Економічної кібернетики

Courses tagged with "Економічної кібернетики"

 

Спеціальність: 051 Економіка. ОС: Бакалавр. Семестр: 2. ЄКТС: 4.
Форма контролю: Залік.
Робоча програма.
Автор: Попрозман Наталія Василівна - д.е.н., професор кафедри економічної кібернетики.
Анотація: Дисципліна дозволяє вивчити теоретичні засади, методологію застосування оптимізаційних методів і моделей для дослідження соціально-економічних систем та сучасних викликів.

Рік останньої атестації: 2016

Спеціальність: 075 Маркетинг; 051 Економіка (Цифрова економіка). ОС: Бакалавр. Семестр: 2. ЄКТС: 3.
Автори: Шмаргун В.М. - завідувач кафедри психології, проф.; Скрипник А.В. - завідувач кафедри економічної кібернетики, проф.

blank18`3res

Спеціальність: 051 Економіка (Економічна кібернетика). ОС: Магістр. Семестр: 2. ECTS: 3.
Автор: Негрей Марина Володимирівна - доцент кафедри економічної кібернетики.

Спеціальність: 051 Економіка (Економічна кібернетика). Семестр: 0. ЄКТС: 0.
Викладач: Негрей М.В.

Спеціальність: 071 Менеджмент. ОС: Бакалавр. Семестр: 5. ЄКТС: 3.
Форма контролю: Іспит.
Робоча програма.
Автор: Попрозман Наталія Василівна - д.е.н.,професор кафедри економічної кібернетики.
Анотація: Дисципліна призначена для вивчення та набуття навиків застосування на практиці знаходження оптимального плану економічної систеим та аналізу отриманого розв'язку.

Рік останньої атестації: 2016

Спеціальність: 073 Менеджмент. ОС: Бакалавр. Семестр:  5. ЄКТС: 4.
Обсяг курсу: лекції - 15 год; лабораторні - 15 год; самостійна робота - 90 год.
Форма контролю: Іспит.

Робоча програма.

Автор: Попрозман Наталія Василівна - професор кафедри економічної кібернетики.
Анотація: Дисципліна дозволяє вивчити теоретичні засади, методологію дослідження соціально-економічних процесів економіко-математичними методами, що є предиспозицією прийняття ефективних управлінських рішень.

Рік останньої атестації: 2020

Спеціальність: 073 Менеджмент; 075 Маркетинг. ОС: Бакалавр (Зао). Семестр: 2. ECTS4.
Автор: Галаєва Людмила Валентинівна - доцент кафедри економічної кібернетики.
Анотація: У розділі "Теорія ймовірностей" розкривається зміст понять: випадкова подія, випадкова величина, їх характеристики, взаємовідношення між випадковими величинами. У розділі "Математична статистика" розглядаються математичні методи обробки та аналізу інформації з метою оцінки основних статистичних показників та їх взаємовідношень.
Доступ: Закритий.

Рік останньої атестації: 2019
Спеціальностей: 073 Менеджмент; 075 Маркетинг. ОС: Бакалавр. Семестр: 2. ECTS: 4.
Автор: Галаєва Людмила Валентинівна - доцент кафедри економічної кібернетики.
Анотація: У розділі "Теорія ймовірностей" йдеться про такі поняття, як випадкова величина, випадкова подія, їх ймовірні характеристики, взаємовідношення між випадковими величинами. У розділі "Математична статистика" йдеться про математичні методи обробки та аналізу будь-якої інформації з метою оцінки основних статистичних рис та взаємовідношень між показниками, які підлягають дослідженню.
Course Description: This course introduces fundamental conceptions, theories and primitive applications of probability and mathematics statistics including random variable, random process, law of large numbers and central limit, parameter estimation and hypothesis testing. This course intends to help students to develop their computing skills of probability statistics and advanced ability to solve practical problems with mathematics.
Рік останньої атестації: 2018

Спеціальність: 073 Менеджмент. ОС: Бакалавр. Семестр: 2. ECTS: 4.
Спеціальність: 075 Маркетинг. ОС: Бакалавр. Семестр: 2. ECTS4.
Автор: Галаєва Людмила Валентинівна - доцент кафедри економічної кібернетики.
Анотація: У розділі "Теорія ймовірностей" йдеться про такі поняття, як випадкова величина, випадкова подія, їх ймовірні характеристики, взаємовідношення між випадковими величинами. В розділі "Математична статистика" йдеться про математичні методи обробки та аналізу будь-якої інформації з метою оцінки основних статистичних рис та взаємовідношень між показниками, які підлягають дослідженню.
Доступ: Закритий.

