Готельно-ресторанної справи та туризму

Область Курси відмічена як "Готельно-ресторанної справи та туризму"

Спеціальність: 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології. ОС: Бакалавр. Семестр: 8. ECTS: 3.
Автор: Кудінова Ірина Петрівна - доцент кафедри туристичного та готельно-ресторанного бізнесу і консалтингу.
Анотація: Економічна ефективність капіталовкладень в енергетиці. Господарський механізм. Планування праці та заробітної плати в енергетиці. Прибуток, рентабельність, фінансова діяльність в електриці. Енергетичне планування. Відновлення витрати основних доходів.
Протокол №5 від 04.10.2017.

Категорія: АКІТР
Рік останньої атестації: 2017

ОРГАНІЗАЦІЯ РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА
Спеціальність: 241 Готельно-ресторанна справа. ОС: Бакалавр. Семестр: 3-4. ЄКТС: 8.
Автор: Гопкало Лариса Михайлівна – к.е.н. доцент кафедри туристичного та готельно-ресторанного бізнесу і консалтингу.
Анотація: Дисципліна сприяє забезпечує наступні освітні компетенції, знання та уміння: набуття теоретичних і практичних знань щодо концепції закладів ресторанного господарства; принципів моделювання процесів виробництва та обслуговування у закладах ресторанного господарства різних типів; стандартів процесу обслуговування споживачів; принципів складання виробничої програми, плану-меню, планового меню закладу ресторанного господарства та окремих виробничих цехів; вміння організовувати ефективну роботу складського господарства, забезпечувати раціональний технологічний процес виробництва та реалізації продукції у закладах ресторанного господарства; вміння здійснювати інжиніринг та реінжиніринг меню, карти вин, напоїв; вміння організовувати обслуговування різних контингентів споживачів у закладах ресторанного господарства різних типів.

Категорія: Бакалаври

Спеціальність: 241 Готельно-ресторанна справа (Готельно-ресторанний бізнес). ОС: Бакалавр. Семестр: 8. ЄКТС: 5.
Викладач: Погуда Наталія Вікторівна - кандидат екон. наук, доцент, доцент кафедри готельно-ресторанної справи та туризму.

nvpoguda@nubip.edu.ua

Анотація: Курс «Аналіз діяльності підприємств готельно-ресторанного бізнесу» відноситься до обов’язкової компоненти циклу спеціальної (фахової) підготовки. Метою курсу є формування системи теоретичних знань та набуття професійних навичок з аналізу діяльності підприємств готельно-ресторанного бізнесу. Завданням вивчення дисципліни є отримання студентами знань: теоретичних основ аналізу діяльності суб’єкта господарювання (аналізу господарської діяльності та фінансового аналізу), його інформаційної бази та методологічного інструментарію; значення, функції аналізу діяльності підприємств готельно-ресторанного бізнесу для побудови системи ефективних управлінських рішень; організації та методики здійснення аналізу діяльності підприємств готельно-ресторанного бізнесу. Серед практичних навичок курсу вміння: застосувати методики аналізу діяльності підприємств готельно-ресторанного бізнесу; виконувати розрахунки та інтерпретувати їх результати; досліджувати ресурсне забезпечення діяльності підприємств готельно-ресторанного бізнесу за обліковими даними; аналізувати операційну діяльність, визначати напрями підвищення ефективності та пріоритети розвитку підприємств готельно-ресторанного бізнесу в сучасних умовах.

Категорія: ГРС

Спеціальність: 241 Готельно-ресторанна справа. ОС: Бакалавр. Семестр: 6. ECTS: 5.
Лектор: Сердюк Марина Єгорівна - д-р технічних наук, професор кафедри готельно-ресторанної справи та туризму.
Анотація: Головною метою дисципліни є формування у студентів знань та вмінь при організації роботи й обслуговування в барах. Вивчення дисципліни створює у студентів широкого світогляду, організаторських здібностей, вмінь розв’язувати виробничі завдання, що сприяє підвищенню якості виробництва барної продукції та обслуговування споживачів у барах.

НН21

Категорія: ГРС

Cпеціальність: 241 Готельно-ресторанна справа. ОС: Бакалавр. Семестр: 8. ЄКТС: 5.
Автор: Тривайло Андрій Юрійович - канд. екон. наук, доцент, доцент кафедри готельно-ресторанної справи та туризму.

Анотація: Формування системи теоретичних знань та практичних навичок з бізнес-планування як елементу управління підприємств готельно-ресторанного бізнесу.
П23

Категорія: ГРС

Спеціальність: 241 Готельно-ресторанна справа. ОС: Бакалавр. Семестр: 1; 2 (нп). ЄКТС: 4; (1 нп).
Викладачі: Микицей Тереза Дмитрівна, кандидат економічних наук, доцент кафедри статистики та економічного аналізу; Гопкало Лариса Михайлівна, кандидат економічних наук, доцент кафедри туристичного та готельно-ресторанного бізнесу і консалтингу.

