Журналістики та мовної комунікації

Courses tagged with "Журналістики та мовної комунікації"

Спеціальність: 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології. ОС: Бакалавр. Семестр: 1. ЕСТС: 4.
Автор: Чумак Тетяна Миколаївна. канд. пед. наук, доцент кафедри журналістики та мовної комунікації.
Анотація: Пропонована дисципліна покликана сформувати професійну лінгвістичну та комунікативну компетенцію студентів; систему знань із української професійної мови, фахової термінології як основи професійної мови та стилістики службових документів; засвоїти науковий стиль як функційний різновид національної літературної мови в межах обраної галузі знань; сформувати вміння та навички з різних видів професійної мовленнєвої діяльності, а також розширити та поглибити загальномовну гуманітарну культуру, необхідну для майбутньої професійної діяльності.


Category: АКіТ

Спеціальність: 163 Біомедична інженерія. ОС: Бакалавр. Семестр: 1. ЄКТС: 4.
Автори: Чумак Тетяна Миколаївна, канд. пед. наук, доцент кафедри журналістики та мовної комунікації; Шишкова Лілія Сергіївна, старший викладач кафедри журналістики та мовної комунікації.
Анотація: Пропонована дисципліна покликана сформувати професійну лінгвістичну та комунікативну компетенцію студентів; систему знань із української професійної мови, фахової термінології як основи професійної мови та стилістики службових документів; засвоїти науковий стиль як функційний різновид національної літературної мови в межах обраної галузі знань; сформувати вміння та навички з різних видів професійної мовленнєвої діяльності, а також розширити та поглибити загальномовну гуманітарну культуру, необхідну для майбутньої професійної діяльності.

Category: БМІ

Спеціальність: 187 Деревообробні та меблеві технології. ОС: Бакалавр. Семестр: 2. ECTS: 4.
Викладачі: Лапа Оксана Вікторівна - канд. педаг. наук, доцент кафедри журналістики та мовної комунікації; Поливач Марія Анатоліївна - канд. іст. наук, старший викладач кафедри журналістики та мовної комунікації.
Анотація: Метою вивчення дисципліни "Українська мова (за професійним спрямуванням)" є підвищення рівня загальномовної підготовки, комунікативної компетентності студентів, практичне оволодіння основами стилістики української мови, що забезпечить професійне спілкування на належному мовному рівні. Дисципліна покликана узагальнити й систематизувати знання з української мови, сформувати уміння і навички для оптимальної мовної поведінки в професійній сфері.

Category: ДМТ

Спеціальність 205 Лісове господарство. ОС: Бакалавр.
Науково доведено, що стрижневими компонентами професійно-комунікативної діяльності є мовленнєва компе­тенція і компетентність.
Реалізація цього завдання у вищих навчальних закладах України здійснюється шляхом вивчення курсу «Українська мова (за професійним спрямуванням)». Зміст дисципліни покликаний сформувати мовну особистість, обізнану з культурою усного і писемного мовлення, яка вміє в повному обсязі використовувати набуті знання, уміння і навички для оптимальної мовної поведінки в професійній сфері. Зрозуміло, що у цій програмі насамперед подано спільні для всіх сфер професійного спілкування рекомендації, тобто визначена загальна спрямованість курсу та обов’язковий обсяг знань, якими повинні оволодіти студенти. на основі програми викладач самостійно визначає теоретичний та практичний матеріал, враховуючи майбутній фах студента.


Category: ЛГ
Спеціальність: 206 Садово-паркове господарство. ОС: Бакалавр. Семестр:  1. ЄКТС: 4.

Викладач: Семашко Тетяна Федорівна, професор кафедри журналістики та мовної комунікації.
Анотація: Дисципліна «Українська мова за професійним спрямуванням» є однією з базових для формування професійної компетенції студентів. Сьогодні висококваліфікований фахівець будь-якої галузі повинен володіти високою загальною культурою і культурою спілкування, уміти висловлюватися точно, логічно й виразно, оперувати фаховою термінологією. Вивчення пропонованої дисципліни сприятиме формуванню мовної, мовленнєвої, лексикографічної, риторичної тощо компетенції майбутніх фахівців, оптимальному використанню мовних засобів як в писемній, так і усній професійній комунікації.
П20

