Електропостачання

Courses tagged with "Електропостачання"

Спеціальність: 144 – «Теплоенергетика». 

ОС: Бакалавр. Семестр: 4. ЄКТС: 4.

Автор: Волошин Семен Михайлович – доцент кафедри електропостачання ім. проф. В.М. Синькова.

Анотація: Дисципліна «Облік та регулювання розподілу витрат енергії» забезпечує отримання знань та практичних навичок з нормативного забезпечення, проєктування, монтажу, налагодження та експлуатації обладнання систем обліку та регулювання витрат енергії

151 Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології (СК). ОС: Бакалавр. Семестр: 1. ECTS: 3.
Автор: Савчук Ольга Вікторівна - старший викладач кафедри електропостачання ім. проф. В.М. Синькова.
Анотація: У курсі “Метрологія, технологічні вимірювання та прилади” розглядаються принципи та методи вимірювання фізичних величин, методи та засоби вимірювання технологічних параметрів, методи опрацювання результатів вимірювання та підвищення точності вимірювання, методи перевірки та розрахунки метрологічних характеристик засобів вимірювання, методи обгрунтування та вибору вимірювальних комплексів за необхідними метрологічними характеристиками, методи розрахунку вимірювальних схем вторинних приладів.

Category: АКіТ

Спеціальність: 151 Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології. ОС: Бакалавр. Семестр: 4-5. ECTS: 10.
Автор: Савчук Ольга Вікторівна - старший викладач кафедри електропостачання ім. проф. В.М. Синькова.
Анотація: У курсі “Метрологія, технологічні вимірювання та прилади” розглядаються принципи та методи вимірювання фізичних величин, методи та засоби вимірювання технологічних параметрів, методи опрацювання результатів вимірювання та підвищення точності вимірювання, методи перевірки та розрахунки метрологічних характеристик засобів вимірювання, методи обгрунтування та вибору вимірювальних комплексів за необхідними метрологічними характеристиками, методи розрахунку вимірювальних схем вторинних приладів.

Category: АКіТ
Рік останньої атестації: 2021

Спеціальність: 141 Енергетика та електротехнічні системи в агропромисловому комплексі. ОС: Бакалавр. Семестр: 4. ЄКТС: 5.
Автор: Козирський В.В., Макаревич С.С., Мартинюк Л.В.
Анотація: Мета дисципліни полягає у  формуванні набутих знань для діяльності в підрозділах електричних систем та мереж, в службах електропостачання промислових підприємств і населених пунктів з дотриманням вимог щодо надійного забезпечення споживачів якісною електроенергією.

Category: ЕЕЕ
Рік останньої атестації: 2020

Спеціальність: 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка. ОС: Бакалавр. Семестр: 4; 2 (Ск). ЄКТС: 4; 5 (Ск).
Автори: Петренко Андрій Володимирович - доцент кафедри електропостачання ім. проф. В.М. Синькова. Макаревич Світлана Сергіївна - доцент кафедри електропостачання ім. проф. В.М. Синькова.
Анотація: Основна мета навчальної дисципліни полягає у вивченні взаємозалежностей та процесів у мережах різних номінальних напруг, виборі економічних та надійних схем мереж, раціональної системи напруг, економічних перерізів проводів та жил кабелів у лініях електропередавання, кількості і потужності трансформаторів для надійного та економічного функціонування енергетичних систем.

Category: ЕЕЕ
Рік останньої атестації: 2019

Спеціальність: 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка. Семестр: 2. ОС: Бакалавр (Ск). ЄКТС: 4.
Автор: Гребченко Микола Васильович, професор кафедри електропостачання ім. проф. В.М.Синькова.
Анотація: Дисципліна дозволяє зрозуміти фізику процесів, що відбуваються у разі розподілу електричної енергії, навчитись виконувати розрахунки режимів роботи електричних мереж і систем, опанувати основами управління усталеними режимами мереж і систем.


Category: ЕЕЕ

Спеціальність: 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка. ОС: Бакалавр. Семестр: 2. ЄКТС: 5.
Автор: Гребченко Микола Васильович - професор кафедри електропостачання ім. проф. В.М. Синькова.

Електричні мережі та системи

blank16'ZagInf'2lek'1prez

Category: ЕЕЕ

Спеціальність: 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка.

