Аналітичної і біонеорганічної хімії та якості води

Courses tagged with "Аналітичної і біонеорганічної хімії та якості води"

Спеціальність: 163 Біомедична інженерія. ОС: Бакалавр. Семестр: 1. ECTS: 5.
Автор: Копілевич В.А., доктор хімічних наук, професор.
Анотація: Дисципліна “Хімія (неорганічна і аналітична)” належить до обов’язкових компонентів ОПП циклу дисциплін загальної підготовки, які забезпечує формування фундаменту знань та практичних навичок фахівця у галузі біомедичної інженерії, необхідних для вивчення професійно орієнтованих та спеціальних дисциплін. Метою вивчення курсу хімії є оволодіння знаннями про хімічні закони і закономірності хімічних перетворень (хімічна форма руху матерії) з орієнтацією на ендогенні процеси, що відбуваються у об’єктах навколишньому середовищі, про властивості і застосування хімічних елементів та їх біогенних сполук та формування навичок виконання аналітичного експерименту.

Category: БМІ

Спеціальність: 201 Агрономія. ОС: Бакалавр. Семестр: 1. ECTS: 6.
Автори: Копілевич Володимир Абрамович - завідувач кафедри аналітичної і біонеорганічної хімії та якості води; Савченко Дмитро Анатолійович - доцент кафедри аналітичної і біонеорганічної хімії та якості води.

Дисципліна “Хімія (неорганічна і аналітична)” належить до обов’язкових компонентів ОПП циклу дисциплін загальної підготовки, які забезпечують формування фундаменту знань та практичних навичок фахівця у галузі агрономії, необхідних для вивчення професійно орієнтованих та спеціальних дисциплін. Метою вивчення курсу неорганічної і аналітичної хімії є оволодіння знаннями про хімічні закони і закономірності хімічних перетворень (хімічна форма руху матерії) з орієнтацією на ендогенні процеси, що відбуваються у об’єктах навколишньому середовищі, про властивості і застосування хімічних елементів та їх біогенних сполук та формування навичок виконання аналітичного експерименту.

Category: Агро
Рік останньої атестації: 2017

Спеціальність: 201 Агрономія. ОС: Бакалавр. Семестр: 1. ECTS: 6.
Автори:Савченко Дмитро Анатолійович - доцент кафедри аналітичної і біонеорганічної хімії та якості води, Прокопчук Надія Миколаївна - доцент кафедри аналітичної і біонеорганічної хімії та якості води.

Category: Агро
Рік останньої атестації: 2017

Спеціальність: 102 Хімія; Профілі: Неорганічна хімія, Екологічна безпека  ОС: PhD. Семестр: 2. ESTS: 4.
Автор: Копілевич Володимир Абрамович - професор кафедри аналітичної і біонаорганічної хімії та якості води.
Анотація

Метою вивчення дисципліни є ознайомлення аспірантів із необхідними знаннями про організацію та проведення наукових досліджень, підготовка їх до самостійного виконання наукової роботи, створення наукових публікацій та написання дисертаційної роботи і її захисту.


Category: 102 Хімія

Спеціальність: 102 Хімія; Профілі: Екологічна безпека  

ОС: PhD. Семестр: 2. ESTS: 5.
Автор: Войтенко Лариса Владиславівна – доцент кафедри аналітичної і біонеорганічної хімії та якості води.
Копілевич Володимир Абрамович - професор кафедри аналітичної і біонеорганічної хімії та якості води.
Анотація

Метою вивчення дисципліни є формування у здобувачів професійних знань з питань нормування якості води як засобу виробництва для різних галузей аграрного сектора, рибництва та переробки сільськогосподарської продукції, одержання практичних навичок виконання аналітичних досліджень параметрів якості води та їхнього комплексного оцінювання.


Category: 102 Хімія

Спеціальність: 102 Хімія; Профілі: Екологічна безпека  

ОС: PhD. Семестр: 2. ESTS: 5.
Автор: Копілевич Володимир Абрамович - професор кафедри аналітичної і біонеорганічної хімії та якості води.
Анотація

Метою вивчення дисципліни є формування у здобувачів професійних знань з аналітичної хімії біогенних елементів і їх природних та штучних сполук, що можуть визначати  якість окремих об’єктів  навколишнього середовища або якість довкілля в цілому, в тому числі і агросфери.


Category: 102 Хімія

Спеціальність: 212 Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза. ОС: Бакалавр. Семестр: 1. ЄКТС: 4.
Викладачі: Копілевич Володимир Абрамович - завідувач кафедри аналітичної і біонеорганічної хімії та якості води, професор; Лаврик Руслан Володимирович - доцент кафедри аналітичної і біонеорганічної хімії та якості води.

Category: ВГ 6
Рік останньої атестації: 2016к

Specialty: 211 Veterinary Medicine. DHE: Master. Semester: 1. ECTC: 4.
Supervisor: Voitenko Larysa Vladyslavivna, Candidate of Chem Sci, Docent.
Розробник: Войтенко Лариса Владиславівна, канд. хім. наук, доцент кафедри аналітичної і біонеорганічної хімії та якості води.