Category: СПГ

Спеціальність: 281 Публічне управління та адміністрування. ОС: Бакалавр. Семестр: 2. ЄКТС: 4.
Викладачі: Поливач Марія Анатоліївна, кандидат історичних наук, старший викладач; Шишкова Лілія Сергіївна, старший викладач.
Кафедра: Журналістики та мовної комунікації.
Анотація: Програмою дисципліни передбачено підвищення рівня мовнокомунікативної компетенції студентів, розвиток практичних навичок усного і писемного мовлення. Вивчення курсу сприяє засвоєнню засадничих принципів академічної культури, основних вимог до оформлення і написання офіційно-ділових, наукових текстів, законів і правил спілкування, національних особливостей комунікації; опануванню можливостей української мови в різних структурно-функціональних стилях; оволодінню навичками доцільного і вмотивованого використання різноманітних ресурсів у професійній сфері. Значну увагу приділено вивченню новітніх тенденцій комунікації (ділової, наукової) у сучасному глобалізованому світі.

Category: ПУА

Спеціальність: 201 Агрономія. ОС: Бакалавр. Семестр: 2. ЄКТС: 7.
Викладач: Поливач Марія Анатоліївна, старший викладач кафедри журналістики та мовної комунікації.
Анотація: Вивчення дисципліни «Українська мова за професійним спрямуванням» сприяє формуванню мовної, мовленнєвої, лексикографічної, риторичної компетенції майбутніх фахівців,  оптимальному використанню мовних засобів як в писемній, так і усній професійній комунікації. Засвоєні знання та уміння є основою для ефективного сприйняття відомостей з інших галузей знань, розвитку абстрактного мислення, реалізації творчого потенціалу майбутніх фахівців.

Category: Агро

Спеціальність 203 – Садівництво та виноградарство; 

ОС: Бакалавр; Семестр 1; ЄКТС: 4

Викладач: Семашко Тетяна Федорівна, професор кафедри журналістики та

мовної комунікації

Анотація

Пропонована дисципліна покликана сформувати професійну лінгвістичну та

комунікативну компетенцію студентів; систему знань із української

професійної мови, фахової термінології як основи професійної мови та

стилістики службових документів; засвоїти науковий стиль як функційний

різновид національної літературної мови в межах обраної галузі знань;

сформувати вміння та навички з різних видів професійної мовленнєвої

діяльності, а також розширити та поглибити загальномовну гуманітарну

культуру, необхідну для майбутньої професійної діяльності.

Category: СВ
Спеціальності: 211 Ветеринарна медицина; 211 Ветеринарна медицина (ветеринарне забезпечення військ, сил); 212 Ветеринарна гігієна, санітарія та експертиза; 229 Громадське здоров'я. ОС: Магістр. Семестр: 1. ЄКТС: 4.
Викладачі: Балалаєва Олена Юріївна - доцент кафедри журналістики та мовної комунікації; Вакулик Ірина Іванівна - доцент кафедри журналістики та мовної комунікації.

Category: ВМ 6
Спеціальність: 211 Ветеринарна медицина. ОС: Магістр. Семестр: 1. ЄКТС: 4.
Автор: Семашко Тетяна Федорівна, професор кафедри журналістики та мовної комунікації.
Чумак Тетяна Миколаївна, старший викладач кафедри журналістики та мовної комунікації.
Степаненко Ніна Степанівна, доцент  кафедри журналістики та мовної комунікації. 
Анотація: Пропонована дисципліна покликана сформувати професійну лінгвістичну та комунікативну компетенцію студентів; систему знань із української професійної мови, фахової термінології як основи професійної мови та стилістики службових документів; засвоїти науковий стиль як функційний різновид національної літературної мови в межах обраної галузі знань; сформувати вміння та навички з різних видів професійної мовленнєвої діяльності, а також розширити та поглибити загальномовну гуманітарну культуру, необхідну для майбутньої професійної діяльності.
НН20'zav
Category: ВМ 6

Спеціальності: • 081 Право;  ОС: Бакалавр. Семестр: 1; 2. ЄКТС: 4.
Викладачі: Шинкарук Василь Дмитрович - декан гуманітарно-педагогічного факультету, професор кафедри журналістики та мовної комунікації; Вакулик Ірина Іванівна - доцент кафедри журналістики та мовної комунікації.

