Аналітичної і біонеорганічної хімії та якості води

Courses tagged with "Аналітичної і біонеорганічної хімії та якості води"

Спеціальність: 201 Агрономія. ОС: Бакалавр. Семестр: 1. ECTS: 6.
Автори: Савченко Дмитро Анатолійович - доцент кафедри аналітичної і біонеорганічної хімії та якості води.

Копілевич Володимир Абрамович - завідувач кафедри

Category: Агро

Спеціальність: 201 Агрономія. ОС: Бакалавр. Семестр: 1. ECTS: 6.
Автори: Савченко Дмитро Анатолійович - доцент кафедри аналітичної і біонеорганічної хімії та якості води, Прокопчук Надія Миколаївна - доцент кафедри аналітичної і біонеорганічної хімії та якості води.

Category: Агро

Спецільність: 211 Ветеринарна медицина. ОС: Бакалавр. Семестр: 1. ЄКТС: 3.
Автор: Галімова Валентина Михайлівна - доцент кафедри аналітичної і біонеорганічної хімії та якості води.
Анотація: У курсі розглянуто питання будови атомів біоелементів,  фізико-хімічні властивості біогенних та органогенних елементів, їх  сполук. Встановлено  роль s-, p-, d- елементів у біологічних процесах  живих організмів при їх нестачі або надлишку, утворення комплексних сполук (координаційна хімія)  та їх вплив на  організм людини. Розглянуто наукові результати, здобуті в галузі біонеорганічної хімії, які використовують насамперед у медицині як ліки, засоби дезинфекції, а також в агрономії, біотехнології, токсикології та екології.

Category: ВМ 3
Рік останньої атестації: 2019

Спеціальність: 211 Ветеринарна медицина. ОС: Бакалавр (Ск). Семестр: 3. ECTS: 3.
Викладач: Галімова Валентина Михайлівна, к.х.н, доцент кафедри аналітичної і біонеорганічної хімії та якості води.
Анотація: Метою курсу є формування знань на основі фундаментальних законів, теорій та методів неорганічної хімії про закономірності хімічних перетворень з орієнтацією на процеси, що відбуваються у живих організмах; освоєння основних прийомів виконання хімічного експерименту, які необхідні для вивчення професійно орієнтованих та спеціальних дисциплін; інтегрування знань для вирішення практичних питань у професійній діяльності, що пов’язані із хімічними реагентами, комплексними сполуками, водними розчинами фармацевтичних препаратів.
П20

Category: ВМ 3

Спеціальність: 212 Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза. ОС: Бакалавр. Семестр: 1. ЄКТС: 4.
Викладачі: Копілевич Володимир Абрамович - завідувач кафедри аналітичної і біонеорганічної хімії та якості води, професор; Лаврик Руслан Володимирович - доцент кафедри аналітичної і біонеорганічної хімії та якості води.

Category: ВГ 6

Specialty: 211 Veterinary Medicine. DHE: Master. Semester: 1. ECTC: 4.
Supervisor: Voitenko Larysa Vladyslavivna, Candidate of Chem Sci, Docent.
Розробник: Войтенко Лариса Владиславівна, канд. хім. наук, доцент кафедри аналітичної і біонеорганічної хімії та якості води.

П20

Category: ВМ 5

Спеціальність: 211 Ветеринарна медицина. ОС: Бакалавр. Семестр: 1. ЄКТС: 4.
Автори: Копілевич Володимир Абрамович - професор кафедри аналітичної і біонеорганічної хімії та якості води, Максін Віктор Іванович - професор кафедри аналітичної і біонеорганічної хімії та якості води, Ущапівська Тетяна Іванівна - доцент кафедри аналітичної і біонеорганічної хімії та якості води, Савченко Дмитро Анатолійович - доцент кафедри аналітичної і біонеорганічної хімії та якості води.
Анотація: Відповідно до програми підготовки фахівців, у розробленому курсі інтегру­ються теоретичні та практичні питання, що базуються на закономірностях та принципах неорганічної хімії елементів, які згруповані у головні та побічні підгрупи і містять, окрім хімічних властивостей, фізичні та біонеорганічні характеристики, відомості про поширення у природі, способи одержання та практичну зна­чущість для природних систем, біології, екології і сільського господарства.