Category: ВМ 6

Спецільність: 211 Ветеринарна медицина. ОС: Бакалавр. Семестр: 1. ЄКТС: 3.
Автор: Галімова Валентина Михайлівна - доцент кафедри аналітичної і біонеорганічної хімії та якості води.
Анотація: У курсі розглянуто питання будови атомів біоелементів,  фізико-хімічні властивості біогенних та органогенних елементів, їх  сполук. Встановлено  роль s-, p-, d- елементів у біологічних процесах  живих організмів при їх нестачі або надлишку, утворення комплексних сполук (координаційна хімія)  та їх вплив на  організм людини. Розглянуто наукові результати, здобуті в галузі біонеорганічної хімії, які використовують насамперед у медицині як ліки, засоби дезинфекції, а також в агрономії, біотехнології, токсикології та екології.

Category: ВМ 5
Рік останньої атестації: 2019

Спеціальність: 211 Ветеринарна медицина. ОС: Бакалавр (Ск). Семестр: 3. ECTS: 4.
Викладач: Галімова Валентина Михайлівна, к.х.н, доцент кафедри аналітичної і біонеорганічної хімії та якості води.
Анотація: Метою курсу є формування знань на основі фундаментальних законів, теорій та методів неорганічної хімії про закономірності хімічних перетворень з орієнтацією на процеси, що відбуваються у живих організмах; освоєння основних прийомів виконання хімічного експерименту, які необхідні для вивчення професійно орієнтованих та спеціальних дисциплін; інтегрування знань для вирішення практичних питань у професійній діяльності, що пов’язані із хімічними реагентами, комплексними сполуками, водними розчинами фармацевтичних препаратів.

Category: ВМ 5

Спеціальність: 211 Ветеринарна медицина. ОС: Магістр. Семестр: 1. ЄКТС: 4.
Автори: Абарбарчук Леонід Михайлович - доцент кафедри аналітичної і біонеорганічної хімії та якості води, Савченко Дмитро Анатолійович - доцент кафедри аналітичної і біонеорганічної хімії та якості води.
Анатоція: Дисципліна “Неорганічна хімія” належить до базових загальноосвітніх предметів і забезпечує формування фундаменту знань та практичних навичок спеціаліста у галузі ветеринарної медицини, необхідних для вивчення професійно орієнтованих та спеціальних дисциплін.

Category: ВМ 1,5
Рік останньої атестації: 2019

Спеціальність: 211 Ветеринарна медицина. ОС: Бакалавр. Семестр: 1. ЄКТС: 4.
Автори: Копілевич Володимир Абрамович - професор кафедри аналітичної і біонеорганічної хімії та якості води, Максін Віктор Іванович - професор кафедри аналітичної і біонеорганічної хімії та якості води, Ущапівська Тетяна Іванівна - доцент кафедри аналітичної і біонеорганічної хімії та якості води, Савченко Дмитро Анатолійович - доцент кафедри аналітичної і біонеорганічної хімії та якості води.
Анотація: Відповідно до програми підготовки фахівців, у розробленому курсі інтегру­ються теоретичні та практичні питання, що базуються на закономірностях та принципах неорганічної хімії елементів, які згруповані у головні та побічні підгрупи і містять, окрім хімічних властивостей, фізичні та біонеорганічні характеристики, відомості про поширення у природі, способи одержання та практичну зна­чущість для природних систем, біології, екології і сільського господарства.

Category: ВВМ
Рік останньої атестації: 2019

Спеціальність: 015 Професійна освіта (Професійна освіта (Технологія виробництва і переробки продуктів сільського господарства)). ОС: Бакалавр. Семестр: 1. ECTS: 4.
Автори: Максін Віктор Іванович - професор кафедри аналітичної і біонеорганічної хімії та якості води, Савченко Дмитро Анатолійович - доцент кафедри аналітичної і біонеорганічної хімії та якості води, Ущапівська Тетяна Іванівна - доцент кафедри аналітичної і біонеорганічної хімії та якості води.
Анотація: Курс створений з метою надати майбутнім спеціалістам фундаментальних знань теоретичних положень неорганічної хімії з урахуванням сучасних досягнень; загальні поняття хімії та хімічні закони; властивості хімічних елементів та їх сполук на основі загальних закономірностей періодичної системи з використанням сучасних уявлень про будову атомів, молекул, теорії хімічних зв’язків.

Category: ПО
Рік останньої атестації: 2019

Спеціальність: 162 - Біотехнології та біоінженерія. ОС: Бакалавр. Семестр: 2. ECTS: 1.
Лектор: Копілевич Володимир Абрамович, д.х.н., проф., зав. кафедри аналітичної і біонеорганічної хімії та якості води.
Викладач: Прокопчук Надія Миколаївна, к.х.н., доц., доцент кафедри аналітичної і біонеорганічної хімії та якості води.
Анотація: Метою навчальної практики загальної та неорганічної хімії є застосування набутих теоретичних знань та практичних навичок для здійснення комплексного дослідження, наближеного до виробничого лабораторного експерименту.

Category: БтБ

Спеціальність: 162 - Біотехнології та біоінженерія. ОС: Бакалавр. Семестр: 4. ECTS: 1.
Лектор: Копілевич Володимир Абрамович, д.х.н., проф., зав. кафедри аналітичної і біонеорганічної хімії та якості води.
Викладач: Прокопчук Надія Миколаївна, к.х.н., доц., доцент кафедри аналітичної і біонеорганічної хімії та якості води.
Анотація: Метою спецпрактикуму з аналітичної хімії є надання студенту можливості застосувати набуті теоретичні знання та практичні навички для здійснення комплексного аналітичного дослідження, наближеного до виробничого лабораторного експерименту.

Category: БтБ