Теорії та історії держави і права

Область Курси відмічена як "Теорії та історії держави і права"

Спеціальність: 174 Автоматизація, комп’ютерно-інтегровані технології та робототехніка. ОС: Бакалавр. Семестр: 6. ЄКТС: 4.
Викладачка: Авраменко Світлана Михайлівна - канд. юрид. наук, асистентка кафедри теорії та історії держави і права.
Анотація: «Правова культура особистості» як навчальна програма дозволить студентам розвивати правове мислення і культуру правомірної поведінки не лише у відносинах між людьми, але й у професійній сфері. Вона також сприятиме правильному спілкуванню з представниками судових та правоохоронних органів, допомагаючи студентам стати компетентними і впевненими у своїх правах та обов'язках.
Ця навчальна дисципліна спрямована на формування у студентів глибоких знань основних принципів Конституції України та інших ключових нормативно-правових актів, таких як Кодекс праці, Сімейний, Кримінальний та Лісовий кодекси України. Цей курс допоможе студентам розуміти процес формування загальнолюдських державно-правових цінностей.

Категорія: АКІТР
Рік останньої атестації: 2019

Спеціальність: 205 Лісове господарство; 206 Садово-паркове господарство. ОС: Бакалавр. Семестр: 3. ЄКТС: 4.
Викладач: Авраменко Світлана Михайлівна, кандидат юридичних наук, асистент кафедри теорії та історії держави і права.
Анотація: Пропонована дисципліна сприятиме формуванню у студентів ґрунтовних знань основних положень Конституції України, також загальних положень Кодексу законів про працю, Сімейного кодексу, Кримінального кодексу України, Лісового кодексу України та інших. Дана навчальна дисципліна сприятиме усвідомленню студентами процесу формування загальнолюдських державно-правових цінностей. «Правова культура особистості» як навчальна дисципліна дозволить студентам виробити правове мислення і культурний стиль правомірної поведінки як у міжособистісних відносинах, професійній діяльності, так і при спілкування із представниками судових та правоохоронних органів.

Категорія: Спільні ЛГ-СПГ
Рік останньої атестації: 2023

Спеціальність: 281 Публічне управління та адміністрування. ОС: Бакалавр. Семестр: 6. ECTS: 4.
Автор: Попова Олена Вікторівна – канд. юрид. наук, доцент кафедри теорії та історії держави і права.
Анотація: Курс сприятиме формуванню наукового світогляду, підвищенню рівня правової культури, моральних, естетичних та інших якостей особистості, сприятиме обіз­на­ності здобувачів вищої освіти щодо основних принципів (вимог) право­зас­то­сов­ної діяль­ності, ефек­тив­ності право­зас­то­су­вання, гаран­тій правильного застосування норм права і їх видів, юридичного механізму впровадження режиму законності в правозастосовну діяльність.

Категорія: ПУА
Рік останньої атестації: 2022

Спеціальність: 281 Публічне управління та адміністрування. ОС: Бакалавр. Семестр: 2. ECTS: 4.
Автор: Протосавіцька Людмила Степанівна - доцент кафедри теорії та історії держави і права.

Категорія: ПУА
Рік останньої атестації: 2015
Спеціальність: 281 Публічне управління та адміністрування. ОС: Бакалавр. Семестр: 1. ECTS: 4.
Лектор: Козін Сергій Миколайович - д.ю.н., доцент кафедри теорії та історії держави і права.
Анотація: Навчальна дисципліна "Теорія держави і права" є суспільною наукою теоретико-правового характеру і фундаментальною фаховою дисципліною. Вона с прямована на засвоєння студентами загальних учень про державу і право, теорії держави, засад громадянського суспільства та правової держави, а також загальнотеоретичної характеристики позитивного (юридичного) права, механізму реалізації права, механізму правового регулювання та механізму правового примусу.
Категорія: ПУА
Рік останньої атестації: 2013

Спеціальність: 201 Агрономія. ОС: Бакалавр. Семестр: 6. ЄКТС: 4.
Спеціальність: 162 Біотехнології та біоінженерія. ОС: Бакалавр. Семестр: 2. ЄКТС: 3.
Автор: Протосавіцька Людмила Степанівна - доцент кафедри теорії та історії держави і права.
Викладач: Козін Сергій Миколайович - асистент кафедри теорії та історії держави і права.
Анотація: Курс дозволить студентам виробити правове мислення і культурний стиль правомірної поведінки у повсякденному житті як у міжособистісних відносинах, так і при спілкування із представниками судових та правоохоронних органів.

