Аналітичної і біонеорганічної хімії та якості води

Область Курси відмічена як "Аналітичної і біонеорганічної хімії та якості води"

Спеціальність: 163 Біомедична інженерія. ОС: Бакалавр. Семестр: 1. ECTS: 5.
Автори: Копілевич В.А., доктор хімічних наук, професор; Кравченко О.О., кандидат біологічних наук, доцент.
Анотація: Дисципліна “Хімія (неорганічна і аналітична)” належить до обов’язкових компонентів ОПП циклу дисциплін загальної підготовки, які забезпечує формування фундаменту знань та практичних навичок фахівця у галузі біомедичної інженерії, необхідних для вивчення професійно орієнтованих та спеціальних дисциплін. Метою вивчення курсу хімії є оволодіння знаннями про хімічні закони і закономірності хімічних перетворень (хімічна форма руху матерії) з орієнтацією на ендогенні процеси, що відбуваються у об’єктах навколишньому середовищі, про властивості і застосування хімічних елементів та їх біогенних сполук та формування навичок виконання аналітичного експерименту.

Категорія: БМІ
Рік останньої атестації: 2022
Спеціальність: 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка (Інжиніринг електроенергетичних систем з відновлюваними джерелами). ОС: Бакалавр. Семестр: 3. ECTS: 4.
Лектор: Копілевич Володимир Абрамович, д.х.н., проф., зав. кафедри аналітичної і біонеорганічної хімії та якості води.
Викладач: Кравченко Ольга Олександрівна, к.б.н., доц., доцент кафедри аналітичної і біонеорганічної хімії та якості води.
Анотація:  Дисципліна “Електрохімія” належить до обов’язкових компонентів ОПП циклу дисциплін загальної підготовки, які забезпечує формування фундаменту знань та практичних навичок фахівця у галузі «Електрична інженерія», необхідних для вивчення професійно орієнтованих та спеціальних дисциплін. Метою вивчення курсу «Електрохімія» є оволодіння знаннями про властивості систем, що містять іонні провідники, та перетворення речовин на межі поділу фаз за участю заряджених частинок (іонів, електронів). Зокрема, електрохімія вивчає закони взаємного перетворення електричної і хімічної форм руху матерії, будову і властивості розчинів електролітів, процеси електролізу, електрохімічну корозію, роботу електрохімічних елементів, електросинтез речовин. Базовими для електрохімії є загальнотеоретичні положення хімічних дисциплін щодо електронної будови атомів, природи хімічного зв’язку, хімічної рівноваги, електролітичної дисоціації, окисно-відновних процесів та реакцій комплексоутворення.
Категорія: ІЕС
Рік останньої атестації: 2023

Спеціальність: 201 Агрономія. ОС: Бакалавр. Семестр: 1. ECTS: 6.
Автори: Копілевич Володимир Абрамович - д‑р хім. наук, професор, завідувач кафедри; Прокопчук Надія Миколаївна - канд. хім. наук, доцент; - канд. хім. наук, доцент.
Кафедра: Аналітичної і біонеорганічної хімії та якості води.
Анотація:
Дисципліна “Хімія (неорганічна і аналітична)” належить до обов’язкових компонентів ОПП циклу дисциплін загальної підготовки, які забезпечують формування фундаменту знань та практичних навичок фахівця у галузі агрономії, необхідних для вивчення професійно орієнтованих та спеціальних дисциплін. Метою вивчення курсу неорганічної і аналітичної хімії є оволодіння знаннями про хімічні закони і закономірності хімічних перетворень (хімічна форма руху матерії) з орієнтацією на ендогенні процеси, що відбуваються у об’єктах навколишньому середовищі, про властивості і застосування хімічних елементів та їх біогенних сполук та формування навичок виконання аналітичного експерименту.

