Журналістики та мовної комунікації

Courses tagged with "Журналістики та мовної комунікації"

Спеціальність - 151 Автоматизація та комп’ютерноінтегровані технології

Освітній ступінь - Бакалавр. Курс навчання - 1. Семестр:  1. ЕСТС: 4

Автор:  Чумак Тетяна Миколаївна. канд. пед. наук, доцент кафедри журналістики та мовної комунікації.

Анотація: Пропонована дисципліна покликана сформувати професійну лінгвістичну та комунікативну компетенцію студентів; систему знань із української професійної мови, фахової термінології як основи професійної мови та стилістики службових документів; засвоїти науковий стиль як функційний різновид національної літературної мови в межах обраної галузі знань; сформувати вміння та навички з різних видів професійної мовленнєвої діяльності, а також розширити та поглибити загальномовну гуманітарну культуру, необхідну для майбутньої професійної діяльності

Category: АКіТ

Спеціальність - 163 Біомедична інженерія

Освітній ступінь - Бакалавр. Курс навчання - 1. Семестр:  1.

Автори:  Чумак Тетяна Миколаївна. канд. пед. наук, доцент кафедри журналістики та мовної комунікації; Шишкова Лілія Сергіївна, старший викладач кафедри журналістики та мовної комунікації.

Анотація: Пропонована дисципліна покликана сформувати професійну лінгвістичну та комунікативну компетенцію студентів; систему знань із української професійної мови, фахової термінології як основи професійної мови та стилістики службових документів; засвоїти науковий стиль як функційний різновид національної літературної мови в межах обраної галузі знань; сформувати вміння та навички з різних видів професійної мовленнєвої діяльності, а також розширити та поглибити загальномовну гуманітарну культуру, необхідну для майбутньої професійної діяльності

Category: БМІ

Спеціальність: 187 Деревообробні та меблеві технології. ОС: Бакалавр. Семестр: 2. ECTS: 4.
Автор: Суздалєв Ілля Олександрович, асистент кафедри журналістики та мовної комунікації.
Анотація: Метою вивчення дисципліни є підвищення рівня загальномовної підготовки, комунікативної компетентності студентів, практичне оволодіння основами стилістики української мови, що забезпечить професійне спілкування на належному мовному рівні. Дисципліна покликана узагальнити й систематизувати знання з української мови, сформувати уміння і навички для оптимальної мовної поведінки в професійній сфері.
П20

Category: ДМТ

Спеціальність 205 Лісове господарство. ОС: Бакалавр.
Науково доведено, що стрижневими компонентами професійно-комунікативної діяльності є мовленнєва компе­тенція і компетентність.
Реалізація цього завдання у вищих навчальних закладах України здійснюється шляхом вивчення курсу «Українська мова (за професійним спрямуванням)». Зміст дисципліни покликаний сформувати мовну особистість, обізнану з культурою усного і писемного мовлення, яка вміє в повному обсязі використовувати набуті знання, уміння і навички для оптимальної мовної поведінки в професійній сфері. Зрозуміло, що у цій програмі насамперед подано спільні для всіх сфер професійного спілкування рекомендації, тобто визначена загальна спрямованість курсу та обов’язковий обсяг знань, якими повинні оволодіти студенти. на основі програми викладач самостійно визначає теоретичний та практичний матеріал, враховуючи майбутній фах студента.


Category: ЛГ
Спеціальність: 206 Садово-паркове господарство. ОС: Бакалавр. Семестр:  1. ЄКТС: 4.

Викладач: Семашко Тетяна Федорівна, професор кафедри журналістики та мовної комунікації.
Анотація: Дисципліна «Українська мова за професійним спрямуванням» є однією з базових для формування професійної компетенції студентів. Сьогодні висококваліфікований фахівець будь-якої галузі повинен володіти високою загальною культурою і культурою спілкування, уміти висловлюватися точно, логічно й виразно, оперувати фаховою термінологією. Вивчення пропонованої дисципліни сприятиме формуванню мовної, мовленнєвої, лексикографічної, риторичної тощо компетенції майбутніх фахівців, оптимальному використанню мовних засобів як в писемній, так і усній професійній комунікації.
П20

Category: СПГ

Спеціальність: 281 Публічне управління та адміністрування. ОС: Бакалавр. Семестр: 2. ЄКТС: 4.
Викладачі: Поливач Марія Анатоліївна, кандидат історичних наук, старший викладач; Шишкова Лілія Сергіївна, старший викладач.
Кафедра: Журналістики та мовної комунікації.
Анотація: Програмою дисципліни передбачено підвищення рівня мовнокомунікативної компетенції студентів, розвиток практичних навичок усного і писемного мовлення. Вивчення курсу сприяє засвоєнню засадничих принципів академічної культури, основних вимог до оформлення і написання офіційно-ділових, наукових текстів, законів і правил спілкування, національних особливостей комунікації; опануванню можливостей української мови в різних структурно-функціональних стилях; оволодінню навичками доцільного і вмотивованого використання різноманітних ресурсів у професійній сфері. Значну увагу приділено вивченню новітніх тенденцій комунікації (ділової, наукової) у сучасному глобалізованому світі.

