Статистики та економічного аналізу

Пов’язані мітки:

Область Курси відмічена як "Статистики та економічного аналізу"

Спеціальність: 242 Туризм. ОС: Бакалавр. Семестр: 8. ЄКТС: 4.

Анотація: Курс передбачає вивчення теоретичних основ економічного аналізу й подальшого їх використання для оцінки та аналізу конкретних питань, показників діяльності підприємств туризму. Розглядаються питання значення аналізу в управлінні, його роль і розвиток, основні категорії й види економічного аналізу, методи й прийоми аналізу діяльності туристичних підприємств, інформаційна база та організація аналітичної роботи. Розкриваються питання з техніко-економічного й фінансового аналізу, методів аналізу та оцінки окремих показників.

Категорія: Тур
Рік останньої атестації: 2022
Спеціальність: 073 Менеджмент; 075 Маркетинг. ОС: Бакалавр. Семестр: 4. ECTS: 6.
Автори: PhD, Associate Professor Liudmyla Galaieva (Modelling), Department of Economy Cybernetics; PhD, Assosiate Professor Olena Bohdaniuk (Econometrics), Department of Statistic and Economic Analysis.
Анотація: Applied modeling is used in the daily practice of virtually all disciplines in business and economics like finance, marketing, management, microeconomics, and macroeconomics. Decision making in business and economics is often supported by the use of quantitative information. Applied modeling is concerned with summarizing relevant data information by means of a model. Such models help to understand the relation between economic and business variables and to analyse the possible effects of decisions.
Категорія: Бакалаври

Specialties: 051 Економіка (Економіка підприємства); 073 Management; 075 Marketing; 071 Accounting and taxation; 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність. Degree: Bachelor. Semester: 5. ECTS: 4.
Authors: PhD, Assosiate Professor - Oksana Makarchuk, Olena Bohdaniuk.
Department: Statistic and Economic Analysis.

Категорія: Бакалаври
Рік останньої атестації: 2017

Спеціальність: 051 Економіка; 071 Облік і оподаткування; 072 Фінанси, банківська справа та страхування; 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність; 075 Маркетинг. ОС: Бакалавр. Семестр: 5. ЄКТС: 4.
Автор: Рябенко Леся Михайлівна - доцент кафедри статистики та економічного аналізу.

Викладачі: Гузь М.М. - доцент кафедри статистики та економічного аналізу.
                     Собченко Т.С. - доцент кафедри статистики та економічного аналізу.
Анотація: Сучасні умови функціонування економічних систем характеризуються невизначеністю, динамічністю, появою нових зв'язків, що призводить до істотних ризиків прийняття управлінських рішень. У цих умовах формування обґрунтованих управлінських рішень неможливе без застосування кількісних методів аналізу, основу яких становить економетрика. Економетричні методи дозволяють визначити ключові змінні, досліджувати природу їх впливу, провести аналіз механізмів економічних процесів, розробити прогноз, визначити найбільш імовірні сценарії розвитку досліджуваної економічної системи.


Категорія: Марк
Рік останньої атестації: 2020
Спеціальність: 075 Маркетинг; 073 Менеджмент. ОС: Бакалавр. Семестр: 3; 2. ECTS: 4.
Автор: Чухліб Алла Василівна - доцент кафедри статистики та економічного аналізу.
Анотація: Метою вивчення дисципліни «Статистика» є опанування студентами ґрунтовних професійних знань і практичних навичок з методики і форм, видів і способів проведення статистичного спостереження, розробки та аналізу статистичних даних з урахуванням особливостей аграрного сектору економіки, сприяння формуванню економічного мислення адаптованого до вимог ринкової економіки.

Категорія: Марк
Рік останньої атестації: 2018

Спеціальність: 075 Маркетинг. ОС: Бакалавр. Семестр: 2. ECTS: 5.
Автор: Галаєва Людмила Валентинівна - доцент кафедри економічної кібернетики.
Анотація: У розділі "Теорія ймовірностей" йдеться про такі поняття, як випадкова величина, випадкова подія, їх ймовірні характеристики, взаємовідношення між випадковими величинами. В розділі "Математична статистика" йдеться про математичні методи обробки та аналізу будь-якої інформації з метою оцінки основних статистичних рис та взаємовідношень між показниками, які підлягають дослідженню.
Доступ: Закритий.

Категорія: Марк
Рік останньої атестації: 2017

Спеціальність: 073 Менеджмент. ОС: Бакалавр. Семестр: 0. ECTS: 0.
Автор: Кирилюк Ольга Федорівна – доцент кафедри статистики та економічного аналізу.
Анотація: Метою вивчення дисципліни є формування у студентів аналітичного творчого мислення шляхом опанування теоретичних знань аналізу господарської зовнішньоекономічної діяльності, набуття практичних навичок визначення та використання резервів підвищення ефективності зовнішньоекономічної діяльності суб’єктів господарювання в конкурентному середовищі, оцінювання ступеня фінансових та операційних ризиків і обґрунтування внутрішніх механізмів управління ними з метою зміцнення ринкових позицій підприємств на міжнародних ринках.