Категорія: Агро
Рік останньої атестації: 2022
Спеціальність: 201 Agronomy. ОС: Bachelor. Семестр: 1. ECTS: 6.
Автори: Савченко Дмитро Анатолійович - доцент кафедри аналітичної і біонеорганічної хімії та якості води;
Прокопчук Надія Миколаївна - доцент кафедри аналітичної і біонеорганічної хімії та якості води;
Кравченко Ольга Олександрівна - доцент кафедри аналітичної і біонеорганічної хімії та якості води.
Abstract: Theoretical positions of modern inorganic and analytical chemistry are considered. The main regularities of chemical transformations, features of processes occurring in nature, chemical and agricultural production are studied. Attention is focused on the peculiarities of the chemistry of compounds of biogenic elements, their role in the vital activity of garden crops. The essence, advantages and disadvantages of various methods of analytical experiment are considered. Attention is drawn to the applied aspects of the methods of qualitative and quantitative chemical analysis of natural and artificial objects, which are important in agronomy.
Категорія: Агро
Рік останньої атестації: 2023
Спеціальність: 102 Хімія. ОС: PhD. Семестр: 2. ESTS: 5.
Автор: Копілевич Володимир Абрамович - професор кафедри аналітичної і біонеорганічної хімії та якості води.
Анотація: ...
Категорія: 102 Хімія
Загальна, неорганічна і аналітична хімія: сучасний стан і проблемні питання.
Спеціальність:
102 Хімія. ОС: PhD. Семестр: 2. ESTS: 3.
Автор: Копілевич Володимир Абрамович - професор кафедри аналітичної і біонеорганічної хімії та якості води.
Анотація: ...
Категорія: 102 Хімія
Методика дослідження та організація підготовки дисертаційної роботи.
Спеціальність: 102 Хімія; Профілі: Неорганічна хімія, Екологічна безпека. ОС: PhD. Семестр: 2. ESTS: 4.
Автор: Копілевич Володимир Абрамович - професор кафедри аналітичної і біонеорганічної хімії та якості води.
Анотація: Метою вивчення дисципліни є ознайомлення аспірантів із необхідними знаннями про організацію та проведення наукових досліджень, підготовка їх до самостійного виконання наукової роботи, створення наукових публікацій та написання дисертаційної роботи і її захисту.
Категорія: 102 Хімія
Рік останньої атестації: 2022
Оцінка якості води для зрошення, напування тварин, риборозведення та переробної і харчової промисловості.
Спеціальність: 102 Хімія (Екологічна безпека). ОС: PhD. Семестр: 2. ESTS: 5.
Автори: Войтенко Лариса Владиславівна – доцент кафедри аналітичної і біонеорганічної хімії та якості води; Копілевич Володимир Абрамович – професор кафедри аналітичної і біонеорганічної хімії та якості води.
Анотація: Метою вивчення дисципліни є формування у здобувачів професійних знань з питань нормування якості води як засобу виробництва для різних галузей аграрного сектора, рибництва та переробки сільськогосподарської продукції, одержання практичних навичок виконання аналітичних досліджень параметрів якості води та їхнього комплексного оцінювання.
Категорія: 102 Хімія
Спеціальність: 102 Хімія. ОС: PhD. Семестр:  2. ESTS: 5.
Автор: Копілевич Володимир Абрамович – професор кафедри аналітичної і біонеорганічної хімії та якості води.
Анотація: ...
Категорія: 102 Хімія

Спецпрактикум з аналітичних досліджень біогеохімічних об’єктів навколишнього середовища.
Спеціальність:
102 Хімія. ОС: PhD. Семестр: 2. ESTS: 5.
Автор: Копілевич Володимир Абрамович - професор кафедри аналітичної і біонеорганічної хімії та якості води.
Анотація: Метою вивчення дисципліни є формування у здобувачів професійних знань з аналітичної хімії біогенних елементів і їх природних та штучних сполук, що можуть визначати якість окремих об’єктів навколишнього середовища або якість довкілля в цілому, в тому числі і агросфери.


Категорія: 102 Хімія
Рік останньої атестації: 2022
Спецпрактикум з аналітичних досліджень хімічних об'єктів.
Спеціальність: 102 Хімія. ОС: PhD. Семестр: 2. ESTS: 5.
Автор: Копілевич Володимир Абрамович - професор кафедри аналітичної і біонеорганічної хімії та якості води.
Анотація: ...
Категорія: 102 Хімія

Спеціальність: 212 Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза. ОС: Бакалавр. Семестр: 1. ЄКТС: 4.
Викладачі: Копілевич Володимир Абрамович - завідувач кафедри аналітичної і біонеорганічної хімії та якості води, професор; 

Лаврик Руслан Володимирович - доцент кафедри аналітичної і біонеорганічної хімії та якості води.

Галімова Валентина Михайлівна - доцент кафедри аналітичної і біонеорганічної хімії та якості води.

Категорія: ВГ 6
Рік останньої атестації: 2016к

Спеціальність: 211 Ветеринарна медицина. ОС: Магістр (6 р.н.). Семестр: 1. ЄКТС: 4.
Автори: Абарбарчук Леонід Михайлович - доцент кафедри аналітичної і біонеорганічної хімії та якості води, Савченко Дмитро Анатолійович - доцент кафедри аналітичної і біонеорганічної хімії та якості води.
Анотоція: Дисципліна “Неорганічна хімія” належить до базових загальноосвітніх предметів і забезпечує формування фундаменту знань та практичних навичок спеціаліста у галузі ветеринарної медицини, необхідних для вивчення професійно орієнтованих та спеціальних дисциплін.

Категорія: ВМ 6
Рік останньої атестації: 2019

Specialty: 211 Veterinary Medicine. DHE: Master. Semester: 1. ECTC: 4.
Supervisor: Kravchenko Olha Oleksandrivna, Candidate of Biol. Sci, Docent. Lavryk Ruslan Volodymyrovich, Candidate of Chem Sci, Docent.


