Маркетингу та міжнародної торгівлі

Courses tagged with "Маркетингу та міжнародної торгівлі"

Спеціальність: 075 Маркетинг. ОС: Бакалавр. Семестр: 4,5. ECTS: 6. Автор: Збарська Анна Василівна - доцент кафедри маркетингу та міжнародної торгівлі.

Category: Марк

Дисципліна «Вступ до фаху» передбачена для підготовки бакалавра галузі знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальності 075 «Маркетинг». В сучасних умовах актуальним є формування у студентів загального уявлення про структуру, зміст, характер і специфіку їхньої майбутньої професійної діяльності, ознайомлення зі змістом та основними формами навчання у закладі вищої освіти, видами і формами перевірки й оцінки знань, умінь та навичок.

Category: Марк

Спеціальність: 075 Маркетинг. ОС: Бакалавр. Семестр: 6. ЄКТС: 5.
Автор: Ніколаєвська Вікторія Вікторівна - канд. екон. наук; доцент кафедри маркетингу та міжнародної торгівлі.
Анотація: Метою викладання даної навчальної дисципліни є сприяння формуванню у студентів сучасного маркетингового мислення, придбання компетенцій, що дозволять активно і творчо брати участь у розробці та практичному застосуванні сучасних інструментів просування бізнесу за допомогою соціальних мереж. Методи маркетингу у соціальних мережах: створення спільнот бренду; робота із блогосферою; репутаційний менеджмент; персональний брендинг; Social Media Optimization (SMO); нестандартне SMM-просування; стратегії просування в соціальних мережах; оцінка і аналіз ефективності роботи в соціальних мережах.

Category: Марк

Спеціальність: 075 Маркетинг. ОС: Бакалавр. Семестр: 5. ЄКТС: 4.
Автор: Гераймович Віолета Леонтіївна - доцент кафедри маркетингу та міжнародної торгівлі, канд. екон. наук, доцент.
Анотація: У курсі "Поведінка споживача" розкривається зміст, історія виникнення науки про поведінку споживачів, особливості сучасних моделей поведінки споживача. Детально розглянуто фактори впливу на поведінку споживача. Описано процес прийняття рішення споживачем, чинники, що впливають на його рішення на кожному етапі. Наведено маркетингові інструменти впливу та описана поведінкова реакція споживачів на стимули.

Category: Марк

Спеціальність: 075 Маркетинг. ОС: Бакалавр. Семестр: 4. ЄКТС: 3.
Викладач: Рябчик Алла Володимирівна - доцент кафедри маркетингу та міжнародної торгівлі.
Анотація: Метою курсу є формування у студентів сукупності знань в області теорії і практики цифрового маркетингу: розробки стратегій Digital-маркетингу, вибору та використання каналів та інструментів Digital-маркетингової комунікації, набуття необхідних навичок роботи із спеціалізованими інформаційними ресурсами та технологіями.

Category: Марк

Спеціальність: 075 Маркетинг. ОС: Бакалавр. Семестр: 4. ECTS: 4.
Викладачі: Гераймович Віолетта Леонтіївна - доцент кафедри маркетингу та міжнародної торгівлі.

Гаврилюк Юлія Григорівна - асистент кафедри маркетингу та міжнародної торгівлі

Category: Марк

Спеціальність: 072 «Фінанси, банківська справа та страхування». ОС: Бакалавр. Семестр: 6. ECTS: 4.
Автор: Барилович Олена Михайлівна - доцент кафедри маркетингу та міжнародної торгівлі.
Анотація: Курс спрямований на вивчення основних аспектів та засад маркетингу, які необхідні при регулярному дослідженні і вивченні ринку, аналізу попиту на товар, плануванні асортименту, визначенні обсягу продукції і ціни на неї, відстеженні конкурентного середовища, розробленні стратегії для просування продукту, розробленні бізнес-планів і прийнятті обгрунтованих рішень.

Category: Марк
Рік останньої атестації: 2018

Спеціальність: 075 Маркетинг. ОС: Бакалавр. Семестр: 3 (2-3). ECTS: 3 (6).
Викладач: Рябчик Алла Володимирівна - доцент кафедри маркетингу та міжнародної торгівлі.
Анотація: Мета викладання дисципліни полягає у підготовці студента до проведення презентацій, доповідей перед колективами різного рівня, підготовки та навчання методам проектування презентацій та сайтів для доведення своєї думки до слухача/споживача. Завданням дисципліни є засвоєння методів створення презентацій та сайтів, ознайомлення з основами побудови доповіді, навчити застосовувати аналітичні схеми дослідження вербальних і невербальних комунікацій, які необхідні для розуміння політичних стратегій впливу різних суб’єктів міжнародних відносин; надати необхідні знання у сфері технологій риторичного впливу на різних суб’єктів; навчити студентів використовувати адекватні засоби вербального та невербального моделювання комунікації в маркетингу.

