Економічної кібернетики

Область Курси відмічена як "Економічної кібернетики"

Спеціальність: 174 Автоматизація, комп’ютерно-інтегровані технології та робототехніка. ОС: Магістр. Семестр: 1. ЄКТС: 4.
Викладач: Наконечна Катерина Віталіїва - канд. екон. наук, доцент кафедри економічної кібернетики.
Анотація: Мета вивчення дисципліни: є ознайомлення з основними методами статистичного аналізу даних який виконується з метою побудови прогнозуючих моделей та прийняття рішень на основі оцінок прогнозів. Його застосовують у соціальних, фінансово-економічних, екологічних, технічних, технологічних та інших системах для коротко- і середньострокового прогнозування процесів ціноутворення, обсягів виробництва та накопичення продукції на складах, оцінювання альтернативних економічних стратегій, формування бюджетів підприємств, галузей і держави в цілому, оцінювання, прогнозування та менеджменту ризиків довільної природи, а також для розв’язання багатьох інших практичних завдань.

Категорія: АКІТР


Спеціальність:
073 Менеджмент (Дорадництво; Управління інноваційною діяльністю). ОС: Магістр. Семестр: 3. ЄКТС: 5. Обсяг курсу: лекції - 30 год, лабораторні - 30 год, самостійна робота - 90 год. Форма контролю: Іспит.
Автор: Попрозман Наталія Василівна - д.е.н., професор кафедри економічної кібернетики.

Анотація: дисципліна дозволяє вивчити теоретичні засади, методологію застосування системного аналізу для дослідження соціально-економічних систем та прийняття ефективних інноваційних рішень в умовах сучасних викликів.

Категорія: Дор
Рік останньої атестації: 2022
Автори курсу: Попрозман Н.В.

Прикладна математика: Теорія ймовірностей та математична статистика.
Спеціальність:
073 Менеджмент; 075 Маркетинг. ОС: Бакалавр (Зао). Семестр: 2. ECTS: 4.
Автор: Галаєва Людмила Валентинівна - доцент кафедри економічної кібернетики.
Анотація: У розділі "Теорія ймовірностей" розкривається зміст понять: випадкова подія, випадкова величина, їх характеристики, взаємовідношення між випадковими величинами. У розділі "Математична статистика" розглядаються математичні методи обробки та аналізу інформації з метою оцінки основних статистичних показників та їх взаємовідношень.
Доступ: Закритий.

Категорія: Бакалаври
Рік останньої атестації: 2019
Спеціальність: 073 Менеджмент; 075 Маркетинг. ОС: Бакалавр. Семестр: 4. ECTS: 6.
Автори: PhD, Associate Professor Liudmyla Galaieva (Modelling), Department of Economy Cybernetics; PhD, Assosiate Professor Olena Bohdaniuk (Econometrics), Department of Statistic and Economic Analysis.
Анотація: Applied modeling is used in the daily practice of virtually all disciplines in business and economics like finance, marketing, management, microeconomics, and macroeconomics. Decision making in business and economics is often supported by the use of quantitative information. Applied modeling is concerned with summarizing relevant data information by means of a model. Such models help to understand the relation between economic and business variables and to analyse the possible effects of decisions.
Категорія: Бакалаври
Спеціальність: 075 Маркетинг. ОС: Бакалавр. Семестр: 6. ECTS: 5. Форма контролю: Екзамен.
Викладач: Костенко Інна Сергіївна, старший викладач кафедри економічної кібернетики.
Силабус курсу
Анотація: Метою курсу є набуття теоретичних і практичних знань з основ інтернет-аналітики, а також навичок роботи з інструментами веб-аналізу для аналізу даних та оптимізації веб-ресурсів. Дисципліна націлена на послідовне набуття студентами навичок роботи з системами веб-аналітики типу Google Analytics Universal, Google Analytics 4, а також окремими розділами в Google Search Console, Google Ads та Facebook Ads, відкритими сервісами типу Google Trends, Similarweb, Alexa, Semrush, Serpstat, Moz, Majestic, GemiusAudience, Seoquick, оволодіння основами збору та аналізу даних, розуміння ключових метрик цифрового бізнесу. Контент навчального курсу побудований таким чином, щоб поступово занурити студента в світ аналізу даних, тобто від простого до складного: на самому початку це знайомство з поняттями офлайн та онлайн конверсій бізнесу, формування бізнес-стратегії на зрозумілих реальних прикладах, початок роботи з інструментами веб-аналітики, їх налаштування, а по завершенню розуміння логіки пошукових алгоритмів, особливостей налаштування рекламних кампаній, відслідкування KPI, створення аналітичних звітів, дашборду та прогнозування КРІ цифрового бізнесу.
Категорія: Марк
Спеціальність: 075 Маркетинг. ОС: Бакалавр. Семестр: 4. ЄКТС: 3 (5).
Викладач: Попрозман Наталія Василівна, д.е.н., професор кафедри економічної кібернетики.
Анотація: Дисципліна дозволяє вивчити теоретичні засади, методологію дослідження соціально-економічних процесів економіко-математичними методами, що є предиспозицією прийняття ефективних управлінських рішень.
Категорія: Марк
Рік останньої атестації: 2024

Спеціальність: 075 Маркетинг. ОС: Бакалавр. Семестр: 2. ECTS: 5.
Автор: Галаєва Людмила Валентинівна - доцент кафедри економічної кібернетики.
Анотація: У розділі "Теорія ймовірностей" йдеться про такі поняття, як випадкова величина, випадкова подія, їх ймовірні характеристики, взаємовідношення між випадковими величинами. В розділі "Математична статистика" йдеться про математичні методи обробки та аналізу будь-якої інформації з метою оцінки основних статистичних рис та взаємовідношень між показниками, які підлягають дослідженню.
Доступ: Закритий.

