Нарисної геометрії

Courses tagged with "Нарисної геометрії"

Спеціальність: 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології, 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка. ОС: Бакалавр. Семестр: 2. ECTS: 4.
Автор: Бабка Віталій Миколайович - доцент кафедри нарисної геометрії, комп’ютерної графіки та дизайну.

Category: АКіТ

Спеціальність: 144 - Теплоенергетика. ОС: Бакалавр. Семестр: 2. ECTS: 4.
Автор: Бабка Віталій Миколайович - доцент кафедри нарисної геометрії, комп’ютерної графіки та дизайну.

Category: Теп

Спеціальність: 187 Деревообробні та меблеві технології. ОС: Бакалавр. Семестр: 1. ЄКТС: 5.
Автор: Грищенко Ірина Юріївна - доцент кафедри нарисної геометрії, комп'ютерної графіки та дизайну.
Анотація: Курс спрямований на формування у студентів знання, вміння і навички, необхідні для виконання інженерних та комп'ютерних креслеників. Ортогональні проекції. Аксонометрія. Проекційне креслення. Вигляди, розрізи та перерізи. Ескізи та робоче креслення. Елементи конструктивних з'єднань. Складальне креслення. Деталювання.

Category: ДМТ

Спеціальність: 187 Деревообробні та меблеві технології. ОС: Бакалавр. Семестр: 5. ECTS: 4.
Автор: Грищенко Ірина Юріївна - доцент кафедри нарисної геометрії, комп’ютерної графіки та дизайну.
Анотація: Дисципліна спрямована на оволодіння студентами навичок побудови 3D-моделі меблі та конструкторських документів за допомогою графічних редакторів.

Category: ДМТ
Рік останньої атестації: 2020

Спеціальність: 241 Готельно-ресторанна справа. ОС: Бакалавр. Семестр: 3. ЄКТС: 5.
Автор: Несвідомін Андрій Вікторович, канд. техн. наук, доцент кафедри нарисної геометрії, комп'ютерної графіки та дизайну.
Анотація: Предметом дисципліни є побудова і читання креслень, ескізів, технічних рисунків і схем, які є графічними засобами фіксування, збереження та передавання технічної інформації в процесі її розробки і реалізації. Графічні методи та закони, що вивчаються в дисципліні, разом з математичним апаратом, складають основу розробки графоаналітичних методів для вирішення широкого кола технічних завдань.
П21

Спеціальність: 162 Біотехнологія та біоінженерія. ОС: Бакалавр. Семестр: 2. ЄКТС: 4.
Автор: Несвідомін Андрій Вікторович, к.т.н., доцент кафедри нарисної геометрії, комп`ютерної графіки та дизайну.
Анотація: Інженерна і комп’ютерна графіка є загально інженерною навчальною дисципліною, що покладена в основу інженерної освіти. Предметом дисципліни є побудова і читання креслень, ескізів, технічних рисунків і схем, які є графічними засобами фіксування, збереження та передавання технічної інформації в процесі її розробки і реалізації. Знання, вміння і навички, набуті при вивченні інженерної графіки, набувають розвитку протягом всього навчального процесу при виконанні курсових та дипломних проектів, і є необхідними фахівцю в наступній інженерній діяльності. Графічні методи та закони, що вивчаються в дисципліні, разом з математичним апаратом, складають основу розробки графоаналітичних методів для вирішення широкого кола технічних завдань.

Category: БтБ
Рік останньої атестації: 2021

Specialty: 162 Biotechnology and Bioengineering. DE: Bachelor. Semester: 2. ECTS: 4.
Teacher: Nesvidomin Andriy Viktorovych, Candidate of Technical Sciences, Associate Professor of the Department of Descriptive Geometry, Computer Graphics and Design.
Annotation: Engineering and computer graphics is a general engineering discipline that is the basis of engineering education. The subject of the discipline is the construction and reading of drawings, sketches, technical drawings and diagrams, which are graphical means of recording, storing and transmitting technical information in the process of its development and implementation. Knowledge, skills and abilities acquired in the study of engineering graphics, are developed throughout the educational process in the implementation of course and diploma projects, and are necessary for a specialist in subsequent engineering activities. Graphic methods and laws studied in the discipline, together with the mathematical apparatus, form the basis for the development of graphoanalytical methods for solving a wide range of technical problems.

Category: БтБ
Рік останньої атестації: 2021

Спеціальність: 192 Будівництво та цивільна інженерія. ОС: Бакалавр. Семестр: 2 (1-2). ECTS: 4.
Автор: Несвідомін Віктор Миколайович - професор кафедри нарисної геометрії, комп'ютерної графіки та дизайну.
Анотація: Курс направлений на формування навичків володіння сучасними середовищами комп'ютерної математики та елементами програмування для виконання розрахунків в галузі будівельної інженерії.

