Журналістики та мовної комунікації

Courses tagged with "Журналістики та мовної комунікації"

Спеціальність: 187 Деревообробні та меблеві технології. ОС: Бакалавр. Семестр: 2. ECTS: 4.
Автор: Суздалєв Ілля Олександрович, асистент кафедри журналістики та мовної комунікації.
Анотація: Метою вивчення дисципліни є підвищення рівня загальномовної підготовки, комунікативної компетентності студентів, практичне оволодіння основами стилістики української мови, що забезпечить професійне спілкування на належному мовному рівні. Дисципліна покликана узагальнити й систематизувати знання з української мови, сформувати уміння і навички для оптимальної мовної поведінки в професійній сфері.
П20

Category: ДМТ

Спеціальність 205 Лісове господарство. ОС: Бакалавр.
Науково доведено, що стрижневими компонентами професійно-комунікативної діяльності є мовленнєва компе­тенція і компетентність.
Реалізація цього завдання у вищих навчальних закладах України здійснюється шляхом вивчення курсу «Українська мова (за професійним спрямуванням)». Зміст дисципліни покликаний сформувати мовну особистість, обізнану з культурою усного і писемного мовлення, яка вміє в повному обсязі використовувати набуті знання, уміння і навички для оптимальної мовної поведінки в професійній сфері. Зрозуміло, що у цій програмі насамперед подано спільні для всіх сфер професійного спілкування рекомендації, тобто визначена загальна спрямованість курсу та обов’язковий обсяг знань, якими повинні оволодіти студенти. на основі програми викладач самостійно визначає теоретичний та практичний матеріал, враховуючи майбутній фах студента.


Category: ЛГ
Спеціальність: 206 Садово-паркове господарство. ОС: Бакалавр. Семестр:  1. ЄКТС: 4.

Викладач: Семашко Тетяна Федорівна, професор кафедри журналістики та мовної комунікації.
Анотація: Дисципліна «Українська мова за професійним спрямуванням» є однією з базових для формування професійної компетенції студентів. Сьогодні висококваліфікований фахівець будь-якої галузі повинен володіти високою загальною культурою і культурою спілкування, уміти висловлюватися точно, логічно й виразно, оперувати фаховою термінологією. Вивчення пропонованої дисципліни сприятиме формуванню мовної, мовленнєвої, лексикографічної, риторичної тощо компетенції майбутніх фахівців, оптимальному використанню мовних засобів як в писемній, так і усній професійній комунікації.
П20

Category: СПГ

Дисципліна: Українська мова за професійним спрямуванням

      Спеціальність:    281 Публічне управління та адміністрування

      ОС: Бакалавр

      Семестр: 2. ЄКТС:4

      Лектор, викладач: Ожоган Лілія Олександрівна – доцент кафедри журналістики та мовної комунікації

Анотація: Програмою дисципліни «Українська мова за професійним спрямуванням» передбачено підвищення рівня мовнокомунікативної компетенції студентів, розвиток практичних навичок  усного і писемного мовлення.     Вивчення курсу сприяє засвоєнню засадничих принципів академічної культури, основних вимог до оформлення і написання офіційно-ділових, наукових текстів, законів і правил спілкування, національних особливостей комунікації; опануванню можливостей української мови в різних структурно-функціональних стилях; оволодінню навичками доцільного і вмотивованого використання різноманітних ресурсів у професійній сфері. Значну увагу приділено вивченню новітніх тенденцій комунікації (ділової, наукової) у сучасному глобалізованому світі.

    

 


Category: ПУА

Спеціальність: 201 Агрономія. ОС: Бакалавр. Семестр: 2. ЄКТС: 7.
Викладач: –  Поливач Марія Анатоліївна, старший викладач кафедри журналістики та мовної комунікації.
Анотація: Вивчення дисципліни «Українська мова за професійним спрямуванням» сприяє формуванню мовної, мовленнєвої, лексикографічної, риторичної компетенції майбутніх фахівців,  оптимальному використанню мовних засобів як в писемній, так і усній професійній комунікації. Засвоєні знання та уміння є основою для ефективного сприйняття відомостей з інших галузей знань, розвитку абстрактного мислення, реалізації творчого потенціалу майбутніх фахівців.