Category: ВМ 1,5
Рік останньої атестації: 2019

Спеціальність: 211 Ветеринарна медицина. ОС: Магістр. Семестр: 1. ЄКТС: 4.
Автори: Абарбарчук Леонід Михайлович - доцент кафедри аналітичної і біонеорганічної хімії та якості води, Савченко Дмитро Анатолійович - доцент кафедри аналітичної і біонеорганічної хімії та якості води.
Анатоція: Дисципліна “Неорганічна хімія” належить до базових загальноосвітніх предметів і забезпечує формування фундаменту знань та практичних навичок спеціаліста у галузі ветеринарної медицини, необхідних для вивчення професійно орієнтованих та спеціальних дисциплін.

Category: ВМ 1,5
Рік останньої атестації: 2019

Спеціальність: 015 Професійна освіта (Професійна освіта (Технологія виробництва і переробки продуктів сільського господарства)). ОС: Бакалавр. Семестр: 1. ECTS: 4.
Автори: Максін Віктор Іванович - професор кафедри аналітичної і біонеорганічної хімії та якості води, Савченко Дмитро Анатолійович - доцент кафедри аналітичної і біонеорганічної хімії та якості води, Ущапівська Тетяна Іванівна - доцент кафедри аналітичної і біонеорганічної хімії та якості води.
Анотація: Курс створений з метою надати майбутнім спеціалістам фундаментальних знань теоретичних положень неорганічної хімії з урахуванням сучасних досягнень; загальні поняття хімії та хімічні закони; властивості хімічних елементів та їх сполук на основі загальних закономірностей періодичної системи з використанням сучасних уявлень про будову атомів, молекул, теорії хімічних зв’язків.

Category: ПО
Рік останньої атестації: 2019

Спеціальність: 162 Біотехнології та біоінженерія. ОС: Бакалавр. Семестр: 3. ЄКТС: 6.
Автор: Копілевич Володимир Абрамович - завідувач кафедри аналітичної і біонеорганічної хімії та якості води, професор.
Анотація: Курс спрямовано на навчання з аналітичної хімії біогенних s-, p-, d-елементів та утворюваних ними сполук, що мають значення для майбутньої спеціальності.

Category: БтБ

Спеціальність: 162 Біотехнології та біоінженерія. ОС: Бакалавр. Семестр: 8. ECTS: 4.
Автор: Галімова Валентина Михайлівна - доцент кафедри аналітичної і біонеорганічної хімії та якості води.
Анотація: У курсі розглядаються питання хімічних процесів перетворення та трансформації за допомогою культур мікроорганізмів, виділених ферментів, личинкової технології та вермикомпостування різних  відходів  органічних сполук рослинної сировини  у кормові і харчові продукти, вітаміни та різні види біопаливав; переробка осадів стічних вод на органо-мінеральні добрива методом біокомпостування.

Category: БтБ
Рік останньої атестації: 2018

Спеціальність: 162 Біотехнології та біоінженерія. ОС: Бакалавр. Семестр: 2. ESTS: 3 (6).
Автор: Копілевич Володимир Абрамович - професор кафедри аналітичної і біонаорганічної хімії та якості води.
Анотація: Дисципліна складається з двох взаємозв’язаних частин за модульно побудованою програмою. Перша частина охоплює загальнотеоретичні положення хімічних дисциплін і в більшій мірі стосується сучасних уявлень про будову атомів, молекул, речовин, природу хімічного зв’язку, хімічну рівновагу, періодичність властивостей елементів, їх сполук. Розглядаються закономірності перебігу різних типів хімічних реакцій і процесів з погляду формування діалектичного мислення і сприяння розвитку хімічного світогляду студентів. Друга частина присвячена власне неорганічній хімії, де розглянуто закономірності змін властивостей s-, p-, d-елементів відповідно до груп періодичної системи Д.І. Менделєєва. Набуті знання з неорганічної хімії дозволять майбутньому фахівцю оволодіти навичками якісного і кількісного прогнозування вірогідності перебігу хімічних реакцій та встановлення механізмів взаємодії неорганічних речовин, що використовуються в біотехнологічній практиці, а також їх трансформації в біосфері.