ОС: Бакалавр. Семестр:  5. ECTS: 4.

Автор: Нікіфоров Андрій Петрович, д-р техн. наук, доцент кафедри електропостачання.

Анотація: Метою вивчення дисципліни є формування професійних знань необхідних для кваліфікованого метрологічного обслуговування  сільськогосподарського виробництва та виконання вимірів електричних та магнітних величин.


Category: ЕЕЕ

Спеціальність: 141-«Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» ОС: Бакалавр.
Семестр:  5. ECTS: 4.
Автор:  Омельчук Анатолій Олександрович, к.т.н., доцент кафедри електропостачання
ім. проф. В.М.Синькова"

Анотація: Метою курсу є формування та засвоєння необхідного обсягу теоретичних знань
щодо монтажу електричного обладнання та засобів автоматизації, характеристик 
обладнання, вивчення сучасних технологій та способів проведення монтажу, вимог нормативних документів 
щодо виконання монтажу електричного обладнання

Category: ЕЕЕ

Спеціальність: 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка. ОС: Бакалавр. Семестр: 7. ЄКТС: 4.
Автор: Макаревич Світлана Сергіївна - доцент кафедри електропостачання ім. проф. В.М. Синькова.
Анотація: Мета дисципліни полягає у систематизації знань студентів в галузі електроенергетики і набуття вмінь і навиків основ проектування електричних систем.

Category: ЕЕЕ
Рік останньої атестації: 2017

Спеціальність: 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка. ОС: Бакалавр (Ск). Семестр: 4. ЄКТС: 4.
Автор: Гай Олександр Валентинович - доцент кафедри електропостачання ім. В.М. Синькова.
Анотація: В електроенергетиці розрізняють два класи задач, розв'язуваних з урахуванням надійності: задачі аналізу (оцінні) і задачі синтезу (оптимізаційні). До задач аналізу відноситься кількісна оцінка показників надійності елементів і систем, надійності електропостачання (ЕП) споживачів при відомих параметрах, режимах, конфігурації систем електропостачання (СЕП). Задачі синтезу надійності полягають у виборі раціональних рішень при плануванні, проектуванні, спорудженні й експлуатації електроенергетичних систем (EEC), а також при виготовленні устаткування, що забезпечує необхідний рівень надійності.

blank20

Category: ЕЕЕ

Спеціальність: 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка. ОС: Бакалавр (повний термін навчання)Семестр: 6ECTS: 4.

Автор: Омельчук Анатолій Олександрович - доцент кафедри електропостачання ім. проф. В.М. Синькова.

Анотація: Основна мета дисципліни полягає в підготовці студентів до самостійної інженерної діяльності в галузі електроенергетики, вивченні технології виробництва, передачі і розподілу електроенергії до споживачів, конструкції елементів систем електропостачання та їх схем, якості, надійності  та економічності електропостачання та розрахунку параметрів і режимів роботи систем електропостачання, а також засвоєнні студентами методів розрахунку параметрів систем електропостачання з урахуванням режимів їх роботи, дослідження сучасного електрообладнання систем електропостачання.

Category: ЕЕЕ

Спеціальність: 141 - Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка; 144 - Теплоенергетика.
ОС: Бакалавр (скорочений термін навчання).
Семестр: 2; 4. ЄКТС: 5; 4.
Автор: Волошин Семен Михайлович - доцент кафедри електропостачання ім. проф. В.М. Синькова.
Анотація: Дисципліна "Основи електропостачання" ознайомлює студентів з історією розвитку електроенергетики; з основами виробництва, розподілу та споживання електричної енергії; сучасними проблемами галузі електроенергетики; основними методам розрахунку систем електропостачання; фізичними основами функціонування та будовою основних електричних апаратів та електроустановок систем електропостачання.

Category: ЕЕЕ
Рік останньої атестації: 2015

Курс "Основи наукових досліджень" розкриває сутність методології, методів, концепцій і понять щодо проведення наукової діяльності, формування у студентів уявлення про особливості проведення наукових досліджень у сфері електричної інженерії.

Розроблений курс для спеціальності: 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка. ОС: Бакалавр. Семестр: 8; 4 (Ск). ECTS: 4; 5 (Ск). 

Автор: Каплун Віктор Володимирович - професор кафедри електропостачання ім. проф. В.М. Синькова, Макаревич Світлана Сергіївна- доцент кафедри електропостачання ім. проф.В.М. Синькова.

