Економічної кібернетики

Courses tagged with "Економічної кібернетики"


Спеціальність:
073 Менеджмент (Управління інноваційною діяльністю). ОС: Магістр. Семестр: 3. ЄКТС: 4. Обсяг курсу: лекції - 30 год, лабораторні - 30 год, самостійна робота - 60 год. Форма контролю: Іспит.
Автор: Попрозман Наталія Василівна - д.е.н., професор кафедри економічної кібернетики.

Анотація: дисципліна дозволяє вивчити теоретичні засади, методологію застосування системного аналізу для дослідження соціально-економічних систем та прийняття ефективних інноваційних рішень в умовах сучасних викликів.


Category: УІД
Рік останньої атестації: 2022

Прикладна математика: Теорія ймовірностей та математична статистика.
Спеціальність:
073 Менеджмент; 075 Маркетинг. ОС: Бакалавр (Зао). Семестр: 2. ECTS: 4.
Автор: Галаєва Людмила Валентинівна - доцент кафедри економічної кібернетики.
Анотація: У розділі "Теорія ймовірностей" розкривається зміст понять: випадкова подія, випадкова величина, їх характеристики, взаємовідношення між випадковими величинами. У розділі "Математична статистика" розглядаються математичні методи обробки та аналізу інформації з метою оцінки основних статистичних показників та їх взаємовідношень.
Доступ: Закритий.

Рік останньої атестації: 2019

Спеціальність: 073 Менеджмент; 075 Маркетинг. ОС: Бакалавр. Семестр: 2. ECTS: 4.
Автор: Галаєва Людмила Валентинівна - доцент кафедри економічної кібернетики.
Анотація: У розділі "Теорія ймовірностей" йдеться про такі поняття, як випадкова величина, випадкова подія, їх ймовірні характеристики, взаємовідношення між випадковими величинами. В розділі "Математична статистика" йдеться про математичні методи обробки та аналізу будь-якої інформації з метою оцінки основних статистичних рис та взаємовідношень між показниками, які підлягають дослідженню.
Доступ: Закритий.

Рік останньої атестації: 2017
Спеціальність: 073 Менеджмент; 075 Маркетинг. ОС: Бакалавр. Семестр: 2. ЄКТС: 5.
Викладачі: Галаєва Людмила Валентинівна - доцент кафедри економічної кібернетики; Чухліб Алла Василівна - доцент кафедри статистики та економічного аналізу.
Анотація: У частині "Теорія ймовірностей" йдеться про такі поняття, як випадкова величина, випадкова подія, їх ймовірні характеристики, взаємовідношення між випадковими величинами. У частині "Статистика" йдеться про математичні методи обробки та аналізу економічної інформації з метою оцінки основних статистичних рис та взаємовідношень між показниками, які підлягають дослідженню.
Спеціальність: 073 Менеджмент; 075 Маркетинг. ОС: Бакалавр. Семестр: 4. ECTS: 6.
Автори: PhD, Associate Professor Liudmyla Galaieva (Modelling), Department of Economy Cybernetics; PhD, Assosiate Professor Olena Bohdaniuk (Econometrics), Department of Statistic and Economic Analysis.
Анотація: Applied modeling is used in the daily practice of virtually all disciplines in business and economics like finance, marketing, management, microeconomics, and macroeconomics. Decision making in business and economics is often supported by the use of quantitative information. Applied modeling is concerned with summarizing relevant data information by means of a model. Such models help to understand the relation between economic and business variables and to analyse the possible effects of decisions.

Спеціальність: 075 Маркетинг
ОС: Бакалавр. Семестр:  6. ECTS: 4-2019 р. вступу, 5 - 2020 р. вступу.
Форма контролю: Екзамен
Викладач: Костенко Інна Сергіївна, старший викладач кафедри економічної кібернетики
Силабус курсу

Анотація: Метою курсу є набуття теоретичних і практичних знань з основ інтернет-аналітики, а також навичок роботи з інструментами веб-аналізу для аналізу даних та оптимізації веб-ресурсів. Дисципліна націлена  на послідовне набуття студентами навичок роботи з системами веб-аналітики типу Google Analytics Universal, Google Analytics 4, а також окремими розділами в Google Search Console, Google  Ads та Facebook Ads, відкритими сервісами типу Google Trends, Similarweb, Alexa, Semrush, Serpstat, Moz, Majestic, GemiusAudience, Seoquick,  оволодіння основами збору та аналізу даних, розуміння ключових метрик цифрового бізнесу. Контент навчального курсу побудований таким чином, щоб поступово занурити студента в світ аналізу даних, тобто від простого до складного: на самому початку це знайомство з поняттями офлайн та онлайн конверсій бізнесу, формування бізнес-стратегії на зрозумілих реальних прикладах, початок роботи з інструментами веб-аналітики, їх налаштування, а по завершенню розуміння логіки пошукових алгоритмів, особливостей налаштування рекламних кампаній, відслідкування KPI, створення аналітичних звітів, дашборду та прогнозування КРІ цифрового бізнесу.

