Механіки

Область Курси відмічена як "Механіки"

Спеціальність: 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка. ОС: Бакалавр. Семестр: 2. ECTS: 4.
Автори: Булгаков Володимир Михайлович, д-р техн. наук, професор кафедри механіки; Куценко Анастасія Григорівна, канд. фіз.-мат. наук, доцент кафедри механіки.
Анотація: Метою курсу є формування знань про принципи дослідження стану рівноваги тіл під дією різних систем навантаження та методи описання руху твердих тіл, визначення основних кінематичних та динамічних характеристик/

Категорія: 1 курс ЕЕЕ

Спеціальність: 187 Деревообробні та меблеві технології. ОС: Бакалавр. Семестр: 3. ЄКТС: 8.
Автори: Черниш Олег Миколайович - доцент кафедри механіки; Бондар Марія Миколаївна - доцент кафедри механіки.
Анотація: В курсі розглянуті основні розділи прикладної механіки – теоретичну механіку, опір матеріалів, теорію механізмів і машин та деталі машин. Теоретична механіка, як основа курсу, вивчає питання статики, кінематики та динаміки. Статика досліджує властивості сил, способи перетворення систем сил і умови рівноваги тіл під дією систем сил; кінематика - рух тіл із геометричної точки зору без урахування їх мас і діючих сил; динаміка - рух матеріальних тіл під дією прикладених до них сил. В опорі матеріалів вивчаються основи розрахунків деталей і елементів конструкцій на міцність, жорсткість і стійкість. В теорії механізмів і машин та деталях машин вивчаються структура і класифікація механізмів і машин, методи їх кінематичного і динамічного аналізу, питання синтезу за заданими властивостями і розрахунку складових частин. Курс прикладної механіки закладає наукову основу для вивчення спеціальних дисциплін, які пов’язані з механізацією та експлуатацією обладнання для обробки деревини та меблевими технологіями.
Доступ: Закритий.

Категорія: ДМТ
Рік останньої атестації: 2021

Спеціальність  187 «Деревообробні та меблеві технології»

Освітня програма  «Деревообробні та меблеві технології»

ОС - Магістр, рік - 1, семестр - 2, всього - 120 год., ECTS - 4.
Лектор Пилипенко Андрій Петрович, к.т.н., доцент кафедри механіки.
Анотація: Навчальна дисципліна «Механіка деревини» спрямована на вивчення студентами фізико-механічних властивостей деревинних матеріалів при їх обробітку, використані в якості конструкційних матеріалів в умовах дії статичних і динамічних навантажень із врахуванням зміни температури і процесів, пов’язаних з тривалістю експлуатації при одночасній надійності,
довговічності та економічності.

Категорія: ДМТ

Спеціальність: 192 Будівництво та цивільна інженерія. ОС: Бакалавр. Семестр: 1 с.т. ECTS: 4.
Автори: Булгаков Володимир Михайлович - професор кафедри механіки; Черниш Олег Миколайович - доцент кафедри механіки; Яременко Вадим Володимирович - доцент кафедри механіки.
Анотація: В електронному курсі "Теоретична механіка", що читається на кафедрі механіки, розглянуто основні розділи теоретичної механіки: статику, кінематику і динаміку. Надаються методи і принципи описання загальних закономірностей механічного руху і рівноваги матеріальних тіл і систем. Це одна з фундаментальних загальнонаукових дисциплін фізико-математичного циклу, яка є науковою базою освітніх спеціальностей технічного профілю.

Категорія: БЦІ
Рік останньої атестації: 2022

Спеціальність: 192 Будівництво та цивільна інженерія. ОС: Бакалавр. Семестр: 4-5. ЕСТS: 5.
Автор: Куценко Анастасія Григорівна - доцент кафедри механіки.
Анотація: Будівельна механіка є аналітичним продовженням таких базових інженерних дисципін, як опір матеріалів (механіка матеріалів і конструкцій) та теоретична механіка. Перша частина курсу містить три змістовних модулі: розрахунок плоских ферм, розрахунок плоских складених конструкцій та розрахунок конструкцій від рухомого навантаження.