Категорія: Агро
Рік останньої атестації: 2022к

Спеціальність: 203 Садівництво, плодоовочівництво та виноградарство (Садівництво, плодоовочівництво та виноградарство). ОС: Магістр. Семестр: 1. ЄКТС: 4.
Анотація: Право, закони, супроводжують людину все її життя тому, щоб уміло та правильно користуватися своїми правами, добре виконувати свої обов’язки, не порушуючи права і законні інтереси інших, треба бути обізнаним з правових питань тому, метою навчальної дисципліни є формування у здобувачів вищої освіти розуміння про значення та роль правового забезпечення в галузі садівництва, овочівництва, надати здобувачам вищої освіти необхідні знання з теоретично-правових засад з правового регулювання земельних ділянок, як об’єкта правових відносин, правового статусу суб’єктів господарювання в галузі садівництва та овочівництва; сформувати необхідні знання  щодо правового регулювання забезпечення якості продукції, а також, яку роль та значення відіграє якісна сільськогосподарська продукція в житті людини, суспільства; підвищити правову обізнаність особистості з умінь і навичок щодо розробки проектів: договорів, угод тощо; надати здобувачам вищої освіти необхідні знання з правового механізму захисту об’єктів інтелектуальної власності в галузі садівництва та овочівництва, а також, щодо механізму правового примусу та настання юридичної відповідальності за порушення правових норм. Курс дозволить виробити правове мислення та культурний стиль правомірної поведінки, в тому числі в спілкуванні, як у повсякденному житті так і в різних суспільних відносинах, підвищити рівень правової обізнаності та утвердити правильне розуміння своїх прав, обов’язків і захисту інтересів.

Категорія: СВ

Для  спеціальності "Захист і карантин рослин". ОС: Бакалавр. Семестр: 6. ЄКТС: 4.
Автор: Андрушко Ірина Петрівна – старший викладач кафедри теорії та історії держави і права.
Анотація: Курс дозволить студентам виробити правове мислення і культурний стиль правомірної поведінки у повсякденному житті як у міжособистісних відносинах, так і при спілкування із представниками судових та правоохоронних органів.
Протокол №9 від 17.04.2024.


Категорія: Бакалаври
Рік останньої атестації: 2020

Спеціальність: 071 Фінанси, банківська справа та страхування. ОС: Бакалавр. Семестр: 2. ЄКТС: 4.
Викладачі: Єрмоленко Ірина Михайлівна - доцент кафедри теорії та історії держави і права.
Анотація: У курсі висвітлюється суть, функції та принципи діяльності правових інститутів України та приділена увага характеристиці окремих галузей права: господарського, цивільного, адміністративного, кримі­наль­ного, земельного, аграрного права тощо.

Категорія: ФіК
Рік останньої атестації: 2022

Спеціальність: для студентів економічного факультету (Еко, Фік, ОіО, ПТБД). ОС: Бакалавр. Семестр: 1. ЄКТС: 3.
Викладачі:  - доцент кафедри теорії та історії держави і права.
Анотація: Дисципліна «Правознавство» спрямована на формування у студентів ґрунтовного комплексу знань і цілісного уявлення про закономірності та специфіку розвитку держави та права. Мета - ознайомити студентів з основними вченнями про сутність держави і права, про основи конституційного ладу України, цивільного, трудового, сімейного, кримінального права; сформувати навички правомірної поведінки, виховати впевненість у необхідності суворого дотримання принципу верховенства права.


Категорія: Спільні курси

Спеціальність: 162 Біотехнології і біоінженерія. ОС: Бакалавр. Семестри: 4. ECTS: 3.
Автор: Попова Олена Вікторівна, старший викладач кафедри теорії та історії держави і права, кандидат юридичних наук.
Анотація: «Правова культура особистості» як навчальна дисципліна сформувати у студента/ки загальнотеоретичні знання про роль та цінності правової поведінки та правової культури осі , різних соціальних груп, виробити правове мислення та культурний стиль правомірної поведінки, в тому числі в спілкуванні, як у повсякденному житті так і в різних суспільних відносинах, підвищити рівень правової обізнаності та утвердити правильне розуміння своїх прав, обов’язків та свобод і захисту інтересів.

Категорія: БтБ

Спеціальність: 202 Захист і карантин рослин. ОС: Бакалавр. Семестр: 6. ECTS: 3.
Анотація: Навчальна дисципліна «Право» спрямована на підвищення рівня правової обізнаності у студентів, а також, на оволодіння знаннями про сутність держави і права, про основи конституційного ладу України, цивільного, трудового, сімейного, кримінального права; сформувати навички правомірної поведінки, виховати впевненість у необхідності дотримання принципу верховенства права. Формування у студентів ґрунтовного комплексу знань і цілісного уявлення про закономірності та специфіку розвитку держави та права, основні положення Конституції України, які стосуються регламентування діяльності держави та організації суспільного життя, прав і обов’язків громадянина, ознайомлення з вузловими положеннями основних галузей права та їх застосуванням. Навчить студентів орієнтуватися в чинному законодавстві України, аналізувати зміст нормативних актів та правильно застосовувати відповідне законодавство України.

