Загальної екології,радіобіології

Область Курси відмічена як "Загальної екології,радіобіології"

Спеціальність: 174 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології; 144 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка; 122 Комп’ютерні науки та інформаційні технології. ОС: Бакалавр. Семестр: 4, 6, 8. ECTS: 4.
Автори:
Боголюбов Володимир Миколайович – професор, доктор педагогічних наук, професор кафедри загальної екології, радіобіології та безпеки життєдіяльності
4 корпус, 67 аудиторія
Ел. пошта – volbog@ukr.net
Консультації: вівторок, четвер – 3-4 пара – 4 корп., 67 ауд.
Конт. тел.: 067-220-45-47.
Піскунова Лариса Едуардівна – доцент, кандидат сільськогосподарських наук, доцент кафедри загальної екології, радіобіології та безпеки життєдіяльності
4 корпус 67, аудиторія;
Ел. пошта – piskunova2712@ukr.net, piskunova@nubip.edu.ua
Консультації: середа, п’ятниця – 4 пара – 4 корп., 67 ауд.
Конт. тел.: 0675845063
Категорія: АКІТР
Рік останньої атестації: 2023

Спеціальність: 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка. ОС: Бакалавр. Семестр: 5. ECTS: 4.
Автор: Кудрявицька Аліна Миколаївна - доцент кафедри загальної екології, радіобіології та БЖД.
Анотація: Вивчення дисципліни передбачає опанування знаннями, вміннями та навичками вирішувати професійні завдання з обов’язковим урахуванням галузевих вимог щодо забезпечення безпеки персоналу та захисту населення в небезпечних та надзвичайних ситуаціях і формування мотивації щодо посилення особистої відповідальності за забезпечення гарантованого рівня безпеки функціонування об’єктів галузі, матеріальних та культурних цінностей в межах науково-обґрунтованих критеріїв прийнятного ризику.

Категорія: 3 курс ЕЕЕ

Спеціальність: 187 Деревообробні та меблеві технології. ОС: Бакалавр. Семестр: 7. ЄКТС: 4.
Викладач: Сальнікова Анна Валеріївна - старший викладач кафедри загальної екології та безпеки життєдіяльності.
Автор: Соломенко Л.І.
Анотація: Теоретичні основи екології. Вчення про біосферу. Екосистема і біогеоценоз. Трофічні ланцюги. Забруднення навколишнього середовища. Лісогосподарське виробництво та його вплив на довкілля. Економічна ефективність природоохоронних заходів.

Категорія: ДМТ
Рік останньої атестації: 2019

Спеціальність:241 Готельно-ресторанна справа; 242 Туризм; 281 Публічне управління та адміністрування. ОС: Бакалавр. Семестр: 1, 2. ECTS: 4.
Автори: Кудрявицька Аліна Миколаївна, Піскунова Лариса Едуардівна – доценти, кандидати с.г. наук.
Викладач: Кудрявицька Аліна Миколаївна, доцент, кандидат с.г. наук.
Кафедра: Загальної екології, радіобіології та безпеки життєдіяльності.
Анотація: Курс «Безпека праці і життєдіяльності» присвячений сучасним тенденціям розв'язання проблем безпеки людини.

Категорія: Бакалаври
Рік останньої атестації: 2022
Спеціальність: 242 Туризм; 187 Деревообробні та меблеві технології. ОС: Бакалавр. Семестр: 5; 7. ЄКТС: 4.
Автор: Соломенко Л.І.
Викладач: Сальнікова Анна Валеріївна - старший викладач кафедри загальної екології, радіобіології та БЖД.
Анотація: ...
Категорія: Тур
Рік останньої атестації: 2017
Спеціальність: 281 Публічне управління та адміністрування. ОС: Бакалавр. Семестр: 1. ЄКТС: 4.
Викладачі: Клепко Алла Володимирівна, завідувач кафедри загальної екології, радіобіології та безпеки життєдіяльності; Сальнікова Анна Валеріївна - старший викладач кафедри загальної екології, радіобіології та безпеки життєдіяльності
Анотація: У результаті опанування курсу студенти отримують знання про біосферу та екосистеми, сучасні концепції раціонального природокористування, теоретичні положення, принципи та методи управління екологічною діяльністю, основні положення природоохоронного законодавства, повноваження та функції органів державної влади у сфері захисту довкілля та збереження природних ресурсів; здобувають уміння й навички щодо визначення природно-ресурсного потенціалу територій, забезпечення раціонального природокористування та природоохоронної діяльності на регіональному і місцевому рівнях, розроблення місцевих програм збереження навколишнього середовища.
П22
Категорія: ПУА

Спеціальність: 101 Екологія; 281 Публічне управління і адміністрування. ОС: Бакалавр. Семестр: 5. ЄКТС: 4.
Автори: Боголюбов Володимир Миколайович - професор кафедри загальної екології, радіобіології та безпеки життєдіяльності; Ракоїд Олена Олександрівна - доцент кафедри загальної екології, радіобіології та безпеки життєдіяльності.
Сталий розвиток територій, зокрема, сільськогосподарських.

