Готельно-ресторанної справи та туризму

Область Курси відмічена як "Готельно-ресторанної справи та туризму"

Спеціальність: 242 Туризм. ОС: Бакалавр. Семестр: 3-4. ЄКТС: 7.
Автор: Левицька Інна Ванадіївна - професор кафедри туристичного та готельно-ресторанного бізнесу і консалтингу.
Анотація: Метою вивчення навчальної дисципліни "Організація готельного господарства” є засвоєння студентами теоретичних основ організації функціонування підприємства готельного господарства на ринку; сприйняття ними готельного господарства як невід’ємної частини комплексного туристичного обслуговування; оволодіння знаннями і вміннями технології та організації готельного бізнесу та сучасних підходів та вимог у сфері гостинності.

Категорія: ГРС
Рік останньої атестації: 2020
Спеціальність: 241 Готельно-ресторанна справа. ОС: Бакалавр. Семестр: 2. ECTS: 4.

Викладач: Шкварун Любов Ігорівна, старший викладач кафедри туристичного та готельно-ресторанного бізнесу і консалтингу.
Анотація: В умовах сервісизації глобальної економіки серед всього різноманіття видів послуг одне з визначних місць в останні десятиліття належить розвитку міжнародного туризму. У його становленні ключову роль завжди відігравав культурний вимір, який став найважливішим фактором початкового етапу розвитку міжнародного туризму. Організація культурно-дозвіллєвої діяльності - є невідємною складовою у презентації вітчизняного туристичного продукту на світовому ринку туристичних послуг. В реаліях сьогодення культура дозвілля набуває нового звучання. Адже культурна глобалізація, швидке формування єдиного комунікативного простору, інформатизація суспільства тощо – все це значно розширює можливості сфери дозвілля, пропонуючи нові форми та практики його організації.

Категорія: ГРС

Спеціальності: •241 Готельно-ресторанна справа; •242 Туризм. ОС: Бакалавр. Семестр: 3-4. ЄКТС: 7.
Автор: Левицька Інна Ванадіївна - професор кафедри туристичного та готельно-ресторанного бізнесу і консалтингу.

Категорія: ГРС
Рік останньої атестації: 2020
Спеціальність: 241 Готельно-ресторанна справа. ОС: Бакалавр. Семестр: 2. ECTS: 6.

Автор: Левицька Інна Ванадіївна, д.е.н., професор, завідувач кафедри готельно-ресторанної справи та туризму.

Викладач: 
Анотація: формування знань, умінь і навичок в галузі туризмознавства, формування умов для здійснення оцінки туристичних ресурсів, функцій туризму та передумов здійснення туристичної діяльності.

Категорія: ГРС
Рік останньої атестації: 2022

Спеціальність: 241 Готельно-ресторанна справа (Готельно-ресторанний бізнес). ОС: Бакалавр.
Автори: Бандура Валентина Миколаївна, доктор технічних наук, професор; Москвічова Олена Сергіївна, кандидат економічних наук, доцент.
Кафедра: Готельно-ресторанної справи та туризму.
Анотація: Бакалаврська кваліфікаційна робота.

Категорія: ГРС
Спеціальність: 241 Готельно-ресторанна справа; 181 Харчові технології. ОС: Бакалавр. Семестр: 4. ECTS: 5.
Автор: Пилипчук Оксана Станіславівна, канд. с.-г. наук, асистент кафедри технології м'ясних, рибних та морепродуктів.
Анотація: Метою курсу є формування знань з теорії та методології організації санітарного режиму та забезпечення санітарно-гігієнічних вимог у закладах готельно-ресторанного господарства згідно з вимогами державного санітарного законодавства.
Гігієна та санітарія галузі ☑️
Протокол №3 від 23.11.2020.
Категорія: ГРС
Рік останньої атестації: 2020
Спеціальність: 241 Готельно-ресторанна справа. ОС: Бакалавр. Семестр: 7. ECTS: 5.
Викладач: Стретович Олександр Анатолійович, канд. екон. наук, старший науковий співробітник, доцент кафедри готельно-ресторанної справи та туризму.
Анотація: Навчальна дисципліна «Стартап-менеджмент в індустрії гостинності» представляє собою комплексну навчальну дисципліну, орієнтовану на підготовку кваліфікованих спеціалістів підприємницького типу у сфері готельно-ресторанного бізнесу. Основною метою навчальної дисципліни є оволодіння системою знань і вмінь для планування всіх етапів підприємницького циклу в готельно-ресторанному господарстві.
Протокол №4 від 21-24.11.2023
Категорія: ГРС
Рік останньої атестації: 2023

