Нарисної геометрії

Область Курси відмічена як "Нарисної геометрії"

Спеціальність: 174 Автоматизація, комп'ютерно-інтегровані технології та робототехніка. ОС: Бакалавр. Семестр: 2. ECTS: 4.
Автор: Бабка Віталій Миколайович - доцент кафедри нарисної геометрії, комп’ютерної графіки та дизайну.

Категорія: АКІТР
Спеціальність: 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка. ОС: Бакалавр. Семестр: 1. ECTS: 4.
Викладач: Бабка Віталій Миколайович - доцент кафедри нарисної геометрії, комп'ютерної графіки та дизайну.
Анотація: Інженерна графіка – є загальноінженерною навчальною дисципліною. Предметом дисципліни є побудова і читання креслень, ескізів, технічних рисунків і схем, які є графічними засобами фіксування, збереження та передавання технічної інформації в процесі її розробки і реалізації. Метою дисципліни є одержання студентами теоретичних знань та практичних навичок з основ інженерної графіки, оволодіння навичками просторового мислення, набуття практичних навиків по створенню і опрацювання технічних креслень з використанням сучасних комп'ютерних графічних систем при вирішенні різнопланових інженерних задач при навчанні та на виробництві.
Категорія: 1 курс ЕЕЕ
Спеціальність: 144 Теплоенергетика. ОС: Бакалавр. Семестр: 2. ECTS: 4.
Автор: Бабка Віталій Миколайович - доцент кафедри нарисної геометрії, комп’ютерної графіки та дизайну.
Категорія: Теп

Спеціальність: 187 Деревообробні та меблеві технології. ОС: Бакалавр. Семестр: 5. ECTS: 4.
Анотація: Дисципліна спрямована на оволодіння студентами навичок побудови 3D-моделі меблі та конструкторських документів за допомогою графічних редакторів.

Категорія: ДМТ
Рік останньої атестації: 2020
Автори курсу: Грищенко Ірина Юріївна

Спеціальність: 187 Деревообробні та меблеві технології. ОС: Бакалавр. Семестр: 1. ЄКТС: 5.
Автор: Грищенко Ірина Юріївна - доцент кафедри нарисної геометрії, комп'ютерної графіки та дизайну.
Анотація: Курс спрямований на формування у студентів знання, вміння і навички, необхідні для виконання інженерних та комп'ютерних креслеників. Ортогональні проекції. Аксонометрія. Проекційне креслення. Вигляди, розрізи та перерізи. Ескізи та робоче креслення. Елементи конструктивних з'єднань. Складальне креслення. Деталювання.

Категорія: ДМТ

Спеціальність: 241 Готельно-ресторанна справа. ОС: Бакалавр. Семестр: 3. ЄКТС: 5.
Автор: Несвідомін Андрій Вікторович, канд. техн. наук, доцент кафедри нарисної геометрії, комп'ютерної графіки та дизайну.
Анотація: Предметом дисципліни є побудова і читання креслень, ескізів, технічних рисунків і схем, які є графічними засобами фіксування, збереження та передавання технічної інформації в процесі її розробки і реалізації. Графічні методи та закони, що вивчаються в дисципліні, разом з математичним апаратом, складають основу розробки графоаналітичних методів для вирішення широкого кола технічних завдань.
П21

Категорія: Бакалаври

Спеціальність: 162 Біотехнологія та біоінженерія. ОС: Бакалавр. Семестр: 2. ЄКТС: 4.
Автор: Несвідомін Андрій Вікторович, к.т.н., доцент кафедри нарисної геометрії, комп`ютерної графіки та дизайну.
Анотація: Інженерна і комп’ютерна графіка є загально інженерною навчальною дисципліною, що покладена в основу інженерної освіти. Предметом дисципліни є побудова і читання креслень, ескізів, технічних рисунків і схем, які є графічними засобами фіксування, збереження та передавання технічної інформації в процесі її розробки і реалізації. Знання, вміння і навички, набуті при вивченні інженерної графіки, набувають розвитку протягом всього навчального процесу при виконанні курсових та дипломних проектів, і є необхідними фахівцю в наступній інженерній діяльності. Графічні методи та закони, що вивчаються в дисципліні, разом з математичним апаратом, складають основу розробки графоаналітичних методів для вирішення широкого кола технічних завдань.

Категорія: БтБ
Рік останньої атестації: 2021

Specialty: 162 Biotechnology and Bioengineering. DE: Bachelor. Semester: 2. ECTS: 4.
Teacher: Nesvidomin Andriy Viktorovych, Candidate of Technical Sciences, Associate Professor of the Department of Descriptive Geometry, Computer Graphics and Design.
Annotation: Engineering and computer graphics is a general engineering discipline that is the basis of engineering education. The subject of the discipline is the construction and reading of drawings, sketches, technical drawings and diagrams, which are graphical means of recording, storing and transmitting technical information in the process of its development and implementation. Knowledge, skills and abilities acquired in the study of engineering graphics, are developed throughout the educational process in the implementation of course and diploma projects, and are necessary for a specialist in subsequent engineering activities. Graphic methods and laws studied in the discipline, together with the mathematical apparatus, form the basis for the development of graphoanalytical methods for solving a wide range of technical problems.

Категорія: БтБ
Рік останньої атестації: 2021

Спеціальність: 192 Будівництво та цивільна інженерія. ОС: Бакалавр. Семестр: 2 (1-2). ECTS: 4.
Автор: Несвідомін Віктор Миколайович - професор кафедри нарисної геометрії, комп'ютерної графіки та дизайну.
Анотація: Курс направлений на формування навичків володіння сучасними середовищами комп'ютерної математики та елементами програмування для виконання розрахунків в галузі будівельної інженерії.