Категорія: ПУА
Спеціальність: 211 Ветеринарна медицина. ОС: Магістр. Семестр: 7. ЄКТС: 4.
Викладачі: Лазарєв Микола Михайлович - канд. біол. наук, доцент кафедри загальної екології, радіобіології та безпеки життєдіяльності; Бондар Юлія Олегівна - канд. біол. наук, доцент кафедри загальної екології, радіобіології та безпеки життєдіяльності.
Категорія: ВМ 6

Спеціальність: 211 Ветеринарна медицина (Ветеринарна медицина). ОС: Бакалавр (6 р.). Семестр: 7. ЄКТС: 4.
Автор: Іллєнко Володимир Віталійович - старший викладач кафедри загальної екології, радіобіології і безпеки життєдіяльності.

Категорія: ВМ 6
Спеціальність: 211 Ветеринарна медицина. ОС: Магістр (5 р.н.). Семестр: 3. ЄКТС: 2.
Викладачі: Лазарєв Микола Михайлович, доцент кафедри радіобіології та радіоекології; Клепко Алла Володимирівна, завідувач кафедри радіобіології та радіоекології.
Анотація: У курсі даються основні поняття щодо видів, джерел та властивостей іонізуючих випромінювань (ІВ); розглядаються особливості біологічної дії ІВ на організм сільськогосподарських тварин, чутливість та захист тварин від радіаційного ураження; досліджується поведінка радіонуклідів в організмі продуктивних тварин та перехід їх у продукцію тваринництва; надаються рекомендації щодо розроблення та поліпшення правила і методів радіаційної експертизи об’єктів ветеринарного контролю.
Категорія: ВМ 5
Спеціальності: 051 Економіка; 071 Облік і оподаткування; ∙072 Фінанси, банківська справа та страхування; 205 Лісове господарство; 206 Садово-паркове господарство; 291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії; 017 Фізична культура та спорт. ОС: Бакалавр. Семестр: 1; 3. ECTS: 2 (4).
Автор: Піскунова Лариса Едуардівна – доцент кафедри загальної екології, радіобіології та безпеки життєдіяльності.
Анотація: Курс «Безпека життєдіяльності» присвячений сучасним тенденціям розв'язання проблем безпеки людини.
Інтегрована навчальна дисципліна «Безпека праці і життєдіяльності» викладається на кафедрах:
Загальної екології, радіобіології та безпеки життєдіяльності - «Безпека життєдіяльності» та «Цивільний захист»; Охорони праці та інженерії середовища - «Охорона праці».
Категорія: Бакалаври
Рік останньої атестації: 2021
Категорія: ПО
Рік останньої атестації: 2021

Спеціальність: 101 екологія; 162 біотехнологія та біоінженерія; 202 захист і карантин рослин. ОС: Бакалавр. Семестр: 3; 4. ECTS2 (4).
Автор: Піскунова Лариса Едуардівна, доцент кафедри загальної екології та безпеки життєдіяльності.
Викладач: Бондарь Валерія Іванівна, доцент кафедри загальної екології та безпеки життєдіяльності.

Категорія: Бакалавр
Рік останньої атестації: 2021к

Спеціальність: 162 Біотехнології та біоінженерія. ОС: Бакалавр. Семестр: 5-6. ECTS: 3.
Автор: Бондар Юлія Олегівна - доцент кафедри радіобіології та радіоекології.

Іллєнко Володимир Віталійович - старший викладач кафедри загальної екології, радіобіології та БЖД.


Анотація: У курсі розглядаються загальні питання радіаційної біології – фізичні основи іонізуючого випромінення, основні теорії взаємодії іонізуючого випромінення з речовиною, у тому числі із біологічними структурами; основи ведення окремих галузей сільськогосподарського виробництва на забруднених радіонуклідами територіях, технологічні прийоми очищення продукції рослинництва і тваринництва від радіонуклідів; методологія проведення радіаційного моніторингу сфери сільськогосподарського виробництва; радіаційно-гігієнічні аспекти використання в сільському господарстві забруднених радіонуклідами територій та можливості їх реабілітації.

