Теорії та історії держави і права

Courses tagged with "Теорії та історії держави і права"

Спеціальність: 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка; 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології. ОС: Бакалавр. Семестр: 7 (ЕЕЕ); 6 (АКІТ). ЄКТС: 4 (ЕЕЕ); 3 (АКІТ).
Авторка: Котух Катерина Анатоліївна.
Викладачка: Гелич Алла Олександрівна - доцентка кафедри теорії та історії держави і права.
Анотація: Курс дозволить студентам виробити правове мислення і культурний стиль правомірної поведінки у повсякденному житті як у міжособистісних відносинах, так і при спілкування із представниками судових та правоохоронних органів.

Category: ЕЕЕ
Рік останньої атестації: 2019

Спеціальність: 205 Лісове господарство (Лісове господарство). ОС:Бакалавр. Семестр:0. ЄКТС:0.
Автор: Поліщук Наталія Романівна - асистент кафедри теорії та історії держави і права.

Category: ЛГ
Спеціальність: 206 Садово-паркове господарство. ОС: Бакалавр. Семестр: 4. ЄКТС: 3.
Автор: Чомахашвілі Олена Шотаєвна - доцентка кафедри теорії та історії держави і права.
Анотація: Дисципліна Правова культура особистості вивчає базові юридичні категорії, розглядає особливості основних галузей права України, підвищує рівень правових знань студентів, їх правосвідомості та правової культури. Це можливо лише за умови повсякденного, професійно-організованого навчання та виховання, що здійснюються під час проведення лекційних та практичних занять, а також у процесі самостійного вивчення навчального матеріалу.
Category: СПГ

Спеціальність: 205 Лісове господарство + 206 Садово-паркове господарство. ОС: Бакалавр. Семестр: 3. ЄКТС: 4.
Викладач: Авраменко Світлана Михайлівна, кандидат юридичних наук, асистент кафедри теорії та історії держави і права.
Анотація: Пропонована дисципліна сприятиме формуванню у студентів ґрунтовних знань основних положень Конституції України, також загальних положень Кодексу законів про працю, Сімейного кодексу, Кримінального кодексу України, Лісового кодексу України та інших. Дана навчальна дисципліна сприятиме усвідомленню студентами процесу формування загальнолюдських державно-правових цінностей. «Правова культура особистості» як навчальна дисципліна дозволить студентам виробити правове мислення і культурний стиль правомірної поведінки як у міжособистісних відносинах, професійній діяльності, так і при спілкування із представниками судових та правоохоронних органів.

Спеціальність: 281 Публічне управління та адміністрування. ОС: Бакалавр. Семестр: 6. ECTS: 4.
Автор: Попова Олена Вікторівна – канд. юрид. наук, доцент кафедри теорії та історії держави і права.
Анотація: Курс сприятиме формуванню наукового світогляду, підвищенню рівня правової культури, моральних, естетичних та інших якостей особистості, сприятиме обіз­на­ності здобувачів вищої освіти щодо основних принципів (вимог) право­зас­то­сов­ної діяль­ності, ефек­тив­ності право­зас­то­су­вання, гаран­тій правильного застосування норм права і їх видів, юридичного механізму впровадження режиму законності в правозастосовну діяльність.

Category: ПУА
Рік останньої атестації: 2022

Спеціальність: 281 Публічне управління та адміністрування. ОС: Бакалавр. Семестр: 2. ECTS: 4.
Автор: Протосавіцька Людмила Степанівна - доцент кафедри теорії та історії держави і права.

Category: ПУА
Рік останньої атестації: 2015
Спеціальність: 281 Публічне управління та адміністрування. ОС: Бакалавр. Семестр: 1. ECTS: 4.
Лектор: Козін Сергій Миколайович - д.ю.н., доцент кафедри теорії та історії держави і права.
Анотація: Навчальна дисципліна "Теорія держави і права" є суспільною наукою теоретико-правового характеру і фундаментальною фаховою дисципліною. Вона с прямована на засвоєння студентами загальних учень про державу і право, теорії держави, засад громадянського суспільства та правової держави, а також загальнотеоретичної характеристики позитивного (юридичного) права, механізму реалізації права, механізму правового регулювання та механізму правового примусу.
Category: ПУА
Рік останньої атестації: 2013