Category: БЦІ
Рік останньої атестації: 2020

Спеціальність: 192 Будівництво та цивільна інженерія. ОС: Бакалавр. Семестр: 1. ЄКТС: 4 (7).
Автор: Грищенко Ірина Юріївна - доцент кафедри нарисної геометрії, комп'ютерної графіки та дизайну.
Анотація: Курс спрямований на формування у студентів знання, вміння і навички, необхідні для виконання інженерних, будівельних та комп'ютерних креслеників.

Category: БЦІ

Спеціалізація: 192 Будівництво та цивільна інженерія. ОС: Бакалавр. Семестр: 2; 1 (Ск). ЕCTS: 3 (7); 5 (Ск).
Автор: Грищенко Ірина Юріївна - доцент кафедри нарисної геометрії, комп'ютерної графіки та дизайну.
Анотація: Курс спрямований на формування у студентів знання, вміння і навички, необхідні для виконання комп'ютерних будівельних креслень.

Category: БЦІ
Рік останньої атестації: 2019
Спеціалізація: 192 Будівництво та цивільна інженерія. ОС: Бакалавр (Зао). Семестр: 1. ЕCTS: 3.
Автор: Грищенко Ірина Юріївна - доцент кафедри нарисної геометрії, комп'ютерної графіки та дизайну.
Анотація: Курс спрямований на формування у студентів знання, вміння і навички, необхідні для виконання комп'ютерних будівельних креслень.

Category: БЦІ

Specialty: 192 Construction and civil engineering. OS: Bachelor. Semester: 2 (1-2). ECTS: 3 (5).
Author: Nesvidomin Andriy - Senior Lecturer of department descriptive geometry, computer graphic and design

Category: БЦІ
Рік останньої атестації: 2019

Specialty: 133 Branch mechanical engineering. QG: Bachelor. Semester: 2 (1-3). ECTS: 4 (7.5).
Author: Nesvidomin Andriy - teacher of the Department of Descriptive Geometry, Computer Graphics and Design

Category: ГМаш
Рік останньої атестації: 2019
Спеціальність: 133 Галузеве машинобудування. ОС: Бакалавр. Семестр: 8. ЄКТС: 8.
Автор: Грищенко Ірина Юріївна - доцент кафедри нарисної геометрії, комп'ютерної графіки та дизайну.
Анотація: В курсі розглянуто тенденції розвитку аграрної техніки. Основи технічного дизайну та ергономіки сільськогосподарського машинобудування. Особливу увагу приділено сучасним конструкціям машин і обладнання АПК.
Category: ГМаш
Спеціальність: 133 Галузеве машинобудування. ОС: Бакалавр. Семестр: 8. ЄКТС: 3.
Автор: Грищенко Ірина Юріївна - доцент кафедри нарисної геометрії, комп’ютерної графіки та дизайну.
Анотація: В курсі розглянуто тенденції розвитку аграрної техніки. Основи технічного дизайну лісогосподарських машин.
Category: ГМаш

Спеціальність: 133 Галузеве машинобудування. ОС: Бакалавр. Семестр: 1 (1-3). ECTS: 3 (6).
Автор: Несвідомін Віктор Миколайович - професор кафедри нарисної геометрії, комп'ютерної графіки та дизайну.

Category: ГМаш
Рік останньої атестації: 2018

Спеціальність: 133 Галузеве машинобудування. ОС: Бакалавр. Семестр: 2. ECTS: 3.
Автор: Несвідомін Віктор Миколайович - професор кафедри нарисної геометрії, комп'ютерної графіки та дизайну.

Category: ГМаш
Рік останньої атестації: 2018

Спеціальність: 208 Агроінженерія. ОС: Бакалавр. Семестр: 1. ECTS: 4.
Автор: Грищенко Ірина Юріївна - доцент кафедри нарисної геометрії, комп'ютерної графіки та дизайну.
Анотація: Курс спрямований на формування у студентів знання, вміння і навички, необхідні для виконання інженерних та комп'ютерних креслеників.

Category: АІ
Рік останньої атестації: 2022

Спеціальність: 275 Транспортні технології (на автомобільному транспорті). ОС: Бакалавр. Семестр: 5. ЄКТС: 3.
Автор: Несвідомін Андрій Вікторович - старший виладач кафедри нарисної геометрії, комп'ютерної графіки та дизайну.
Анотація: Вивчити основи технології та організації виробництва доріг і споруд, конструкцій і виробів; визначити напрямки розвитку виробничої бази; навчити за техніко-економічними показниками виконувати вибір технологічних схем, сировинних матеріалів і обладнання із застосуванням експлуатаційних властивостей автомобільних доріг та споруд.
Протокол №3 від 23.11.2020.

Category: ТТ
Рік останньої атестації: 2020

Спеціальність: 275 Транспортні технології. ОС: Бакалавр. Семестр: 1. ECTS: 3.
Автор: Несвідомін Віктор Миколайович - професор кафедри нарисної геометрії, комп'ютерної графіки та дизайну.
Анотація: Метою курсу є формування навичків застосування сучасних комп'ютерних засобів в транспортних технологіях.

Category: ТТ
Рік останньої атестації: 2019