Спеціальність: 241 Готельно-ресторанна справа. ОС: Бакалавр. Семестр: 3-4. ЄКТС: 6.
Автор: Гопкало Лариса Михайлівна, канд. екон. наук, доцент кафедри готельно-ресторанної справи та туризму.
Анотація: У результаті вивчення дисципліни студент набуває фахових компетентностей: здатність до організації та проведення технологічного процесів виробництва якісних і безпечних харчових продуктів, обслуговування споживачів; оцінювати чинники впливу на перебіг технологічних процесів та використовувати технічне, інформаційне і програмне забезпечення для управління технологічними процесами; уміння використовувати фундаментальні, професійно-профільовані знання і практичні навички для розроблення нових та удосконалення існуючих ресторанних технологій; здатність проектувати та діагностувати технологічний процес виробництва продукції та її реалізації і складати необхідну нормативну документацію; уміння розробляти пропозиції щодо впровадження інноваційних технологій виробництва та обслуговування споживачів; здатність визначати та розв’язувати широке коло проблем і задач, пов’язаних з технологією харчової продукції та організацією її реалізації у ресторанному бізнесі завдяки розумінню їхніх основ та проведення теоретичних і експериментальних досліджень.

Категорія: ГРС

Спеціальність: 241 Готельно-ресторанна справа (Готельно-ресторанний бізнес). ОС: Бакалавр. Семестр: 6. ЄКТС: 4.
Викладач: Сердюк Марина Єгорівна - докт. техн. наук, професор кафедри готельно-ресторанної справи та туризму.
Анотація: Курс «Технологія напоїв» відноситься до циклу дисциплін вільного вибору студентів зі спеціальності. Метою курсу є формування базових знань з технології приготування гарячих та холодних напоїв та коктейлів, оволодіння правилами кулінарної обробки сировини для отримання готової продукції; оволодіння професійними знаннями, навичками та вміннями щодо організації та управління виробничими процесами з виробництва та споживання гарячих, холодних напоїв та коктейлів у закладах ресторанного господарства. Завданням вивчення дисципліни є ознайомлення з основами технології виробництва гарячих, холодних напоїв та коктейлів; систематизація окремих стадій технологічного процесу виробництва гарячих, холодних напоїв та коктейлів, оволодіння технологічними аспектами їх виробництва з метою опанування основ управління технологічними процесами з урахуванням вимог створення продукції високої якості, визначеної харчової і біологічної цінності.


Категорія: ГРС

Спеціальність: 241 Готельно-ресторанна справа. ОС: Бакалавр. Семестр: 5. ECTS: 5.
Лектор: Кудінова Ірина Петрівна, доцент кафедри  готельно-ресторанної справи та туризму.
Анотація: Сільський зелений туризм – популярна форма відпочинку, що є важливою складовою галузі туризму і ринку послуг. Сільський зелений туризм розглядається, як і в більшості країн світу, як невід’ємна складова частина комплексного соціально-економічного розвитку села та як один із засобів вирішення багатьох сільських проблем. Позитивний вплив сільського зеленого туризму на вирішення соціально-економічних проблем села полягає в тому, що він розширює сферу зайнятості сільського населення, особливо жінок, і дає селянам додатковий заробіток, розширює можливості зайнятості сільського господаря не тільки у виробничій сфері але й у сфері обслуговування. 

Категорія: ГРС
Спеціальність: 241 Готельно-ресторанна справа (Готельно-ресторанний бізнес). ОС: Магістр. Семестр: 2. ЄКТС: 4.
Викладач: Ковальчук Ірина Василівна, доктор філософії в галузі Природничі науки, старший викладач кафедри готельно-ресторанної справи та туризму.
Анотація: Метою курсу є формування у студентів поглиблених знань та навичок з планування, налагодження та поточного управління діяльності закладів готельно-ресторанного бізнесу, набуття студентами компетенцій для ведення ефективного менеджменту, зокрема визначення бізнес-процесів у туристичній діяльності, їх організації, виконання та стандартизація, а також підвищення якості виконання цих бізнес-процесів (використання сучасних CRM, “персоналізація” продукту для клієнта та ін.).
П23
Категорія: ГРС

