Економічної теорії

Область Курси відмічена як "Економічної теорії"

Спеціальність: •205 Лісове господарство; •206 Садово-паркове господарство. ОС: Бакалавр. Семестр: 5. ЄКТС: 4.
Автори: Гаврилюк Віталій Петрович - доцент кафедри виробничого та інвестиційного менеджменту; Музиченко Тетяна Олександрівна - доцент кафедри економічної теорії.
Анотація: Основні макроекономічні терміни. Об’єктивні закони розвитку суспільного виробництва, ринок і механізми його функціонування, товарно-грошові відносини, основи підприємництва, земельна рента.

Категорія: Спільні ЛГ-СПГ
Спеціальність: 241 Готельно-ресторанна справа (Готельно-ресторанний бізнес); 242 Туризм. ОС: Бакалавр. Семестр: 1. ЄКТС: 4. Форма навчання: Денна.
Викладач: Пащенко Оксана Василівна – доцент кафедри економічної теорії.
Анотація: Дисципліна «Макро- і мікроекономіка» вивчає формування ринково орієнтованого економічного світогляду і знань щодо методів прийняття оптимальних господарських рішень за наявних обмежених ресурсів та альтернативних можливостей їх використання; закономірності поведінки суб’єктів мікрорівня та механізму функціонування національної економіки. Структуру та зміст курсу побудовано на основі інтегральних мікроекономічних концепцій, які досліджують загальні мікроекономічні питання, теорію поведінки споживача, теорію фірми; класичних і новітніх макроекономічних теорій, практичного досвіду реалізації основних напрямів макроекономічної політики держави.
Категорія: ГРС
Рік останньої атестації: 2023
Спеціальність: 073 Менеджмент (Управління та адміністрування), 051 Економіка, 076 Підприємництво, торгівля та  біржова  діяльність. ОС: Доктор філософії. Семестр: 2. ЄКТС: 5.
Розробник: Бутенко Віра Михайлівна - доктор економічних наук, доцент кафедри економічної теорії.

Категорія: УА
Рік останньої атестації: 2021

Спеціальність: •073 Менеджмет. ОС: Бакалавр. Семестр: 2. ECTS: 6.
Автор: Гаврилюк Віталій Петрович - доцент кафедри виробничого та інвестиційного менеджменту.
Викладачі: Гуща Інна Олександрівна - доцент кафедри економічної теорії.
Анотація: У курсі розглядаються: ключові положення базових макроекономічних теорій; механізми макроекономічної політики щодо регулювання економіки; результати функціонування національної економіки та здійснюється оцінка ефективності економічної політики держави. Мета курсу: набуття студентами теоретичних знань та практичних вмінь щодо виявлення, аналізу причин, особливостей розвитку, способів подолання, пом’якшення негативних наслідків макроекономічних явищ і процесів, вивчення теоретичного інструментарію ринкового й державного регулювання національної економіки, що дозволить студентам приймати обґрунтовані рішення з приводу вирішення економічних проблем, пов’язаних із їх майбутньою практичною діяльністю.

Категорія: Бакалаври
Рік останньої атестації: 2017

Спеціальність: 073 Менеджмент. ОС: Бакалавр. Семестр: 1. ЄКТС: 4.
Автор: Гаврилюк Віталій Петрович - доцент кафедри виробничого та інвестиційного менеджменту.

Категорія: Бакалаври
Рік останньої атестації: 2016

Specialty: 073 Management; 075 Marketing. DE: Bachelor. Semester: 2. ECTS: 6.
Author: Koval Olena, PhD in Economics, Associate Professor of Economic Theory Department.
Teacher:
Annotation: Economics develops an understanding of economic theory evolution, terminology and principles, concepts used in the study of the subject. The course is formed on the basis of modern world and domestic methods of studying Economics. It will help to understand how to evaluate economic growth, inflation level, unemployment. The main tools of fiscal and monetary policy will be researched. This course will cover short-run business cycle and stabilization policy and long-run topics, such as economic growth, the natural rate of unemployment, persistent inflation, and the effect of government debt. Case studies with the real-world data and events help to apply macroeconomic theoretical approaches for the economic thinking of students.


Категорія: Бакалаври
Рік останньої атестації: 2021

Branch of knowledge: 07 Management and administration. Specialty: 073 Management; 075 Marketing. DE: Bachelor. Semestr: 1-2. ECTS: 6.
Teacher: Yurii Vlacenko, PhD in Economics, Associate Professor of Economic Theory Department.
Annotation: Microeconomics is the first subject of the training cycle in Economic Theory. Its importance and, at the same time, complexity arises from the fact that it is the first time the student becomes familiar with current economic models. Over the course the student will learn to formalize economic phenomena and gain an understanding of their workings. The course covers the basic economic models of consumer theory, production theory, and partial equilibrium. The objective of the course is to provide the students with a thorough knowledge and understanding of the foundations of modern economic analysis. The students will be introduced to the classical results and recent developments in microeconomic theory but the main focus will be on developing their modeling skills and encouraging them to think analytically about real world phenomena. 

