Загальної екології,радіобіології

Courses tagged with "Загальної екології,радіобіології"

Спеціальність: 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка. ОС: Бакалавр. Семестр: 7. ECTS: 2.
Автор: Кудрявицька Аліна Миколаївна - доцент кафедри загальної екології та безпеки життєдіяльності.
Анотація: Вивчення дисципліни передбачає опанування знаннями, вміннями та навичками вирішувати професійні завдання з обов’язковим урахуванням галузевих вимог щодо забезпечення безпеки персоналу та захисту населення в небезпечних та надзвичайних ситуаціях і формування  мотивації щодо посилення особистої відповідальності за забезпечення гарантованого рівня безпеки функціонування об’єктів галузі, матеріальних та культурних цінностей в межах науково-обґрунтованих критеріїв прийнятного ризику.

Category: ЕЕЕ

Спеціальність: 205 Лісове господарство. ОС: Бакалавр. Семестр: 0. ECTS: 0.
Автор: Грисюк Сергій Миколайович - доцент кафедри радіобіології та радіоекології.

blank`7lek

Category: ЛГ

Спеціальність: •241 Готельно-ресторанна справа; 242 Туризм. ОС: Бакалавр. Семестр: 2, 5. ECTS: 4.
Автор: Піскунова Лариса Едуардівна – доцент кафедри загальної екології, радіобіології та безпеки життєдіяльності.
Викладач: Кудрявицька Аліна Миколаївна, доцент кафедри загальної екології, радіобіології та безпеки життєдіяльності.

Анотація: Курс «Безпека праці і життєдіяльності» присвячений сучасним тенденціям розв'язання проблем безпеки людини.
Інтегрована навчальна дисципліна «Безпека праці і життєдіяльності» викладається на кафедрі загальної екології, радіобіології та безпеки життєдіяльності факультету захисту рослин, екології та біотехнології.
Рік останньої атестації: 2021к

Спеціальність: 201 Агрономія. ОС: Бакалавр. Семестр: 3; 2 (Ск). ЄКТС: 4; 5 (Ск).
Автори: Грисюк Сергій Миколайович - доцент кафедри радіобіології та радіоекології; Міняйло Анатолій Анатолійович - доцент кафедри екології агросфери та екологічного контролю.

Category: Агро

Спеціальність: 201 Агрономія. ОС: Бакалавр. Семестр: 3; 2 (Ск). ЄКТС: 4; 5 (Ск).
Автор: Гудков Ігор Миколайович - професор кафедри радіобіології та радіоекології, доктор біологічних наук, професор, академік НААН України, заслужений діяч науки і техніки України.

Category: Агро

Спеціальність: 211 Ветеринарна медицина (Ветеринарна медицина). ОС: Бакалавр (6 р.). Семестр: 7. ЄКТС: 4.
Автор: Іллєнко Володимир Віталійович - старший викладач кафедри загальної екології, радіобіології і безпеки життєдіяльності.

Category: ВМ 6

Спеціальність: 211 Ветеринарна медицина. ОС: Магістр. Семестр: 4. ЄКТС: 3.
Автор: Лазарєв Микола Михайлович - доцент кафедри радіобіології та радіоекології.