Категорія: Марк
Рік останньої атестації: 2017
Specialty: 075 Marketing. Degree: Bachelor. Semester: 5. ECTS: 5.
Form of final knowledge control: Exam.
Author: Inna Kostenko, senior lecturer at the Department of Economic Cybernetics.
Abstract: The purpose of the course is to acquire theoretical and practical studies of the basics of Internet analytics, develop skills in working with web analysis tools for data analysis and optimization of web resources.The course is aimed at students consistently acquiring skills in working with web analytics systems such as Google Analytics Universal, Google Analytics 4, as well as separate sections in Google Search Console, Google Ads and Facebook Ads, "open-sourse” services such as Google Trends, Similarweb, Alexa, Semrush, Serpstat, Moz, Majestic, GemiusAudience, Seoquick, mastering the basics of data collection and analysis, understanding key digital business metrics.
Категорія: Марк
Спеціальностей: 075 Маркетинг. ОС: Бакалавр. Семестр: 2. ECTS: 5.
Автор: Галаєва Людмила Валентинівна - доцент кафедри економічної кібернетики.
Анотація: У розділі "Теорія ймовірностей" йдеться про такі поняття, як випадкова величина, випадкова подія, їх ймовірні характеристики, взаємовідношення між випадковими величинами. У розділі "Математична статистика" йдеться про математичні методи обробки та аналізу будь-якої інформації з метою оцінки основних статистичних рис та взаємовідношень між показниками, які підлягають дослідженню.
Course Description: This course introduces fundamental conceptions, theories and primitive applications of probability and mathematics statistics including random variable, random process, law of large numbers and central limit, parameter estimation and hypothesis testing. This course intends to help students to develop their computing skills of probability statistics and advanced ability to solve practical problems with mathematics.
Категорія: Марк
Рік останньої атестації: 2018

Спеціальність: 073 Менеджмент. ОС: Бакалавр. Семестр: 5. ЄКТС: 3.
Форма контролю: Іспит.
Робоча програма
Автор: Попрозман Наталія Василівна - д.е.н., професор кафедри економічної кібернетики.
Анотація: Курс призначений для вивчення і застосування на практиці таких тем, які допомагають знаходити оптимальний план розвитку економічної системи та досліджувати знайдений план з позиції маневреності, еластичності та жорсткості бізнес-рішень.

Категорія: Мен
Рік останньої атестації: 2017


Спеціальність: 073 Менеджмент. ОС: Бакалавр. Семестр: 5. ЄКТС: 3.
Обсяг курсу: лекції - 15 год; лабораторні - 30 год, самостійна робота - 45 год. Форма контролю: Іспит.
Робоча програма.
Автор: Попрозман Наталія Василівна, д.е.н., професор кафедри економічної кібернетики.
Анотація: Дисципліна дозволяє вивчити теоретичні засади, методологію дослідження соціально-економічних процесів економіко-математичними методами, що є предиспозицією прийняття ефективних управлінських рішень.
Прикладне моделювання: економіко-математичне моделювання.

Категорія: Мен
Рік останньої атестації: 2023

Спеціальність: 073 Менеджмент; 075 Маркетинг. ОС: Бакалавр. Семестр: 2. ЄКТС: 5.
Викладачі: Галаєва Людмила Валентинівна - канд. екон. наук, доцент кафедри економічної кібернетики; Чухліб Алла Василівна - канд. екон. наук, доцент кафедри статистики та економічного аналізу.
Анотація: У частині "Теорія ймовірностей" йдеться про такі поняття, як випадкова величина, випадкова подія, їх ймовірні характеристики, взаємовідношення між випадковими величинами. У частині "Статистика" йдеться про статистичні методи обробки та аналізу інформації про соціально-економічні явища та процеси.
Категорія: Мен
Рік останньої атестації: 2023
Specialty: 073 Management. EL: Bachelor. Semester: 4. ECTS: 4.
Specialty: 075 Marketing. EL: Bachelor. Semester: 5. ECTS: 3.
Lector: Liudmyla Galaieva, Associate Professor, Ph.D.
Course description: Creating and solving mathematical models of social and economic systems for actual problems of managing. The objective of the course is to study terminology, elementary approaches - methods and models - that are required for being able to study situations in practice and for the construction of economic-mathematical models for tasks of agricultural manufactures, which have a wide sphere of application in economic activity of enterprises of different patterns of ownership under market conditions.
Категорія: Мен
Рік останньої атестації: 2021

Specialties: 073 Management; 075 Marketing Degree: Bachelor. ;Semester: 2. ECTS: 5.
Authors: PhD, Associate Professor Liudmyla Galaieva (Probability), Department of Economy Cybernetics; PhD, Assosiate Professor Olena Bohdaniuk (Statistics), Department of Statistic and Economic Analysis; PhD, Assosiate Professor Oksana Makarchuk (Statistics), Department of Statistic and Economic Analysis.
Annotation: The section "Probability Theory" deals with such concepts as a random variable, a random event, their probable characteristics, relationships between random variables. The section "Statistics" refers to the mathematical methods of processing and analyzing information to assess the main statistical features and relationships between indicators to be studied.