Category: ПУА

Спеціальність: 201 Агрономія. ОС: Бакалавр. Семестр: 2. ЄКТС: 7.
Викладач: –  Поливач Марія Анатоліївна, старший викладач кафедри журналістики та мовної комунікації.
Анотація: Вивчення дисципліни «Українська мова за професійним спрямуванням» сприяє формуванню мовної, мовленнєвої, лексикографічної, риторичної компетенції майбутніх фахівців,  оптимальному використанню мовних засобів як в писемній, так і усній професійній комунікації. Засвоєні знання та уміння є основою для ефективного сприйняття відомостей з інших галузей знань, розвитку абстрактного мислення, реалізації творчого потенціалу майбутніх фахівців.

П20

Category: Агро

Спеціальність 203 – Садівництво та виноградарство; 

ОС: Бакалавр; Семестр 1; ЄКТС: 4

Викладач: Семашко Тетяна Федорівна, професор кафедри журналістики та

мовної комунікації

Анотація

Пропонована дисципліна покликана сформувати професійну лінгвістичну та

комунікативну компетенцію студентів; систему знань із української

професійної мови, фахової термінології як основи професійної мови та

стилістики службових документів; засвоїти науковий стиль як функційний

різновид національної літературної мови в межах обраної галузі знань;

сформувати вміння та навички з різних видів професійної мовленнєвої

діяльності, а також розширити та поглибити загальномовну гуманітарну

культуру, необхідну для майбутньої професійної діяльності.

Category: СВ

Спеціальності: 211 Ветеринарна медицина; 

211Ветеринарна медицина (ветеринарне забезпечення військ, сил)

212 Ветеринарна гігієна, санітарія та експертиза 

229 Громадське здоров'я

ОС: Магістр. Семестр: 1. ЄКТС: 4.

Викладачі: 

Балалаєва Олена Юріївна - доцент кафедри журналістики та мовної комунікації.

Вакулик Ірина Іванівна - доцент кафедри журналістики та мовної комунікації.

Category: ВМ 6
Спеціальність: 211 Ветеринарна медицина. ОС: Бакалавр (Магістр). Семестр: 1. ЄКТС: 4.
Автор: Семашко Тетяна Федорівна, професор кафедри журналістики та мовної комунікації.
Чумак Тетяна Миколаївна, старший викладач кафедри журналістики та мовної комунікації.
Анотація: Пропонована дисципліна покликана сформувати професійну лінгвістичну та комунікативну компетенцію студентів; систему знань із української професійної мови, фахової термінології як основи професійної мови та стилістики службових документів; засвоїти науковий стиль як функційний різновид національної літературної мови в межах обраної галузі знань; сформувати вміння та навички з різних видів професійної мовленнєвої діяльності, а також розширити та поглибити загальномовну гуманітарну культуру, необхідну для майбутньої професійної діяльності.
НН20'zav
Category: ВМ 6
Спеціальність: 211 Ветеринарна медицина. ОС: Бакалавр. Семестр: 1. ЄКТС: 3.
Автор: Чекалюк Вероніка Василівна - доцент кафедри журналістики та мовної комунікації.
Анотація: Вивчення дисципліни поглибить знання студентів із сучасної української мови (ділової комунікації); допоможе їм краще оволодіти мовними формами; активізувати їх уміння спілкуватися українською мовою у науковому та бізнес середовищі; спонукає до формування у студентів вмінь фахової комунікації.
П20
Category: ВМ 5

Спеціальності: 015.37 – Професійна освіта; 231 – Соціальна робота

ОС: Бакалавр. Семестр 1. ЄКТС: 4

Викладач: Семашко Тетяна Федорівна, професор кафедри журналістики та мовної комунікації

