональних економічних програм. Дисципліна формує теорію і методичні основи комплексного аналізу соціально-економічного розвитку регіону для обґрунтування вирішення завдань регіональної економічної політики в Україні.

 

Категорія: ПЕ