Стандартизації

Область Курси відмічена як "Стандартизації"

Спеціальність: 242 Туризм і рекреація (Туризм). ОС: Бакалавр. Семестр: 8. ЄКТС: 4.
Викладач: Слива Юлія Володимирівна - канд. техн. наук, доцент кафедри стандартизації та сертифікаціїв сільськогосподарської продукції.
Анотація: Метою курсу є формування у студентів поглиблених знань про застосування підходів стандартизації та сертифікації в сфері туризму та гостинності, зокрема про міжнародні, європейські та національні стандарти, схеми сертифікації послуг та об'єктів, розроблення систем менеджменту якості та безпечності для надання туристичних та суміжних послуг, набуття студентами компетенцій для ведення ефективного управління, у тому числі розроблення політики, цілей в сфері якості та забезпечення безпечності харчування в готельно-ресторанної індустрії, розроблення та впровадження систем менеджменту якості та безпечності харчових продуктів, створення системи моніторингу, проведення внутрішніх аудитів тощо.
П24
Категорія: Тур

Спеціальність: 181  Харчові технології ( Харчові технології). ОС: Бакалавр. Семестр:  3. ECTS: 4.
Лектор: Адамчук Леонора Олександрівна, к. с.-г. н., доцент кафедри стандартизації та сертифікації с.-г. продукції.
Викладач: Адамчук Леонора Олександрівна, к. с.-г. н., доцент кафедри стандартизації та сертифікації с.-г. продукції.
Анотація: Метою курсу є набуття здобувачами вищої освіти теоретичних знань, практичних навичок у проведенні ідентифікації, способів і методів виявлення фальсифікації сировини, напівфабрикатів і готової харчової продукції.

Категорія: ХТ

Спеціальність:181 Харчові технології. ОС: Бакалавр (ТЕЯ) та Магістр (Нутриціологія). Семестр: 4. ECTS: 4.

Викладач: Розбицька Тетяна Вікторівна –  доктор філософії (PhD),  доцент кафедри стандартизації та сертифікації сільськогосподарської продукції; 

Анотація: Контроль якості харчових продуктів, питної води та продовольчої сировини набуває особливої актуальності внаслідок екологічного навантаження на людину та несприятливих кліматичних змін. Як один із критеріїв оцінки якості слід розглядати наявність розроблених методів та методик контролю якості продуктів харчування. Майбутні фахівці зі спеціальності 181 «Харчові технології» повинні бути ознайомлені з сучасними методами дослідження якості й безпеки харчової продукції, вміти ці методи застосовувати на практиці для різних груп харчових продуктів. Саме навчальна дисципліна “Методи контролю якості продукції” забезпечить майбутніх фахівців вмінням організовувати та проводити контроль якості і безпечності сировини, напівфабрикатів, концентратів та харчових продуктів із застосуванням сучасних методів та методик.

Категорія: ХТ
Стандартизація, метрологія, сертифікація та управління якістю.
Спеціальність: 181 Харчові технології. ОС: Бакалавр. Семестр: 8. ЄКТС: 5.
Автори: Розбицька Тетяна Вікторівна, доктор філософії (PhD), доцент кафедри стандартизації та сертифікації с.-г. продукції, tetianarozbytska@nubip.edu.ua.
Анотація: Мета навчальної дисципліни є надання майбутнім спеціалістам харчової та переробної галузі АПК комплексу сучасних знань, розвитку понятійного апарату, практичних навиків і вмінь застосування методів стандартизації, сертифікації та управління якістю; розроблення нормативних документів різних рівнів, організації метрологічного забезпечення, впровадження систем менеджменту якості в організаціях харчової промисловості та пов’язаних з ними органами оцінки відповідності відповідно до вимог законодавства України, національних та міжнародних вимог.
Категорія: ХТ

Спеціальність: 181 Харчові технології. ОС: Бакалавр. Семестр: 8. ЄКТС: 4.
Автор: Очколяс Олена Миколаївна - к.т.н., доцент кафедри технології м’ясних, рибних та морепродуктів.
Анотація: Курс призначено для формування професійних компетенцій щодо вирішення конкретних виробничих завдань корегування структури харчування населення шляхом створення і впровадження інноваційних технологій безпечних харчових продуктів функціонального призначення з використанням натуральної сировини підвищеної поживної цінності, дієтичних добавок та спеціальних ресурсозберігаючих методів обробки сировини - кріогенних, екструзійних, молекулярних, креативних і ф'южн-технологій.