Спеціальність: 241 Готельно-ресторанна справа (Готельно-ресторанний бізнес). ОС: Бакалавр. Семестр: 7. ЄКТС: 5.
Автор: Сердюк Марина Єгорівна – д-р техн. наук, професор, професор кафедри готельно-ресторанної справи та туризму.
Анотація: Курс «Управління якістю продукції на підприємствах готельно-ресторанного бізнесу» відноситься до циклу професійних дисциплін, та спрямований на поглиблення знань про існуючі системи якості продукції на підприємствах ГРБ.
Управління якістю та послуг в закладах готельно-ресторанного господарства.
НН22


Категорія: ГРС

Спеціальність: 241 Готельно-ресторанна справа. ОС: Бакалавр. Семестр: 4-5. ECTS: 5.
Автори: Бандура Валентина Миколаївна, д.т.н., професор, професор кафедри готельно-ресторанної справи та туризму; Москвічова Олена Сергіївна, к.е.н., доцент, доцент кафедри кафедри готельно-ресторанної справи та туризму.
Анотація: Характерною особливістю закладів готельно-ресторанного бізнесу є можливість надавати велику кількість нових послуг і продукції, а це вимагає постійного оновлення устаткування. Висока культура обслуговування і конкурентоспроможність закладів готельно-ресторанного бізнесу знаходиться у органічному взаємозв’язку з високою професійною підготовкою і технічною грамотністю працівників цієї галузі та базується на використанні різноманітного за принципом дії і конструктивним виконанням устаткування. Предметом вивчення навчальної дисципліни є професійне устаткування, що забезпечує роботу підприємств торгівлі, ресторанного господарства та побутового обслуговування готельного комплексу, основи раціональної експлуатації обладнання. Дисципліна орієнтується на формування комплексу необхідних знань, які дозволять спеціалісту кваліфіковано вирішувати питання раціональної експлуатації обладнання готельно-ресторанного комплексу, організовувати ремонт і реконструкцію окремих видів обладнання.

2022: Устаткування закладів готельного-ресторанного господарства

Категорія: ГРС
Рік останньої атестації: 2022

Спеціальність: 242 Туризм. ОС: Бакалавр. Семестр: 3 (1-8). ЄКТС: 2 (15).
Викладач:
Павлова Ганна Вікторівна – доцент кафедри готельно-ресторанної справи та туризму.
Анотація: Курс «Іноземна мова (англійська)» відноситься до циклу дисциплін, що формують профіль майбутнього фахівця, розвиваючи і вдосконалюючи іншомовні комунікативні знання та вміння для підготовки студентів до професійного спілкування англійською мовою в усній і письмовій формах із використанням основ розмовного та професійного іншомовного мовлення з урахуванням специфіки лексики спеціальності «Туризм». Завданням вивчення дисципліни є вдосконалення знань та навичок володіння основними категоріями фонетичного та граматичного ряду; оволодіння базовою розмовною і професійною лексикою та основними моделями словотворення; формування мовленнєвих навичок іншомовного спілкування; обговорення особливостей професійної діяльності спеціалістів сфери обслуговування через сприймання іноземного мовлення на слух, укладання презентації, резюме, проведення інтерв’ю, складання розмовних ситуацій із реального життя та обговорення їх у формі діалогу та дискусії.

Категорія: Тур

Спеціальність: 242 Туризм. ОС: Бакалавр. Семестр: 5 (1-8). ЄКТС: 2 (15).
Викладач: Павлова Ганна Вікторівна – доцент кафедри готельно-ресторанної справи та туризму.
Анотація: Курс «Іноземна мова (англійська)» відноситься до циклу дисциплін, що формують профіль майбутнього фахівця, розвиваючи і вдосконалюючи іншомовні комунікативні знання та вміння для підготовки студентів до професійного спілкування англійською мовою в усній і письмовій формах із використанням основ розмовного та професійного іншомовного мовлення з урахуванням специфіки лексики спеціальності «Туризм». Завданням вивчення дисципліни є вдосконалення знань та навичок володіння основними категоріями фонетичного та граматичного ряду; оволодіння базовою розмовною і професійною лексикою та основними моделями словотворення; формування мовленнєвих навичок іншомовного спілкування; обговорення особливостей професійної діяльності спеціалістів сфери обслуговування через сприймання іноземного мовлення на слух, укладання презентації, резюме, проведення інтерв’ю, складання розмовних ситуацій із реального життя та обговорення їх у формі діалогу та дискусії.