П21

Категорія: ГРС
Спеціальність: 241 Готельно-ресторанна справа. ОС: Бакалавр. Семестр: 5. ECTS: 5.
Лектор: Москвічова Олена Сергіївна, канд. екон. наук, доцент кафедри готельно-ресторанної справи та туризму.
Анотація: Ознайомлення студентів з теоретичними основами дизайну закладів готельно-ресторанного господарства відповідно до їх соціально-культурної, утилітарної та естетичної функцій, висвітлення основних напрямків організації дизайну підприємств сфери гостинності; формування дизайну та інтер’єру, вироблення у студентів естетичного розуміння та сприйняття оточуючого світу, творчого мислення та естетичного пізнання, формування студентів компетенцій щодо організаційної культури дизайну закладів ресторанного та готельного бізнесу.
Категорія: ГРС
Рік останньої атестації: 2022
Спеціальність: 241 Готельно-ресторанна справа. ОС: Бакалавр. Семестр: 5. ECTS: 5.

Лектор: Левицька Інна Ванадіївна, професор кафедри готельно-ресторанної справи та туризму, д-р екон. наук, професор.
Викладач: Левицька Інна Ванадіївна, професор кафедри готельно-ресторанної справи та туризму, д-р екон. наук, професор.
Анотація: Формування компетенцій, сучасного економічного мислення і системи спеціальних знань в галузі аналізу і планування фінансово-господарської діяльності готелів та ресторанів, опанування необхідними практичними навичками економічного обґрунтування управлінських рішень, методів розрахунку важливих показників господарської діяльності з урахуванням чинників зовнішнього та внутрішнього середовища функціонування підприємств.


Категорія: ГРС
Рік останньої атестації: 2023

Спеціальність: 241 Готельно-ресторанна справа (Готельно-ресторанний бізнес).
ОС: Бакалавр. Семестр: 8. ЄКТС: 5.
Викладач: Волошин Семен Михайлович, к.т.н., доцент кафедри електропостачання.

Анотація: Метою вивчення дисципліни є ознайомлення студента з технологіями енергозбереження; з основами виробництва, розподілу та споживання електричної та теплової енергії; сучасними проблемами в сфері енергозабезпечення; фізичними основами функціонування та будовою основних електричних апаратів та електроустановок готельного та ресторанного бізнесу


Категорія: ГРС
Спеціальність: 241 Готельно-ресторанна справа. ОС: Бакалавр. Семестр: 3. ЄКТС: 4.
Автор: Самсонова Вікторія Володимирівна - доцент кафедри готельно-ресторанної справи та туризму.
Анотація: Для успішної діяльності фахівців із готельно-ресторанної справи необхідне опанування основами знань із професійної етики та етикету надання послуг у готельному і ресторанному бізнесі. При вивченні дисципліни студенти оволодіють теоретичними основами забезпечення етичних норм та правил етикету надання послуг у готелях і ресторанах. Освоять основні підходи до професійної етики та етикету обслуговування споживачів у готелях та ресторанах. Розглянуть правила етикету за столом, основи міжнародного етикету обслуговування.
Категорія: ГРС
Рік останньої атестації: 2023

Спеціальність: 241 Готельно-ресторанна справа. ОС: Бакалавр. Семестр: 5. ECTS: 4.
Лектор: Сердюк Марина Єгорівна , професор кафедри готельно-ресторанної справи та туризму.
Анотація: Програма дисципліни передбачає набуття студентами теоретичних знань з історії, теорії і практики традиційного і сучасного національного кулінарного мистецтва в країнах головних частин світу. Метою курсу є формування професійних знань в області кулінарного мистецтва національних кухонь народів різних країн світу у зв’язку з подальшим розвитком ресторанного бізнесу в цілому і, зокрема, необхідністю організації харчування закордонних туристів в Україні.

НН21

Категорія: ГРС

Спеціальність: 241 Готельно-ресторанна справа. ОС: Бакалавр. Семестр: 5, 8. ECTS: 4.
Лектор: Гопкало Лариса Михайлівна , кандекон. наук, доцент кафедри готельно-ресторанної справи та туризму.
Анотація: Кейтерінг є однією з перспективних галузей ресторанного ринку. Саме тому, компанії, яка пропонує кейтерінгові послуги, важливо мати потенціал для завоювання ринку, аби втримати лідерські позиції.


Категорія: ГРС

Спеціальність: 241 Готельно-ресторанна справа (Готельно-ресторанний бізнес). ОС: Бакалавр. Семестр: 6. ЄКТС: 5.
Викладач: Сердюк Марина Єгорівна, д.т.н., професор, завідувач кафедри готельно-ресторанної справи та туризму.