Рік останньої атестації: 2017

Creating and solving mathematical models of social and economic systems for actual problems of managing.

Category: Мен

Cпеціальність: 073 Менеджмент. ОС: Бакалавр. Семестр: 5. ЄКТС: 3.
Форма контролю: Іспит.
Робоча програма
Автор: Попрозман Наталія Василівна - д.е.н., професор кафедри економічної кібернетики.
Анотація: Курс призначений для вивчення і застосування на практиці таких тем, які допомагають знаходити оптимальний план розвитку економічної системи та досліджувати знайденний план з позиції маневреності, еластичності та жорсткості бізнес-рішень.

Category: Мен
Рік останньої атестації: 2017

Specialties: 073 Management. EL: Bachelor. Semester: 5. ECTS: 4.
Specialties: 071 Accounting and taxation. EL: Bachelor. Semester: 6. ECTS: 4.
Автор: Галаєва Людмила Валентинівна - доцент кафедри економічної кібернетики.
Annotation: Creating models of economic systems through various economic and mathematical models and solving problems to anticipate the construction and management of modern agricultural enterprises. Methods of nonlinear programming, solving the transport problem and other urgent economic problems of the agricultural production.

Category: Мен
Рік останньої атестації: 2019

Спеціальність: 075 Маркетинг (Маркетинг). ОС: Магістр (Зао). Семестр: 3. ECTS: 3.
Автор: Галаєва Людмила Валентинівна - доцент кафедри економічної кібернетики.
Анотація: У курсі викладені основні теоретичні та практичні аспекти моделювання у маркетингу. Розглянуті підходи до моделювання у маркетингу, запропоновані моделі, що широко використовуються саме у маркетингу. Надані практичні приклади рішень типових ситуацій, що виникають у маркетингу.
Доступ: Закритий.

Category: Марк
Рік останньої атестації: 2017

Спеціальність: 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність. ОС: Бакалавр. Семестр: 4. ЕSTS:  3.
Автор: Клименко Наталія Анатоліївна - доцент кафедри економічної кібернетики.

  

Category: БД
Рік останньої атестації: 2020

Спеціальність: 051 Економіка. ОС: Бакалавр (Зао). Семестр: 6. ЄКТС: 4.
Автор: Рогоза Наталія Анатоліївна - доцент кафедри економічної кібернетики.
Анотація: Фахівці, що мають високу кваліфікацію у сфері організаційного управління та економіки, мають володіти сучасними математичними методами аналізу і прогнозування економічних ситуацій, з використанням найновітніших інформаційних технологій, а також управління економічними об‘єктами в ринкових умовах, вміти організувати роботу з комп‘ютеризації цих об‘єктів і стати спеціалістами сучасності в галузі економіки та управління виробничо-економічними системами.

Category: ЕП
Рік останньої атестації: 2019

Спеціальність: 071 Облік і аудит. ОС: Бакалавр (Ск). Семестр: 4. ЄКТС: 5.
Викладач: Шульга Наталія Григорівна, старший викладач кафедри економічної кібернетики.
НН16

Category: ОіА

Спеціальність: 071 Облік і оподаткування (Облік і аудит). ОС: Бакалавр. Семестр: 7. ЄКТС: 4.
Автор: Рогоза Наталія Анатоліївна - доцент кафедри економічної кібернетики.
Анотація: Економіко-математичне моделювання - дисципліна, в якій поєднуються математичні методи для вирішення економічних завдань. Теоретичним базисом економіко-математичного моделювання є економічна теорія, системний аналіз, математичні закони, статистичні методи та ін.

Category: ОіА
Рік останньої атестації: 2019

Спеціальність: 072 Фінанси і кредит. ОС: Бакалавр. Семестр: 5. ECTS: 4.
Завдання курсу: Теоретичне знайомство та набуття практичних навичок у використання основних оптимізаційних методів для побудови та реалізації основних математичних моделей в економіці.
Включає 15 год лекцій, 15 год лабораторних занять, підсумковий контроль - залік.
Автор: к.е.н., доцент кафедри економічної кібернетики Наталія Клименко.
Асистент: асистент кафедри економічної кібернетики Інна Оборська.

  Анотація курсу

Category: ФіК
Рік останньої атестації: 2017

Спеціальність: 051 Економіка. ОС: Бакалавр. Семестр: 6. ECTS: 5.
Спеціальність: 072 Фінанси, банківська справа та страхування. ОС: Бакалавр. Семестр: 6. ECTS: 5.
Автор: Галаєва Людмила Валентинівна - доцент кафедри економічної кібернетики.

Рік останньої атестації: 2020