Нарисної геометрії

Courses tagged with "Нарисної геометрії"

Спеціальність: 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології, 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка. ОС: Бакалавр. Семестр: 2. ECTS: 4.
Автор: Бабка Віталій Миколайович - доцент кафедри нарисної геометрії, комп’ютерної графіки та дизайну.

Category: АКіТ

Спеціальність: 144 - Теплоенергетика. ОС: Бакалавр. Семестр: 2. ECTS: 4.
Автор: Бабка Віталій Миколайович - доцент кафедри нарисної геометрії, комп’ютерної графіки та дизайну.

Category: Теп

Спеціальність: 187 Деревообробні та меблеві технології.  ОС: Бакалавр. Семестр: 1ЄКТС: 5.
Автор: Грищенко Ірина Юріївна - доцент кафедри нарисної геометрії, комп'ютерної графіки та дизайну.
Анотація:  Курс спрямований на формування у студентів знання, вміння і навички, необхідні для виконання інженерних та комп'ютерних креслеників.


Category: ДМТ

Спеціальність: 187 Деревообробні та меблеві технології. ОС: Бакалавр. Семестр: 5. ECTS: 4.
Автор: Грищенко Ірина Юріївна - доцент кафедри нарисної геометрії, комп’ютерної графіки та дизайну.
Анотація: Дисципліна спрямована на оволодіння студентами навичок побудови 3D-моделі меблі та конструкторських документів за допомогою графічних редакторів.

Category: ДМТ
Рік останньої атестації: 2020

Спеціальність: 241 Готельно-ресторанна справа. ОС: Бакалавр. Семестр: 3. ЄКТС: 5.
Автор: Несвідомін Андрій Вікторович, канд. техн. наук, доцент кафедри нарисної геометрії, комп'ютерної графіки та дизайну.
Анотація: Предметом дисципліни є побудова і читання креслень, ескізів, технічних рисунків і схем, які є графічними засобами фіксування, збереження та передавання технічної інформації в процесі її розробки і реалізації. Графічні методи та закони, що вивчаються в дисципліні, разом з математичним апаратом, складають основу розробки графоаналітичних методів для вирішення широкого кола технічних завдань.
П21

Category: ГРС

Degree of higher education - Bachelor
Specialty 162 Biotechnology and Bioengineering
Year of study ___1____, semester __2____
Number of ECTS credits 4.0

Teacher: Nesvidomin Andriy Viktorovych, Candidate of Technical Sciences, Associate Professor of the Department of Descriptive Geometry, Computer Graphics and Design
Annotation
Engineering and computer graphics is a general engineering discipline that is the basis of engineering education. The subject of the discipline is the construction and reading of drawings, sketches, technical drawings and diagrams, which are graphical means of recording, storing and transmitting technical information in the process of its development and implementation. Knowledge, skills and abilities acquired in the study of engineering graphics, are developed throughout the educational process in the implementation of course and diploma projects, and are necessary for a specialist in subsequent engineering activities. Graphic methods and laws studied in the discipline, together with the mathematical apparatus, form the basis for the development of graphoanalytical methods for solving a wide range of technical problems.

Category: БтБ

ОС – Бакалавр Спеціальність 162 Біотехнологія та біоінженерія
Рік навчання ___1____, семестр __2____
Кількість кредитів ЄКТС 4,0
Автор: Несвідомін Андрій Вікторович, к.т.н., доцент кафедри  нарисної геометрії, комп`ютерної графіки та дизайну  
Анотація
Інженерна і комп’ютерна графіка є загально інженерною навчальною дисципліною, що покладена в основу інженерної освіти. Предметом дисципліни є побудова і читання креслень, ескізів, технічних рисунків і схем, які є графічними засобами фіксування, збереження та передавання технічної інформації в процесі її розробки і реалізації. Знання, вміння і навички, набуті при вивченні інженерної графіки, набувають розвитку протягом всього навчального процесу при виконанні курсових та дипломних проектів, і є необхідними фахівцю в наступній інженерній діяльності. Графічні методи та закони, що вивчаються в дисципліні, разом з математичним апаратом, складають основу розробки графоаналітичних методів для вирішення широкого кола технічних завдань

Category: БтБ

Спеціальність: 192 «Будівництво та цивільна інженерія». ОС: Бакалавр. Семестр: 1;. ЄКТС: 4 (7).
Автор: Грищенко Ірина Юріївна - доцент кафедри нарисної геометрії, комп'ютерної графіки та дизайну.
Анотація:  Курс спрямований на формування у студентів знання, вміння і навички, необхідні для виконання інженерних, будівельних та комп'ютерних креслеників.