Категорія: БЦІ
Рік останньої атестації: 2020

Спеціальність: 192 Будівництво та цивільна інженерія. ОС: Бакалавр. Семестр: 1. ЄКТС: 4 (7).
Автор: Грищенко Ірина Юріївна - доцент кафедри нарисної геометрії, комп'ютерної графіки та дизайну.
Анотація: Курс спрямований на формування у студентів знання, вміння і навички, необхідні для виконання інженерних, будівельних та комп'ютерних креслеників.

Категорія: БЦІ

Спеціалізація: 192 Будівництво та цивільна інженерія. ОС: Бакалавр. Семестр: 2. ЕCTS: 3 (7).
Автор: Грищенко Ірина Юріївна - доцент кафедри нарисної геометрії, комп'ютерної графіки та дизайну.
Анотація: Курс спрямований на формування у студентів знання, вміння і навички, необхідні для виконання комп'ютерних будівельних креслень.

Категорія: БЦІ
Рік останньої атестації: 2019
Спеціалізація: 192 Будівництво та цивільна інженерія. ОС: Бакалавр (Ск). Семестр: 1. ЕCTS: 4.
Автор: Грищенко Ірина Юріївна - доцент кафедри нарисної геометрії, комп'ютерної графіки та дизайну.
Анотація: Курс спрямований на формування у студентів знання, вміння і навички, необхідні для виконання комп'ютерних будівельних креслень.
Категорія: БЦІ
Рік останньої атестації: 2023
Спеціальність: 192 Будівництво та цивільна інженерія. ОС: Бакалавр. Семестр: 2. ЄКТС: 4.
Викладач: Несвідомін Андрій Вікторович - доцент кафедри нарисної геометрії, комп’ютерної графіки та дизайну.
Анотація: Дисципліна вивчає принципи, методи та практичні аспекти створення і застосування віртуальної реальності (VR) та доповненої реальності (AR). В ній студенти вивчають різні аспекти технологій VR і AR, такі як комп'ютерна графіка, трекінг рухів, відтворення звуку, взаємодія з користувачем та дизайн інтерфейсу. Вони також досліджують можливості застосування VR та AR у різних галузях, таких як ігрова індустрія, медицина, навчання, архітектура та маркетинг. Студенти отримують практичні навички розробки додатків, використовуючи спеціалізоване програмне забезпечення та обладнання, таке як шоломи віртуальної реальності, контролери рухів та додатки для смартфонів. Вони вивчають основні принципи створення реалістичних інтерактивних середовищ та дизайну інтерфейсу, щоб забезпечити зручну та ефективну взаємодію користувача зі створеними додатками.
П24
Категорія: БЦІ

Specialty: 192 Construction and civil engineering. OS: Bachelor. Semester: 2 (1-2). ECTS: 3 (5).
Author: Nesvidomin Andriy - Senior Lecturer of department descriptive geometry, computer graphic and design

Категорія: БЦІ
Рік останньої атестації: 2019

Спеціальність: 133 Галузеве машинобудування. ОС: Бакалавр. Семестр: 8. ЄКТС: 8.
Автор: Грищенко Ірина Юріївна - доцент кафедри нарисної геометрії, комп'ютерної графіки та дизайну.
Анотація: В курсі розглянуто тенденції розвитку аграрної техніки. Основи технічного дизайну та ергономіки сільськогосподарського машинобудування. Особливу увагу приділено сучасним конструкціям машин і обладнання АПК.

Категорія: ГМаш

Спеціальність: 133 Галузеве машинобудування. ОС: Бакалавр. Семестр: 8. ЄКТС: 3.
Автор: Грищенко Ірина Юріївна - доцент кафедри нарисної геометрії, комп’ютерної графіки та дизайну.
Анотація: В курсі розглянуто тенденції розвитку аграрної техніки. Основи технічного дизайну лісогосподарських машин.

Категорія: ГМаш

Спеціальність: 133 Галузеве машинобудування. ОС: Бакалавр. Семестр: 1 (1-3). ECTS: 3 (6).
Автор: Несвідомін Віктор Миколайович - професор кафедри нарисної геометрії, комп'ютерної графіки та дизайну.

Категорія: ГМаш
Рік останньої атестації: 2018

Спеціальність: 133 Галузеве машинобудування. ОС: Бакалавр. Семестр: 2. ECTS: 3.
Автор: Несвідомін Віктор Миколайович - професор кафедри нарисної геометрії, комп'ютерної графіки та дизайну.
Анотація: В курсі розглядаються питання використання сучасних комп'ютерних середовищ на прикладі пакету символьної математики Maplesoft для автоматизації інженерних розрахунків.

Категорія: ГМаш
Рік останньої атестації: 2018

Specialty: 133 Branch mechanical engineering. QG: Bachelor. Semester: 2 (1-3). ECTS: 4 (7.5).
Author: Nesvidomin Andriy - teacher of the Department of Descriptive Geometry, Computer Graphics and Design

Категорія: ГМаш
Рік останньої атестації: 2019

Спеціальність: 208 Агроінженерія. ОС: Бакалавр. Семестр: 3. ECTS: 4.
Автор: Несвідомін Віктор Миколайович - професор кафедри нарисної геометрії, комп'ютерної графіки та дизайну.
Анотація: Прикладна математика в середовищах Maple & Matlab & Mathcad. Інженерна графіка в середовищах SolidWorks & Inventor. Будівельна графіка в середовищі Archicad & Revit & SketchUp.

Силабус дисципліни 'Комп'ютери і комп'ютерні технології (АІ)'

Категорія: АІ
Рік останньої атестації: 2017
Автори курсу: Несвідомін Віктор Миколайович