Категорія: Бакалаври
Рік останньої атестації: 2021

Specialty: •073 Management; •075 Marketing. OS: Bachelor Semester: 1. ECTS: 4.
Authors: Vitaliy Gavrilyuk - Associate Professor of the Department of Economic Theory. Muzychenko Tetyana - Associate Professor of the Department of Economic Theory.
Annotation: The course deals with: the main theoretical positions of economic theory; the essence of the main economic laws and categories; analysis and systematization of economic processes and phenomena of economic life of the country.

Категорія: Бакалаври
Рік останньої атестації: 2018

Спеціальність: 075 Маркетинг. ОС: Бакалавр. Семестр: 2. ECTS: 6.
Автор: Болгарова Наталя Костянтинівна - доцент кафедри економічної теорії.
Анотація: Курс спрямований на вивчення теоретичних засад та інструментарію макроекономічного аналізу, теорії функціонування та розвитку макроекономічних систем, здобуття навичок побудови та аналізу макроекономічних моделей, формуванні комплексних знань щодо формування ефективного механізму макроекономічної політики, оцінки ефективності макроекономічної політики, а також виробленні вміння застосувати отримані знання в практичній діяльності.

Категорія: Марк
Рік останньої атестації: 2020

Спеціальність: 075 Маркетинг. ОС: Бакалавр. Семестр: 1. ЄКТС: 6.
Розробник: Бутенко Віра Михайлівна, доктор економічних наук, доцент кафедри економічної теорії.
Анотація: Мікроекономіка вивчає поведінку індивідуальних господарських суб’єктів в різних ринкових структурах. Об’єктом вивчення мікроекономіки є поведінка мікроекономічних суб’єктів, тобто процес розробки, прийняття і реалізації рішень відносно вибору і використання обмежених ресурсів з метою одержання якомога більшої вигоди.

Категорія: Марк
Рік останньої атестації: 2020

Спеціальність: 073 Менеджмент. ОС: Бакалавр. Семестр: 1-2. ЄКТС: 5.
Автор: Власенко Юрій Григорович - доцент кафедри економічної теорії.
Анотація: Мікроекономіка досліджує поведінку людей і пояснює, чому і як вони приймають ті чи інші економічні рішення. Мікроекономіка вивчає поведінку індивідуальних господарських суб’єктів в різних ринкових структурах. Об’єктом вивчення мікроекономіки є поведінка мікроекономічних суб’єктів, тобто процес розробки, прийняття і реалізації рішень відносно вибору і використання обмежених ресурсів з метою одержання якомога більшої вигоди.

Категорія: Мен
Рік останньої атестації: 2022

Спеціальності: 072 Фінанси, банківська справа та страхування. ОС: Бакалавр. Семестр: 3-4. ЄКТС: 5.
Автор: Бутенко Віра Михайлівна - доктор економічних наук, доцент кафедри економічної теорії.
Анотація: Курс сприяє формуванню у майбутніх фахівців методологічної бази мікро- та макроекономічного аналізу поведінки суб'єктів економічної системи завдяки застосовуванню відповідних економіко-математичні методів та моделей для вирішення мікро- та макроекономічних задач, розумінню принципів, методів та інструментів державного та ринкового регулювання, оволодінню методичним інструментарієм діагностики стану ринкових систем.

Категорія: ФіК
Рік останньої атестації: 2022
Спеціальність: 072 Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок. ОС: Бакалавр. Семестр: 1. ECTS: 4.
Автор: Болгарова Наталя Костянтинівна, канд. екон. наук, доцент кафедри економічної теорії.
Анотація: Дисципліни «Політична економія» направлена на набуття належних навичок раціональної економічної поведінки, виходячи з концептуальних основ ринкової економіки, розуміння особливостей функціонування сучасних ринків, набуття навичок аналізу агрегованих показників, визначення чинників і наслідків макроекономічного розвитку господарських систем.
Категорія: ФіК
Рік останньої атестації: 2019

Спеціальність: 071 Облік і оподаткування (Облік і аудит); 076 підприємництво, торгівля та біржова діяльність. ОС: Бакалавр. Семестр: 3 (3-4). ЄКТС: 2,5 (5).

Автори: Доценти кафедри економічної теорії - Пащенко Оксана Василівна.