Категорія: ВМ 6

Спецільність: 211 Ветеринарна медицина. ОС: Бакалавр. Семестр: 1. ЄКТС: 3.
Автор: Галімова Валентина Михайлівна - доцент кафедри аналітичної і біонеорганічної хімії та якості води.
Анотація: У курсі розглянуто питання будови атомів біоелементів,  фізико-хімічні властивості біогенних та органогенних елементів, їх  сполук. Встановлено  роль s-, p-, d- елементів у біологічних процесах  живих організмів при їх нестачі або надлишку, утворення комплексних сполук (координаційна хімія)  та їх вплив на  організм людини. Розглянуто наукові результати, здобуті в галузі біонеорганічної хімії, які використовують насамперед у медицині як ліки, засоби дезинфекції, а також в агрономії, біотехнології, токсикології та екології.

Категорія: ВМ 5
Рік останньої атестації: 2019
1.pdf1.pdfDoc5_ФВМ.pdfDoc5_ФВМ.pdf

Спеціальність: 211 Ветеринарна медицина. ОС: Магістр (Ск). Семестр: 3. ECTS: 4.
Автор (лектор): Галімова Валентина Михайлівна - доцент кафедри аналітичної і біонеорганічної хімії та якості води.
Викладач: Лаврик Руслан Володимирович - доцент кафедри аналітичної і біонеорганічної хімії та якості води.
Анотація: У курсі розглядаються питання фундаментальних законів, теорій та методів неорганічної хімії про закономірності хімічних перетворень з орієнтацією на процеси, що відбуваються у живих організмах; освоєння основних прийомів виконання хімічного експерименту, які необхідні для вивчення професійно орієнтованих та спеціальних дисциплін; інтегрування знань для вирішення практичних питань у професійній діяльності, що пов’язані із хімічними реагентами, комплексними сполуками, водними розчинами фармацевтичних препаратів.

Категорія: ВМ 5
Рік останньої атестації: 2022

Спеціальність: 211 Ветеринарна медицина. ОС: Бакалавр. Семестр: 1. ЄКТС: 4.
Автори: Копілевич Володимир Абрамович - професор кафедри аналітичної і біонеорганічної хімії та якості води, Максін Віктор Іванович - професор кафедри аналітичної і біонеорганічної хімії та якості води, Ущапівська Тетяна Іванівна - доцент кафедри аналітичної і біонеорганічної хімії та якості води, Савченко Дмитро Анатолійович - доцент кафедри аналітичної і біонеорганічної хімії та якості води.
Анотація: Відповідно до програми підготовки фахівців, у розробленому курсі інтегру­ються теоретичні та практичні питання, що базуються на закономірностях та принципах неорганічної хімії елементів, які згруповані у головні та побічні підгрупи і містять, окрім хімічних властивостей, фізичні та біонеорганічні характеристики, відомості про поширення у природі, способи одержання та практичну зна­чущість для природних систем, біології, екології і сільського господарства.

Категорія: ВВМ
Рік останньої атестації: 2019

Спеціальність: 015 Професійна освіта (Професійна освіта (Технологія виробництва і переробки продуктів сільського господарства)). ОС: Бакалавр. Семестр: 1. ECTS: 4.
Автори: Максін Віктор Іванович - професор кафедри аналітичної і біонеорганічної хімії та якості води, Савченко Дмитро Анатолійович - доцент кафедри аналітичної і біонеорганічної хімії та якості води, Ущапівська Тетяна Іванівна - доцент кафедри аналітичної і біонеорганічної хімії та якості води. Копілевич Володимир Абрамович - завідувач кафедри аналітичної і біонеорганічної хімії та якості води, професор.
Анотація: Курс створений з метою надати майбутнім спеціалістам фундаментальних знань теоретичних положень загальної і неорганічної хімії з урахуванням сучасних досягнень; загальні поняття хімії та хімічні закони; властивості хімічних елементів та їх сполук на основі загальних закономірностей періодичної системи з використанням сучасних уявлень про будову атомів, молекул, теорії хімічних зв’язків. Розглядаються закономірності перебігу різних типів хімічних реакцій і процесів з погляду формування діалектичного мислення і сприяння розвитку хімічного світогляду студентів.

Категорія: ПО
Рік останньої атестації: 2019

Спеціальність: 162 Біотехнології та біоінженерія. ОС: Бакалавр. Семестр: 3. ЄКТС: 6.
Автор: Копілевич Володимир Абрамович - д‑р хім. наук, професор, завідувач кафедри; Ущапівська Тетяна Іванівна - канд. хім. наук, доцент.
Кафедра: Аналітичної і біонеорганічної хімії та якості води.
Анотація: Курс спрямовано на навчання з аналітичної хімії біогенних s-, p-, d-елементів та утворюваних ними сполук, що мають значення для майбутньої спеціальності.

Категорія: БтБ
Рік останньої атестації: 2022