Готельно-ресторанної справи та туризму

Courses tagged with "Готельно-ресторанної справи та туризму"

Спеціальність: 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології. ОС: Бакалавр. Семестр: 8. ECTS: 3.
Автор: Кудінова Ірина Петрівна - доцент кафедри туристичного та готельно-ресторанного бізнесу і консалтингу.
Анотація: Економічна ефективність капіталовкладень в енергетиці. Господарський механізм. Планування праці та заробітної плати в енергетиці. Прибуток, рентабельність, фінансова діяльність в електриці. Енергетичне планування. Відновлення витрати основних доходів.
Протокол №5 від 04.10.2017.

Category: АКіТ
Рік останньої атестації: 2017

Спеціальність : 151 Автоматизація та ком’пютерно-інтегровані технології

ОС : Магістр. Семестр: 3. ЕСТS: 3.

Автор: Кальна-Дубінюк Тетяна Прокопівна, д-р  екон. наук,  професор, професор  кафедри туристичного та готельно-ресторанного бізнесу і консалтингу.

Анотація: Економічна ефективність процесів автоматизації як економічна категорія. Методика визначення економічної ефективності автоматизованих процесів.Показники економічної ефективності  автоматизованих процесів, Методи розрахунку питомих показників витрат енергії і матеріалоресурсів. Послідовність розрахунку економічної ефективності наукових розробок. Показники оцінки економічної ефективності інноваційних проектів. Розрахунок економічної ефективності  автоматизації технологічних процесів.


Category: АКіТ

Спеціальності: •241 Готельно-ресторанна справа; •242 Туризм. ОС: Бакалавр. Семестр: 3-4. ЄКТС: 7.
Автор: Левицька Інна Ванадіївна - професор кафедри туристичного та готельно-ресторанного бізнесу і консалтингу.

Рік останньої атестації: 2020

Спеціальність: 241 Готельно-ресторанна справа; 242 Туризм. ОС: Бакалавр. Семестр: 2 (ГРС); 1 (Тур). ЄКТС: 6 (ГРС); 5 (Тур).
Автор: Левицька Інна Ванадіївна- завідувач кафедри  готельно-ресторанного бізнесу та туризму, д.е.н., професор

NN19`10prez`zav

Мерчандайзинг

Спеціальність: 241 Готельно – ресторанна справа.

 ОС: Бакалавр. Семестр: 6. ЄКТС: 5.
Автор: Мосіюк Стефанія Іванівна –к.е.н., доцент кафедри готельно – ресторанної справи та туризму

Анотація. Роль готельно-ресторанного господарства на сучасному етапі визначається характером і масштабами потреб людей у послугах з організації споживання матеріальних і духовних благ у не домашніх умовах. Стрімкий розвиток готельно-ресторанного господарства, постійне відкриття нових закладів, підвищення рівня конкуренції робить застосування мерчандайзингу в цій сфері надзвичайно актуальним. Саме тому вивчення дисципліни «Мерчандайзинг »  студентами спеціальності «Готельно – ресторанна справа» дозволить сформувати в майбутніх фахівців системні знання і розуміння методології застосування мерчандайзингових підходів, заснованих на збалансованому розподіленні пізнавальних ресурсів споживача і не пов’язаних із несумісними з етичними нормами маніпуляціями з поведінкою, що дозволить підвищити конкурентоспроможність закладів індустрії гостинності.


Category: ГРС

Маркетингові комунікації в ГРБ

Спеціальність: 241 Готельно – ресторанна справа.

 ОС: Бакалавр. Семестр: 7. ЄКТС: 5.
Автор: Мосіюк Стефанія Іванівна –к.е.н., доцент кафедри готельно – ресторанної справи та туризму

Анотація.   В умовах ринкової економіки,  євроінтеграційних процесів та  глобалізації все більшого значення набуває питання вдосконалення механізмів управління підприємством готельно – ресторанного бізнесу, які забезпечують його ефективне, динамічне та конкурентоспроможне функціонування. Один із варіантів, сутністю якого є вирішенні цієї проблеми, полягає у використанні маркетингових комунікацій як інструмента впливу на зовнішнє та внутрішнє середовище підприємства. Саме маркетингові комунікації виступають одним із головних та визначальних чинників економічного благополуччя підприємства, які спрямовані на максимальне задоволення потреб споживачів у товарах та послугах. Тому, оволодіння основами маркетингових комунікацій в індустрії гостинності, розуміння сутності організації та взаємозв’язку її внутрішніх елементів та зовнішнього середовища є необхідною складовою навчального процесу для спеціальності «Готельно – ресторанна справа»


Category: ГРС

Спеціальність: 241 Готельно-ресторанна справа. ОС: Бакалавр. Семестр: 3. ЄКТС: 5.

Автор: Самсонова Вікторія Володимирівна - доцент кафедри готельно-ресторанної справи та туризму.