Категорія: ЗКР
Рік останньої атестації: 2021
Автори курсу: Попова Олена Вікторівна
Спеціальність: 193 Геодезія та землеустрій. ОС: Бакалавр. Семестр: 3. ЄКТС: 3.
Викладач: Анна Мельник - асистентка кафедри теорії та історії держави і права, адвокатеса.
Анотація: Однією з ознак правової держави є високий рівень правової культури громадян, що характеризується загальною повагою до права, достатнім знанням його норм і вмінням їх застосовувати в усіх життєвих ситуаціях. Навчальна дисципліна дозволить студентам виробити правове мислення і культурний стиль правомірної поведінки у повсякденному житті як у міжособистісних відносинах, так і при спілкування із представниками судових та правоохоронних органів.
Категорія: ГіЗ
Рік останньої атестації: 2023

Спеціальність: 126 Інформаційні системи і технології ОС: Бакалавр. Семестр: 3.  ECTS: 5.
Автор: Протосавіцька Людмила Степанівна - доцент кафедри теорії та історії держави і права.
Анотація: Курс дозволить студентам виробити правове мислення і культурний стиль правомірної поведінки у повсякденному житті як у міжособистісних відносинах, так і при спілкуванні із представниками судових та правоохоронних органів.

Рік останньої атестації: 2022

ОС: Аспірант. 
Автор: Протосавіцька Людмила Степанівна - доцент кафедри теорії та історії держави і права

Категорія: Аспіранти

Спеціальність: 192 Будівництво та цивільна інженерія. ОС: Бакалавр. Семестр: 6. ЄКТС: 3.
Автор: Протосавіцька Людмила Степанівна - доцент кафедри теорії та історії держави і права.
Викладач: Гелич Алла Олександрівна - асистент кафедри теорії та історії держави і права.
Анотація: Курс дозволить студентам виробити правове мислення і культурний стиль правомірної поведінки у повсякденному житті як у міжособистісних відносинах, так і при спілкування із представниками судових та правоохоронних органів.


Категорія: БЦІ
Рік останньої атестації: 2019к
Спеціальність: 204 Технологія виробництва та переробки продукції тваринництва; 207 Водні біоресурси та аквакультура. ОС: Бакалавр. Семестр: 7. ECTS: 3.
Автор: Попова Олена Вікторівна – канд. юрид. наук, старший викладач кафедри теорії та історії держави і права.
Анотація: Курс дозволить виробити правове мислення та культурний стиль правомірної поведінки, в тому числі в спілкуванні, як у повсякденному житті так і в різних суспільних відносинах, підвищити рівень правової обізнаності та утвердити правильне розуміння своїх прав, обов’язків і захисту інтересів.
Протокол №4 від 27.11.2020.
Категорія: ТВППТ
Рік останньої атестації: 2020

Спеціальність: 181 Харчові технології. ОС: Бакалавр. Семестр: 1. ЄКТС: 3.
Викладач: Авраменко Світлана Михайлівна, асистент кафедри теорії та історії держави і права.
Анотація: Пропонована дисципліна сприятиме формуванню у студентів ґрунтовних знань основних положень Конституції України, також загальних положень Кодексу законів про працю, Сімейного кодексу, Кримінального кодексу України та інших. Дана навчальна дисципліна сприятиме усвідомленню студентами процесу формування загальнолюдських державно-правових цінностей. «Правова культура особистості» як навчальна дисципліна дозволить студентам виробити правове мислення і культурний стиль правомірної поведінки як у міжособистісних відносинах, професійній діяльності, так і при спілкування із представниками судових та правоохоронних органів.

Категорія: ХТ

Спеціальність: 229 Громадське здоров'я. ОС: Бакалавр. Семестр: 2. ECTS: 3.
Автор: Авраменко Світлана Михайлівна – асистент кафедри теорії та історії держави і права.
Анотація: Даний курс дозволить студентам виробити правове мислення і культурний стиль правомірної поведінки як у міжособистісних відносинах, професійній діяльності, так і при спілкуванні із представниками судових та правоохоронних органів.

Категорія: ГЗ

Спеціальність: 081 Право (Право). ОС: Бакалавр. Семестр: 3. ЕСТS3.
Автор: Протосавіцька Людмила Степанівна - доцент кафедри теорії та історії держави і права.
Анотація: Даний курс дозволить студентам дослідити історію становлення і розвитку ідей права, закону, держави, головних державно-правових інститутів у процесі формування людської цивілізації. Курс сприяє формуванню юридичного світогляду, оскільки базується на знанні різних підходів і концепцій до конкретних державно-правових інститутів, держави і права в цілому.
Протокол №3 від 23.11.2020.

Категорія: Право
Рік останньої атестації: 2020