NN19`lek

Category: ВМ 6
Спеціальність: 211 Ветеринарна радіобіологія. ОС: Бакалавр (Ск). Семестр: 3. ЄКТС: 2.
Викладачі: Лазарєв Микола Михайлович, доцент кафедри радіобіології та радіоекології; Клепко Алла Володимирівна, завідувач кафедри радіобіології та радіоекології.
Анотація: У курсі даються основні поняття щодо видів, джерел та властивостей іонізуючих випромінювань (ІВ); розглядаються особливості біологічної дії ІВ на організм сільськогосподарських тварин, чутливість та захист тварин від радіаційного ураження; досліджується поведінка радіонуклідів в організмі продуктивних тварин та перехід їх у продукцію тваринництва; надаються рекомендації щодо розроблення та поліпшення правила і методів радіаційної експертизи об’єктів ветеринарного контролю.
П20
Category: ВМ 5
Спеціальності: 051 Економіка; 071 Облік і оподаткування; ∙072 Фінанси, банківська справа та страхування; 205 Лісове господарство; 206 Садово-паркове господарство; 291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії; 017 Фізична культура та спорт. ОС: Бакалавр. Семестр: 1; 3. ECTS: 2 (4).
Автор: Піскунова Лариса Едуардівна – доцент кафедри загальної екології, радіобіології та безпеки життєдіяльності.
Анотація: Курс «Безпека життєдіяльності» присвячений сучасним тенденціям розв'язання проблем безпеки людини.
Інтегрована навчальна дисципліна «Безпека праці і життєдіяльності» викладається на кафедрах:
Загальної екології, радіобіології та безпеки життєдіяльності - «Безпека життєдіяльності» та «Цивільний захист»; Охорони праці та інженерії середовища - «Охорона праці».
Рік останньої атестації: 2021

Спеціальність: 101 екологія; 162 біотехнологія та біоінженерія; 202 захист і карантин рослин. ОС: Бакалавр. Семестр: 3; 4. ECTS2 (4).
Автор: Піскунова Лариса Едуардівна, доцент кафедри загальної екології та безпеки життєдіяльності.
Викладач: Бондарь Валерія Іванівна, доцент кафедри загальної екології та безпеки життєдіяльності.

Рік останньої атестації: 2021к

Спеціальність: 162 Біотехнології та біоінженерія. ОС: Бакалавр. Семестр: 5-6. ECTS: 3.
Автор: Бондар Юлія Олегівна - доцент кафедри радіобіології та радіоекології.
Анотація: У курсі розглядаються загальні питання радіаційної біології – фізичні основи іонізуючого випромінення, основні теорії взаємодії іонізуючого випромінення з речовиною, у тому числі із біологічними структурами; основи ведення окремих галузей сільськогосподарського виробництва на забруднених радіонуклідами територіях, технологічні прийоми очищення продукції рослинництва і тваринництва від радіонуклідів; методологія проведення радіаційного моніторингу сфери сільськогосподарського виробництва; радіаційно-гігієнічні аспекти використання в сільському господарстві забруднених радіонуклідами територій та можливості їх реабілітації.

Category: БтБ
Рік останньої атестації: 2019

Specialty: 162 Biotechnology and Bioengineering. ED: Bachelor. Semester: 4. ECTS: 4.
Автор: Білєра Наталія Миколаївна - доцент кафедри радіобіології та радіоекології.
Викладач: Іллєнко Володимир Віталійович - асистент кафедри радіобіології та радіоекології.

Category: БтБ
Рік останньої атестації: 2016

Спеціальність: •101 Екологія; •162 Біотехнології та біоінженерія. ОС: Бакалавр. Семестр: 5. ЄКТС: 3.
Автори: 

Клепко Алла Володимирівна - завідувач викладач кафедри загальної екології, радіобіології та безпеки життєдіяльності,

Іллєнко Володимир Віталійович - старший викладач кафедри загальної екології, радіобіології та безпеки життєдіяльності.

Category: БтБ

Сgеціальність 101 Екологія
ОС Бакалавр, Семестр 6, ЄКТС: 4
Автор - Ракоїд Олена Олександрівна, доцент кафедри загальної екології, радіобіології та безпеки життєдіяльності
Опис курсу: The purpose of mastering the discipline "Social Ecology" is the study of the leading theories and concepts of sustainable development of modern society, formulated in the works of national and foreign authors; acquire a deep knowledge and true competence in the problems of socio-natural character, the formation on this basis: an ecological worldview; responsible attitude to the environment; the desire for active action to protect the natural environment.

Category: Еко

Спеціальність: 101 Екологія. ОС: Бакалавр. Семестр: 7. ECTS: 4

Автор: Грисюк Сергій Миколайович, канд. с.-г. наук, доцент кафедри загальної екології, радіобіології та безпеки життєдіяльності.

