Цивільного та господарського права

Courses tagged with "Цивільного та господарського права"

Cпеціальність: 281 Публічне управління та адміністрування. ОС: Магістр (Зао). Семестр: 3. ЄКТС: 4.
Викладач: Панькова Лілія Олександрівна - доцент кафедри цивільного і господарського права.

blank20

Даний спецкурс спрямований на формування у студентів-магістрів системи  знань з питань правового регулювання конкуренції та обмеження монополізму

Category: ДС

Адміністративно-правове забезпечення управління в агропромисловому виробництві

Спеціальність: 281 «Публічне управління та адміністрування»

ОС: Магістр. Семестр: 3. ECTS: 6.

Лектор: Піддубний Олексій Юрійович,  д.ю.н., завідувач кафедри цивільного та господарського права.

Анотація: 

Україна обґрунтовано вважається аграрною державою, оскільки родючість українських земель, значна сільськогосподарська складо­ва вітчизняного експорту, кількість громадян, задіяних у сфері агропромислового комплексу тощо свідчать про пріоритетність сільського господарства у нашій державі. Забезпеченість одним із ключових кінцевих результатів діяльності агропромислового ком­плексу - продуктами харчування є важливою складовою національ­ної безпеки України.


Category: ПУА

Управління державними корпоративними правами

Спеціальність: 281 «Публічне управління та адміністрування»

ОС: Магістр. Семестр: 3. ECTS: 5.

Лектор: Піддубний Олексій Юрійович,  д.ю.н., завідувач кафедри цивільного та господарського права.

Анотація: 
У межах цього курсу здобувачі вищої освіти продовжують формувати інтегральну, загальні та спеціальні компетентності, а саме набувають теоретичних знань щодо сутності корпоративного управління та організаційно-правових ознак корпоративних структур; типів господарських товариств та особливостей корпоративної реструктуризації економіки України.

Category: ПУА

Право у публічному управлінні 

Спеціальність: 281 «Публічне управління та адміністрування»

ОС: Магістр. Семестр: 1. ECTS: 5.

Лектор: Піддубний Олексій Юрійович,  д.ю.н., завідувач кафедри цивільного та господарського права.

Анотація: 

Ефективне публічне управління у різних сферах суспільного життя передбачає врахування специфіки правових відносин у суспільстві. Сучасний фахівець з публічного управління повинен володіти достатнім рівнем правових знань, уміти їх застосовувати у процесі розробки та реалізації необхідних управлінських рішень.


Category: ПУА

Спеціальність: 073 Менеджмент (Управління інноваційною діяльністю). ОС: Магістр. Семестр: 1. ECTS: 4.
Автор: Піддубний Олексій Юрійович - доцент кафедри цивільного та господарського права.
Анотація: Оволодіння знаннями та практичними навичками в сфері охорони, захисту та використання об’єктів інтелектуальної власності. Ознайомити студентів з основними характеристиками об’єктів, які відносяться до інтелектуальної власності; розкриття ролі інтелектуальної власності в економічному і культурному розвитку нашого суспільства.
Доступ до курсу: Тільки для зареєстрованих користувачів.

Category: УІД
Рік останньої атестації: 2019

Спеціальність: 073 Менеджмент. ОС: Бакалавр. Семестр: 2. ECTS: 4.
Автори: Піддубний Олексій Юрійович - доцент кафедри цивільного та господарського права; Бажанова Вікторія Олегівна - асистент кафедри цивільного та господарського права.
Анотація: Метою вивчення навчальної дисципліни є необхідність підготовки фахівців сфери управління, що працюватимуть в умовах побудови правової держави та ринкової економіки; вивчення сукупності правових норм, які регулюють суспільні відносини і формуються під час забезпечення органами виконавчої влади реалізації та захисту прав, свобод і законних інтересів фізичних і юридичних осіб, а також у процесі державного управління економічним, соціально-культурним та адміністративнополітичним будівництвом у державі, формуванням правосвідомості і правової культури у майбутніх працівників ділової еліти, правовим регулюванням господарської діяльності, правовим статусом суб'єктів господарювання та органів державної влади.

The purpose of discipline is forming for the students of the
system of legal knowledge, integral associated with administrative activity; mastering of
theoretical knowledge and practical skills, associated with the legal adjusting of economic
activity, legal status of subjective manage and public authorities.

Category: Мен

Спеціальність: 073 Менеджмент (Менеджмент). ОС: Бакалавр. Семестр: 7. ECTS: 4.
Автори: Піддубний Олексій Юрійович - доцент кафедри цивільного та господарського права; Лебідь Інна Володимирівна - асистент кафедри цивільного та господарсього права.
Анотація: Метою дисципліни є формування у студентів системи правових знань, невід'ємно пов'язаних з управлінською діяльністю; засвоєння теоретичних знань та практичних навичок, пов'язаних із правовим регулюванням господарської діяльності, правовим статусом суб'єктів господарювання та органів державної влади.
Доступ до курсу: Тільки для зареєстрованих користувачів.

Category: Мен
Рік останньої атестації: 2019

Спеціальність: 075 Маркетинг (Маркетинг).

ОС: Бакалавр.

Семестр: 3. ECTS: 4.


Автор: Піддубний Олексій Юрійович - завідувач кафедри цивільного та господарського права.