Анотація. Пропонована дисципліна покликана сформувати професійну лінгвістичну та комунікативну компетенцію студентів; систему знань із української професійної мови, фахової термінології як основи професійної мови та стилістики службових документів; засвоїти науковий стиль як функційний різновид національної літературної мови в межах обраної галузі знань; сформувати вміння та навички з різних видів професійної мовленнєвої діяльності, а також розширити та поглибити загальномовну гуманітарну культуру, необхідну для майбутньої професійної діяльності.Спеціальності: •015 Професійна освіта (Технологія виробництва і переробки продуктів сільського господарства); •035 Філологія; •053 Психологія; •231 Соціальна робота. ОС: Бакалавр. Семестр: 1; 2. ЄКТС: 4.
Викладачі: Шинкарук Василь Дмитрович - декан гуманітарно-педагогічного факультету, професор кафедри журналістики та мовної комунікації; Вакулик Ірина Іванівна - доцент кафедри журналістики та мовної комунікації.

Спеціальності: •015 Професійна освіта (Технологія виробництва і переробки продуктів сільського господарства); •053 Психологія; •231 Соціальна робота. ОС: Бакалавр. Семестр: 2. ЄКТС: 4.
Викладачі: Шинкарук Василь Дмитрович - професор кафедри журналістики та мовної комунікації; Фоміна Галина Віталіївна - доцент кафедри журналістики та мовної комунікації.
Анотація: Мета дисципліни – ознайомити студентів із основами латинської мови, допомогти набути практичних умінь і навичок перекладу латинських текстів та використання латиномовної термінології у навчальній, науковій та виробничій діяльності. Оволодіння студентами основами латинської мови надасть їм можливість читати і перекладати латинські тексти, відкриє доступ до вільного і свідомого сприйняття наукової термінології .

Спеціальність: 061 Журналістика. ОС: Бакалавр. Семестр: 6-7. ЄКТС: 6.
Автор: Семашко Тетяна Федорівна - доктор філологічних наук, професор кафедри журналістики та мовної комунікації.
Анотація: Вивчення дисципліни забезпечує оволодіння стилістичними засобами української мови на різних рівнях мовної системи та вироблення умінь і навичок застосування їх на практиці; засвоєння виразових засобів мови; прищеплення студентам потягу до постійного мовного самовдосконалення, до розширення загальнокультурної підготовки.

Category: Жур

Спеціальність: 061 Журналістика. ОС: Бакалавр. Семестр: 1.ЄКТС: 4.
Викладач: Цимбал Тетяна Василівна – професор кафедри Журналістики та мовної комунікації.
Анотація: Техніка усного мовлення - це навчальна дисципліна, що знайомить студентів з основними вимогами та специфічними особливостями усного публіцистичного повідомлення в сучасних засобах масової інформації. В курсі приділяється увага навичкам володіння правильним фонаційним диханням, засвоєнню комплексу навичок з техніки мовлення, дикції, артикуляції, орфоепії сучасної літературної української мови, постановки та розвитку голосу, вмінню робити логічний аналіз текстів, володінню позалінгвістичними засобами виразності.

П20

Category: Жур

Спеціальність: 061 Журналістика. ОС: Бакалавр. Семестр: 2. ЄКТС: 4.
Викладачі: Цимбал Тетяна Василівна – професор кафедри Журналістики та мовної комунікації; Лягуша Антон Олександрович - доцент кафедри журналістики та мовної комунікації.
Анотація: Культура ефірного мовлення - навчальна дисципліна, присвячена вивченню та засвоєнню мовно-стилістичних жанрових особливостей в аудіовізуальних ЗМІ. В курсі звертається увага на роль і місце слова у системі зображально-виражальних засобів журналістського аудіовізуального твору, на вироблення у студентів практичних навичок роботи зі словом перед мікрофоном, в кадрів, за кадром, співвідношення слова та зображення в екранній журналістиці різних жанрів.

П20

Category: Жур

Спеціальність: 061 Журналістика. ОС: Бакалавр. Семестр: 3 (1-6). ЄКТС: 2 (13).
Автор: Костриця Наталія Миколаївна - завідувач кафедри журналістики та мовної комунікації, професор.
Анотація: У курсі розглядається лексико-фразеологічний склад сучасної української мови; традиційні й нові підходи до класифікації різних лексичних явищ; висвітлення системних зв’язків, явище варіантності у фразеології та джерела фразеології української мови; ознайомлення з основними класифікаціями словників та будовою словникових статей у лексикографічних працях різного типу.

Category: Жур
Рік останньої атестації: 2021

Спеціальність: 061 Журналістика. ОС: Бакалавр. Семестр: 3 (1-6). ЄКТС: 2 (13).
Автор: Харченко Світлана Василівна - професор кафедри журналістики та мовної комунікації.

Category: Жур