П19

Category: ЕЕЕ

Спеціальність: 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка. ОС: Бакалавр. Семестр: 7; 4 (Ск). ЄКТС: 4; 5 (Ск).
Автор: Петренко Андрій Володимирович - доцент кафедри електропостачання ім. проф. В.М. Синькова.
Анотація: Основна мета дисципліни полягає в формуванні у майбутніх фахівців сталих знань та вмінь з проектування енергетичних об’єктів та систем, розробки проектної документації для мережевих об'єктів електроенергетики та електричних станцій, вивчення та розрахунок параметрів схем електропостачання споживачів, вивчення методик розрахунку для проектування енергетичних об'єктів, вивчення державної нормативної бази необхідної для виконання та погодження проектної документації.
Протокол №2 від 28.09.2020

Category: ЕЕЕ
Рік останньої атестації: 2020

Cпеціальність: 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка. ОС: Бакалавр. Семестр: 6. ЄКТС: 4.
Автор: Гребченко Микола Васильович - професор кафедри електропостачання ім. проф. В.М. Синькова.

Основи релейного захисту та засобів керування

Category: ЕЕЕ

Спеціальність: 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка. ОС: Бакалавр. Семестр: 7. ЄКТС: 4.
Автор: Гай Олександр Валентинович - доцент кафедри електропостачання ім. проф. В.М. Синькова, Петренко Андрій Володимирович - доцент кафедри електропостачання ім. проф. В.М. Синькова.
Анотація: Дисципліна “Перехідні  процеси в енергетиці” є важливою профілюючою дисципліною в розрізі циклу професійної підготовки студента. Метою дисципліни є: формування спеціаліста в галузі забезпечення нормальної стійкої роботи системи електропостачання при будь-яких порушеннях її режимів; засвоєння процесів, що відбуваються  в синхронних генераторах станцій  і в мережах електричних систем;  вивчення електромеханічних перехідних процесів в електричних системах, як при великих, так і при малих збуреннях.

Category: ЕЕЕ
Рік останньої атестації: 2020

Спеціальність: 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка. ОС: Бакалавр. Семестр: 2. ЄКТС: 5.
Автор: Гребченко Микола Васильович - завідувач каафедри електропостачання ім. проф. В.М. Синькова, професор.
Анотація: Вивчення принципів виконання релейного захисту та автоматики елементів електричних систем (ліній, трансформаторів, генераторів, електродвигунів, збірних шин). Отримання навичок вибору типів захистів та системної автоматики і визначення параметрів їх спрацювання. Отримання навичок узгодження дії захистів окремих вузлів між собою та узгодження дії захистів з різними видами системної автоматики. Освоєння методів проектування захистів та автоматики електрообладнання.

blank20

Category: ЕЕЕ

Спеціальність: 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка. ОС: Бакалавр. Семестр: 7; 4 (Ск). ЄКТС: 4; 
Автор: Бєляєв Віталій Костянтинович - доцент кафедри електропостачання ім. проф. В.М. Синькова.
АннотаціяДисципліна присвячена вивченню питань, що постають при експлуатації та проектуванні енергетичного обладнання номінальною напругою більше 1000 В. Необхідною і мабуть найбільш коштовною частиною енергетичного обладнання, від елементів ліній електропередавання до трансформаторів та генераторів, є електрична ізоляція. Знання особливостей процесів і явищ в ізоляції під впливом високої напруги дозволить розуміти та правильно застосовувати вимоги до обладнання, розв'язувати нестандартні завдання що виникають в експлуатації.

Category: ЕЕЕ
Рік останньої атестації: 2019

Спеціальність: 141 електроенергетика, електротехніка і електромеханіка. ОС: Бакалавр. Семестр: 8; 4 (Ск). ЄКТС: 4; 5 (Ск).
Автори: Макаревич Світлана Сергіївна - доцент кафедри електропостачання ім. В. М. Синькова, Волошин Семен Михайлович - доцент кафедри електропостачання ім. В. М.Синькова.
Анотація: Курс базується на основі теорії проєктного менеджменту з інтеграцією в енергетичну галузь та передбачає  cформувати навички управління проєктом від стадії планування до його реалізації.

Category: ЕЕЕ
Рік останньої атестації: 2019