Категорія: ХТ
Рік останньої атестації: 2023

Спеціальність: 181 Харчові технології ОС: Бакалавр. Семестр: 5-6 (5-8). ЄКТС: 7 (13).
Автор: Толок Г.А.
Анотація: Вибіркова дисципліна «Технологія оздоровчих харчових продуктів» спрямована на вивчення здобувачами вищої освіти сучасних наукових підходів до розроблення науково обґрунтованих харчових раціонів і організації оздоровчого і лікувально-профілактичного харчування. Отримані знання і вміння допоможуть раціонально складати добові раціони в домашньому та масовому харчуванні на основі рекомендацій МОЗ України, використовуючи традиційну (фрукти, овочі, ягоди, соки з них) та нетрадиційну сировину; визначати вміст біологічно активних речовин, що сприяють підвищенню імунітету; створювати нові продукти оздоровчого харчування з високим вмістом вітамінів, природних імуномодуляторів та ін.


Категорія: ХТ
Спеціальність: 181 Харчові технології. ОС: Бакалавр. Семестр: 7. ЄКТС: 4.
Автор: Толок Галина Арсенівна.
Анотація: Дисципліна є вибірковою складовою навчального плану. «Товарознавство в ресторанному господарстві» має завдання створити базові знання про класифікацію, асортимент продовольчих і непродовольчих товарів, також чинники, що впливають на їх якість, методи визначення якості та рівня безпечності, способи ідентифікації, дефекти та вимоги до маркування, пакування і зберігання. Предметом вивчення навчальної дисципліни є товари на всіх етапах життєвого циклу, їх споживна цінність та закономірності формування асортименту і вимог до якості. Вивчення дисципліни базується на комплексному підході до організації навчального процесу: лекції, практичні роботи, самостійна робота здобувачів вищої освіти.
Категорія: ХТ
Спеціальність: 181 Харчові технології (Технологічна експертиза, якість та безпечність харчової продукції). ОС: Бакалавр. Семестр: 3. ECTS: 5.
Автор: Адамчук Леонора Олександрівна, к.с.-г.н., доцент кафедри стандартизації та сертифікації сільськогосподарської продукції.
Анотація: Курс «Хімія смаку, запаху, кольору» розроблений для підготовки фахівців зі спеціальності 181 «Харчові технології», які повинні володіти основами хімії смаку, кольору, запаху, будуть здатні творчо використовувати хімічні знання при вирішенні виникаючих професійних завдань і виробничих проблем. Мета курсу полягає у формуванні у здобувачів вищої освіти системи знань з хімічної будови речовин-попередників і речовин, що зумовлюють смак, колір та запах харчових продуктів; хімічних і біологічних реакцій, що беруть участь у формуванні смаку, кольору та запаху харчових продуктів під час технологічних процесів; зміни смаку, кольору та запаху під час зберігання харчових продуктів; створення та використання підсилювачів смаку, барвників та ароматизаторів, розвиток практичного досвіду користування хімічними знаннями у професійної діяльності.

Категорія: ХТ
Рік останньої атестації: 2021
Спеціальність: 181 Харчові технології (Нутриціологія). ОС: Магістр. Семестр: 4. ECTS: 3.
Автор: Сілонова Наталія Борисівна - доцент кафедри стандартизації та сертифікації с.-г. продукції.
Викладачі: Слива Юлія Володимирівна –  кандидат технічних наук,  доцент кафедри стандартизації та сертифікації сільськогосподарської продукції; Розбицька Тетяна Вікторівна – доктор філософії (PhD),  асистент кафедри стандартизації та сертифікації сільськогосподарської продукції.    
Анотація: Курс призначений для викладення основних моделей та підходів до управління закладами харчування на основі міжнародних вимог до систем управління, з використанням класичних інструментів і сучасних вимог законодавства та міжнародних стандартів до діяльності операторів ринку харчових продуктів щодо забезпечення безпечності харчування, розроблення та провадження програм-передумов та процедур, заснованих на принципах НАССР.
Категорія: Нутр

Спеціальність: 181 Харчові технології (Технології зберігання та переробки водних біоресурсів; Технології зберігання, консервування та переробки м’яса). ОС: Магістр. Семестр: 1. ECTS: 3.
Автор: Сілонова Наталія Борисівна - доцент кафедри стандартизації та сертифікації с.-г. продукції.

Викладачі: Слива Юлія Володимирівна –  кандидат технічних наук,  доцент кафедри стандартизації та сертифікації сільськогосподарської продукції; Розбицька Тетяна Вікторівна –  доктор філософії (PhD),  асистент кафедри стандартизації та сертифікації сільськогосподарської продукції.

Анотація: Курс призначений для викладення основних моделей та методів управління організацією на основі міжнародних вимог до систем управління, з використанням класичних інструментів та сучасних вимог міжнародних стандартів, а також вимог європейського та національного законодавства до діяльності операторів ринку харчових продуктів щодо забезпечення безпечності харчових продуктів, розроблення та провадження програм-передумов та процедур, заснованих на принципах НАССР.
Протокол №4 від 27.11.2020.

