Економічної кібернетики

Courses tagged with "Економічної кібернетики"

Спеціальність: 071 Менеджмент. ОС: Бакалавр. Семестр: 5. ЄКТС: 3.
Форма контролю: Іспит.
Робоча програма.
Автор: Попрозман Наталія Василівна - д.е.н.,професор кафедри економічної кібернетики.
Анотація: Дисципліна призначена для вивчення та набуття навиків застосування на практиці знаходження оптимального плану економічної систеим та аналізу отриманого розв'язку.

Рік останньої атестації: 2016


Спеціальність: 073 Менеджмент. ОС: Бакалавр. Семестр:  5. ЄКТС: 4.
Обсяг курсу: лекції - 15 год; лабораторні - 15 год; самостійна робота - 90 год.
Форма контролю: Іспит.

Робоча програма.

Автор: Попрозман Наталія Василівна, д.е.н., професор кафедри економічної кібернетики.

Анотація: дисципліна дозволяє вивчити теоретичні засади, методологію дослідження соціально-економічних процесів економіко-математичними методами, що є предиспозицією прийняття ефективних управлінських рішень.

Рік останньої атестації: 2020

Спеціальність: 073 Менеджмент; 075 Маркетинг. ОС: Бакалавр (Зао). Семестр: 2. ECTS4.
Автор: Галаєва Людмила Валентинівна - доцент кафедри економічної кібернетики.
Анотація: У розділі "Теорія ймовірностей" розкривається зміст понять: випадкова подія, випадкова величина, їх характеристики, взаємовідношення між випадковими величинами. У розділі "Математична статистика" розглядаються математичні методи обробки та аналізу інформації з метою оцінки основних статистичних показників та їх взаємовідношень.
Доступ: Закритий.

Рік останньої атестації: 2019
Спеціальностей: 073 Менеджмент; 075 Маркетинг. ОС: Бакалавр. Семестр: 2. ECTS: 4.
Автор: Галаєва Людмила Валентинівна - доцент кафедри економічної кібернетики.
Анотація: У розділі "Теорія ймовірностей" йдеться про такі поняття, як випадкова величина, випадкова подія, їх ймовірні характеристики, взаємовідношення між випадковими величинами. У розділі "Математична статистика" йдеться про математичні методи обробки та аналізу будь-якої інформації з метою оцінки основних статистичних рис та взаємовідношень між показниками, які підлягають дослідженню.
Course Description: This course introduces fundamental conceptions, theories and primitive applications of probability and mathematics statistics including random variable, random process, law of large numbers and central limit, parameter estimation and hypothesis testing. This course intends to help students to develop their computing skills of probability statistics and advanced ability to solve practical problems with mathematics.
Рік останньої атестації: 2018

Спеціальність: 073 Менеджмент. ОС: Бакалавр. Семестр: 2. ECTS: 4.
Спеціальність: 075 Маркетинг. ОС: Бакалавр. Семестр: 2. ECTS4.
Автор: Галаєва Людмила Валентинівна - доцент кафедри економічної кібернетики.
Анотація: У розділі "Теорія ймовірностей" йдеться про такі поняття, як випадкова величина, випадкова подія, їх ймовірні характеристики, взаємовідношення між випадковими величинами. В розділі "Математична статистика" йдеться про математичні методи обробки та аналізу будь-якої інформації з метою оцінки основних статистичних рис та взаємовідношень між показниками, які підлягають дослідженню.
Доступ: Закритий.

Рік останньої атестації: 2017

 

Спеціальність: 073 Менеджмент. ОС: Бакалавр. Семестр: 2. ЄКТС: 4.
Форма контролю: Залік.
Робоча програма.
Автор: Попрозман Наталія Василівна - д.е.н., професор кафедри економічної кібернетики.
Анотація: Дисципліна дозволяє вивчити теоретичні засади, методологію застосування оптимізаційних методів і моделей для дослідження соціально-економічних систем та сучасних викликів.

Category: Мен
Рік останньої атестації: 2016

Specialty: 073 Management. EL: Bachelor. Semester: 5. ECTS: 4.
Lector: Liudmyla Galaieva, Associate Professor, Ph.D.
Course description: Creating and solving mathematical models of social and economic systems for actual problems of managing. The objective of the course is to study terminology, elementary approaches - methods and models - that are required for being able to study situations in practice and for the construction of economic-mathematical models for tasks of agricultural manufactures, which have a wide sphere of application in economic activity of enterprises of different patterns of ownership under market conditions.


Category: Мен

Cпеціальність: 073 Менеджмент. ОС: Бакалавр. Семестр: 5. ЄКТС: 3.
Форма контролю: Іспит.
Робоча програма
Автор: Попрозман Наталія Василівна - д.е.н., професор кафедри економічної кібернетики.
Анотація: Курс призначений для вивчення і застосування на практиці таких тем, які допомагають знаходити оптимальний план розвитку економічної системи та досліджувати знайденний план з позиції маневреності, еластичності та жорсткості бізнес-рішень.

