Магістри спеціальності Харчові технології

Спеціальність 181 «Харчові технології»

Освітня програма «Технології зберігання, консервування та переробки м’яса»

Випускова кафедра: Технології м’ясних, рибних та морепродуктів

Тел.: (044) 527-88-85

E-mail: slob2210@ukr.net

Завідувач кафедри – кандидат технічних наук, доцент Савченко Олександр Аркадійович

Спеціальність: 181 Харчові технології (Технологія зберігання, консервування та переробки м’яса). ОС: Магістр. Семестр: 1. ECTS: 2.
Автори: Рожков Юрій Григорович - асистент кафедри романо-германських мов і перекладу.
Анотація: Курс призначений для вивчення дисципліни «Ділова іноземна мова». Метою навчальної дисципліни є розвиток комунікативної спроможності в сферах професійного та ситуативного спілкування в усній і письмовій формах, навичок практичного володіння іноземною мовою в різних видах мовленнєвої діяльності в обсязі тематики, що обумовлена професійними потребами; оволодіння новітньою фаховою інформацією через іноземні джерела.


Спеціальність: 181 Харчові технології. ОС: Магістр. Семестр: 3. ECTS:5.
Автори: 
Слободянюк Наталія Михайлівна - завідувач кафедри технології м’ясних, рибних та морепродуктів;
Омельян Аліна Миколаївна - асистент кафедри технології м’ясних, рибних та морепродуктів.
Анотація: У курсі розглядаються  теоретичні і практичні питання сучасних технологій виготовлення кормів і виробництва кормових добавок, вибір оптимальних варіантів для конкретних природних та господарських умов з метою збільшення виробництва і покращення якості кормів та підвищення ефективності їх використання.

Спеціальність: 181 – «Харчові технології». ОС: Магістр. Семестр:  3. ECTS: 4.
Лектор:  Тарасенко Світлана Євгенівна, канд. техн. наук, доцент кафедри теплоенергетики.
ВикладачТарасенко Світлана Євгенівна, канд. техн. наук, доцент кафедри теплоенергетики.
Анотація: Метою вивчення дисципліни – підготовка кваліфікованих інженерних кадрів в області проектування систем теплозабезпечення підприємств галузі харчової промисловості з урахуванням особливостей їх побудови та експлуатації, як на основі традиційних, так і поновлюваних джерел енергії.

Спеціальність: 181 Харчові технології (Технології зберігання, консервування та переробки м'яса). ОС: Магістр. Семестр: 1. ЄКТС: 10.
Автор: Баль-Прилипко Лариса Вацлавівна - професор кафедри процесів і обладнання переробки продукції АПК.

Рік останньої атестації: 2015

Спеціальність: 181 Харчові технології (Технології зберігання, консервування та переробки м’яса). ОС: Магістр. Семестр: 3. ECTS: 4.
Автор: Штонда Оксана Анатоліївна - доцент кафедри технології м’ясних, рибних та морепродуктів.
Анотація: Під час вивчення дисципліни передбачається надати майбутнім фахівцям загальні відомості щодо складу і основних властивостей біологічних речовин різної хімічної природи, які входять до складу тваринницької сировини, використання даних речовин при виробництві органопрепаратів.

Рік останньої атестації: 2019

Спеціальність: 181 Харчові технології (Технології зберігання, консервування та переробки м’яса). ОС: Магістр. Семестр: 2. ЄКТС: 5.
Автори: Паламарчук Ігор Павлович, професор кафедри процесів і обладнання переробки продукції АПК; Василів Володимир Павлович, доцент кафедри процесів і обладнання переробки продукції АПК.

Рік останньої атестації: 2018

Спеціальність: 181 Харчові технології (Технології зберігання, консервування та переробки м'яса). ОС: Магістр. Семестр: 2. ЄКТС: 4.
Викладачі: Хомич Володимир Тимофійович, д.вет.н., професор кафедри анатомії, гістології і патоморфології тварин ім. акад. В.Г. Касьяненка; Дишлюк Надія Володимирівна, д.вет.н., професор кафедри анатомії, гістології і патоморфології тварин ім. акад. В.Г. Касьяненка.

Анотація: Дисципліна «Мікроструктурний аналіз м’яса та м’ясних продуктів» є вибірковою для підготовки магістрів з освітньої програми 805170104 «Технології зберігання, консервування та переробки м’яса». Вона вивчає етапи виготовлення гістопрепаратів з м’яса і м’ясних продуктів,  мікроскопічні ознаки свіжого і зіпсованого м’яса, особливості мікроскопічної будови м’яса і м’ясних продуктів за різних технологій їх зберігання (заморожування, соління, копчення, висушування, виготовлення консервів), мікроскопічні ознаки харчових і смакових добавок та найбільш поширених фальсифікатів тощо.

Рік останньої атестації: 2020

Спеціальність: 181 Харчові технології (Технології зберігання, консервування та переробки м'яса). ОС: Магістр. Семестр: 1. ECTS: 4.
Автор: Жеплінська Марія Михайлівна - доцент кафедри процесів і обладнання переробки продукції АПК.
Анотація: Курс призначений для викладення основних методів постановки задач оптимізації окремих технологічних процесів технології консервування та переробки м'яса на базі відомих математичних моделей процесів або структури виробництва, використання результатів розрахунків під час дослідження, проектування та керування об'єктами.

Рік останньої атестації: 2018

Спеціальність: 181 Харчові технології (Технології зберігання, консервування та переробки м'яса). ОС: Магістр. Семестр: 3. ECTS: 4.
Автор: Жеплінська Марія Михайлівна - доцент кафедри процесів і обладнання переробки продукції АПК.
Анотація: Курс призначений для вільного володіння студентами основних технологічних процесів виробництва галузі, забезпечення опанування  можливостей раціонального використання сировинних, природних, фондо-, трудоресурсів з метою економії їх і зменшення негативного впливу на навколишнє середовище.

Рік останньої атестації: 2018

Спеціальність: 181 Харчові технології (Технології зберігання, консервування та переробки м'яса). ОС: Магістр. Семестр: 2. ECTS: 10.
Автор: Баль-Прилипко Лариса Вацлавівна - професор кафедри процесів і обладнання переробки продукції АПК.
Анотація: У даному курсі висвітлені питання забезпечення якості м'яса та м’ясних продуктів при зберіганні. Наведено основні показники якості м'яса, та фактори, які впливають на її погіршення, причини псування м'яса та м’ясних продуктів.

Рік останньої атестації: 2017