Категорія: ТПР
Рік останньої атестації: 2020
Спеціальність: 152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка (Якість, стандартизація та сертифікація). ОС: Магістр. Семестр: 1. ЄКТС: 4.
Автори: Сілонова Наталія Борисівна, к.б.н., доцент кафедри стандартизації та сертифікації с.-г. продукції; Розбицька Тетяна Вікторівна, асистент кафедри стандартизації та сертифікації с.-г. продукції; Самойліченко Ольга Вікторівна, к.т.н, доцент кафедри стандартизації та сертифікації с.-г. продукції (т. 067 503 1218, olgasamoilichenko@nubip.edu.ua)
Анотація: Курс має на меті забезпечити отримання студентами правових, методичних і організаційних знань та практичних навичок із оцінки відповідності, сертифікації та аудиту, самостійно ставити наукові та виробничі завдання і їх розв’язувати стосовно процедур оцінки відповідності, сертифікації продукції та послуг.
Категорія: ЯСС

Спеціальність152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка (Якість, стандартизація та сертифікація). ОС: Магістр. Семестр: 2. ECTS: 4.
Автори: Адамчук Леонора Олександрівна, доцент кафедри стандартизації та сертифікації с.г. продукції; Сухенко Владислав Юрійович, завідувач кафедри стандартизації та сертифікації с.г. продукції (на час розробки курсу); Мєдвєдєва Наталя Анатоліївна, доцент кафедри стандартизації та сертифікації с.г. продукції (на час розробки курсу).
Анотація: У курсі розглядаються концептуальні положення теорії інноваційного розвитку, методологічні і теоретико-методичні основи організації та управління інноваційним процесом на підприємстві чи в установі, методичні засади управління інтелектуальною власністю як основою інноваційного розвитку, основи патентознавства, організація науково-дослідної роботи та її етапи, складові теоретичних і експериментальних досліджень, оформлення наукових результатів, основи наукової етики.

Категорія: ЯСС
Рік останньої атестації: 2020

Спеціальність: 152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка (Якість, стандартизація та сертифікація). ОС: Магістр. Семестр: 2. ЕCTS: 4.
Автори: Адамчук Леонора Олександравна, доцент кафедри стандартизації та сертифікації с.г. продукції; Розбицька Тетяна Вікторівна, асистент кафедри стандартизації та сертифікації с.г. продукції; Самойліченко Ольга Вікторівна, доцент кафедри стандартизації та сертифікації с.г. продукції; Сухенко Владислав Юрійович, завідувач кафедри стандартизації та сертифікації с.г. продукції (на час розробки курсу).

Категорія: ЯСС

Спеціальність: 152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка (Якість, стандартизація та сертифікація). ОС: Магістр. Семестр: 2. ЕCTS: 4.
Автори: Адамчук Леонора Олександрівна, доцент кафедри стандартизації та сертифікації с.г. продукції; Сухенко Владислав Юрійович, завідувач кафедри стандартизації та сертифікації с.г. продукції (на час розробки курсу);  Мєдвєдєва Наталя Анатоліївна, доцент кафедри стандартизації та сертифікації с.г. продукції (на час розробки курсу).
Анотація: Метою курсу є опанування студентами сучасної теорії менеджменту персоналу та формування у них практичних навичок і вмінь керувати людьми у сфері управління системою якості на підприємствах. Особлива увага звертається на основні процеси управління персоналом, формування корпоративної культури, лідерство керівника, компетентне прийняття й професіональне проведення управлінських рішень з боку керівництва, принципи побудови ефективної команди, формування заходів з адаптації, розвитку й мотивації персоналу, делегування повноважень, оцінку його діяльності та ефективності менеджменту персоналу.

Категорія: ЯСС
Рік останньої атестації: 2020

Спеціальність: 152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка (Якість, стандартизація та сертифікація). ОС: Магістр. Семестр: 3. ECTS: 7.
Автор: Слива Юлія Володимирівна –  кандидат технічних наук,  доцент кафедри стандартизації та сертифікації сільськогосподарської продукції; Розбицька Тетяна Вікторівна –  доктор філософії (PhD),  асистент кафедри стандартизації та сертифікації сільськогосподарської продукції.
Анотація: Сьогодні стає очевидним, що для забезпечення стабільного економічного розвитку необхідною складовою механізму управління підприємством, поряд із організаційно-структурним механізмом, механізмами управління якістю, конкурентними перевагами має бути механізм управління ризиками. Управління ризиком – це специфічна сфера менеджменту, що передбачає використання різноманітних підходів, процесів, заходів, які покликані забезпечити максимально широкий діапазон охоплення можливих ризиків підприємства, їхню оцінку, а також формування, реалізацію та контроль заходів щодо оптимізації рівня ризиків із метою досягнення цілей підприємства.