Category: Мен
Рік останньої атестації: 2017

Спеціальність: 075 Маркетинг (Маркетинг). ОС: Магістр (Зао). Семестр: 3. ECTS: 3.
Автор: Галаєва Людмила Валентинівна - доцент кафедри економічної кібернетики.
Анотація: У курсі викладені основні теоретичні та практичні аспекти моделювання у маркетингу. Розглянуті підходи до моделювання у маркетингу, запропоновані моделі, що широко використовуються саме у маркетингу. Надані практичні приклади рішень типових ситуацій, що виникають у маркетингу.
Доступ: Закритий.

Category: Марк
Рік останньої атестації: 2017

Спеціальність: 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність. ОС: Бакалавр. Семестр: 4. ЕSTS:  3.
Автор: Клименко Наталія Анатоліївна - доцент кафедри економічної кібернетики.

  

Category: БД
Рік останньої атестації: 2020

Спеціальність: 051 Економіка. ОС: Бакалавр (Зао). Семестр: 6. ЄКТС: 4.
Автор: Рогоза Наталія Анатоліївна - доцент кафедри економічної кібернетики.
Анотація: Фахівці, що мають високу кваліфікацію у сфері організаційного управління та економіки, мають володіти сучасними математичними методами аналізу і прогнозування економічних ситуацій, з використанням найновітніших інформаційних технологій, а також управління економічними об‘єктами в ринкових умовах, вміти організувати роботу з комп‘ютеризації цих об‘єктів і стати спеціалістами сучасності в галузі економіки та управління виробничо-економічними системами.

Category: ЕП
Рік останньої атестації: 2019

Спеціальність: 071 Облік і оподаткування (Облік і аудит). ОС: Бакалавр. Семестр: 7. ЄКТС: 4.
Автор: Рогоза Наталія Анатоліївна - доцент кафедри економічної кібернетики.
Анотація: Економіко-математичне моделювання - дисципліна, в якій поєднуються математичні методи для вирішення економічних завдань. Теоретичним базисом економіко-математичного моделювання є економічна теорія, системний аналіз, математичні закони, статистичні методи та ін.

Category: ОіА
Рік останньої атестації: 2019

Спеціальність: 071 Облік і аудит. ОС: Бакалавр (Ск). Семестр: 4. ЄКТС: 5.
Викладач: Шульга Наталія Григорівна, старший викладач кафедри економічної кібернетики.
НН16

Category: ОіА

Specialties: 071 Accounting and taxation. EL: Bachelor. Semester: 6. ECTS: 4.
Автор: Галаєва Людмила Валентинівна - доцент кафедри економічної кібернетики.
Annotation: Creating models of economic systems through various economic and mathematical models and solving problems to anticipate the construction and management of modern agricultural enterprises. Methods of nonlinear programming, solving the transport problem and other urgent economic problems of the agricultural production.

Category: ОіА
Рік останньої атестації: 2019

ЕНК призначений для студентів скороченого терміну навчання
Спеціальність: 072 Фінанси, банківська справа та страхування ОС: Бакалавр. Семестр: 3. ЕSTS: 5.
Автори: Богданюк Олена Володимирівна - доцент кафедри статистики та економічного аналізу; Клименко Наталія Анатоліївна - доцент кафедри економічної кібернетики; Костенко Інна Сергіївна - асистент кафедри економічної кібернетики.
Category: ФіК

Спеціальність: 072 Фінанси і кредит. ОС: Бакалавр. Семестр: 5. ECTS: 4.
Завдання курсу: Теоретичне знайомство та набуття практичних навичок у використання основних оптимізаційних методів для побудови та реалізації основних математичних моделей в економіці.
Включає 15 год лекцій, 30 год лабораторних занять, підсумковий контроль - екзамен.
Автор: к.е.н., доцент кафедри економічної кібернетики Наталія Клименко.
Асистент: асистент кафедри економічної кібернетики Інна Оборська.

  Анотація курсу

Category: ФіК
Рік останньої атестації: 2017

Регіональні заклади освіти
Спеціальність: 051 Економіка (Економіка підприємства); 071 Облік і оподаткування; 072 Фінанси, банківська справа та страхування; 073 Менеджмен; 075 Маркетинг. ОС: Бакалавр (Зао). Семестр: 6. ЄКТС: 5.
Автор: Рогоза Наталія Анатоліївна - доцент кафедри економічної кібернетики.
Анотація: сучасні фахівці організаційного управління та економіки, мають володіти сучасними математичними методами аналізу і прогнозування економічних ситуацій, методологією та інструментарієм побудови, а також адекватного використання різних типів економіко-математичних моделей та методів з використанням найновітніших інформаційних технологій, а також управління економічними об‘єктами в ринкових умовах, вміти організувати роботу з інфокомунікаціями цих об‘єктів і стати спеціалістами сучасності в галузі економіки та управління виробничо-економічними системами.

Рік останньої атестації: 2020
Спеціальність: 051 Економіка; 071 Облік і оподаткування. ОС: Бакалавр. Семестр: 6. ЄКТС: 3.
Автор: Рогоза Наталія Анатоліївна - доцент кафедри економічної кібернетики.
Рік останньої атестації: 2018

Спеціальність: 051 Економіка. ОС: Бакалавр. Семестр: 6. ECTS: 5.
Спеціальність: 072 Фінанси, банківська справа та страхування. ОС: Бакалавр. Семестр: 6. ECTS: 5.
Автор: Галаєва Людмила Валентинівна - доцент кафедри економічної кібернетики.

Рік останньої атестації: 2020