П20

Category: Агро

Спеціальність 203 – Садівництво та виноградарство; 

ОС: Бакалавр; Семестр 1; ЄКТС: 4

Викладач: Семашко Тетяна Федорівна, професор кафедри журналістики та

мовної комунікації

Анотація

Пропонована дисципліна покликана сформувати професійну лінгвістичну та

комунікативну компетенцію студентів; систему знань із української

професійної мови, фахової термінології як основи професійної мови та

стилістики службових документів; засвоїти науковий стиль як функційний

різновид національної літературної мови в межах обраної галузі знань;

сформувати вміння та навички з різних видів професійної мовленнєвої

діяльності, а також розширити та поглибити загальномовну гуманітарну

культуру, необхідну для майбутньої професійної діяльності.

Category: СВ
Спеціальність: 211 Ветеринарна медицина. ОС: Бакалавр. Семестр: 1. ЄКТС: 3.
Автор: Чекалюк Вероніка Василівна - доцент кафедри журналістики та мовної комунікації.
Анотація: Вивчення дисципліни поглибить знання студентів із сучасної української мови (ділової комунікації); допоможе їм краще оволодіти мовними формами; активізувати їх уміння спілкуватися українською мовою у науковому та бізнес середовищі; спонукає до формування у студентів вмінь фахової комунікації.
П20
Category: ВМ 3

Спеціальність: 211 Ветеринарна медицина. ОС: Магістр; Бакалавр. Семестр: 1. ЄКТС: 4.
Викладач: Павленко Оксана Миколаївна, доцент кафедри журналістики та мовної комунікації.
Анотація: Навчальна дисципліна покликана сформувати професійну лінгвістичну та комунікативну компетенцію студента-фахівця, що засвідчує високий рівень його професійних знань, комунікативних умінь, ціннісних орієнтацій, загальної гуманітарної культури, інтегральних показників культури мовлення, необхідних для майбутньої професійної діяльності, а також розширити та поглибити загальномовну підготовку студентів; сформувати систему знань з української професійної мови, фахової термінології як основи професійної мови та стилістики службових документів; засвоїти науковий стиль як функційний різновид національної літературної мови в межах обраної галузі знань; сформувати вміння та навички з різних видів професійної мовленнєвої діяльності.

Category: ВГ 6

Спеціальності: 211 Ветеринарна медицина; 

211Ветеринарна медицина (ветеринарне забезпечення військ, сил)

212 Ветеринарна гігієна, санітарія та експертиза 


ОС: Магістр. Семестр: 1. ЄКТС: 2.

Викладачі: 

Балалаєва Олена Юріївна - доцент кафедри журналістики та мовної комунікації.

Вакулик Ірина Іванівна - доцент кафедри журналістики та мовної комунікації.

Category: ВМ 5
Спеціальність: 211 Ветеринарна медицина. ОС: Бакалавр (Магістр). Семестр: 1. ЄКТС: 4.
Автор: Семашко Тетяна Федорівна, професор кафедри журналістики та мовної комунікації.
Чумак Тетяна Миколаївна, старший викладач кафедри журналістики та мовної комунікації.
Анотація: Пропонована дисципліна покликана сформувати професійну лінгвістичну та комунікативну компетенцію студентів; систему знань із української професійної мови, фахової термінології як основи професійної мови та стилістики службових документів; засвоїти науковий стиль як функційний різновид національної літературної мови в межах обраної галузі знань; сформувати вміння та навички з різних видів професійної мовленнєвої діяльності, а також розширити та поглибити загальномовну гуманітарну культуру, необхідну для майбутньої професійної діяльності.
НН20'zav
Category: ВМ 5

Спеціальності: 061 Журналістика; 035.041 Філологія (германські мови та літератури (переклад включно), перша - англійська), 035.043 Філологія (германські мови та літератури (переклад включно), перша - німецька). ОС: Бакалавр. Семестр: 1. ЄКТС: 4, 6, 4.
Викладачі: Шинкарук Василь Дмитрович - професор кафедри журналістики та мовної комунікації;  Фоміна Галина Віталіївна - доцент кафедри журналістики та мовної комунікації.
Анотація: Метою курсу є ознайомлення студентів із основами латинської мови, допомога у набутті ними практичних умінь і навичок перекладу латинських текстів та використання латиномовної термінології у навчальній, науковій та виробничій діяльності. Оволодіння студентами основами латинської мови надасть їм можливість читати і перекладати латинські тексти, відкриє доступ до вільного і свідомого сприйняття наукової термінології. Загальноосвітні завдання курсу полягають у розширенні лінгвістичного світогляду студентів, у підвищенні їх загальної мовної культури шляхом удосконалення навичок нормативного вживання інтернаціоналізмів греко-латинського походження. Завдяки чіткій побудові граматики та синтаксису латинська мова розвиває також уміння та навички логічного мислення.

