Цивільного та господарського права

Courses tagged with "Цивільного та господарського права"

Спеціальність: 241 Готельно-ресторанна справа. ОС: Бакалавр. Семестр: 7. ECTS: 4.
Лектор: Панькова Лілія Олександрівна, канд. юрид. наук, доцент кафедри цивільного та господарського права.
Викладач:
Олексюк Вікторія Петрівна, асистент кафедри цивільного та господарського права.
Анотація:
Курс спрямований на опанування питань пов'язаних з організацією підприємницької діяльності відповідно до норм чинного законодавства.

Category: ГРС

Cпеціальність: 241 Готельно-ресторанна справа. ОС: Бакалавр. Семестр: 3. ЄКТС: 4.
Викладач: Пушкар Марина Василівна - канд. юрид. наук, доцент кафедри цивільного і господарського права.
Анотація. На курсі студентів навчають добре орієнтуватися в різних галузях права з метою захисту  своїх прав та законних інтересів та інтересів власника чи уповноваженого ним органу.

Великі оператори зачиняють київські п'ятизіркові готелі на час карантину |  Економічна правда

Category: ГРС

Спеціальність: 081 Право. ОС: Бакалавр. Семестр: 3. ECTS: 3.

Автори:
Піддубний Олексій Юрійович, д.ю.н., завідувач кафедри цивільного та господарського права;
Олексюк Вікторія Петрівна, асист. кафедри цивільного та господарського права.
Лебідь Інна Володимирівна, асист. кафедри цивільного та господарського права

Анотація: Метою дисципліни є формування у студентів системи правових знань, невід'ємно пов'язаних з управлінською діяльністю; засвоєння теоретичних знань та практичних навичок, пов'язаних із правовим регулюванням господарської діяльності, правовим статусом суб'єктів господарювання та органів державної влади.
Протокол №3 від 23.11.2020.

Category: 2ВО
Рік останньої атестації: 2020

Спеціальність: 081 Право. ОС: Бакалавр. Семестр: 2. ЄКТС: 2.
Лектор: Бажанова Вікторія Олегівна, канд. юрид. наук, доцент кафедри цивільного та господарського права юридичного факультету.
Анотація: Мета дисципліни: Під час вивчення курсу студенти отримують досвід ведення справ в корпоративному підприємстві, ознайомлюються з актуальною судовою практикою в сфері корпоративних спорів, опановують вміння якісно і юридично грамотно управляти корпоративним підприємством та виконувати функції покладені на посадових осіб корпоративного підприємства, якісно захищати права учасників корпоративного підприємства.

Category: 2ВО
Нотаріат в Україні (2ВО)
Спеціальність: 081 Право. ОС: Бакалавр. Семестр: 4. ЄКТС: 3.
Лектор: Піддубний Олексій Юрійович, завідувач кафедри цивільного та господарського права.
Викладачі: Трохименко Аліна Русланівна, асистент кафедри цивільного та господарського права; Олексюк Вікторія Петрівна, асистент кафедри цивільного та господарського права.
Анотація: Курс "Нотаріат України" передбачає вивчення поняття нотаріату, системи органів і посадових осіб, які вчиняють нотаріальні дії. принципів нотаріального провадження, загальних правил здійснення нотаріальних дій. правил здійснення окремих нотаріальних дій.
Category: 2ВО

Спеціальність: 073 Менеджмент
Освітня програма: Дорадництво
ОС: Магістр. Семестр: 3. ECTS: 4.

Лектор: Світличний Олександр Петрович, д-р юр. наук, професор кафедри цивільного та господарського права.


Анотація: Дорадча діяльність – сукупність дій та заходів, спрямованих на задоволення потреб особистих селянських та фермерських господарств, господарських товариств, інших сільськогосподарських підприємств усіх форм власності і господарювання, а також сільського населення щодо підвищення рівня знань та вдосконалення практичних навичок прибуткового ведення господарства. Визначення поняття «дорадча діяльність» має ключове значення в аграрному законодавстві у питанні регулювання правовідносин, що виникають у процесі надання дорадчих послуг.

Category: Дор

Спеціальність: 281 Публічне управління та адміністрування (Публічне управління та адміністрування). ОС: Магістр. Семестр: 3. ЄКТС: 4.
Лектор: Піддубний Олексій Юрійович, д.ю.н., професор, завідувач кафедри цивільного та господарського права.
Викладач: Олексюк Вікторія Петрівна, асистент кафедри цивільного та господарського права.
Анотація: Однією з найважливіших передумов розвитку економіки є розробка відповідної законодавчо-правової основи, організація рівноправної діяльності різноманітних видів підприємств, підтримка підприємництва, освоєння ринку на різних рівнях і напрямках. Основні засади ринкової економіки передбачають повну господарську самостійність підприємств і організацій, що функціонують у народному господарстві, вступаючи при цьому в різноманітні виробничі, господарські та інші зв’язки. Усі ці суспільні відносини потребують правового регулювання, внаслідок якого вони набувають характеру правовідносин.