Для успішної діяльності фахівців із готельно-ресторанної справи необхідне опанування основами знань із професійної етики та етикету надання послуг у готельному і ресторанному бізнесі.

При вивченні дисципліни студенти оволодіють теоретичними основами забезпечення етичних норм та правил етикету надання послуг у готелях і ресторанах. Освоять основні підходи до професійної етики та етикету обслуговування споживачів у готелях та ресторанах. Розглянуть правила етикету за столом, основи міжнародного етикету обслуговування.


Category: ГРС

Назва навчальної дисципліни: "Облік і аудит діяльності підприємств готельно-ресторанного бізнесу (ГРБ)"
Спеціальність: 241 Готельно-ресторанна справа, ОП "Готельно-ресторанний бізнес" ОС: Бакалавр. Семестр: 7. ECTS: 5.
Лектор: Бардаш Сергій Володимирович, професор, д.е.н., професор кафедри готельно-ресторанної справи та туризму.
Анотація: Сталий розвиток сфери гостинності, особливо у повоєнний період, неможливий без володіння достовірною інформацією про наявні умови (ресурси) та результати діяльності суб'єктів готельно-ресторанного бізнесу. Така діяльність можлива лише за умов організації та ведення бухгалтерського обліку, а також складання фінансової звітності. Система бухгалтерського обліку є єдиною інформаційною підсистемою системи управління суб'єкта господарювання, яка дозволяє визначати абсолютні та відносні показники наслідків функціонування загальної системи. Обов'язковим інструментом гарантування достовірності фінансової інформації, на підставі якої мають прийматися управлінські рішення, є аудит фінансової звітності. Вивчення даної навчальної дисципліни доповнює процес формування комплексного уявлення майбутнього фахівця у сфері гостинності про зміст та особливості функціонування підприємств готельно-ресторанного бізнесу.

Category: ГРС

Спеціальність: 241 Готельно-ресторанна справа. ОС: Бакалавр. Семестр: 1; 2 (нп). ЄКТС: 4; (1 нп).
Викладачі: Микицей Тереза Дмитрівна, кандидат економічних наук, доцент кафедри статистики та економічного аналізу; Гопкало Лариса Михайлівна, кандидат економічних наук, доцент кафедри туристичного та готельно-ресторанного бізнесу і консалтингу.

П21

Category: ГРС

Спеціальність: Готельно-ресторанна справа

ОС: Бакалавр, Семестр: 5

Викладач: професор кафедри готельно-ресторанної справи та туризму Бандура В.М.

Category: ГРС

Спеціальність: 241 «Готельно-ресторанна справа»

ОС: Бакалавр. Семестр: 5. ECTS: 7.

Лектор: Левицька Інна Ванадіївна,  д.е.н., професор, завідувач кафедри готельно-ресторанної справи та туризму

Практику веде: Стретович Олександр Анатолійович, к.е.н., доцент кафедри готельно-ресторанної справи та туризму


Category: ГРС
Спеціальність: 241 Готельно-ресторанна справа. ОС: Бакалавр. Семестр: 5. ECTS: 3.
Лектор: Локутова Олена Анатоліївна, доцент кафедри туристичного та готельно-ресторанного бізнесу.
Анотація: Сільський зелений туризм – популярна форма відпочинку, що є важливою складовою галузі туризму і ринку послуг. Сільський зелений туризм розглядається, як і в більшості країн світу, як невід’ємна складова частина комплексного соціально-економічного розвитку села та як один із засобів вирішення багатьох сільських проблем. Позитивний вплив сільського зеленого туризму на вирішення соціально-економічних проблем села полягає в тому, що він розширює сферу зайнятості сільського населення, особливо жінок, і дає селянам додатковий заробіток, розширює можливості зайнятості сільського господаря не тільки у виробничій сфері але й у сфері обслуговування. 
П21
Category: ГРС
Спеціальність: 241 Готельно-ресторанна справа. ОС: Бакалавр. Семестр: 5. ECTS: 3.
Лектор: Москвічова Олена Сергіївна, канд. екон. наук, доцент кафедри готельно-ресторанної справи та туризму.
Анотація: Ознайомлення студентів з теоретичними основами дизайну закладів готельно-ресторанного господарства відповідно до їх соціально-культурної, утилітарної та естетичної функцій, висвітлення основних напрямків організації дизайну підприємств сфери гостинності; формування дизайну та інтер’єру, вироблення у студентів естетичного розуміння та сприйняття оточуючого світу, творчого мислення та естетичного пізнання, формування студентів компетенцій щодо організаційної культури дизайну закладів ресторанного та готельного бізнесу.

