Технології м'ясних,рибних та морепродуктів

Courses tagged with "Технології м'ясних,рибних та морепродуктів"

Спеціальність: 241 Готельно-ресторанна справа. ОС: Бакалавр. Семестр: 1. ECTS: 4.
Викладач: Менчинська Аліна Анатоліївна - старший викладач кафедри технології м’ясних, рибних та морепродуктів.
Анотація: Курс призначений для отримання детальних знань про склад, природу, будову та перетворення неорганічних і органічних сполук, склад харчової сировини, продуктів її переробки та хімічних перетворень, які протікають при виробництві, зберіганні та в процесі харчування людини, та ознайомлення із сучасними методами досліджень.
Category: ГРС

Стандартизація, метрологія, сертифікація та управління якістю.
Спеціальність:
 211 Ветеринарна медицина; 212 Ветеринарна гігієна. ОС: Магістр. Семестр: 8. ЄКТС: 5.
Автор: Слободянюк Наталія Михайлівна - доцент кафедри технології м’ясних, рибних та морепродуктів; Самойліченко Ольга Вікторівна - доцент кафедри стандартизації, сертифікації та управління якістю сільськогосподарської продукції.
Анотація: Курс розроблений як дисципліна вільного вибору студентами НУБіП України, які бажають організовувати свою професійну діяльність з дотриманням вимог міжнародних стандартів. Мета курсу полягає у формуванні знань, вмінь та навиків управління якістю продукції, процесу чи послуги шляхом впровадження міжнародно визнаних систем управління якістю, належного метрологічного забезпечення, сертифікації, аудиту та акредитації організацій будь-якого спрямовування.


Category: ВМ 6

Спеціальність: 207 Водні біоресурси та аквакультура. ОС: Бакалавр. Семестр: 7. ECST: 4.
Автор: Пилипчук Оксана Станіславівна - к.с.-г.н, асистент кафедри технології м'ясних, рибних та морепродуктів.
Анотація: Вивчення курсу дає змогу студентам зрозуміти теоретичні та практичні основи технології переробки риби та інших гідробіонтів, показники якості, безпеки різноманітних видів продуктів, умови зберігання, консервування, пакування рибної продукції, критично підійти до вибору рибної сировини, технологічного процесу виробництва різної продукції. Знання отримані з цієї дисципліни дають майбутнім фахівцям можливість науково обґрунтовувати і керувати технологічними процесами переробки риби та морепродуктів з метою виробництва високоякісної продукції.

Category: ВБР
Рік останньої атестації: 2020

Спеціальність: 204 Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва. ОС: Бакалавр. Семестр: 8. ECTS: 4.
Автори: Тищенко Людмила Миколаївна - к.т.н., доцент кафедри технології м’ясних, рибних та морепродуктів; 

Пилипчук Оксана Станіславівна - к.с.-г.н., асистент кафедри технології м’ясних, рибних та морепродуктів.

Анотація: У курсі розглядаються вітчизняна класифікація молочних та м'ясних продуктів, вимоги до якості сировини та готової продукції відповідно до сучасної нормативної бази, обґрунтовані технологічні режими основних технологічних операцій, викладено особливості виготовлення окремих видів молочних продуктів і м'ясних та ковбасних виробів, основні методи визначення їх якості.