Category: ПУА

Адміністративно-правове забезпечення управління в агропромисловому виробництві

Спеціальність: 281 «Публічне управління та адміністрування»

ОС: Магістр. Семестр: 3. ECTS: 4.

Лектор: Піддубний Олексій Юрійович,  д.ю.н., завідувач кафедри цивільного та господарського права.

Анотація: 

Україна обґрунтовано вважається аграрною державою, оскільки родючість українських земель, значна сільськогосподарська складо­ва вітчизняного експорту, кількість громадян, задіяних у сфері агропромислового комплексу тощо свідчать про пріоритетність сільського господарства у нашій державі. Забезпеченість одним із ключових кінцевих результатів діяльності агропромислового ком­плексу - продуктами харчування є важливою складовою національ­ної безпеки України.


Category: ПУА

Управління державними корпоративними правами

Спеціальність: 281 «Публічне управління та адміністрування»

ОС: Магістр. Семестр: 3. ECTS: 5.

Лектор: Піддубний Олексій Юрійович,  д.ю.н., завідувач кафедри цивільного та господарського права.

Анотація: 
У межах цього курсу здобувачі вищої освіти продовжують формувати інтегральну, загальні та спеціальні компетентності, а саме набувають теоретичних знань щодо сутності корпоративного управління та організаційно-правових ознак корпоративних структур; типів господарських товариств та особливостей корпоративної реструктуризації економіки України.

Category: ПУА

Право в публічному управлінні 

Спеціальність: 281 «Публічне управління та адміністрування»

ОС: Магістр. Семестр: 1. ECTS: 5.

Лектор: 
Піддубний Олексій Юрійович,  д.ю.н., завідувач кафедри цивільного та господарського права;
Олексюк Вікторія Петрівна, асистент кафедри цивільного та господарського права.

Анотація: 

Ефективне публічне управління у різних сферах суспільного життя передбачає врахування специфіки правових відносин у суспільстві. Сучасний фахівець з публічного управління повинен володіти достатнім рівнем правових знань, уміти їх застосовувати у процесі розробки та реалізації необхідних управлінських рішень.

Category: ПУА

Спеціальність: 073 Менеджмент (Управління інноваційною діяльністю). ОС: Магістр. Семестр: 1. ECTS: 4.
Автор: Піддубний Олексій Юрійович - доцент кафедри цивільного та господарського права.
Анотація: Оволодіння знаннями та практичними навичками в сфері охорони, захисту та використання об’єктів інтелектуальної власності. Ознайомити студентів з основними характеристиками об’єктів, які відносяться до інтелектуальної власності; розкриття ролі інтелектуальної власності в економічному і культурному розвитку нашого суспільства.
Доступ до курсу: Тільки для зареєстрованих користувачів.

Category: УІД
Рік останньої атестації: 2019

Спеціальність: 073 Менеджмент. 

ОС: Бакалавр. Семестр: 2. ECTS: 4.


Автори: 

Піддубний Олексій Юрійович - професор кафедри цивільного та господарського права; 

Бажанова Вікторія Олегівна - доцент кафедри цивільного та господарського права.


Анотація: Метою вивчення навчальної дисципліни є необхідність підготовки фахівців сфери управління, що працюватимуть в умовах побудови правової держави та ринкової економіки; вивчення сукупності правових норм, які регулюють суспільні відносини і формуються під час забезпечення органами виконавчої влади реалізації та захисту прав, свобод і законних інтересів фізичних і юридичних осіб, а також у процесі державного управління економічним, соціально-культурним та адміністративнополітичним будівництвом у державі, формуванням правосвідомості і правової культури у майбутніх працівників ділової еліти, правовим регулюванням господарської діяльності, правовим статусом суб'єктів господарювання та органів державної влади.

Рік останньої атестації: 2020

Спеціальність: 073 Менеджмент. ОС: Бакалавр. Семестр: 7. ECTS: 4.
Автори: Піддубний Олексій Юрійович - завідувач кафедри цивільного та господарського права; Лебідь Інна Володимирівна - асистент кафедри цивільного та господарського права.
Анотація: Метою дисципліни є формування у студентів системи правових знань, невід'ємно пов'язаних з управлінською діяльністю; засвоєння теоретичних знань та практичних навичок, пов'язаних із правовим регулюванням господарської діяльності, правовим статусом суб'єктів господарювання та органів державної влади.
Доступ: Тільки для зареєстрованих користувачів.