Category: БтБ

Спеціальність: 162 Біотехнології та біоінженерія. ОС: Бакалавр. Семестр: 2. ЄКТС: 3 (6).
Автор: Копілевич Володимир Абрамович - доктор хімічних наук, професор.
Анотація: Курс спрямовано на навчання з неорганічної хімії s-, p-, d-елементів та утворюваних ними сполук відповідно до груп, підгруп і періодів системи Д.І. Менделєєва.

Category: БтБ

Спеціальність: 162 Біотехнологія та біоінженерія. ОСБакалавр. Семестр3. ECTS6.
Автори: Прокопчук Надія Миколаївна - доцент кафедри аналітичної і біонеорганічної хімії та якості води; Лаврик Руслан Володимирович - доцент кафедри аналітичної і біонеорганічної хімії та якості води.
Description: This course will cover theory and applications of qualitative and quantitative analytical chemistry,with particular emphasis on quantitative chemical analysis. The students will learn about various processes and measurements involved in a chemical analysis, and about statistical analyses of the data acquired during such experiments. The topics related to both classic (e.g., titrations) and modern analytical techniques (e.g., separations and spectroscopy) will be covered.

Category: БтБ

Спеціальність: 162 Біотехнологія та біоінженерія. ОС: Бакалавр. Семестр: 2. ECTS: 6.
Автори: Лаврик Руслан Володимирович - доцент кафедри аналітичної і біонеорганічної хімії та якості води; Савченко Дмитро Анатолійович - доцент кафедри аналітичної і біонеорганічної хімії та якості води; Прокопчук Надія Миколаївна - доцент кафедри аналітичної і біонеорганічної хімії та якості води.
Анотація: Chemistry is a fundamental discipline, obligatory for teaching students received the specialties in the field of Plant Protection of Higher Educational Agrarian Universities of III-IV accreditation levels. In modern society Chemistry is powerful source of productive powers. In particular, intensification of scientific and technological progress in agricultural and food production requires a rational use of chemical science achievement, intensification of ecological monitoring of economic activity.

Category: БтБ
Рік останньої атестації: 2019

Хімія (загальна та неорганічна хімія) - Chemistry (General & Inorganic chemistry) (ChemGI)
Спеціальність:  101 Екологія. ОС: Бакалавр. Семестр:  1. ECTS: 6.
Викладач: Войтенко Лариса Владиславівна, канд. хім. наук, доцент кафедри аналітичної і біонеорганічної хімії та якості води.
Анотація: The discipline studies the theoretical foundations of contemporary General Chemistry and data about features of bio-elements. Inorganic chemistry studies the function of bio-active compounds including atoms of a few metals or non-metals, particularly metal-complex compounds (ferine, chlorophyll etc.) and their biocatalyst functions.

Category: Еко

Спеціальність: 101 Екологія. ОС: Бакалавр. Семестр: 4. ЄКТС: 5.
Автор: Абарбарчук Леонід Михайлович - доцент кафедри аналітичної і біонеорганічної хімії та якості води.

Category: Еко

Спеціальність: 101 Екологія. ОС: Бакалавр. Семестр: 4. ЄКТС: 5.
Автор: Копілевич Володимир Абрамович - завідувач кафедри аналітичної і біонеорганічної хімії та якості води, професор.
Анотація: Курс спрямовано на навчання з аналітичної хімії біогенних s-, p-, d-елементів та утворюваних ними сполук, що мають значення для майбутньої спеціальності.

Category: Еко

Спеціальність: 101 Екологія. ОС: Бакалавр. Семестр: 4. ECTS: 3.
Автори: Прокопчук Надія Миколаївна - доцент кафедри аналітичної і біонеорганічної хімії та якості води; Савченко Дмитро Анатолійович - доцент кафедри аналітичної і біонеорганічної хімії та якості води.
Анотація: Гідрологія - комплекс наук, що вивчають властивості води, процеси, що протікають у водних об'єктах (річках, озерах, водосховищах, морях, підземних джерелах), залежність характеристик водних об'єктів від фізико-географічних чинників.

Category: Еко
Рік останньої атестації: 2018