Спеціальності: •015 Професійна освіта (Технологія виробництва і переробки продуктів сільського господарства); •053 Психологія; •231 Соціальна робота. ОС: Бакалавр. Семестр: 2. ЄКТС: 4.
Викладачі: Шинкарук Василь Дмитрович - професор кафедри журналістики та мовної комунікації; Фоміна Галина Віталіївна - доцент кафедри журналістики та мовної комунікації.
Анотація: Мета дисципліни – ознайомити студентів із основами латинської мови, допомогти набути практичних умінь і навичок перекладу латинських текстів та використання латиномовної термінології у навчальній, науковій та виробничій діяльності. Оволодіння студентами основами латинської мови надасть їм можливість читати і перекладати латинські тексти, відкриє доступ до вільного і свідомого сприйняття наукової термінології .

Українська мова за професійним спрямуванням.
Спеціальності: 015 Професійна освіта; 231 Соціальна робота. ОС: Бакалавр. Семестр: 1. ЄКТС: 4.
Викладач: Семашко Тетяна Федорівна, професор кафедри журналістики та мовної комунікації.
Анотація: Пропонована дисципліна покликана сформувати професійну лінгвістичну та комунікативну компетенцію студентів; систему знань із української професійної мови, фахової термінології як основи професійної мови та стилістики службових документів; засвоїти науковий стиль як функційний різновид національної літературної мови в межах обраної галузі знань; сформувати вміння та навички з різних видів професійної мовленнєвої діяльності, а також розширити та поглибити загальномовну гуманітарну культуру, необхідну для майбутньої професійної діяльності.

Спеціальність 061 Журналістика

Викладач: Савенко Олександр Миколайович – доцент кафедри журналістики та мовної комунікації

Category: Жур

Спеціальність: 061 Журналістика

ОС: Бакалавр. Семестр: 5-й (3 курс, перший семестр). ЄКТС: 4

Викладач: Цимбал Тетяна Василівна – професор кафедри Журналістики та мовної комунікації.

Анотація дисципліни: Аналітична журналістика - це навчальна дисципліна, що присвячена вивченню особливостей різних жанрів журналістської аналітики. Курсом передбачено засвоєння студентами теоретичних знань і практичних навичок по створенню різножанрових аналітичних журналістських творів, їх модифікацій у сучасних мас-медіа, засвоєнню форм і методів журналістського аналітичного відображення дійсності.


Category: Жур

Спеціальність: Журналістика

Розробник: Данько-Сліпцова Анна Анатоліївна, доцент кафедри журналістики та мовної комунікації, к.пол.н.

ОС: Бакалавр. Семестр: 3-4. 


Category: Жур


6 кредитів 5-7 семестр 

Викладач: Савенко О.М.

Category: Жур

Спеціальність: 061 Журналістика. 

ОС: Бакалавр. Семестр: 6. ЄКТС: 4.

ВикладачДобродум Ольга Вікторівна – професор кафедри Журналістики та мовної комунікації.

Анотація дисципліни: «Візуальні комунікації» є навчальною дисципліною, метою якої є опанування комплексу теоретичних знань і практичних навиків з аналізу, структурування інформації та візуалізації даних з використанням цифрових технологій та застосовувати набуті знання і розуміння предметної області та сфери професійної діяльності у практичних ситуаціях.


Category: Жур

Спеціальність:  061  Журналістика(освітньо-професійна програма – журналістика); ОС: Бакалавр. Семестр: 1. ЄКТС:4

Викладач: Чиж Іван Сергійович –заслужений журналіст України, професор. Кафедра журналістики та мовної комунікації.

Анотація: Професією професій називають журналістику, як багатогранний та особливо елітарний фах, котрому не підвладні ні кордони, ні заборони та обмеження, для      якого не існує жодних «табу. Курс навчальної дисципліни «Вступ до спеціальності. Основи журналістики» орієнтує здобувачів вищої журналістської освіти на сучасний динамічний процес  здобуття  фахової  компетентності уже від початку навчання в університеті. Він дає можливість молодим здобувачам фаху   торкнутися  витоків журналістики та зробити перші реальні кроки у світ  професійного становлення.


Category: Жур