Категорія: Мен
Рік останньої атестації: 2022

Спеціальність: •075 Маркетинг (Маркетинг); •073 Менеджмент (Адміністративний менеджмент). ОС: Магістр. Семестр: 1; 2. ЄКТС: 4.
Автор: Наконечна Катерина Віталіївна - доцент кафедри економічної кібернетики.
Анотація: Дана дисципліна знайомить майбутніх фахівців з основами формування політики в аграрній сфері. Вивчається як вітчизняний так і зарубіжний досвід. В результаті засвоєння матеріалу студенти отримують можливість на професійній основі формувати власну думку про процеси та явища, що відбуваються в аграрному секторі економіки держави.

Категорія: Магістри

Спеціальність: 075 Маркетинг (Маркетинг). ОС: Магістр (Зао). Семестр: 3. ECTS: 3.
Анотація: У курсі викладені основні теоретичні та практичні аспекти моделювання у маркетингу. Розглянуті підходи до моделювання у маркетингу, запропоновані моделі, що широко використовуються саме у маркетингу. Надані практичні приклади рішень типових ситуацій, що виникають у маркетингу.

Категорія: Марк
Рік останньої атестації: 2017
Автори курсу: Галаєва Людмила Валентинівна

Спеціальність: 211 Ветеринарна медицина; 212 Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза. ОС: Магістр. Семестр: 4. ЄКТС: 4.
Автор: Наконечна Катерина Віталіївна - доцент кафедри глобальної економіки.
Анотація: «Аграрна політика» як навчальна дисципліна дає можливість опанувати методичні та методологічні основи розробки та реалізації комплексу заходів щодо підтримки та забезпечення розвитку сільського господарства в системі міжгалузевих зв'язків у національній економіці, а також оцінити з позиції теорії практичні дії державних структур щодо регулювання агропромислового виробництва країни.

Категорія: ВМ 6

Спеціальність: 051 Економіка. ОС: Бакалавр (Зао). Семестр: 6. ЄКТС: 4.
Автор: Рогоза Наталія Анатоліївна - доцент кафедри економічної кібернетики.
Анотація: Фахівці, що мають високу кваліфікацію у сфері організаційного управління та економіки, мають володіти сучасними математичними методами аналізу і прогнозування економічних ситуацій, з використанням найновітніших інформаційних технологій, а також управління економічними об‘єктами в ринкових умовах, вміти організувати роботу з комп‘ютеризації цих об‘єктів і стати спеціалістами сучасності в галузі економіки та управління виробничо-економічними системами.

Категорія: ЕП&МЕ
Рік останньої атестації: 2019

Спеціальність: 051 Економіка (Економічна кібернетика). ОС: Бакалавр. Семестр: 6. ЄКТС: 4. Вид: Вибіркова (фахова).
Викладач: Жерліцин Дмитро Михайлович - професор кафедри економічної кібернетики.
Автори: Жерліцин Дмитро Михайлович, Скрипник Андрій Васильович - професори кафедри економічної кібернетики.
Анотація: Дисципліна «Прикладна економетрика» відноситься до вибіркової складової ОПП «Економічна кібернетика» та спрямована на поглиблення знань та навичок економетричного аналізу соціально-економічних процесів. Матеріали дисципліни базуються на результатах вивчення дисципліни «Економетрика». Розглянуто багатофакторні економетричні моделі. Мультиколінеарність та гетероскедоксичність: методи оцінки та подолання. Моделі групування та класифікації. Моделі штучних змінних та логістична регресія. Основи кластерного аналізу. Метод k-середніх та ієрархічна кластеризація. Моделі часових рядів та особливості їх застосування в економіці. Сучасне програмне забезпечення для проведення економетричного аналізу.

Категорія: ЕП&МЕ
Рік останньої атестації: 2021

Спеціальність: 051 Економіка (Цифрова економіка). ОС: Бакалавр. Семестр: 5. ECTS: 5.
Викладач: Костенко Інна Сергіївна - старший викладач кафедри економічної кібернетики.
Анотація: Дисципліна “Цифрова економіка” націлена на послідовне набуття студентами теоретичних і практичних знань про цифрову економіку, розуміння її ролі у повсякденному житті, визначення тенденцій та ключових цифрових трендів на макро та мікро рівнях, які впливають різні аспекти суспільного життя для створення кар’єрної траєкторії студента.
П23

Категорія: ЕП&МЕ