Економічної кібернетики

Courses tagged with "Економічної кібернетики"

ОС: Магістр. 1-2 року навчання.

Викладач: Жерліцин Дмитро Михайлович, д.е.н., доцент

Представлені завдання щодо практичної роботи студентів магістратури спеціальності Економіка, ОПП "Економічна кібернетика".


Спеціальність: 151 Економічна кібернетика. ОС: Бакалавр. ЄКТС: 3.

Автори: Скрипник Андрій Васильович - професор, завідувач кафедри економічної кібернетики; Негрей Марина Володимирівна - доцент кафедри економічної кібернетики.

Спеціальність: 151 Економічна кібернетика. ОС: Бакалавр. Семестр: 4. ЄКТС: 4.

Автор: Коваль Тетяна Валеріївна - доцент кафедри економічної кібернетики.

Спеціальність: 075 Маркетинг. ОП: Маркетинг. Форма навчання: Заочна. ОС: Магістр. Семестр: 3. ECTS: 3.

Автор: Галаєва Людмила Валентинівна - доцент кафедри економічної кібернетики.

Анотація: У курсі викладені основні теоретичні та практичні аспекти моделювання у маркетингу. Розглянуті підходи до моделювання у маркетингу, запропоновані моделі, що широко використовуються саме у маркетингу. Надані практичні приклади рішень типових ситуацій, що виникають у маркетингу.

Доступ: Закритий.

 

Спеціальність: 051 Економіка. Спеціалізація: Економічна кібернетика. ОС: Магістр. Семестр: 2. ECTS: 3.
Автор: Негрей Марина Володимирівна - доцент кафедри економічної кібернетики.

Спеціальність: 051 Економіка. ОП: Економічна кібернетика. ОС: Магістр. Семестр: 1. ECTS: 4.

Автор: Негрей Марина Володимирівна - доцент кафедри економічної кібернетики.

Анотація: У курсі розглядаються питання управління бізнес-процесами, орієнтованих на застосування сучасних наукових методів, моделей та засобів інформаційних технологій; принципи створення, використання й адаптації моделей в управлінні бізнес-процесами.

ЕНК призначений для підготовки фахівців ОС "Магістр" спеціальності Економічна кібернетика

ЕНК призначений для підготовки фахівців ОС "Магістр" спеціальності Економічна кібернетика

Спеціальність: 051 Економіка. Спеціалізація: Економічна кібернетика. ОС: Магістр. Семестр: 2. ECTS: 3.

Анотація: У курсі розглядаються питання вивчення основних принципів роботи в середовищі R, орієнтованих на застосування сучасних наукових методів, моделей та засобів інформаційних технологій. Передбачається набуття вмінь створення, використання й адаптації моделей в R.

Спеціальність: 072 Фінанси і кредит. ОС: Бакалавр. Семестр: 5. ECTS: 4.
Завдання курсу - теоретичне знайомство та набуття практичних навичок у використання основних оптимізаційних методів для побудови та реалізації основних математичних моделей в економіці.
Включає 15 год лекцій, 15 год лабораторних занять, підсумковий контроль - залік.
Автор: к.е.н., доцент кафедри економічної кібернетики Наталія Клименко.
Асистент: асистент кафедри економічної кібернетики Інна Оборська.

  Анотація курсу

Спеціальність: Економічна кібернетика. ОС: Бакалавр. Семестр: 6. ЕCTS: 4.

Автор: Рогоза Наталія Анатоліївна - доцент кафедри економічної кібернетики.

Анотація: Курс надає можливість оволодіти методами теорії масового обслуговування для  вирішення завдання дослідження процесів, що відбуваються в економіці.

Спеціальність: 051 Економіка. Спеціальність: Економічна кібернетика. ОС: Бакалавр. Семестр: 5. ЄКТС: 3.
Автор: Негрей Марина Володимирівна - доцент кафедри економічної кібернетики.

Спеціальність: 051 Економіка (Економічна кібернетика). ОС: Бакалавр. Семестр: 1. ЄКТС: 4.
Автори: Клименко Наталія Анатоліївна - доцент кафедри економічної кібернетики; Костенко Інна Сергіївна - асистент кафедри економічної кібернетики.
Викладачі: Жерліцин Дмитро Михайлович - професор кафедри економічної кібернетики; Костенко Інна Сергіївна - асистент кафедри економічної кібернетики.
Анотація: У курсі  розгядаються питання особливостей трансформації реальної економіки в цифрову, сутність ключових понять цифрової економіки та показників, специфіка функціонування складових цифрової економіки; види сучасних цифрових технологій та релевантні сфери їх впровадження; економічні наслідки цифрових трендів; сучасні тенденції розвитку цифрової економіки в Україні та світі з позицій ключових економічних суб'єктів. Передчається формування у студентів теоретичних і практичних знань про цифрову економіку, її роль у повсякденному житті, тенденції та вплив на різні аспекти суспільного життя для створення кар’єрної траєкторії студента, а також розвиток навичок роботи з цифровою інформацією: відслідковування сучасних трендів цифровізації економіки та її складових,  цифрових технологій та методів в навчанні та повсякденному житті; вміння будувати власну кар’єрну траєкторію, сформувати розуміння персонального бренду, іміджу з урахуванням цифрової трансформації економічного та суспільного життя та перевагами від отриманої в майбутньому професії.

Рік останньої атестації: 2019

Спеціальність: 051 Економіка. ОС: Бакалавр. Семестр: 6. ECTS: 5.
Спеціальність: 072 Фінанси, банківська справа та страхування. ОС: Бакалавр. Семестр: 6. ECTS: 5.
Автор: Галаєва Людмила Валентинівна - доцент кафедри економічної кібернетики.

Рік останньої атестації: 2020

Спеціальність: 075 Маркетинг; 051 Економіка (Цифрова економіка). ОС: Бакалавр. Семестр: 2. ЄКТС: 3.
Автори: Шмаргун В.М. - завідувач кафедри психології, проф.; Скрипник А.В. - завідувач кафедри економічної кібернетики, проф.

blank18`3res

Спеціальність: 073 Менеджмент; 075 Маркетинг. ОС: Бакалавр (Зао). Семестр: 2. ECTS4.
Автор: Галаєва Людмила Валентинівна - доцент кафедри економічної кібернетики.
Анотація: У розділі "Теорія ймовірностей" розкривається зміст понять: випадкова подія, випадкова величина, їх характеристики, взаємовідношення між випадковими величинами. У розділі "Математична статистика" розглядаються математичні методи обробки та аналізу інформації з метою оцінки основних статистичних показників та їх взаємовідношень.
Доступ: Закритий.

Рік останньої атестації: 2019