Спеціальність: 201 Агрономія. ОС: Бакалавр. Семестри: 6. ECTS: 4.
Автор: Попова Олена Вікторівна, старший викладач кафедри теорії та історії держави і права, кандидат юридичних наук.
Анотація: «Правова культура особистості» як навчальна дисципліна сформувати у студента/ки загальнотеоретичні знання про роль та цінності правової поведінки та правової культури осі , різних соціальних груп, виробити правове мислення та культурний стиль правомірної поведінки, в тому числі в спілкуванні, як у повсякденному житті так і в різних суспільних відносинах, підвищити рівень правової обізнаності та утвердити правильне розуміння своїх прав, обов’язків та свобод і захисту інтересів.

Category: Агро

Спеціальність: 201 Агрономія. ОС: Бакалавр. Семестр: 6. ЄКТС: 4.
Спеціальність: 162 Біотехнології та біоінженерія. ОС: Бакалавр. Семестр: 2. ЄКТС: 3.
Автор: Протосавіцька Людмила Степанівна - доцент кафедри теорії та історії держави і права.
Викладач: Козін Сергій Миколайович - асистент кафедри теорії та історії держави і права.
Анотація: Курс дозволить студентам виробити правове мислення і культурний стиль правомірної поведінки у повсякденному житті як у міжособистісних відносинах, так і при спілкування із представниками судових та правоохоронних органів.

Category: Агро
Рік останньої атестації: 2022к

Для всіх спеціальностей гуманітарно-педагогічного факультету. ОС: Бакалавр. Семестр: 4. ЄКТС: 4.
Автор: Качур Віра Олегівназавідувач кафедри теорії та історії держави і права.
Анотація: Курс дозволить студентам виробити правове мислення і культурний стиль правомірної поведінки у повсякденному житті як у міжособистісних відносинах, так і при спілкування із представниками судових та правоохоронних органів.
Протокол №3 від 23.11.2020.


Рік останньої атестації: 2020

Спеціальність: 071 Фінанси, банківська справа та страхування. ОС: Бакалавр. Семестр: 2. ЄКТС: 4.
Викладачі: Єрмоленко Ірина Михайлівна - доцент кафедри теорії та історії держави і права.
Анотація: У курсі висвітлюється суть, функції та принципи діяльності правових інститутів України та приділена увага характеристиці окремих галузей права: господарського, цивільного, адміністративного, кримі­наль­ного, земельного, аграрного права тощо.

Category: ФіК
Рік останньої атестації: 2022

Спеціальність: для студентів економічного факультету (Еко, Фік, ОіО, ПТБД). ОС: Бакалавр. Семестр: 1. ЄКТС: 3.
Викладачі:  - доцент кафедри теорії та історії держави і права.
Анотація: Дисципліна «Правознавство» спрямована на формування у студентів ґрунтовного комплексу знань і цілісного уявлення про закономірності та специфіку розвитку держави та права. Мета - ознайомити студентів з основними вченнями про сутність держави і права, про основи конституційного ладу України, цивільного, трудового, сімейного, кримінального права; сформувати навички правомірної поведінки, виховати впевненість у необхідності суворого дотримання принципу верховенства права.


Спеціальність: 162 Біотехнології і біоінженерія. ОС: Бакалавр. Семестри: 4. ECTS: 3.
Автор: Попова Олена Вікторівна, старший викладач кафедри теорії та історії держави і права, кандидат юридичних наук.
Анотація: «Правова культура особистості» як навчальна дисципліна сформувати у студента/ки загальнотеоретичні знання про роль та цінності правової поведінки та правової культури осі , різних соціальних груп, виробити правове мислення та культурний стиль правомірної поведінки, в тому числі в спілкуванні, як у повсякденному житті так і в різних суспільних відносинах, підвищити рівень правової обізнаності та утвердити правильне розуміння своїх прав, обов’язків та свобод і захисту інтересів.