Категорія: Мен
Спеціальність: 073 Менеджмент,  075 Маркетинг. ОС: Бакалавр. Семестр: 4. ЄКТС: 3.
Автор: Симоненко Олена Іванівна - доцент кафедри статистики та економічного аналізу.
Анотація: Метою курсу є формування знань у студентів щодо прикладного моделювання, а саме методології оцінювання параметрів економетричних моделей, їх аналізу з урахуванням стохастичної складової, ефективне використання прикладного пакету програм EXCEL у алгоритмізації економетричного моделювання.
Категорія: Мен
Рік останньої атестації: 2023

Спеціальність: 073 Менеджмент; 075 Маркетинг. ОС: Бакалавр. Семестр: 2. ЄКТС: 5.
Викладачі: Галаєва Людмила Валентинівна - канд. екон. наук, доцент кафедри економічної кібернетики; Чухліб Алла Василівна - канд. екон. наук, доцент кафедри статистики та економічного аналізу.
Анотація: У частині "Теорія ймовірностей" йдеться про такі поняття, як випадкова величина, випадкова подія, їх ймовірні характеристики, взаємовідношення між випадковими величинами. У частині "Статистика" йдеться про статистичні методи обробки та аналізу інформації про соціально-економічні явища та процеси.
Категорія: Мен
Рік останньої атестації: 2023

Specialties: 073 Menegment (Menegment). Degree: Bachelor. Semester: 8. ECTS: 3.
Developer: PhD, Assosiate Professor Olena Bogdaniuk, Department of Statistic and Economic Analysis.
Annotation: "ANALYSIS of FOREIGN TRADE ACTIVITIES" is one of the main components of the cycle of disciplines, all of which are aimed at providing professional training and auditing educational qualification of "Bachelor".

Категорія: Мен
Рік останньої атестації: 2018

Specialties: 073 Management; 075 Marketing Degree: Bachelor. ;Semester: 2. ECTS: 5.
Authors: PhD, Associate Professor Liudmyla Galaieva (Probability), Department of Economy Cybernetics; PhD, Assosiate Professor Olena Bohdaniuk (Statistics), Department of Statistic and Economic Analysis; PhD, Assosiate Professor Oksana Makarchuk (Statistics), Department of Statistic and Economic Analysis.
Annotation: The section "Probability Theory" deals with such concepts as a random variable, a random event, their probable characteristics, relationships between random variables. The section "Statistics" refers to the mathematical methods of processing and analyzing information to assess the main statistical features and relationships between indicators to be studied.

Категорія: Мен
Рік останньої атестації: 2022

Спеціальність: 073 Менеджмент (Адміністративний менеджмент). ОС: Магістр. Семестр: 3. ЄКТС: 5.
Курс складається з 2 частин (1 частина читається у 1 семестрі, закінчується заліком, 2 частина - у 3 семестрі, закінчується іспитом).
Автор: Лазаришина Інна Дмитрівна, завідувач кафедри статистики та економічного аналізу (Частина 1).
Ралко Олександра Сергіївна, к.е.н., доцент кафедри адміністративного менеджменту та зовнішньоекономічної діяльності (Частина 2).
АнотаціяЧастина 1. Аналіз і контроль підприємства. Мета дисципліни у рамках модуля 1 - набуття студентами компетентностей з обліку, аналізу та контролінгу, набуття навичок, необхідних у практичній роботі. Основними завданнями вивчення дисципліни «Аналіз і контроль підприємства» є: вивчення предмета, об’єктів, методу бухгалтерського обліку, аналізу та контролінгу, набуття вмінь складання балансу підприємства, техніки бухгалтерських проведень, калькулювання собівартості, контролінгу (бюджетування, обліку за центрами відповідальності), аналізу фінансової звітності.
Частина 2. Ключові показники менеджменту. Основна мета вивчення набору коефіцієнтів – ключових показників менеджменту, які дозволяють здійснити комплексний аналіз стану компанії та запропонувати обґрунтовані управлінські рішення щодо покращення через критерії доходності, вартості, потоків грошових коштів, ймовірного ризику. Визначення шкали оцінювання та визначення рейтингу компанії.