Category: ТВППТ
Рік останньої атестації: 2019
Спеціальність: 181 Харчові технології. ОС: Бакалавр. Семестр: 6. ECTS: 4.
Викладач: Іванюта Анастасія Олександрівна, канд. техн. наук, доцент кафедри технології м’ясних, рибних та морепродуктів.
Анотація: Дисципліна формує у студентів системи знань щодо засвоєння ними теоретичних та практичних основ вивчення санітарно-гігієнічних вимог до продовольчої сировини і продуктів харчування у процесі виробництва, зберігання, пакування, транспортування та реалізації.
Category: ХТ
Спеціальність: 181 Харчові технології. ОС: Бакалавр. Семестр: 6. ECTS: 4.
Викладач: Іванюта Анастасія Олександрівна, канд. техн. наук, доцент кафедри технології м’ясних, рибних та морепродуктів.
Анотація: Дисципліна формує у студентів системи знань щодо засвоєння ними теоретичних та практичних основ вивчення санітарно-гігієнічних вимог до продовольчої сировини і продуктів харчування у процесі виробництва, зберігання, пакування, транспортування та реалізації.
Category: ХТ
Контроль якості і безпеки продукції м'ясопереробної галузі.
Спеціальність: 181 Харчові технології. ОС: Бакалавр. Семестр: 7. ECTS: 4.
Автор: Іванюта Анастасія Олександрівна, доцент кафедри технології м'ясних, рибних та морепродуктів.
Анотація: "Контроль якості і безпеки продукції м'ясопереробної галузі" є дисципліною вибіркової складової навчального плану. Дана дисципліна формує професійні компетентності здобувачів вищої освіти, які навчаються на спеціальностях, що входить до галузі знань 18 Виробництво та технології, освітньо-професійна програма: 181 Харчові технології. Як вибіркова складова, вивчення дисципліни дозволить студенту сформувати індивідуальну освітню траєкторію. Дисципліна формує у студентів системи знань щодо засвоєння ними теоретичних та практичних основ контролю якості харчових виробництв, вивчення класифікації методів контролю, що використовуються, оволодіння навичками та вміннями виконувати контроль за показниками якості та безпеки сировини, готової продукції та проміжних стадій виробництва.
Category: ХТ
Контроль якості і безпеки продукції рибопереробної галузі.
Спеціальність: 181 Харчові технології (Технології зберігання та переробки водних біоресурсів). ОС: Бакалавр. Семестр: 1. ECTS: 4.
Автор: Голембовська Наталія Володимирівна - доцент кафедри технології м'ясних, рибних та морепродуктів.
Анотація: Контроль якості і безпеки продукції рибопереробної галузі” є дисципліною складової навчального плану. Дана дисципліна формує професійні компетентності здобувачів вищої освіти, які навчаються на спеціальностях, що входить до галузі знань 18 “Виробництво та технології”, освітньо-професійна програма: 181 “Харчові технології”. Як вибіркова складова, вивчення дисципліни дозволить студенту сформувати індивідуальну освітню траєкторію. Дисципліна формує у студентів системи знань щодо засвоєння ними теоретичних та практичних основ контролю якості харчових виробництв, вивчення класифікації методів контролю, що використовуються, оволодіння навичками та вміннями виконувати контроль за показниками якості та безпеки сировини, готової продукції та проміжних стадій виробництва.
Category: ХТ

Спеціальність: 181 Харчові технології. ОС: Бакалавр. Семестр: 8. ЕСТS: 3,5.
Автор: Тищенко Людмила Миколаївна - доцент кафедри технології м'ясних, рибних та морепродуктів.
Анотація: У курсі розгядаються питання теоретичних та практичних основ контролю якості харчових виробництв, вивчення класифікації методів контролю, що використовуються, оволодіння студентами методів контролю за показниками якості та безпеки сировини, готової продукції та проміжних стадій виробництва.

NN19`mod1

Category: ХТ

Спеціальність: 181 Харчові технології. ОС: Бакалавр. Семестр: 6. ЄКТС: 3.
Автор: Ємцев Віктор Іванович - д.е.н,.  професор кафедри технології м'ясних, рибних та морепродуктів.

Category: ХТ

Спеціальність: 181 Харчові технології (Технології зберігання та переробки водних біоресурсів). 

ОС: Бакалавр. Семестр: 2. ECTS: 4.
Автор: Ємцев Віктор Іванович - професор кафедри технології м'ясних, рибних та морепродуктів.
Анотація: у курсі розглядається комплекс теоретичних знань та прикладних навичок із раціональної організації виробництва на підприємствах рибопереробної галузі, планування  і прийняття управлінських рішень щодо раціонального управління господарською діяльністю підприємств галузі, застосування  методів підвищення результативності виробничих систем та економічної ефективності функціонування  підприємства галузі  в ринкових умовах з метою досягнення визначеної мети.

 Курс забезпечує формування практичних навичок із самостійного здійснення необхідних робіт щодо прогнозування діяльності,  визначення потреби у фінансових ресурсах для створення, розрахунків планових показників діяльності, та оподаткуванню нових підприємницьких структур.


Category: ХТ
Спеціальність: 181 Харчові технології. ОС: Бакалавр. Семестр: 6. ECTS: 3.
Автори: Слободянюк Наталія Михайлівна - к.с-г.н., доцент кафедри технології м’ясних, рибних та морепродуктів; Очколяс Олена Миколаївна - к.т.н., старший викладач кафедри технології м’ясних, рибних та морепродуктів; Ніколаєнко Микола Станіславович - асистент кафедри технології м’ясних, рибних та морепродуктів.
Протокол №3 від 23.11.2020.
Category: ХТ
Рік останньої атестації: 2020
Промислова екологія закладів ресторанного господарства.
Спеціальність: 181 Харчові технології. ОС: Бакалавр. Семестр: 8. ECTS: 4.
Викладач: Устименко Ігор Миколайович - канд. техн. наук, доцент кафедри технології м'ясних, рибних та морепродуктів.
Анотація: Метою викладання дисципліни є опанування студентами екологічних вимог до виробничої діяльності закладів ресторанного господарства та надання студентам цілісного уявлення про вплив викидів на навколишнє середовище і можливість зниження цього впливу за рахунок удосконалення технологій та очисних споруд.
Category: ХТ