Категорія: Тур

Cпеціальність: 242 Туризм. ОС: Бакалавр. Семестр: 8. ЄКТС: 5.
Лектор: Стретович Олександр Анатолійович, к.е.н., доцент кафедри готельно-ресторанної справи та туризму.
Розробник: Левицька Інна Ванадіївна - професор кафедри готельно-ресторанної справи та туризму.
Анотація: Формування системи теоретичних знань та практичних навичок з бізнес-планування як елементу управління підприємством туристичної сфери.

Категорія: Тур
Рік останньої атестації: 2021

Спеціальність: 242 Туризм. ОС: Бакалавр. Семестр: 4. ЄКТС: 5.
Автор: Бардаш Сергій Володимирович - професор кафедри туристичного та готельно-ресторанного бізнесу і консалтингу.
Анотація: Метою курсу є формування у студентів розуміння економічного механізму діяльності підприємств туризму; напрямків диверсифікації виробництва, стійкості функціонування в ринкових умовах.

Категорія: Тур

Спеціальність: 242 Туризм. ОС: Бакалавр. Семестр: 2. ЄКТС: 5.
Автор: Самсонова Вікторія Володимирівна - доцент кафедри туристичного та готельно-ресторанного бізнесу і консалтингу.
Анотація: Для успішної діяльності фахівців туристичної сфери необхідне опанування основами знань із професійної етики та етикету надання послуг у сфері туризму. При вивченні дисципліни студенти ознайомляться з теоретичними та практичними основами забезпечення етичних норм та правил етикету надання послуг в туризмі, міжособистісних відносин в колективі. Освоять основні підходи до професійної етики та етикету у сфері туризму. Опанують основи міжнародного етикету.

Категорія: Тур
Рік останньої атестації: 2020

Дисципліна "Комунікативний менеджмент"

Спеціальність: 242 «Туризм», 241 "Готельно-ресторанна справа"

ОС: Бакалавр. Семестр: 5. ECTS: 5.

Лектор: Москвічова Олена Сергіївна,  к.е.н., доцент кафедри готельно-ресторанної справи та туризму.

Анотація: Комунікативний менеджмент належить до досить нових дисциплін і об'єднує у собі управління, всім комплексом корпоративних комунікацій; сприяє формуванню у студентів цілісного уявлення щодо сутності комунікативного менеджменту як універсальної діяльності з вивчення, проектування, формування та розвитку комунікаційних систем (організації, проекту, бренда, особистості), концепції управління, змінам за допомогою комунікаційних моделей, інструментів, технологій, методологій та методики проведення досліджень в сфері управління комунікаціями. Комунікації в менеджменті відіграють дуже важливу роль, адже ефективність діяльності менеджерів всіх рівнів управління залежить в певній мірі й від ефективного обміну інформацією. Можливість реалізації цілей взаємодії співробітників організації, її комунікативних цілей зростає, якщо правильно організувати її проведення, добитися при цьому створення атмосфери взаєморозуміння, довіри і співробітництва.


Категорія: Тур

Спеціальність: 242 Туризм. ОС: Бакалавр. Семестр: 6. ЄКТС: 5.
Автор: Мосіюк Стефанія Іванівна - доцент кафедри туристичного та готельно-ресторанного бізнесу і консалтингу.

Викладач: Кудінова Ірина Петрівна -  доцент кафедри готельно-ресторанної справи та туризму.
Анотація: Логістика туризму - новітній науково-практичний напрям, в якому вивчають логістичні особливості туристичної галузі, зокрема застосовують логістичні засади до її організації та менеджменту. Використання логістичних принципів і прийомів в управлінні туристичними фірмами дає змогу значно підвищити прибутковість туристичного бізнесу шляхом зменшення витрат та підвищення рівня логістичної координації всіх операцій з обслуговування туристів. Комплекс складових туристичної послуги охоплює засоби розміщення та харчування туристів, засоби їх транспортування, програмно-екскурсійного забезпечення, інформаційного й фінансового обслуговування тощо. У функціональному аспекті як окрема туристична послуга, так і її складові передбачають логістичні функції постачання, виробництва та збуту тощо.

Категорія: Тур
Рік останньої атестації: 2021