Категорія: ЯСС
Рік останньої атестації: 2020

Спеціальність: 175 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка (Якість, стандартизація та сертифікація)ОС: Магістр. Семестр: 1. ECTS: 4.

Автор: Мєдвєдєва Наталя Анатоліївна – доцент кафедри стандартизації та сертифікації сільськогосподарської продукції.
Викладачі: Сухенко Владислав Юрійович, завідувач кафедри стандартизації та сертифікації с.г. продукції; Розбицька Тетяна Вікторівна, асистент кафедри стандартизації та сертифікації с.г. продукції
Анотація: У курсі розглядаються питання, пов’язані з технічним регулюванням; з організації робіт зі стандартизації, розроблення, впровадження нормативних документів; забезпечення єдності вимірювань, правил виконання метрологічних робіт; основ оцінки відповідності.

Категорія: ЯСС
Рік останньої атестації: 2017

Спеціальність: 152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка (Якість, стандартизація та сертифікація). ОС: Магістр. Семестр: 3. ECTS4.
Автор: Розбицька Тетяна Вікторівна –  доктор філософії (PhD),  асистент кафедри стандартизації та сертифікації сільськогосподарської продукції.
Анотація: Сучасна економіка інтегрує у світову торгівлю, розвивається світовий ринок і кожна країна прагне зайняти свою нішу в міжнародних економічних відносинах. Нині усе більше саме економічний потенціал країни, ступінь її економічного розвитку визначають положення цієї країни в світі, добробут громадян, взаємовідносини з іншими країнами. Тому саме міжнародна та регіональна стандартизація має велику роль у міжнародній торгівлі для сприяння розвитку стандартизації в усьому світі для полегшення міжнародного обміну товарами і послугами та розвитку співпраці інтелектуальної, наукової, технічної та економічної діяльності, що і висвітлює даний курс дисципліни.

Категорія: ЯСС
Рік останньої атестації: 2020

Спеціальність: 152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка (Якість, стандартизація та сертифікація). ОС: Магістр. Семестр: 3. ECTS: 4.
Автори: Сілонова Наталія Борисівна, доцент кафедри стандартизації та сертифікації с.-г. продукції.
Анотація: Курсом передбачено вивчення основ системного моделювання та застосування методів, що базуються на експертних оцінках для забезпечення формування теоретичної основи для опанування спеціальних дисциплін з аналізування, діагностики систем та також теорії прийняття рішень.

Категорія: ЯСС
Рік останньої атестації: 2020

Спеціальність: 152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка (Якість, стандартизація та сертифікація). ОС: Магістр. Семестр: 2. ECTS5.
Автори: Сухенко Владислав Юрійович – професор, д-р тех. наук; Сілонова Наталія Борисівна – доцент, канд. біол. наук.
Викладачі: Самойліченко Ольга Вікторівна - канд. тех. наук, доцент кафедри стандартизації та сертифікації с.-г. продукції; Розбицька Тетяна Вікторівна - асистент кафедри стандартизації та сертифікації с.-г. продукції.
Анотація: У курсі розглядаються питання, пов'язані з отримання студентами правових, організаційних, методичних знань та практичних навичок з стандартизації і сертифікації с.-г. продукції, вміння розробити необхідні нормативні документи, самостійно ставити і вирішувати наукові та виробничі завдання щодо стандартизації і сертифікації с.-г. продукції.

Категорія: ЯСС
Рік останньої атестації: 2019

Спеціальність: 152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка (Якість, стандартизація та сертифікація). ОС: Магістр. Семестр: 1. ECTS: 6.

Викладачі: Слива Юлія Володимирівна –  кандидат технічних наук,  доцент кафедри стандартизації та сертифікації сільськогосподарської продукції; Розбицька Тетяна Вікторівна –  доктор філософії (PhD),  асистент кафедри стандартизації та сертифікації сільськогосподарської продукції; 

Автор: Сілонова Наталія Борисівна – доцент кафедри стандартизації та сертифікації с.-г. продукції.

Анотація: Курсом передбачено формування сучасного підходу до управління якістю на підприємствах та організаціях на основі вивчення вимог міжнародних стандартів до систем управління якістю, розуміння новітньої філософії якості, методів та інструментів, які здійснюють політику якості, як на рівні підприємств, так і в будь-якій сфері управління.

Категорія: ЯСС
Рік останньої атестації: 2020