Спеціальність: 181 Харчові технології. ОС: Бакалавр. Семестр: 6. ECTS: 4.
Автор: Голембовська Наталія Володимирівна - доцент кафедри технології м'ясних, рибних та морепродуктів.
Анотація: у курсі наведена загальна класифікація та характеристика органолептичних властивостей таких груп продуктів, як вина, соків та сік-містких напоїв, кави та чаю, хлібо-булочних виробів, м'ясних та рибних продуктів. Розглянуто питання якості з точки зору органолептичних властивостей, впливу сировини на якість, правила дегустації та основи організації сенсорного аналізу харчових продуктів вищезазначених груп.

Category: ХТ
Рік останньої атестації: 2022

Спеціальність: 181 Харчові технології. ОС: Бакалавр. Семестр: 3. ECTS: 3.
Автор: Тищенко Людмила Миколаївна, доцент кафедри технології м’ясних, рибних та морепродуктів.
Анотація: Метою викладання дисципліни є ознайомлення студентів з основними теоретичними положеннями харчових технологій і закономірностями технологічних процесів, а також їх зв’язок з основними положеннями фундаментальних наук і способами інтенсифікації існуючих технологічних процесів.

Category: ХТ
Рік останньої атестації: 2019

Спеціальність: 181 Харчові технології. ОС: Бакалавр. Семестр: 7. ECTS: 3.
Лектор: Крижова Юлія Петрівна, к.т.н., доцент кафедри технології м'ясних, рибних та морепродуктів.
Викладач: Крижова Юлія Петрівна , к.т.н., доцент кафедри технології мясних, рибних та морепродуктів.
Анотація. У курсі розглядаються питання правильного ведення виробничого обліку та звітності сировини, напівфабрикатів та готової продукції; застосування норм витрат сировини та допоміжних матеріалів в умовах конкретного виробництва; виконання технологічних розрахунків; вміння користуватися затвердженими в промисловості нормативами для оформлення облікової, звітної та технологічної документації.
Протокол №3 від 23.11.2020.

Category: ХТ
Рік останньої атестації: 2020
Спеціальність: 181 Харчові технології. ОС: Бакалавр. Семестр: 7. ECTS: 3.
Викладач: Менчинська Аліна Анатоліївна, к.т.н., старший викладач кафедри технології м'ясних, рибних та морепродуктів.
Анотація: Метою курсу підготувати майбутніх фахівців до самостійної ефективної професійної діяльності, навчити проводити розрахунки основної сировини, допоміжних матеріалів і готової продукції; застосовувати знання в умовах проведення та оптимізації виробничих процесів; приймати раціональні технологічні рішення; аналізувати виробничі ситуації.
Протокол №3 від 23.11.2020.
Category: ХТ
Рік останньої атестації: 2020

Спеціальність: 181 Харчові технології (Технології зберігання, консервування та переробки м’яса). ОС: Бакалавр. Семестр: 4 (3-4). ECTS:  6 (13).
Лектор: Штонда Оксана Анатоліївна, к.т.н., доцент кафедри технології м’ясних, рибних та морепродуктів.
Анотація: Метою вивчення дисципліни «Технологія галузі» другої частини є формування у студентів системи знань щодо видів і властивостей сировини, яка використовується при виробництві м’ясних напівфабрикатів, ковбасних виробів та консервів. Вивчення основних технологічних процесів виробництва м’ясних напівфабрикатів, ковбасних виробів та виробів із соленого м’яса, банкових консервів;методів зберігання і консервування сировини та готової продукції.

NN21`bank178
Category: ХТ

Спеціальність: 181 Харчові технології (Технології зберігання, консервування та переробки м’яса). ОС: Бакалавр (Ск). Семестр: 3 (3-4). ECTS: 7 (13).
Автор: Штонда Оксана Анатоліївна, к.т.н., доцент кафедри технології м’ясних, рибних та морепродуктів.
Анотація: Метою вивчення дисципліни «Технологія галузі» першої частини є формування у студентів системи знань щодо видів і властивостей сировини, яка використовується в м’ясній промисловості, основних технологічних процесів переробки худоби, птиці і продуктів забою.

НП20'lab5


Category: ХТ

Загальні технології харчової промисловості: Технологія жирів та жирозамінників
Спеціальність:
181 Харчові технології. ОС: Бакалавр. Семестр: 5. ЄКТС: 2.
Автор: Очколяс Олена Миколаївна - к.т.н., старший викладач кафедри технології м’ясних, рибних та морепродуктів.

Category: ХТ
Рік останньої атестації: 2019