Category: Мен
Рік останньої атестації: 2019

The purpose of discipline is forming for the students of the
system of legal knowledge, integral associated with administrative activity; mastering of
theoretical knowledge and practical skills, associated with the legal adjusting of economic
activity, legal status of subjective manage and public authorities.

Category: Мен

Спеціальність: 075 Маркетинг (Маркетинг). ОС: Бакалавр. Семестр: 3. ECTS: 4.
Автор: Піддубний Олексій Юрійович - завідувач кафедри цивільного та господарського права.
Анотація: Метою вивчення навчальної дисципліни є необхідність підготовки фахівців сфери управління, що працюватимуть в умовах побудови правової держави та ринкової економіки; вивчення сукупності правових норм, які регулюють суспільні відносини і формуються під час забезпечення органами виконавчої влади реалізації та захисту прав, свобод і законних інтересів фізичних і юридичних осіб.

Category: Мен

Спеціальність: 073 Менеджмент (Менеджмент організацій і адміністрування). ОС: Магістр. Семестр: 1. ECTS: 4.
Автори: Піддубний Олексій Юрійович - доцент кафедри цивільного та господарського права; Коваль Анна Миколаївна - доцент кафедри цивільного та господарського права.
Анотація: Поняття та загальна характеристика договірного права в Україні. Загальні положення про договори у сфері підприємницької діяльності. Виконання договірних зобов'язань суб'єктами господарювання (підприємцями). Договори про передачу майна у власність. Договори про передачу майна у користування. Договори про виконання робіт. Договори про надання юридичних та фактичних послуг.

Category: МОА
Спеціальність: 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність. ОС: Бакалавр. Семестр: 7. ЄКТС: 3.
Викладач: Бажанова Вікторія Олегівна, к.ю.н., доцент кафедри цивільного та господарського права юридичного факультету НУБіП України.
Анотація: Під час вивчення курсу студенти отримують юридичні навички, які необхідні для здійснення підприємницької діяльності, детально ознайомлюються з організаційно-правовими формами підприємств в Україні, ознайомлюються з актуальною судовою практикою в сфері господарського судочинства, опановують вміння якісно і юридично грамотно управляти підприємницькими товариствами та виконувати функції покладені на посадових осіб таких організацій.

Category: ПТБД
Рік останньої атестації: 2022

Спеціальність: 071 Облік і оподаткування (Облік і аудит). ОС: Бакалавр. Семестр: 5. ЄКТС: 5.
Автор: Канарик Юлія Сергіївна - доцент кафедри цивільного та господарського права, кандидат юридичних наук, доцент.
Анотація: Метою вивчення навчальної дисципліни студентами-економістами є якісне оволодіння знаннями про господарське зако­но­дав­ство, що регулює відносини, змістом яких є економічна діяльність (суспільне виробництво) та суспільне споживання еко­но­міч­них благ, на основі систематичного вивчення господарського законодавства, принципів, норм, категорій, закономірностей правового регулювання суспільних відносин у сфері господарювання.

Category: ОіА
Рік останньої атестації: 2022

Спеціальність: 081 Право. ОС: Бакалавр. Семестр: 8. ECTS: 2.
Автор: Бажанова Вікторія Олегівна, к.ю.н., доцент, доцент кафедри цивільного та господарського права

Category: Право

Дистанційна виробнича практика з цивільного та сімейного права проводиться на базі університету провідними викладачами кафедри цивільного та господарського права. Під час проходження практики студенти закріплюють знання набуті під час лекційних занять і отримують практичні навички по складанню документів та вирішенні кейсів.
Спеціальність: 081 Право. ОС: Бакалавр. Семестр: 4. ECTS: 3. Кількість тижнів: 6.
Керівники практики:
Піддубний Олексій Юрійович - завідувач кафедри цивільного та господарського права, д.ю.н., професор;
Горіславська Інна Вікторівна - доцент кафедри цивільного та господарського права, к.ю.н., доцент;
Канарик Юлія Сергіївна - доцент кафедри цивільного та господарського права, к.ю.н., доцент;
Коваль Анна Миколаївна - доцент кафедри цивільного та господарського права, к.ю.н.
Анотація: Курс призначений для забезпечення ефективної практичної складової у підготовці фахівців і у відповідності до робочого навчального плану, та передбачає проведення Дистанційної виробничої практики (дисципліна «Цивільне право») для студентів 3-го курсу юридичного факультету денної форми навчання ОС «Бакалавр» за спеціальністю 081 «Право».

Category: Право