Категорія: БЦІ
Рік останньої атестації: 2023

Спеціальність: 192 Будівництво та цивільна інженерія. ОС: Бакалавр. Семестр: 3-4. ESTS: 4.
Автор: Яременко Вадим Володимирович - доцент кафедри механіки.
Анотація: У курсі розглядаються питання структурного та кінематичного аналізу машин і механізмів.

Категорія: БЦІ

Knowledge area: 19 Architecture and construction. Speciality: 192 Building and engineering of the city. ED: Bachelor. Semester: 3-4. ECTS: 6.
Author: Kutsenko Anastasiia - Associate professor of the Derpartment of Mechanics.
Summary: the calculations on strength and rigidity of elements of constructions such as bar, shaft and beam are considered.

Категорія: БЦІ
Рік останньої атестації: 2021

Cпеціальність: 133 Галузеве машинобудування. ОС: Бакалавр. Семестр: 5. ЄКТС: 5.
Автори: Пилипенко Андрій Петрович - доцент кафедри механіки; Чаусов Микола Георгійович - професор кафедри механіки.
Динаміка і міцність та механіко-технологічні властивості с.-г. матеріалів https://elearn.nubip.edu.ua/course/edit.php?id=4013

NP16`7res

Категорія: ГМаш

Спеціальність: 133 Галузеве машинобудування. ОС: Бакалавр. Семестр: 3-4. ЄКТС: 7.
Автори: Пилипенко Андрій Петрович - доцент кафедри механіки; Чаусов Микола Георгійович - професор кафедри механіки.

NN16`bank0

Категорія: ГМаш

Спеціальність: 133 Галузеве машинобудування. ОС: Бакалавр. Семестр: 5. ЄКТС: 3.
Автори: Пилипенко Андрій Петрович - доцент кафедри механіки.
Анотація: Формування умінь і навичок, які дають змогу робити правильний вибір с.-г. матеріалу з урахуванням механіко-технологічних властивостей, передбачати економію витрат на матеріали, зниження маси; опанування теоретичними основами проектування.

Динаміка і міцність та механіко-технологічні властивості с.-г. матеріалів https://elearn.nubip.edu.ua/course/edit.php?id=1229.

Категорія: ГМаш
Спеціальність: 133 Галузеве машинобудування. ОС: Бакалавр. Семестр: 2‑3. ЕСТS: 6.
Автор: Черниш Олег Миколайович - доцент кафедри механіки.
Анотація: Перша і друга частини курсу містить по два змістовних модулі: перша частина - статику і кінематику, друга частина - динаміку матеріальної точки і системи, а також загальні теореми динаміки і основи аналітичної механіки. Курс спрямований на набуття студентами практичних навичок у визначенні реакцій, складання рівнянь рівноваги різноманітних механічних систем, вивчення кінематичних параметрів руху фізичних об'єктів, розв'язання задач кінематики і динаміки.
Категорія: ГМаш
Рік останньої атестації: 2023

Спеціальність: 133 Галузеве машинобудування. ОС: Бакалавр. Семестр: 4-5. ESTS: 8.
Автор: Черниш Олег Миколайович - доцент кафедри механіки, Яременко Вадим Володимирович - доцент кафедри механіки.
Анотація: У I частині курсу розглянуті загальні питання структурного і кінематичного аналізу механізмів і машин, основи будови механізмів та принципи розрахунку їх кінематичних параметрів.
Доступ: Закритий.