Category: Марк

Спеціальність: 075 Маркетинг. ОС: Бакалавр. Семестр: 1-2. ECTS: 5; 1 (навчальна практика).
Автор: Барилович Олена Михайлівна - доцент кафедри маркетингу та міжнародної торгівлі.
Анотація: У курсі розглядаються питання щодо сутності та завдань маркетингу на підприємстві, особливостей професії "маркетолог", його функціональних обов'язків, роботи маркетингових підрозділів, формування уявлень про маркетинг як про науку та прикладну бізнесову функцію.

Category: Марк
Рік останньої атестації: 2021

Спеціальність: 075 Маркетинг. ОС: Бакалавр. Семестр: 3. ЄКТС: 4.
Автор: Бабічева Олена Іванівна - доцент кафедри маркетингу та міжнародної торгівлі.

Category: Марк

Спеціальність: 075 Маркетинг. ОС: Бакалавр. Семестр: 3. ECTS: 5.
Автор: Луцій Олександр Павлович - професор кафедри маркетингу та міжнародної торгівлі; Збарська Анна Василівна - доцент кафедри маркетингу та міжнародної торгівлі.

Category: Марк

Спеціальність: 075 Маркетинг. ОС: Бакалавр. Семестр: 5. ЄКТС: 4.
Розробник: Збарська Анна Василівна - доцент кафедри маркетингу та міжнародної торгівлі.
Анотація: У курсі розглядаються питання маркетингу послуг, як специфічного товару та умов, механізмів і інструментів використання його в діяльності організацій, для формування у студентів розуміння суттєвості маркетингу у сфері послуг та його особливостей.

Category: Марк
Рік останньої атестації: 2021

Спеціальність: 075 Маркетинг. ОС: Бакалавр. Семестр: 7. ECTS: 4. Викладач: Четверик Олена Вікторівна, кандидат економічних наук, доцент кафедри маркетингу та міжнародної торгівлі.
Анотація: Навчальний курс "Маркетинг промислового підприємства" направлений на вивчення, розробку та впровадження маркетингу в діяльність промислового підприємства. У результаті вивчення дисципліни студент повинен вміти аналізувати маркетинг на промисловому підприємстві, методологію проведення маркетингових досліджень, управління маркетинговою діяльністю  на промисловому підприємстві, формування та управління ціновою політикою промислового підприємства, сегментація промислових ринків, аналіз промислових ринків.

blank20

Category: Марк

Спеціальність: 075 Маркетинг. ОС:Бакалавр. Семестр: 8. ECTS: 4.
Автор: Збарський Василь Кузьмич - професор кафедри маркетингу та міжнародної торгівлі.

Category: Марк

Спеціальність: 075 Маркетинг. ОС: Бакалавр. Семестр: 5. ЄКТС: 5.
Автор: Луцій Олександр Павлович - професор кафедри маркетингу та міжнародної торгівлі.

NN16~12lek

Category: Марк

Спеціальність: 075 Маркетинг. ОС: Бакалавр. Семестр: 7. ECTS: 5.
Автор: Барилович Олена Михайлівна - доцент кафедри маркетингу та міжнародної торгівлі.
Анотація: У курсі розглядається процес та особливості формування цінової політики підприємства, зокрема, передумови успішного формування цінової політики, моделі ціноутворення в ринковій економіці, різновиди цінової політики підприємства, чинники, що впливають на її формування, види цінових стратегій і методів, що використовуються при розробці цінової політики підприємства, причини і наслідки цінових змін.

Category: Марк
Рік останньої атестації: 2019

Спеціальність: 075 Маркетинг. ОС: Бакалавр. Семестр: 7. ECTS: 4.
Автор: Четверик Олена Вікторівна - асистент кафедри маркетингу та міжнародної торгівлі.

Category: Марк

Спеціальність: 075 Маркетинг. ОС: Бакалавр. Семестр: 7. ECTS: 3.
Викладач: Головніна Олена Германівна - доцент кафедри маркетингу та міжнародної торгівлі.
Анотація: Метою дисципліни є формування у студента знань та вмінь щодо використання методів аналізу та оцінювання характеристик товарів і послуг, попиту, пропозиції, поведінки споживачів, ринкової кон'юнктури з метою прийняття управлінських рішень щодо ефективного просування товарів (послуг) на ринку. Маркетинговий аналіз є вихідним елементом системи управління маркетингом, спрямованої на досягнення оптимального балансу між цілями організації і задоволенням потреб споживачів її продукції.

П20`8res

Category: Марк

Спеціальність: 075 Маркетинг. ОС: Бакалавр. Семестр: 6. ЄКТС: 5.
Автор: Гальчинська Юлія Миколаївна - доцент кафедри маркетингу та міжнародної торгівлі.

Category: Марк

Спеціальність: 075 Маркетинг. ОС: Бакалавр. Семестр: 6. ECTS: 4.
Автор: Рябчик Алла Володимирівна - доцент кафедри маркетингу та міжнародної торгівлі.

Category: Марк
Рік останньої атестації: 2018