Інформаційних систем і технологій

Область Курси відмічена як "Інформаційних систем і технологій"

Спеціальність: 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології. ОС: Бакалавр. Семестр: 2 (1-3). ЄКТС: 3 (9).
Автор: Матус Ю.В. - ст. викладач кафедри комп'ютерних систем, мереж та кібербезпеки.
Викладачі: Харченко Володимир Віталійович; Рогоза Костянтин Геннадійович - доценти кафедри інформаційних систем і технологій.

Категорія: АКІТР
Рік останньої атестації: 2017

 

Спеціальність: 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка. ОС: Бакалавр. Семестр: 1. ECTS: 4.
Автори: 
Касаткіна Ольга Михайлівна - старший викладач кафедри інформаційних систем;
Рогоза Костянтин Геннадійович - старший викладач кафедри інформаційних систем; Якобчук Олександр Васильович - асистент кафедри інформаційних і дистанційних технологій.
Анотація: Завдання курсу полягає у вивченні теоретичних основ комп’ютерних технологій, комп’ютерних мереж, текстових та табличних процесорів, основ програмування для розв’язування завдань фахового спрямування.

Категорія: 1 курс ЕЕЕ
Рік останньої атестації: 2019
Автори курсу: Касаткіна О.М., Рогоза К.Г., Якобчук О.В.

Спеціальність: 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка (Інжиніринг електроенергетичних систем з відновлюваними джерелами). ОС: Бакалавр. Семестр: 2. ECTS: 6. Підсумкова атестація: Іспит.
Лектор: Смолій Вікторія Миколаївна, доктор технічних наук, професор кафедри інформаційних систем і технологій.
Анотація: Дисципліна "Основи програмування" містить основи структурної методики побудови алгоритмів, розглядає основні конструкції та типи даних алгоритмічної мови С, системно досліджує вирішення типових прикладних задач.


Категорія: 1 курс ЕЕЕ
Рік останньої атестації: 2023

Спеціальність: 141 Електроенергетика, електротехніка, електромеханіка. ОС: Магістр. Семестр: 2. ЄКТС: 4.
Курс розрахований на чорити кредити, загальна кількість годин - 120, з них лекцій - 10 годин, лабораторних робіт - 20 годин; на виконання самостійної роботи передбачено 70 годин. Можлива реалізація стратегії змішаного навчання. Підсумкова атестація здійснюється у формі іспиту.
Викладачі курсу: Олена Кузьмінська та Таїсія Саяпіна
Анотації курсу подано трьома мовами
Анотація: Інформаційно-керуючі комплекси та системи. Концепції побудови автоматизованих систем обліку електроенергії в умовах енергоринку України. Структури та особливості побудови і застосування існуючих інформаційно-керуючих комплексів та системи для обліку електроенергії.

Категорія: ЕЕЕ
Рік останньої атестації: 2020

Спеціальність: 201 Агрономія. ОС: Бакалавр (2ВО).
Загальна кількість годин - 120 (4 кредити), з них лекції - 8 годин, лабораторні роботи - 6 годин, самостійна робота - 106 годин.  Підсумкова атестація - залік.
ЕНК "Інформаційні технології" призначений для перепідготовки фахівців

Категорія: Бакалаври
Рік останньої атестації: 2017

Спеціальність: 081 Право. ОС: Бакалавр (Друга вища освіта). Семестр: 1. ЕСTS: 6.
Автори курсу: викладачі кафедри інформаційних і дистанційних технологій - Корольчук В.І.; Волошина Т.В.
Анотація: У курсі розглядаються питання використання інформаційних систем та технологій в професійній діяльності фахівцями в сфері права.

Категорія: Бакалаври
Рік останньої атестації: 2019

Спеціальність: 241 Готельно-ресторанна справа. ОС: Бакалавр. Семестр: 1-2. ЄКТС: 6.
Навчальна практика. Семестр: 2. ЄКТС: 1.
Автори: Швиденко Михайло Зіновійович - завідувач кафедри інформаційних систем і технологій, засл. проф. НУБіП України, Касаткіна Ольга Михайлівна - старший викладач кафедри інформаційних систем і технологій.
Протокол №4 від 27.11.2020.

Категорія: ГРС
Рік останньої атестації: 2020

Спеціальність: 241 Готельно-ресторанний бізнес. ОС: Бакалавр. Семестр: 6. ЄКТС: 5.
Автор: Саяпін Сергій Петрович - старший викладач кафедри інформаційних систем.
Анотація: Метою викладання дисципліни є формування у майбутніх фахівців сучасного рівня інформаційної та комп'ютерної культури, набуття практичних навичок роботи на сучасній комп'ютерній техніці та використання сучасних інформаційних технологій для вирішення різноманітних завдань у практичній діяльності за фахом.

Категорія: ГРС

Спеціальність: 241 Готельно-ресторанна справа. ОС: Бакалавр. Семестр: 2. ЄКТС: 1.
Викладач: Швиденко Михайло Зіновійович - завідувач кафедри інформаційних систем і технологій, засл. професор НУБіП України.

Категорія: ГРС

Спеціальність: 242 Туризм. ОС: Бакалавр. Семестр: 5. ECTS: 5.
Автор: Саяпін Сергій Петрович - старший викладач кафедри інформаційних систем.
Анотація: Дисципліна покликана сформувати систему теоретичних і практичних знань з основ створення та функціонування комп'ютерних інформаційних систем і технологій в туристичній діяльності. Практичним інструментом створення прикладних систем пропонуються СУБД на прикладі MS Access. Огляд сучасних тенденцій застосування інформаційних технологій, програмних продуктів надасть теоретичну основу та практичні навички їх застосування у професійній діяльності.

