Готельно-ресторанної справи та туризму

Courses tagged with "Готельно-ресторанної справи та туризму"

Спеціальність: 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології. ОС: Бакалавр. Семестр: 8. ECTS: 3.
Автор: Кудінова Ірина Петрівна - доцент кафедри туристичного та готельно-ресторанного бізнесу і консалтингу.
Анотація: Економічна ефективність капіталовкладень в енергетиці. Господарський механізм. Планування праці та заробітної плати в енергетиці. Прибуток, рентабельність, фінансова діяльність в електриці. Енергетичне планування. Відновлення витрати основних доходів.
Протокол №5 від 04.10.2017.

Category: АКіТ
Рік останньої атестації: 2017

Спеціальність : 151 Автоматизація та ком’пютерно-інтегровані технології

ОС : Магістр. Семестр: 3. ЕСТS: 3.

Автор: Кальна-Дубінюк Тетяна Прокопівна, д-р  екон. наук,  професор, професор  кафедри туристичного та готельно-ресторанного бізнесу і консалтингу.

Анотація: Економічна ефективність процесів автоматизації як економічна категорія. Методика визначення економічної ефективності автоматизованих процесів.Показники економічної ефективності  автоматизованих процесів, Методи розрахунку питомих показників витрат енергії і матеріалоресурсів. Послідовність розрахунку економічної ефективності наукових розробок. Показники оцінки економічної ефективності інноваційних проектів. Розрахунок економічної ефективності  автоматизації технологічних процесів.


Category: АКіТ

Спеціальності: •241 Готельно-ресторанна справа; •242 Туризм. ОС: Бакалавр. Семестр: 3-4. ЄКТС: 7.
Автор: Левицька Інна Ванадіївна - професор кафедри туристичного та готельно-ресторанного бізнесу і консалтингу.

Рік останньої атестації: 2020

Спеціальність: 241 Готельно-ресторанна справа; 242 Туризм. ОС: Бакалавр. Семестр: 2 (ГРС); 1 (Тур). ЄКТС: 6 (ГРС); 5 (Тур).
Автор: Левицька Інна Ванадіївна- завідувач кафедри  готельно-ресторанного бізнесу та туризму, д.е.н., професор

NN19`10prez`zav

Спеціальність: 241 Готельно-ресторанна справа. ОС: Бакалавр. Семестр: 1; 2 (нп). ЄКТС: 4; (1 нп).
Викладачі: Микицей Тереза Дмитрівна, кандидат економічних наук, доцент кафедри статистики та економічного аналізу; Гопкало Лариса Михайлівна, кандидат економічних наук, доцент кафедри туристичного та готельно-ресторанного бізнесу і консалтингу.

П21

Category: ГРС

Спеціальність: Готельно-ресторанна справа

ОС: Бакалавр, Семестр: 5

Викладач: професор кафедри готельно-ресторанної справи та туризму Бандура В.М.

Category: ГРС

Спеціальність: 241 «Готельно-ресторанна справа»

ОС: Бакалавр. Семестр: 5. ECTS: 7.

Лектор: Левицька Інна Ванадіївна,  д.е.н., професор, завідувач кафедри готельно-ресторанної справи та туризму


Category: ГРС
Спеціальність: 241 Готельно-ресторанна справа. ОС: Бакалавр. Семестр: 5. ECTS: 3.
Лектор: Локутова Олена Анатоліївна, доцент кафедри туристичного та готельно-ресторанного бізнесу.
Анотація: Сільський зелений туризм – популярна форма відпочинку, що є важливою складовою галузі туризму і ринку послуг. Сільський зелений туризм розглядається, як і в більшості країн світу, як невід’ємна складова частина комплексного соціально-економічного розвитку села та як один із засобів вирішення багатьох сільських проблем. Позитивний вплив сільського зеленого туризму на вирішення соціально-економічних проблем села полягає в тому, що він розширює сферу зайнятості сільського населення, особливо жінок, і дає селянам додатковий заробіток, розширює можливості зайнятості сільського господаря не тільки у виробничій сфері але й у сфері обслуговування. 
П21
Category: ГРС
Спеціальність: 241 Готельно-ресторанна справа. ОС: Бакалавр. Семестр: 5. ECTS: 3.
Лектор: Москвічова Олена Сергіївна, канд. екон. наук, доцент кафедри готельно-ресторанної справи та туризму.
Анотація: Ознайомлення студентів з теоретичними основами дизайну закладів готельно-ресторанного господарства відповідно до їх соціально-культурної, утилітарної та естетичної функцій, висвітлення основних напрямків організації дизайну підприємств сфери гостинності; формування дизайну та інтер’єру, вироблення у студентів естетичного розуміння та сприйняття оточуючого світу, творчого мислення та естетичного пізнання, формування студентів компетенцій щодо організаційної культури дизайну закладів ресторанного та готельного бізнесу.