Анотація: Мета курсу Економікс (Макро) - набуття студентами теоретичних знань та практичних вмінь щодо виявлення, аналізу причин, особливостей розвитку, способів подолання, пом’якшення негативних наслідків макроекономічних явищ і процесів, вивчення теоретичного інструментарію ринкового й державного регулювання національної економіки, що дозволить студентам приймати обґрунтовані рішення з приводу вирішення економічних проблем, пов’язаних із їх майбутньою практичною діяльністю.

Категорія: Спільні курси
Рік останньої атестації: 2020

Спеціальність: 071 Облік і оподаткування (Облік і аудит) ОС: Бакалавр. Семестр: 3. ECTS: 5.
Автори: Байдала Вікторія Володимирівна - доцент кафедри економічної теорії; Гаврилюк Віталій Петрович - доцент кафедри виробничого та інвестиційного менеджменту.
Анотація: У курсі розглядаються закономірності поведінки економічних суб’єктів у ринкових умовах, інструментарій прийняття обґрунтованих рішень щодо здійснення вибору за наявності обмежених засобів і альтернативних можливостей, принципи раціональної поведінки економічних мікросистем у ринкових умовах, основні прийоми мікроекономічного аналізу, методики виконання техніко-економічних розрахунків, зв’язаних з аналізом і обґрунтуванням раціональної поведінки мікросистем у ринкових умовах.

Категорія: Спільні курси
Рік останньої атестації: 2022к
Спеціальність: • 051 Економіка (ЕкК); • 071 Облік і оподаткування; • 072 Фінанси, банківська справа та страхування; • 075 Маркетинг. ОС: Бакалавр. Семестр: 1. ЄКТС: 4.
Автор: Болгарова Наталя Костянтинівна - доцент кафедри економічної теорії.
Категорія: Спільні курси
Рік останньої атестації: 2016

Спеціальність: 051 Економіка (Економічна кібернетика); 071 Облік і оподаткування (Облік і аудит); 072 Фінанси, банківська справа та страхування (Фінанси і кредит). ОС: Магістр. Семестр: 2. ECTS: 4.
Автори: Байдала Вікторія Володимирівна - професор кафедри економічної теорії; Гаврилюк Віталій Петрович - доцент кафедри виробничого та інвестиційного менеджменту.
Анотація: У курсі розглядаються закономірності функціонування економіки на національному рівні на основі макроекономічних теорій, обґрунтованих світовою та вітчизняною наукою, та досвіду макроекономічної практики.

Категорія: Спільні курси

Спеціальність: 051 Економіка (Економіка підприємства); 071 Облік і оподаткування; 072 Фінанси, банківська справа та страхування. ОС: Бакалавр. Семестр: 3. ЄКТС: 4.
Автор: Власенко Юрій Григорович - доцент кафедри економічної теорії.

Категорія: Спільні курси
Рік останньої атестації: 2016
Спеціальність: •071 Облік і оподаткування (Облік і аудит); •072 Фінанси, банківська справа та страхування (Фінанси і кредит); •076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність, •242 Туризм; •284 Публічне управління та адміністрування. ОС: Бакалавр. Семестр: 1. ECTS: 4.
Автор: Пащенко Оксана Василівна - доцент кафедри економічної теорії.
Анотація: Найважливішим завданням будь-якого суспільства – задоволення потреб людей. Потреби дуже різноманітні, постійно змінюються і не завжди можуть бути задоволені тими засобами, які існують у природі. Жодне суспільство не може обійтися без виробництва предметів для підтримки свого існування. Будь-яке виробництво потребує ресурсів, кількість яких у природі обмежена і не достатня для задоволення всіх потреб. Завданням економіки – визначити, як потрібно ефективно використовувати обмежені ресурси, щоб максимально задовольнити необмежені потреби. Основою пізнання економіки є політекономія (економічна теорія) – дисципліна, що формує систему знань про економічний вибір суб’єктів економіки за умов обмежених виробничих ресурсів і безмежних потреб у різних соціально-економічних системах.  Політична економія (Економічна теорія)
Категорія: Спільні курси
Рік останньої атестації: 2016

Спеціальність: •051 Економіка (Економіка підприємства); 051 Економіка (Економічна кібернетика); 071 Облік і оподаткування (Облік і аудит). ОС: Бакалавр. Семестр: 2. ЄКТС: 4.
Автор: Гаврилюк Віталій Петрович - доцент кафедри виробничого та інвестиційного менеджменту.
Викладачі: Доценти кафедри економічної теорії - Болгарова Наталя Костянтинівна; Коваль Олена Миколаївна; Гуща Інна Олександрівна; Пащенко Оксана Василівна.

Категорія: Спільні курси
Рік останньої атестації: 2016