Категорія: Тур
Рік останньої атестації: 2018

Спеціальність: 242 Туризм. ОС: Бакалавр. Семестр: 1. ЄКТС: 3.
Обсяг курсу - 90 годин, з них 15 годин лекцій та 45 годин лабораторних робіт.
Курс включає лекційні матеріали, методичні вказівки та теоретичні матеріали до лабораторних робіт, завдання до лабораторних робіт, самостійну роботу.
Основними видами контролю є модульні тести та завдання.
За підсумками складається підсумковий тест.
Матеріали курсу покликані закріпити отриманні знання з інформаційних технологій середньої освіти, розглянути основні напрямки розвитку інформаційних технологій, зокрема використання комп'ютерних мереж та Інтернет-технологій.
Практичним аспектом підготовки як в комплексі ІТ, так й набутті достатнього рівня знань розглядається володіння текстовим редактором (на прикладі MS Word) з врахуванням чинних вимог діловодства.

Категорія: Тур
Рік останньої атестації: 2017

Спеціальність: 242 Туризм. ОС: Бакалавр. Семестр: 2. ECTS: 3.
Автор: Саяпін Сергій Петрович - старший викладач кафедри інформаційних систем.
Анотація: Матеріали курсу покликані надати знання з інформаційних технологій, розглянути основні напрямки розвитку інформаційних систем та пов'язаних з ними інформаційних технологій, зокрема використання хмарних технологій та створених на їх основі сервісів та програмних продуктів.

Категорія: Тур
Рік останньої атестації: 2017

Курс навчальної практики призначений для закріплення семестрових знань з дисципліни "Інформаційні системи та технології (туризм)" (частина 1 та частина 2) для спеціальності "Туризм" та їх поглиблення.
Обсяг курсу 30 годин / 1 кредит.
Матеріали курсу передбачають виконання комплексної роботи, яка складається з окремих структурних компонентів-завдань.
Для виконання кусу навчальної практики необхідні знання та практичні навички за дисципліною 1 та 2 семестрів навчання.
На початку практики пропонується вступне теоретичне заняття обсягом 2 години.
Загальний курс практики розрахований на 2 календарних тижня з розрахунку 3 години аудиторних практичних занять в комп'ютерних класах на день практики.

Категорія: Тур
Рік останньої атестації: 2017

Спеціальність: Публічне управління та адміністрування. ОС: Магістр. Семестр: 1. ECTS: 4.
Автори: Швиденко Михайло Зіновійович - завідувач кафедри інформаційних систем; Саяпін Сергій Петрович - старший викладач кафедри інформаційних систем.

Категорія: ПУА
Рік останньої атестації: 2017
Спеціальність: Публічне управління та адміністрування. ОС: Бакалавр. Семестр: 1‑2. ЄКТС: 6.
Навчальна практика. Семестр: 2. ЄКТС: 1.
Автор: Швиденко Михайло Зіновійович - засл. професор НУБіП України, завідувач кафедри інформаційних систем.
Протокол №2 від 28.09.2020.

Категорія: ПУА
Рік останньої атестації: 2020

Спеціальність: 281 Публічне управління та адміністрування. ОС: Бакалавр. Семестр: 4. ЄКТС: 4.
Автор: Швиденко Михайло Зіновійович - професор, завідувач кафедри інформаційних систем.
Анотація: Дисципліна належить до спеціальних дисциплін, які забезпечують формування знань та навичок студентів з впровадження інформаційних систем і комп’ютерних технології в управлінську діяльність та їх використанню у публічному управлінні та адмініструванні.

Категорія: ПУА
Рік останньої атестації: 2018
Автори курсу: Швиденко Михайло Зіновійович
Спеціальність: 241 Готельно-ресторанна справа (Готельно-ресторанний бізнес). ОС: Магістр. Семестр: 2. ЄКТС: 4.
Викладач: Саяпін Сергій Петрович - канд. екон. наук, ст. викладач кафедри інформаційних систем і технологій.
Анотація: Навчальна дисципліна «Діджиталізація в готельно-ресторанному бізнесі» орієнтована для освітньо-професійної програми «Готельно-ресторанний бізнес» другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 241 «Готельно-ресторанна справа» на вивчення теоретичних основ створення та використання інформаційних систем, технологічних рішень використання інформаційних технологій у процесах життєдіяльності готельно-ресторанного господарства, знайомство та набуття навичок використання провідного спеціалізованого прикладного програмного забезпечення та технічного забезпечення, яке пропонується на ринку в якості інструменти автоматизації виробничих процесів у сфері готельно-ресторанного бізнесу.
Категорія: ГРС

Спеціальність: 073 Менеджмент (Дорадництво). ОС: Магістр. Семестр: 1. ЄКТС: 4.
Розподіл годин: Лекції - 6, Практичні - 6, Самостійна робота - 1089. Підсумковий контроль: Екзамен
Анотація: Тут напишіть в один абзац анотацію своєї дисципліни.

Покликання на силабус Силабус

Категорія: Дор
Рік останньої атестації: 2016
Автори курсу: Швиденко М.З.

Спеціальність: 073 Менеджмент (Дорадництво). ОС: Магістр. Семестр: 1. ECTS: 4.
Автори: Швиденко Михайло Зіновійович - завідувач кафедри інформаційних систем, професор; Саяпін Сергій Петрович - старший викладач кафедри інформаційних систем.

Категорія: Дор
Рік останньої атестації: 2017

Specialty: 073 Management (Management of innovative activity). OS: Master. Semester: 1. ECTS: 4.
Author: Харченко Володимир Віталійович - доцент кафедри інформаційних систем і технологій.

Категорія: УІКД