Категорія: АМ
Рік останньої атестації: 2022

Спеціальність: 073 Менеджмент (Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності). ОС: Магістр. Семестр: 3. ECTS: 4.
Автор: Воляк Леся Романівна - старший викладач кафедри статистики та економічного аналізу.
Анотація: Дисципліна присвячена основам отримання результатів, які ґрунтуються на статистичному виведенні. В якості практичної складової при аналізі даних використовується мова R. Вивчення дисципліни дає можливість проводити первинний статистичний аналіз даних, висувати гіпотези та оцінювати їх на основі зібраних даних, здійснювати дисперсійний та кореляційно-регресійний аналіз, прогнозувати бізнес-процеси.

Категорія: МЗЕД
Рік останньої атестації: 2020

Спеціальність: 051 Економіка (Економіка підприємства). ОС: Бакалавр. Семестр: 7; 3 (Ск). ECTS: 4.
Лектор: Микицей Тереза Дмитрівна - доцент кафедри статистики та економічного аналізу.
Викладач: Собченко Тетяна Степанівна - доцент кафедри статистики та економічного аналізу.
Анотація: Курс передбачає вивчення теоретичних основ економічного аналізу й подальшого їх використання для оцінки та аналізу конкретних питань, показників діяльності підприємства. Розглядаються питання значення економічного аналізу в управлінні виробництвом, його роль і розвиток, основні категорії й види економічного аналізу, методи й прийоми аналізу діяльності сільськогосподарських підприємств, інформаційна база та організація аналітичної роботи. Розкриваються питання з техніко-економічного й фінансового аналізу, методів аналізу та оцінки окремих показників.

Категорія: ЕП&МЕ
Рік останньої атестації: 2021

Спеціальність: 051 Економіка (Економіка підприємства); 071 Облік і оподаткування (Облік і аудит). ОС: Бакалавр. Семестр: 7; 8. ЄКТС: 5.
Автор: Музиченко Андрій Олександрович - доцент кафедри статистики та економічного аналізу.

Категорія: ЕП&МЕ

Картинки по запросу статистика

Спеціальність: 051 Економіка (Економіка підприємства). ОС: Бакалавр. Семестр: 2-3. ECTS: 6.
Автор: Чухліб Алла Василівна - канд. екон. наук, доцент кафедри статистики та еконо­міч­ного аналізу.
Анотація: вивчення навчальної дисципліни «Статистика» сприяє формуванню у майбутніх фахівців фахівців теоретичних знань та прак­тич­них навичок з методики і форм, видів і способів проведення ста­тис­тич­них спос­те­ре­жень, ста­тис­тич­ної оцінки економічних явищ і процесів суспільного життя, оволодіння методами статистичного аналізу.

Категорія: ЕП&МЕ
Рік останньої атестації: 2022

Specialties: 051 Economics (Economics of Enterprise). DegreeBachelor. Semester: 5. ECTS: 4.
Developer: PhD, Assosiate Professor Anriy Muzychenko, Department of Statistic and Economic Analysis.
Annotation: 

Категорія: ЕП&МЕ

Спеціальність: 071 Облік і оподаткування (Облік і аудит). ОС: Бакалавр. Семестр: 6. ECTS: 3.
Анотація: Зміст дисципліни дозволяє підвищити рівень фахової підготовки студентів з питань організації та методології аналізу господарської діяльності підприємств. Проблеми аналізу розглядаються з позицій ринкових економічних відносин.

Категорія: ОіА&АіО
Рік останньої атестації: 2019
Автори курсу: Богданюк Олена Володимирівна; Савчук Василь Кирилович

Спеціальність: 071 Облік і оподаткування (Облік і аудит). ОС: Бакалавр. Семестр: 6. ЄКТС: 4.
Анотація: Теоретичні, методичні та організаційні основи аналізу господарської діяльності економічних суб’єктів. Аналітична оцінка бізнес-процесів економічного суб’єкта та їх ресурсного забезпечення. Фінансовий аналіз результатів господарської діяльності економічного суб’єкта.

Категорія: ОіА&АіО
Рік останньої атестації: 2021
Автори курсу: Шиш Анатолій Миколайович

Спеціальність: 071 Облік і оподаткування (Облік і аудит). ОС: Бакалавр. Семестр: 4. ECTS: 5.
Автор: Воляк Леся Романівна - доцент кафедри статистики та економічного аналізу.
Анотація: Метою викладання навчальної дисципліни є сформувати розуміння ризику господарської діяльності і здатність приймати адекватні рішення в ризиковому середовищі. Основними завданнями вивчення дисципліни є засвоєння новітніх знань та узагальнення світової практики щодо управління ризиками, застосування методів якісного аналізу господарських ризиків, виконання кількісної оцінки господарських ризиків, ідентифікація основних складових системи управління ризиками в бухгалтерському обліку, розроблення методики управління ризиками на підприємстві шляхом здійснення вибору інструментів оптимізації ризикових ситуацій.

Категорія: ОіА&АіО
Рік останньої атестації: 2022