П21

Category: ГРС

Спеціальність: 241 Готельно-ресторанна справа. ОС: Бакалавр. Семестр: 6. ECTS: 5.
Лектор: Попова Світлана Юріївна, канд. техн. наук, доцент кафедри готельно-ресторанної справи та туризму.
Анотація: Головною метою дисципліни є формування у студентів знань та вмінь при організації роботи й обслуговування в барах. Вивчення дисципліни створює у студентів широкого світогляду, організаторських здібностей, вмінь розв’язувати виробничі завдання, що сприяє підвищенню якості виробництва барної продукції та обслуговування споживачів у барах.

П21

Category: ГРС

Спеціальність: 241 Готельно-ресторанна справа. ОС: Бакалавр. Семестр: 6.ECTS: 6.
Лектор: Попова Світлана Юріївна, канд. техн. наук, доцент кафедри готельно-ресторанної справи та туризму.
Анотація: Програма дисципліни передбачає набуття студентами теоретичних знань з історії, теорії і практики традиційного і сучасного національного кулінарного мистецтва в країнах головних частин світу. Метою курсу є формування професійних знань в області кулінарного мистецтва національних кухонь народів різних країн світу у зв’язку з подальшим розвитком ресторанного бізнесу в цілому і, зокрема, необхідністю організації харчування закордонних туристів в Україні.

П21

Category: ГРС

Спеціальність: 241 Готельно-ресторанна справа. ОС: Бакалавр. Семестр: 5. ECTS: 5.
Лектор: Попова Світлана Юріївна, кандтехн. наук, доцент кафедри готельно-ресторанної справи та туризму.
Анотація: Кейтерінг є однією з перспективних галузей ресторанного ринку. Саме тому, компанії, яка пропонує кейтерінгові послуги, важливо мати потенціал для завоювання ринку, аби втримати лідерські позиції.

П21

Category: ГРС
Спеціальність: 241 Готельно-ресторанна справа. ОС: Бакалавр. Семестр: 4. ECTS: 6.

Лектор: Левицька Інна Ванадіївна, д-р екон. наук, професор, завідувач кафедри готельно-ресторанної справи та туризму.
Викладач: Москвічова Олена Сергіївна, канд. екон. наук, доцент кафедри готельно-ресторанної справи та туризму.
Анотація: Формування компетенцій, сучасного економічного мислення і системи спеціальних знань в галузі аналізу і планування фінансово-господарської діяльності готелів та ресторанів, опанування необхідними практичними навичками економічного обґрунтування управлінських рішень, методів розрахунку важливих показників господарської діяльності з урахуванням чинників зовнішнього та внутрішнього середовища функціонування підприємств.


Category: ГРС
Спеціальність: 241 Готельно-ресторанна справа. ОС: Бакалавр. Семестр: 2. ECTS: 6.

Лектор: Левицька Інна Ванадіївна, д.е.н., професор, завідувач кафедри готельно-ресторанної справи та туризму.
Анотація: формування знань, умінь і навичок в галузі туризмознавства, формування умов для здійснення оцінки туристичних ресурсів, функцій туризму та передумов здійснення туристичної діяльності.

П21

Category: ГРС

Спеціальність: 241 Готельно-ресторанна справа. ОС: Бакалавр. Семестр: 7. ЄКТС: 4.
Автор: Мосіюк Стефанія Іванівна, канд. екон. наук, доцент кафедри туристичного та готельно-ресторанного бізнесу і консалтингу.
Анотація: Метою дисципліни “Маркетинг підприємств ГРБ” є формування у студентів сучасної цілісної системи поглядів та спеціальних знань у сфері маркетингу, набуття практичних навичок та засвоєння теоретичних основ маркетингової діяльності підприємств готельно-ресторанного бізнесу, опанування сучасних методик проведення аналізу маркетингового середовища, вибору цільового сегмента споживачів, розробки ефективної товарної, цінової, комунікаційної політики та політики розповсюдження.

Category: ГРС

ОРГАНІЗАЦІЯ РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА

Спеціальність: 241 Готельно-ресторанна справа. 

ОС: Бакалавр. Семестр: 3-4. ЄКТС: 8.

Автор: Гопкало Лариса Михайлівна – к.е.н. доцент кафедри туристичного та готельно-ресторанного бізнесу і консалтингу.