Структурно курс розбитий на 15 тем, кожна з яких містить в собі 4-7 питань та обов’язково огляд в кожній з тем різних інструментів веб-аналітики. В курсі розглянуто методологію стратегічного управління бізнесом Canvas, наведено взаємозв'язок бізнес-показників з інтернет-аналітикою. Представлено як за допомогою звітів визначити KPI для бізнесу, cформувати input та output задачу для відслідкування ефективності діяльності ресурсу, які метрики доречні для відслідкування на різних рівнях воронки продажів, як за допомогою цього можна оптимізувати бюджет. Наведено особливості формування конкурентного аналізу веб-сайтів на основі відкритих метрик цифрового бізнесу (бенчмаркінг). Значну частку навчального матеріалу складає робота з Google Analytics (для налаштування збору даних з власного навчального сайту). Представлені практичні приклади статистичного аналізу даних та візуалізації в середовищі прикладного програмного забезпечення Power BI, Excel, Googlesheets, Data Studio. Розглянуто методику та прикладні аспекти A/B-тестування (на основі Google Optimize, Google  Ads та Facebook Ads).

У результаті вивчення дисципліни студент набуває знань і прикладних навичок в основах інтернет-аналітики: розуміння головних аспектів аналізу поведінки користувачів та трафіку на веб-ресурсах, знання методик визначення ефективності цифрового бізнесу, розуміння переваг інструментів аналітики для зміцнення бізнес-стратегії та ключових аспектів для формування інформаційної стратегії, прикладні навички роботи з інструментами аналітики для  автоматизованого збору вхідних даних, наскрізної аналітики та візуалізації даних.


Category: Марк
Прикладне моделювання: економіко-математичне моделювання.
Спеціальність: 075 Маркетинг. ОС: Бакалавр. Семестр: 4. ЄКТС: 2,5 (5).
Викладач: Попрозман Наталія Василівна, д.е.н., професор кафедри економічної кібернетики.
Анотація: Дисципліна дозволяє вивчити теоретичні засади, методологію дослідження соціально-економічних процесів економіко-математичними методами, що є предиспозицією прийняття ефективних управлінських рішень.
Category: Марк
Спеціальностей: 075 Маркетинг. ОС: Бакалавр. Семестр: 2. ECTS: 5.
Автор: Галаєва Людмила Валентинівна - доцент кафедри економічної кібернетики.
Анотація: У розділі "Теорія ймовірностей" йдеться про такі поняття, як випадкова величина, випадкова подія, їх ймовірні характеристики, взаємовідношення між випадковими величинами. У розділі "Математична статистика" йдеться про математичні методи обробки та аналізу будь-якої інформації з метою оцінки основних статистичних рис та взаємовідношень між показниками, які підлягають дослідженню.
Course Description: This course introduces fundamental conceptions, theories and primitive applications of probability and mathematics statistics including random variable, random process, law of large numbers and central limit, parameter estimation and hypothesis testing. This course intends to help students to develop their computing skills of probability statistics and advanced ability to solve practical problems with mathematics.
Category: Марк
Рік останньої атестації: 2018

Вища та прикладна математика: математичне програмування та дослідження операцій.

Cпеціальність: 073 Менеджмент. ОС: Бакалавр. Семестр: 5. ЄКТС: 3.
Форма контролю: Іспит.
Робоча програма
Автор: Попрозман Наталія Василівна - д.е.н., професор кафедри економічної кібернетики.
Анотація: Курс призначений для вивчення і застосування на практиці таких тем, які допомагають знаходити оптимальний план розвитку економічної системи та досліджувати знайденний план з позиції маневреності, еластичності та жорсткості бізнес-рішень.

Category: Мен
Рік останньої атестації: 2017

Спеціальність: 073 Менеджмент. ОС: Бакалавр. Семестр: 5. ЄКТС: 3. Форма контролю: Іспит.
Робоча програма.
Автор: Попрозман Наталія Василівна - д.е.н.,професор кафедри економічної кібернетики.
Анотація: Дисципліна призначена для вивчення та набуття навиків застосування на практиці знаходження оптимального плану економічної систем та аналізу отриманого розв'язку.
Прикладне моделювання: Математичне програмування.

Category: Мен
Рік останньої атестації: 2016


Спеціальність: 073 Менеджмент. ОС: Бакалавр. Семестр: 4. ЄКТС: 2,5.
Обсяг курсу: лекції - 15 год; лабораторні - 30 год, самостійна робота - 30 год. Форма контролю: Іспит.
Робоча програма.
Автор: Попрозман Наталія Василівна, д.е.н., професор кафедри економічної кібернетики.
Анотація: Дисципліна дозволяє вивчити теоретичні засади, методологію дослідження соціально-економічних процесів економіко-математичними методами, що є предиспозицією прийняття ефективних управлінських рішень.
Прикладне моделювання: економіко-математичне моделювання.