Category: БтБ

Спеціальність: 202 Захист і карантин рослин. ОС: Бакалавр. Семестр: 6. ECTS: 3.
Автор: Попова Олена Вікторівна, доцент кафедри теорії та історії держави і права, кандидат юридичних наук.
Анотація: Навчальна дисципліна «Право» спрямована на підвищення рівня правової обізнаності у студентів, а також, на оволодіння знаннями про сутність держави і права, про основи конституційного ладу України, цивільного, трудового, сімейного, кримінального права; сформувати навички правомірної поведінки, виховати впевненість у необхідності дотримання принципу верховенства права. Формування у студентів ґрунтовного комплексу знань і цілісного уявлення про закономірності та специфіку розвитку держави та права, основні положення Конституції України, які стосуються регламентування діяльності держави та організації суспільного життя, прав і обов’язків громадянина, ознайомлення з вузловими положеннями основних галузей права та їх застосуванням. Навчить студентів орієнтуватися в чинному законодавстві України, аналізувати зміст нормативних актів та правильно застосовувати відповідне законодавство України.

Category: ЗКР
Рік останньої атестації: 2021

Спеціальність: 193 Геодезія та землеустрій. ОС: Бакалавр. Семестр: 4. ЄКТС: 3.
Викладач: Анна Мельник - асистентка кафедри теорії та історії держави і права; адвокатесса.
Анотація: Однією з ознак правової держави є високий рівень правової культури громадян, що характеризується загальною повагою до права, достатнім знанням його норм і вмінням їх застосовувати в усіх життєвих ситуаціях. Навчальна дисципліна дозволить студентам виробити правове мислення і культурний стиль правомірної поведінки у повсякденному житті як у міжособистісних відносинах, так і при спілкування із представниками судових та правоохоронних органів.

Category: ГіЗ

Спеціальність: 126 Інформаційні системи і технології ОС: Бакалавр. Семестр: 3.  ECTS: 5.
Автор: Протосавіцька Людмила Степанівна - доцент кафедри теорії та історії держави і права.
Анотація: Курс дозволить студентам виробити правове мислення і культурний стиль правомірної поведінки у повсякденному житті як у міжособистісних відносинах, так і при спілкуванні із представниками судових та правоохоронних органів.

Рік останньої атестації: 2022

ОС: Аспірант. 
Автор: Протосавіцька Людмила Степанівна - доцент кафедри теорії та історії держави і права

Спеціальність: 192 Будівництво та цивільна інженерія. ОС: Бакалавр. Семестр: 6. ЄКТС: 3.
Автор: Протосавіцька Людмила Степанівна - доцент кафедри теорії та історії держави і права.

Асистент: Гелич Алла Олександрівна


Анотація: Курс дозволить студентам виробити правове мислення і культурний стиль правомірної поведінки у повсякденному житті як у міжособистісних відносинах, так і при спілкування із представниками судових та правоохоронних органів.


Category: БЦІ
Рік останньої атестації: 2019к
Спеціальність: 204 Технологія виробництва та переробки продукції тваринництва; 207 Водні біоресурси та аквакультура. ОС: Бакалавр. Семестр: 7. ECTS: 3.
Автор: Попова Олена Вікторівна – канд. юрид. наук, старший викладач кафедри теорії та історії держави і права.
Анотація: Курс дозволить виробити правове мислення та культурний стиль правомірної поведінки, в тому числі в спілкуванні, як у повсякденному житті так і в різних суспільних відносинах, підвищити рівень правової обізнаності та утвердити правильне розуміння своїх прав, обов’язків і захисту інтересів.
Протокол №4 від 27.11.2020.
Category: ТВППТ
Рік останньої атестації: 2020

Спеціальність: 181 Харчові технології. ОС: Бакалавр. Семестр: 1. ЄКТС: 3.
Викладач: Авраменко Світлана Михайлівна, асистент кафедри теорії та історії держави і права.
Анотація: Пропонована дисципліна сприятиме формуванню у студентів ґрунтовних знань основних положень Конституції України, також загальних положень Кодексу законів про працю, Сімейного кодексу, Кримінального кодексу України та інших. Дана навчальна дисципліна сприятиме усвідомленню студентами процесу формування загальнолюдських державно-правових цінностей. «Правова культура особистості» як навчальна дисципліна дозволить студентам виробити правове мислення і культурний стиль правомірної поведінки як у міжособистісних відносинах, професійній діяльності, так і при спілкування із представниками судових та правоохоронних органів.

Category: ХТ