Категорія: ГМаш
Рік останньої атестації: 2019

Спеціальність: 133 Галузеве машинобудування (Машини та обладнання сільськогосподарського виробництва). ОС: Магістр. Семестр: 4. ECTS: 4.
Автор: Куценко Анастасія Григорівна - доцент кафедри механіки.
Анотація: Дисципліна спрямована на вивчення студентами механічних властивості тканин, органів і системи живого організму і механічних явищ, що супроводжують процеси життєдіяльності. Біомеханіка знаходиться на стику різних наук: медицини, механіки, математики, фізіології, біофізики, яка залучає в свою сферу різних спеціалістів, таких як інженери, конструктори, технологи, програмісти та ін.

Категорія: МОБ
Рік останньої атестації: 2023

Спеціальність: 133 Галузеве машинобудування (Машини та обладнання с.-г. виробництва). ОС: Магістр. Семестр: 2. ESTS: 4.
Автор: Черниш Олег Миколайович - доцент кафедри механіки.
Анотація: В курсі розглянуті питання проектування і розрахунку машин та обладнання вібраційної дії, методи і принципи аналітичного описання коливального руху, принципи створення вібраційних машин та їх конструктивні особливості.

Категорія: МОБ
Рік останньої атестації: 2018

Викладачі: Булгаков Володимир Михайлович доктор технічних наук, професор кафедри механіки, Чаусов Микола Георгійович  доктор технічних наук, професор кафедри механіки

Категорія: МОБ

Спеціальність: 133 Галузеве машинобудування (Обладнання лісового комплексу). ОС: Магістр. Семестр: 2. ESTS: 3.
Автори: Черниш Олег Миколайович - доцент кафедри механіки, Головач Іван Володимирович - професор кафедри механіки.
Анотація: В курсі розглянуті питання проектування і розрахунку машин вібраційної дії, методи і принципи аналітичного описання коливального руху, принципи створення вібраційних машин у цілому та обладнання лісового комплексу, а також їх конструктивні особливості.
Доступ: Закритий.

Категорія: ОЛК
Рік останньої атестації: 2019
Спеціальність: 133 Галузеве машинобудування (Робототехнічні системи і комплекси с.г. виробництва). ОС: Магістр. Семестр: 2. ECTS: 4.
Викладач: Черниш Олег Миколайович, канд. техн. наук, доцент кафедри механіки; Куценко Анастасія Григорівна, канд. фіз.-мат. наук, доцент кафедри механіки.
П24
Категорія: РОБ

Спеціальність: 208 Агроінженерія. ОС: Бакалавр (Ск). Семестр: 2. ECTS: 5.
Автори: Бондар Марія Миколаївна - доцент кафеди механіки; Куценко Анастасія Григорівна - доцент кафеди механіки.
Анотація: У курсі розглядаються розрахунки на міцність та жорсткість таких основних елементів конструкцій, як стержень, вал і балка.
Протокол №3 від 23.11.2020.

Категорія: АІ
Рік останньої атестації: 2020

Спеціальність: 208 Агроінженерія. ОС: Бакалавр. Семестр: 3. ЄКТС: 5.
Автори: Пилипенко Андрій Петрович - доцент кафедри механіки; Чаусов Микола Георгійович - професор кафедри механіки.
Анотація: Формування у студентів знань про опір матеріалів; основи теорії напруженого і деформованого стану; критерії міцності; загальні методи визначення переміщень; статично невизначувані системи; елементи теорії тонкостінних оболонок; розрахунок конструкції за граничними станами; стійкість стиснутих стрижнів; пружні коливання; опір матеріалів дії повторно-змінних напружень; розрахунки при ударних навантаженнях; контактні напруження; основи механіки руйнування.

Категорія: АІ

Спеціальність: 208 Агроінженерія. ОС: Бакалавр. Семестр: 5; 2 (Ск). ЄКТС: 3; 4 (Ск).
Автори: Пилипенко Андрій Петрович - доцент кафедри механіки.
Анотація: Формування умінь і навичок, які дають змогу робити правильний вибір сільськогосподарського матеріалу з урахуванням механіко-технологічних властивостей, передбачати економію витрат на матеріали, зниження маси; опанування теоретичними основами проектування.

НН16`6prez`3res

Категорія: АІ