Category: Мен
Рік останньої атестації: 2020
Specialty: 073 Management. EL: Bachelor. Semester: 4. ECTS: 4.
Specialty: 075 Marketing. EL: Bachelor. Semester: 5. ECTS: 3.
Lector: Liudmyla Galaieva, Associate Professor, Ph.D.
Course description: Creating and solving mathematical models of social and economic systems for actual problems of managing. The objective of the course is to study terminology, elementary approaches - methods and models - that are required for being able to study situations in practice and for the construction of economic-mathematical models for tasks of agricultural manufactures, which have a wide sphere of application in economic activity of enterprises of different patterns of ownership under market conditions.
Category: Мен
Рік останньої атестації: 2021

Specialties: 073 Management. Degree: Bachelor. ;Semester: 2. ECTS: 5.
Authors: PhD, Associate Professor Liudmyla Galaieva (Probability), Department of Economy Cybernetics; PhD, Assosiate Professor Olena Bohdaniuk (Statistics), Department of Statistic and Economic Analysis.
Annotation: The section "Probability Theory" deals with such concepts as a random variable, a random event, their probable characteristics, relationships between random variables. The section "Statistics" refers to the mathematical methods of processing and analyzing information to assess the main statistical features and relationships between indicators to be studied.

Category: Мен
Рік останньої атестації: 2022

Спеціальність: •075 Маркетинг (Маркетинг); •073 Менеджмент (Адміністративний менеджмент). ОС: Магістр. Семестр: 1; 2. ЄКТС: 4.
Автор: Наконечна Катерина Віталіївна - доцент кафедри економічної кібернетики.
Анотація: Дана дисципліна знайомить майбутніх фахівців з основами формування політики в аграрній сфері. Вивчається як вітчизняний так і зарубіжний досвід. В результаті засвоєння матеріалу студенти отримують можливість на професійній основі формувати власну думку про процеси та явища, що відбуваються в аграрному секторі економіки держави.

Спеціальність: 075 Маркетинг (Маркетинг). ОС: Магістр (Зао). Семестр: 3. ECTS: 3.
Автор: Галаєва Людмила Валентинівна - доцент кафедри економічної кібернетики.
Анотація: У курсі викладені основні теоретичні та практичні аспекти моделювання у маркетингу. Розглянуті підходи до моделювання у маркетингу, запропоновані моделі, що широко використовуються саме у маркетингу. Надані практичні приклади рішень типових ситуацій, що виникають у маркетингу.
Доступ: Закритий.

Category: Марк
Рік останньої атестації: 2017

Спеціальність: 211 Ветеринарна медицина; 212 Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза. ОС: Магістр. Семестр: 4. ЄКТС: 4.
Автор: Наконечна Катерина Віталіївна - доцент кафедри глобальної економіки.
Анотація: «Аграрна політика» як навчальна дисципліна дає можливість опанувати методичні та методологічні основи розробки та реалізації комплексу заходів щодо підтримки та забезпечення розвитку сільського господарства в системі міжгалузевих зв'язків у національній економіці, а також оцінити з позиції теорії практичні дії державних структур щодо регулювання агропромислового виробництва країни.

Category: ВМ 6

Спеціальність: 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність. ОС: Бакалавр. Семестр: 4. ЕSTS:  3.
Автор: Клименко Наталія Анатоліївна - доцент кафедри економічної кібернетики.

  

Category: ПТБД
Рік останньої атестації: 2020

Спеціальність: 051 Економіка. ОС: Бакалавр (Зао). Семестр: 6. ЄКТС: 4.
Автор: Рогоза Наталія Анатоліївна - доцент кафедри економічної кібернетики.
Анотація: Фахівці, що мають високу кваліфікацію у сфері організаційного управління та економіки, мають володіти сучасними математичними методами аналізу і прогнозування економічних ситуацій, з використанням найновітніших інформаційних технологій, а також управління економічними об‘єктами в ринкових умовах, вміти організувати роботу з комп‘ютеризації цих об‘єктів і стати спеціалістами сучасності в галузі економіки та управління виробничо-економічними системами.

Category: ЕП
Рік останньої атестації: 2019

Спеціальність: 071 Облік і оподаткування (Облік і аудит). менеджмент (з,в) ОС: Бакалавр. Семестр: 7. ЄКТС: 4.
Автор: Рогоза Наталія Анатоліївна - доцент кафедри економічної кібернетики.
Анотація: Економіко-математичне моделювання - дисципліна, в якій поєднуються математичні методи для вирішення економічних завдань. Теоретичним базисом економіко-математичного моделювання є економічна теорія, системний аналіз, математичні закони, статистичні методи та ін.

Category: ОіА
Рік останньої атестації: 2019

Specialties: 071 Accounting and taxation. EL: Bachelor. Semester: 6. ECTS: 4.
Автор: Галаєва Людмила Валентинівна- доцент кафедри економічної кібернетики.
Annotation: Creating models of economic systems through various economic and mathematical models and solving problems to anticipate the construction and management of modern agricultural enterprises. Methods of nonlinear programming, solving the transport problem and other urgent economic problems of the agricultural production.

Category: ОіА
Рік останньої атестації: 2019