Категорія: БтБ
Рік останньої атестації: 2019

Specialty: 162 Biotechnology and Bioengineering. ED: Bachelor. Semester: 4. ECTS: 4.
Автор: Білєра Наталія Миколаївна - доцент кафедри радіобіології та радіоекології.
Викладачі: Бондарь Валерія Іванівна - доцент кафедри загальної екології та безпеки життєдіяльності; Іллєнко Володимир Віталійович - асистент кафедри радіобіології та радіоекології.

Категорія: БтБ
Рік останньої атестації: 2016

Спеціальність: 162 Біотехнології та біоінженерія. ОС: Бакалавр. Семестр: 6. ЄКТС: 3.
Автори:
Клепко Алла Володимирівна - завідувач викладач кафедри загальної екології, радіобіології та безпеки життєдіяльності;
Іллєнко Володимир Віталійович - старший викладач кафедри загальної екології, радіобіології та безпеки життєдіяльності.

Категорія: БтБ
Спеціальність: 101 Екологія. ОС: Бакалавр. Семестр: 6. ЄКТС: 4.
Викладач: Клепко Алла Володимирівна, завідувач кафедри загальної екології, радіобіології та безпеки життєдіяльності.
Анотація:  Метою навчальної дисципліни "Біобезпека" є формування у студентів професійної компетенції у виробничій, навчальній та дослідницькій діяльності, а також формування фундаментальних знань у сфері біологічної безпеки та біологічних ризиків задля недопущення впливу різних чинників на біологічну структуру і функції живих організмів, а також незворотного негативного впливу на біологічні об'єкти природного середовища (біосферу) та сільськогосподарські рослини і тварини. Завданнями дисципліни «Біобезпека» є набуття теоретичних знань, практичних навичок щодо захисту від небезпечних біотичних факторів та вмінь проводити організаційні, інженерно-технічні заходи, спрямовані на захист робочого персоналу, населення і навколишнього середовища від впливу ризиків біологічного походження.


Категорія: Еко

Спеціальність: 101 Екологія. ОС: Бакалавр. Семестр: 8. ECTS: 4.
Викладачі: Гудков Ігор Миколайович, д. б. н., професор кафедри загальної екології, радіобіології та безпеки життєдіяльності; 

Іллєнко Володимир Віталійович, к.б.н., старший викладач афедри загальної екології, радіобіології та безпеки життєдіяльності.


Анотація. Дисципліна «Дозиметрія і радіаційний контроль» є вибірковим компонентом за спеціальністю «Екологія». Метою курсу є формування у студентів знань щодо висококваліфікованої оцінки впливу різних видів іонізуючого випромінення людину та проведення радіаційного контролю продукції сільського господарства на забруднених радіонуклідами територіях.

Категорія: Еко
Рік останньої атестації: 2021
Спеціальність: 101 Єкологія. ОС: Бакалавр. Семестр: 3. ЄКТС: 4.
Викладач: Сальнікова Анна Валеріївна - ст. викладач загальної екології, радіобіології та БЖД.
Анотація: Дисципліна створює передумови для глибокого вивчення методів екологічних досліджень та біотичного моніторингу довкілля. Дисципліна спрямована на формування знань і навичок про індикацію якості навколишнього середовища за допомогою біоти у природних умовах, а також оцінку якості об’єктів довкілля у лабораторних умовах із використанням живих організмів (біотестування). Формує у студентів знання про забруднення навколишнього середовища та його складових, закономірності його впливу на біоценози з метою організації контролю стану довкілля.
Категорія: Еко
Спеціальність: 101 Екологія. ОС: Бакалавр. Семестр: 5. ЄКТС: 2 (4).
Викладач: Сальнікова Анна Валеріївна, канд. с.-г. наук, старший викладач кафедри загальної екології та безпеки життєдіяльності.
Анотація: Екологія рослин – це курс, що направлений на вивчення взаємозв'язків рослинних організмів та їхніх угруповань з навколишнім середовищем, рослинних організмів у біогенному колообігу речовин та енергії. Основними завданнями курсу є оцінювання екологічних факторів середовища та їх вплив на рослинні організми; дослідження рослин для складання екологічної характеристики виду та опису його екологічної ніші; прогнозування наслідків зникнення деяких видів рослин на певній території та інтродукції видів у конкретні біогеоценози; біоіндикація стану довкілля.
Категорія: Еко
Рік останньої атестації: 2022