Category: БЦІ

Спеціальність: 192 Будівництво та цивільна інженерія. ОС: Бакалавр. Семестр: 1 (1, 2). ECTS: 2 (5).
Автор: Несвідомін Віктор Миколайович - професор кафедри нарисної геометрії, комп'ютерної графіки та дизайну.
Антотація. Курс призначений для формування навичок виконання конструкторських документів в середовищах комп'ютерної графіки КОМПАС-3D та SolidWorks
Протокол №3 від 23.11.2020.

Category: БЦІ
Рік останньої атестації: 2020

Спеціалізація: 192 Будівництво та цивільна інженерія. ОС: Бакалавр. Семестр: 2, (Ск. 1). ЕCTS: 3 (7), (Ск. 5).
Автор: Грищенко Ірина Юріївна - доцент кафедри нарисної геометрії, комп'ютерної графіки та дизайну.
Анотація: Курс спрямований на формування у студентів знання, вміння і навички, необхідні для виконання комп'ютерних будівельних креслень.

Category: БЦІ
Рік останньої атестації: 2019

Specialty: 192 Construction and Civil Engineering. QG: Bachelor. Semester: 1 (1, 2). ECTS: 2 (5).
Author: Nesvidomin Andriy - Senior Lecturer of the Department of Descriptive Geometry, Computer Graphics and Design.
Annotation. The course is designed to develop skills in the execution of design documents in computer graphics environments KOMPAS-3D and SolidWorks.
Протокол №3 від 23.11.2020.

EGTask2Parts1.pdfEGTask2Parts1.pdf
Category: БЦІ
Рік останньої атестації: 2020

Спеціальність: 133 Галузеве машинобудування. ОС: Бакалавр. Семестр: 8.  ЄКТС: 3.
Автор: Грищенко Ірина Юріївна - доцент кафедри нарисної геометрії, комп’ютерної графіки та дизайну.
Анотація:  В курсі розглянуто тенденції розвитку аграрної техніки. Основи технічного дизайну лісогосподарських машин.  

Category: ГМаш

Спеціальність: 133 Галузеве машинобудування. ОС: Бакалавр. Семестр: 8ЄКТС: 8.
Автор: Грищенко Ірина Юріївна - доцент кафедри нарисної геометрії, комп'ютерної графіки та дизайну.
Анотація: В курсі розглянуто тенденції розвитку аграрної техніки. Основи технічного дизайну та ергономіки сільськогосподарського машинобудування. Особливу увагу приділено сучасним конструкціям машин і обладнання АПК. Category: ГМаш

Спеціальність: 133 Галузеве машинобудування. ОС: Бакалавр. Семестр: 1 (1-3). ECTS: 1 (6).
Автор: Несвідомін Віктор Миколайович - професор кафедри нарисної геометрії, комп'ютерної графіки та дизайну.

Category: ГМаш
Рік останньої атестації: 2018

Спеціальність: 133 Галузеве машинобудування. ОС: Бакалавр. Семестр: 3 (1-3). ECTS: 2 (6).
Автор: Несвідомін Віктор Миколайович - професор кафедри нарисної геометрії, комп'ютерної графіки та дизайну.

Category: ГМаш
Рік останньої атестації: 2018

Спеціальність: 133 Галузеве машинобудування. ОС: Бакалавр. Семестр: 2. ECTS: 3.
Автор: Несвідомін Віктор Миколайович - професор кафедри нарисної геометрії, комп'ютерної графіки та дизайну.

Category: ГМаш
Рік останньої атестації: 2018
Спеціальність: 133 Галузеве машинобудування. ОС: Бакалавр. Семестр: 1. ECTS: 3.
Автор: Несвідомін Віктор Миколайович - професор кафедри нарисної геометрії, комп'ютерної графіки та дизайну.

Category: ГМаш
Рік останньої атестації: 2018

Specialty: 133 Branch mechanical engineering. QG: Bachelor. Semester: 1 (1-3). ECTS: 1 (7.5).
Author: Nesvidomin Andriy - Senior Lecturer of the Department of Descriptive Geometry, Computer Graphics and Design.

Category: ГМаш
Рік останньої атестації: 2018

Specialty: 133 Sectoral engineering. Education level: Bachelor. Semester: 3 (1-3). ECTS: 2.5 (7.5).
Author: Nesvidomin Andriy - Senior Lecturer of the Department of Descriptive Geometry, Computer Graphics and Design.

Category: ГМаш
Рік останньої атестації: 2019

Спеціальність: 208 Агроінженерія. ОС: Бакалавр (Ск). Семестр: 1. ECTS: 3.
Автор: Несвідомін Віктор Миколайович - професор кафедри нарисної геометрії, комп'ютерної графіки та дизайну.

Category: АІ
Рік останньої атестації: 2017