Анотація: Метою вивчення навчальної дисципліни є необхідність підготовки фахівців сфери управління, що працюватимуть в умовах побудови правової держави та ринкової економіки; вивчення сукупності правових норм, які регулюють суспільні відносини і формуються під час забезпечення органами виконавчої влади реалізації та захисту прав, свобод і законних інтересів фізичних і юридичних осіб.

Category: Мен

Спеціальність: 073 Менеджмент (Менеджмент організацій і адміністрування). ОС: Магістр. Семестр: 1. ECTS: 4.
Автори: Піддубний Олексій Юрійович - доцент кафедри цивільного та господарського права; Коваль Анна Миколаївна - доцент кафедри цивільного та господарського права.
Анотація: Поняття та загальна характеристика договірного права в Україні. Загальні положення про договори у сфері підприємницької діяльності. Виконання договірних зобов'язань суб'єктами господарювання (підприємцями). Договори про передачу майна у власність. Договори про передачу майна у користування. Договори про виконання робіт. Договори про надання юридичних та фактичних послуг.

Category: МОА

Спеціальність: 231 Соціальна робота (Соціальна робота). ОС: Магістр. Семестр: 1. ECTS: 4.
Автор: Піддубний Олексій Юрійович - доцент кафедри цивільного та господарського права; Коваль Анна Миколаївна - доцент кафедри цивільного та господарського права.
Анотація: Характеристика основних нормативно-правових документів для здійснення соціально-педагогічної роботи, теоретичні та практичні проблеми правового поля соціально-педагогічної діяльності.

blank19

 

Category: СР

Спеціальність: 071 Облік і оподаткування (Облік і аудит). ОС: Бакалавр. Семестр: 4; 1 (Ск). ЄКТС: 6; 5 (Ск).
Автор: Піддубний Олексій Юрійович - завідувач кафедри цивільного та господарського права; Двірська Оксана Василівна - асистент кафедри цивільного та господарського права.

nn13~mod1

Category: ОіА

Спеціальність: Захист і карантин рослин (Захист рослин). ОС: Магістр. Семестр: 0. ЄКТС: 0.
Автор: Піддубний Олексій Юрійович - завідувач кафедри цивільного та господарського права.

Category: ЗР

Спеціальність: 081 Право (Право). ОС: Бакалавр. Семестр: 6. ECTS: 2.
Автор: Піддубний Олексій Юрійович - завідувач кафедри цивільного та господарського права.

Blank18~3lek~1prez~bank21

 

Category: Право

Спеціальність: 081 Право. ОС: Бакалавр. Семестр: 6. ЄКТС: 8.
Лектор: Піддубний Олексій Юрійович - завідувач кафедри цивільного та господарського права.
Викладачі: Лебідь Інна Володимирівна - асистент кафедри цивільного та господарського права; Двірська Оксана Василівна - асистент кафедри цивільного та господарського права.
Анотація: Навчальна практика з цивільного права проводиться на базі університету провідними викладачами кафедри. Під час проходження практики студенти закріплюють знання набуті під час лекційних занять і отримують практичні навички по складанню процесуальних документів.

blank20

Category: Право

Спеціальність: 081 Право. ОС: Бакалавр. Семестр: 8. ECTS: 8.
Автор: Пушкар Марина Василівна - доцент кафедри цивільного і господарського права.

Blank20

Category: Право

Спеціальність: 081 Право (Право). ОС: Бакалавр. Семестр: 5 (5-6); 1 (1-2) (Ск). ЄКТС: 2 (4); 3,5 (7) (Ск).
Автор: Панькова Лілія Олександрівна - доцент кафедри цивільного і господарського права.
Анотація: Метою дисципліни є формування системи знань з правового регулювання господарської діяльності, правового регулювання господарювання у різних специфічних галузях народного господарства, правових відносин «по горизонталі» та «по вертикалі».

Category: Право

Спеціальність: 081 Право (Право). ОС: Бакалавр. Семестр: 6 (5-6); 2 (1-2) (Ск). ЄКТС: 2 (4); 3,5 (7) (Ск).
Автор: Панькова Лілія Олександрівна - доцент кафедри цивільного і господарського права.
Анотація: Метою дисципліни є опанування питань правового забезпечення економічної конкуренції та запобігання монополізму на ринках товарів, робіт, послуг. Аналіз системи конкурентного законодавства України.

Category: Право

Спеціальність: 081 Право (Право). ОС: Бакалавр. Семестр: 6 (6-7); 2 (2-3) (Ск). ECTS: 2 (4); 3,5 (7) (Ск).
Автор: Канарик Юлія Сергіївна - доцент кафедри цивільного та господарського права.
Анотація: У курсі вивчаються норми господарсько-процесуального, цивільного, господарського та деяких інших галузей права, що регулюють господарсько-процесуальні правовідносини, як відносини, що виникають в процесі розгляду і вирішення господарських справ.

Category: Право

Спеціальність: 081 Право (Право). ОС: Бакалавр. Семестр: 7 (6-7); 3 (2-3) (Ск). ЄКТС: 2(4); 3,5 (7) (Ск).
Автор: Світличний Олександр Петрович - професор кафедри цивільного та господарського права.
Анотація: Метою вивчення курсу є поглиблене вивчення студентами норм господарсько-процесуального, цивільного, господарського та деяких інших галузей права, що регулюють господарсько-процесуальні правовідносини, як відносини, що виникають в процесі розгляду і вирішення господарських справ.

Category: Право