Анотація. Дисципліна «Радіаційна безпека» є вибірковим компонентом за спеціальністю «Екологія». Метою курсу є формування у студентів знань щодо визначення радіаційної небезпеки від об'єктів, де використовуються джерела іонізуючого випромінювання висококваліфікованої оцінки дії на різні категорії населення іонізуючого випромінювання і заходи захисту від нього, особливості гігієни праці при виконанні робіт на забруднених радіонуклідами територіях.

Category: Еко

Спеціальність: 101 Екологія. ОС: Бакалавр. Семестр: 8. ESTS: 4
Автор: Грисюк Сергій Миколайович, канд. с.-г. наук, доцент кафедри загальної екології, радіобіології та безпеки життєдіяльності.
Анотація: Програмою курсу передбачено надання студентам знань щодо безпечного ведення сільського господарства в умовах радіоактивного забруднення територій внаслідок аварії на ЧАЕС. Сучасне обладнання та прилади для оцінки рівня радіоактивного забруднення ґрунту та сільськогосподарської продукції. Методи та технології зменшення надходження радіонуклідів в продукцію тваринництва та рослинництва. Технологічна переробка сільськогосподарської сировини з метою отримання екологічно безпечних продуктів харчування.

Category: Еко

Спеціальність 101 Екологія
ОС Бакалавр, Семестр 6-7, ЄКТС: 2,0
Автор - Ракоїд Олена Олександрівна, доцент кафедри загальної екології, радіобіології та безпеки життєдіяльності

Опис курсу: Навчальна дисципліна «Збалансоване природокористування (Концепція сталого розвитку)» є вибірковою професійно-орієнтованою дисципліною циклу природничо-наукової підготовки фахівців із спеціальності 101 «Екологія» і має на меті формування у майбутніх фахівців теоретичних знань, умінь та практичних навичок у галузі організації і контролю за використанням природних ресурсів і компонентів довкілля, оцінки рівнів шкідливого впливу на них антропогенних навантажень, розробки науково обґрунтованих рекомендацій щодо проведення природоохоронних і природовідновлювальних заходів з урахуванням аспектів сталого розвитку.

Category: Еко

Спеціальність 101 Екологія
ОС Бакалавр, Семестр 6, ЄКТС: 4,0
Автор - Ракоїд Олена Олександрівна, доцент кафедри загальної екології, радіобіології та безпеки життєдіяльності

Опис курсу: Нормативна навчальна дисципліна «Екологія людини» вивчає закономірності взаємодії людини з довкіллям, вплив останнього на збереження здоров¢я, пристосування людського організму до техногенних змін навколишнього середовища, визначає індивідуальні особливості людини та вишукує принципи й методи морального і духовного її виховання на шляху перебудови мислення для усвідомлення своєї ролі в природі.

Category: Еко
Спеціальність: 101 Екологія. ОС: Бакалавр. Семестр: 5. ЄКТС: 1 (3).
Викладач: Сальнікова Анна Валеріївна, канд. с.-г. наук, старший викладач кафедри загальної екології та безпеки життєдіяльності.
Анотація: Екологія рослин – це курс, що направлений на вивчення взаємозв'язків рослинних організмів та їхніх угруповань з навколишнім середовищем, рослинних організмів у біогенному колообігу речовин та енергії. Основними завданнями курсу є оцінювання екологічних факторів середовища та їх вплив на рослинні організми; дослідження рослин для складання екологічної характеристики виду та опису його екологічної ніші; прогнозування наслідків зникнення деяких видів рослин на певній території та інтродукції видів у конкретні біогеоценози; біоіндикація стану довкілля.
Category: Еко

Спеціальність: 101 Екологія. ОС: Бакалавр. Семестр: 2. ЄКТС: 8.
Автор: Гайченко Віталій Андрійович - завідувач кафедри загальної екології та безпеки життєдіяльності.

Category: Еко