П21

Category: ГРС

Спеціальність: 241 Готельно-ресторанна справа. ОС: Бакалавр. Семестр: 6. ECTS: 5.
Лектор: Попова Світлана Юріївна, канд. техн. наук, доцент кафедри готельно-ресторанної справи та туризму.
Анотація: Головною метою дисципліни є формування у студентів знань та вмінь при організації роботи й обслуговування в барах. Вивчення дисципліни створює у студентів широкого світогляду, організаторських здібностей, вмінь розв’язувати виробничі завдання, що сприяє підвищенню якості виробництва барної продукції та обслуговування споживачів у барах.

П21

Category: ГРС

Спеціальність: 241 Готельно-ресторанна справа. ОС: Бакалавр. Семестр: 6.ECTS: 6.
Лектор: Попова Світлана Юріївна, канд. техн. наук, доцент кафедри готельно-ресторанної справи та туризму.
Анотація: Програма дисципліни передбачає набуття студентами теоретичних знань з історії, теорії і практики традиційного і сучасного національного кулінарного мистецтва в країнах головних частин світу. Метою курсу є формування професійних знань в області кулінарного мистецтва національних кухонь народів різних країн світу у зв’язку з подальшим розвитком ресторанного бізнесу в цілому і, зокрема, необхідністю організації харчування закордонних туристів в Україні.

П21

Category: ГРС

Спеціальність: 241 Готельно-ресторанна справа. ОС: Бакалавр. Семестр: 5. ECTS: 5.
Лектор: Попова Світлана Юріївна, кандтехн. наук, доцент кафедри готельно-ресторанної справи та туризму.
Анотація: Кейтерінг є однією з перспективних галузей ресторанного ринку. Саме тому, компанії, яка пропонує кейтерінгові послуги, важливо мати потенціал для завоювання ринку, аби втримати лідерські позиції.

П21

Category: ГРС
Спеціальність: 241 Готельно-ресторанна справа. ОС: Бакалавр. Семестр: 4. ECTS: 6.

Лектор: Левицька Інна Ванадіївна, д-р екон. наук, професор, завідувач кафедри готельно-ресторанної справи та туризму.
Викладач: Москвічова Олена Сергіївна, канд. екон. наук, доцент кафедри готельно-ресторанної справи та туризму.
Анотація: Формування компетенцій, сучасного економічного мислення і системи спеціальних знань в галузі аналізу і планування фінансово-господарської діяльності готелів та ресторанів, опанування необхідними практичними навичками економічного обґрунтування управлінських рішень, методів розрахунку важливих показників господарської діяльності з урахуванням чинників зовнішнього та внутрішнього середовища функціонування підприємств.


Category: ГРС
Спеціальність: 241 Готельно-ресторанна справа. ОС: Бакалавр. Семестр: 2. ECTS: 6.

Лектор: Левицька Інна Ванадіївна, д.е.н., професор, завідувач кафедри готельно-ресторанної справи та туризму.
Анотація: формування знань, умінь і навичок в галузі туризмознавства, формування умов для здійснення оцінки туристичних ресурсів, функцій туризму та передумов здійснення туристичної діяльності.

П21

Category: ГРС

Спеціальність: 241 Готельно-ресторанна справа. ОС: Бакалавр. Семестр: 7. ЄКТС: 4.
Автор: Мосіюк Стефанія Іванівна, канд. екон. наук, доцент кафедри туристичного та готельно-ресторанного бізнесу і консалтингу.
Анотація: Метою дисципліни Маркетинг підприємств ГРБ” є формування у студентів сучасної цілісної системи поглядів та спеціальних знань у сфері маркетингу, набуття практичних навичок та засвоєння теоретичних основ маркетингової діяльності підприємств готельно-ресторанного бізнесу, опанування сучасних методик проведення аналізу маркетингового середовища, вибору цільового сегмента споживачів, розробки ефективної товарної, цінової, комунікаційної політики та політики розповсюдження.

Category: ГРС

ОРГАНІЗАЦІЯ РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА

Спеціальність: 241 Готельно-ресторанна справа. 

ОС: Бакалавр. Семестр: 3-4. ЄКТС: 8.

Автор: Гопкало Лариса Михайлівна – к.е.н. доцент кафедри туристичного та готельно-ресторанного бізнесу і консалтингу.

Анотація: Дисципліна сприяє забезпечує наступні освітні компетенції, знання та уміння: набуття теоретичних і практичних знань щодо концепції закладів ресторанного господарства; принципів моделювання процесів виробництва та обслуговування у закладах ресторанного господарства різних типів; стандартів процесу обслуговування споживачів; принципів складання виробничої програми, плану-меню, планового меню закладу ресторанного господарства та окремих виробничих цехів; вміння організовувати ефективну роботу складського господарства, забезпечувати раціональний технологічний процес виробництва та реалізації продукції у закладах ресторанного господарства; вміння здійснювати інжиніринг та реінжиніринг меню, карти вин, напоїв; вміння організовувати обслуговування різних контингентів споживачів у закладах ресторанного господарства різних типів.


Category: ГРС