Анотація: Дисципліна сприяє забезпечує наступні освітні компетенції, знання та уміння: набуття теоретичних і практичних знань щодо концепції закладів ресторанного господарства; принципів моделювання процесів виробництва та обслуговування у закладах ресторанного господарства різних типів; стандартів процесу обслуговування споживачів; принципів складання виробничої програми, плану-меню, планового меню закладу ресторанного господарства та окремих виробничих цехів; вміння організовувати ефективну роботу складського господарства, забезпечувати раціональний технологічний процес виробництва та реалізації продукції у закладах ресторанного господарства; вміння здійснювати інжиніринг та реінжиніринг меню, карти вин, напоїв; вміння організовувати обслуговування різних контингентів споживачів у закладах ресторанного господарства різних типів.


Category: ГРС

ТЕХНОЛОГІЯ ПРОДУКЦІЇ РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА

Спеціальність: 241 Готельно-ресторанна справа. 

ОС: Бакалавр. Семестр: 4.  ЄКТС: 4.

Автор: Гопкало Лариса Михайлівна – к.е.н. доцент кафедри туристичного та готельно-ресторанного бізнесу і консалтингу

У результаті вивчення дисципліни студент набуває фахових компетентностей: здатність до організації та проведення технологічного процесів виробництва якісних і безпечних харчових продуктів, обслуговування споживачів; оцінювати чинники впливу на перебіг технологічних процесів та використовувати технічне, інформаційне і програмне забезпечення для управління технологічними процесами; уміння використовувати фундаментальні, професійно-профільовані знання і практичні навички для розроблення нових та удосконалення існуючих ресторанних технологій; здатність проектувати та діагностувати технологічний процес виробництва продукції та її реалізації і складати  необхідну нормативну документацію; уміння  розробляти пропозиції щодо впровадження інноваційних технологій виробництва та обслуговування споживачів; здатність визначати та розв’язувати широке коло проблем і задач, пов’язаних з технологією харчової продукції та організацією її реалізації у ресторанному бізнесі завдяки розумінню їхніх основ та проведення теоретичних і експериментальних досліджень.

 

 


Category: ГРС

Устаткування закладів готельно-ресторанного бізнесу

Спеціальність: 241 «Готельно-ресторанна справа»

ОС: Бакалавр. Семестр: 4. ECTS: 5.

Автори: Бандура Валентина Миколаївна, д.т.н., професор, професор кафедри готельно-ресторанної справи та туризму

 Москвічова Олена Сергіївна,  к.е.н., доцент, доцент кафедри кафедри готельно-ресторанної справи та туризму

Анотація:  Характерною особливістю закладів готельно-ресторанного бізнесу є можливість надавати велику кількість нових послуг і продукції, а це вимагає постійного оновлення устаткування. Висока культура обслуговування і конкурентоспроможність закладів готельно-ресторанного бізнесу знаходиться у органічному взаємозв’язку з високою професійною підготовкою і технічною грамотністю працівників цієї галузі та базується на використанні різноманітного за принципом дії і конструктивним виконанням устаткування. Предметом вивчення навчальної дисципліни є професійне устаткування, що забезпечує роботу підприємств торгівлі, ресторанного господарства та побутового обслуговування готельного комплексу, основи раціональної експлуатації обладнання. Дисципліна орієнтується на формування комплексу необхідних знань, які дозволять спеціалісту кваліфіковано вирішувати питання раціональної експлуатації обладнання готельно-ресторанного комплексу, організовувати ремонт і реконструкцію окремих видів обладнання.


Category: ГРС
Спеціальність: 241 Готельно-ресторанна справа. ОС: Бакалавр. Семестр: 2. ECTS: 4.

Викладач: Шкварун Любов Ігорівна, старший викладач кафедри туристичного та готельно-ресторанного бізнесу і консалтингу.
Анотація: В умовах сервісизації глобальної економіки серед всього різноманіття видів послуг одне з визначних місць в останні десятиліття належить розвитку міжнародного туризму. У його становленні ключову роль завжди відігравав культурний вимір, який став найважливішим фактором початкового етапу розвитку міжнародного туризму.  Організація культурно-дозвіллєвої діяльності - є невідємною складовою у презентації вітчизняного туристичного продукту на світовому ринку туристичних послуг.  В реаліях сьогодення культура дозвілля набуває нового звучання.  Адже культурна глобалізація, швидке формування єдиного комунікативного простору, інформатизація суспільства тощо – все це значно розширює можливості сфери дозвілля, пропонуючи нові форми та практики його організації.

П20

Category: ГРС
Спеціальність: 241 Готельно-ресторанна справа. ОС: Бакалавр. Семестр: 4. ECTS: 5.
Автор: Пилипчук Оксана Станіславівна, к. с.-г. наук, асистент кафедри технології м'ясних, рибних та морепродуктів.
Анотація: Метою курсу є формування знань з теорії та методології організації санітарного режиму та забезпечення санітарно-гігієнічних вимог у закладах готельно- ресторанного господарства згідно з вимогами державного санітарного законодавства.
Протокол №3 від 23.11.2020.
Category: ГРС
Рік останньої атестації: 2020