Спеціальності: 015.37 – Професійна освіта; 231 – Соціальна робота

ОС: Бакалавр. Семестр 1. ЄКТС: 4

Викладач: Семашко Тетяна Федорівна, професор кафедри журналістики та мовної комунікації

Анотація. Пропонована дисципліна покликана сформувати професійну лінгвістичну та комунікативну компетенцію студентів; систему знань із української професійної мови, фахової термінології як основи професійної мови та стилістики службових документів; засвоїти науковий стиль як функційний різновид національної літературної мови в межах обраної галузі знань; сформувати вміння та навички з різних видів професійної мовленнєвої діяльності, а також розширити та поглибити загальномовну гуманітарну культуру, необхідну для майбутньої професійної діяльності.Спеціальності: •015 Професійна освіта (Технологія виробництва і переробки продуктів сільського господарства); •035 Філологія; •053 Психологія; •231 Соціальна робота. ОС: Бакалавр. Семестр: 1; 2. ЄКТС: 4.
Викладачі: Шинкарук Василь Дмитрович - декан гуманітарно-педагогічного факультету, професор кафедри журналістики та мовної комунікації; Вакулик Ірина Іванівна - доцент кафедри журналістики та мовної комунікації.

Спеціальності: •015 Професійна освіта (Технологія виробництва і переробки продуктів сільського господарства); •053 Психологія; •231 Соціальна робота. ОС: Бакалавр. Семестр: 2. ЄКТС: 4.
Викладачі: Шинкарук Василь Дмитрович - професор кафедри журналістики та мовної комунікації; Фоміна Галина Віталіївна - доцент кафедри журналістики та мовної комунікації.
Анотація: Мета дисципліни – ознайомити студентів із основами латинської мови, допомогти набути практичних умінь і навичок перекладу латинських текстів та використання латиномовної термінології у навчальній, науковій та виробничій діяльності. Оволодіння студентами основами латинської мови надасть їм можливість читати і перекладати латинські тексти, відкриє доступ до вільного і свідомого сприйняття наукової термінології .

 Спеціальність 061 "Журналістика"

ОС:Бакалавр. Семестр 8. ECTS: ? Викладач - Харченко Світлана Василівна, доктор філологічних наук, доцент, професор кафедри журналістики та мовної комунікації

Category: Жур

Спеціальність: 061 Журналістика. 

ОС: Бакалавр. Семестр: 4ЄКТС: 4.

Викладач: Мироненко Марина Олександрівна – доцент кафедри журналістики та мовної комунікації


Category: Жур

Спеціальність: 061 Журналістика

ОС: Бакалавр.  Семестр: 4-й (2 курс 2 семестр) ЄКТС: 3

Викладач: Лягуша Антон Олександрович – доцент кафедри журналістики та мовної комунікації.

Анотація дисципліни: Сторітелінг – це мистецтво/спосіб розповідати історії, щоб зацікавити аудиторію. Дисципліна покликана дати теоретичні та практичні знання із сюжетики, наротології, героїки текстів, способів творення медійних текстів.Category: Жур

Спеціальність: 061 Журналістика. ОС: Бакалавр. Семестр: 6. ЄКТС: 4.

Викладач: Лапа Оксана Вікторівна – доцент кафедри журналістики та мовної комунікації.

Викладач: Мироненко Марина Олександрівна – доцент кафедри журналістики та мовної комунікації

Анотація: метою вивчення дисципліни є формування у студентів системи знань щодо особливостей медіавиробництва і медіавливу, моніторингу медіа, комунікаційного аналізу, формування інформаційного поля, оцінки проблеми та ризиків учасників; засвоєння студентами  основних видів медіавпливу: навіювання, зараження, наслідування,  переконання; навчитися працювати з текстами, семантичною довжиною та   семантичною   глибиною   тексту.


Category: Жур

Спеціальність:  061  Журналістика(освітньо-професійна програма – журналістика); ОС: Бакалавр. Семестр: 1. ЄКТС:4

Викладач: Чиж Іван Сергійович –заслужений журналіст України, професор. Кафедра журналістики та мовної комунікації.

Анотація: Професією професій називають журналістику, як багатогранний та особливо елітарний фах, котрому не підвладні ні кордони, ні заборони та обмеження, для      якого не існує жодних «табу. Курс навчальної дисципліни «Вступ до спеціальності. Основи журналістики» орієнтує здобувачів вищої журналістської освіти на сучасний динамічний процес  здобуття  фахової  компетентності уже від початку навчання в університеті. Він дає можливість молодим здобувачам фаху   торкнутися  витоків журналістики та зробити перші реальні кроки у світ  професійного становлення.


Category: Жур