Категорія: ГРС

Спеціальність: 241 Готельно-ресторанна справа (Готельно-ресторанний бізнес). ОС: Бакалавр. Семестр: 8. ЄКТС: 5.
Викладач: Левицька Інна Ванадіївна, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри готельно-ресторанної справи та туризму.

Категорія: ГРС

Спеціальність: 241 Готельно-ресторанна справа. ОС: Бакалавр. Семестр: 7. ЄКТС: 4.
Автор: Мосіюк Стефанія Іванівна, канд. екон. наук, доцент кафедри туристичного та готельно-ресторанного бізнесу і консалтингу.
Анотація: Метою дисципліни “Маркетинг підприємств ГРБ” є формування у студентів сучасної цілісної системи поглядів та спеціальних знань у сфері маркетингу, набуття практичних навичок та засвоєння теоретичних основ маркетингової діяльності підприємств готельно-ресторанного бізнесу, опанування сучасних методик проведення аналізу маркетингового середовища, вибору цільового сегмента споживачів, розробки ефективної товарної, цінової, комунікаційної політики та політики розповсюдження.

Категорія: ГРС
Рік останньої атестації: 2022

Спеціальність: 241 Готельно-ресторанна справа. ОС: Бакалавр. Семестр: 7. ЄКТС: 5.
Автор: Мосіюк Стефанія Іванівна – канд. екон. наук, доцент кафедри готельно-ресторанної справи та туризму.
Анотація: В умовах ринкової економіки, євроінтеграційних процесів та глобалізації все більшого значення набуває питання вдосконалення механізмів управління підприємством готельно-ресторанного бізнесу, які забезпечують його ефективне, динамічне та конкурентоспроможне функціонування. Один із варіантів, сутністю якого є вирішенні цієї проблеми, полягає у використанні маркетингових комунікацій як інструмента впливу на зовнішнє та внутрішнє середовище підприємства. Саме маркетингові комунікації виступають одним із головних та визначальних чинників економічного благополуччя підприємства, які спрямовані на максимальне задоволення потреб споживачів у товарах та послугах. Тому, оволодіння основами маркетингових комунікацій в індустрії гостинності, розуміння сутності організації та взаємозв’язку її внутрішніх елементів та зовнішнього середовища є необхідною складовою навчального процесу для спеціальності «Готельно-ресторанна справа».

Категорія: ГРС
Рік останньої атестації: 2023

Спеціальність: 241 Готельно-ресторанна справа. ОС: Бакалавр. Семестр: 6. ЄКТС: 5.
Автор: Мосіюк Стефанія Іванівна – канд. екон. наук, доцент кафедри готельно-ресторанної справи та туризму.
Анотація: Роль готельно-ресторанного господарства на сучасному етапі визначається характером і масштабами потреб людей у послугах з організації споживання матеріальних і духовних благ у не домашніх умовах. Стрімкий розвиток готельно-ресторанного господарства, постійне відкриття нових закладів, підвищення рівня конкуренції робить застосування мерчандайзингу в цій сфері надзвичайно актуальним. Саме тому вивчення дисципліни «Мерчандайзинг» студентами спеціальності «Готельно-ресторанна справа» дозволить сформувати в майбутніх фахівців системні знання і розуміння методології застосування мерчандайзингових підходів, заснованих на збалансованому розподіленні пізнавальних ресурсів споживача і не пов’язаних із несумісними з етичними нормами маніпуляціями з поведінкою, що дозволить підвищити конкурентоспроможність закладів індустрії гостинності.

Категорія: ГРС
Рік останньої атестації: 2023

Спеціальність: 241 Готельно-ресторанна справа (Готельно-ресторанний бізнес). ОС: Бакалавр. Семестр: 8. ЄКТС: 5.
Викладач: Тривайло Андрій Юрійович, кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри готельно-ресторанної справи та туризму.
П22

Категорія: ГРС

Спеціальність: 241 Готельно-ресторанна справа (Готельно-ресторанний бізнес). ОС: Бакалавр. Семестр: 6. ЄКТС: 4.
Автор: Сердюк Марина Єгорівна – професор кафедри готельно-ресторанної справи та туризму.
Анотація: Курс «Міні-технології харчових виробництв» відноситься до циклу професійних дисциплін, та сприятиме поглибленню знань про організацію сучасного харчування. Метою курсу є формування системи знань з міні-технологій харчових виробництв із сировини рослинного та тваринного походження. Завдання навчальної дисципліни полягають у вивченні особливостей підготовки сировини до виробництва, процесів і закономірностей, які впливають на якість виробленої продукції та обґрунтування параметрів основних технологічних операцій виробництва харчової продукції в умовах міні-виробництв.

Категорія: ГРС