Теорії та історії держави і права

Courses tagged with "Теорії та історії держави і права"

Спеціальність: 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка; 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології.

ОС: Бакалавр. Семестр: 7 (ЕЕЕ), 6 (АКІТ). ЄКТС: 4 (ЕЕЕ), 3 (АКІТ).

Авторка: Котух Катерина Анатоліївна.

Викладачка: Гелич Алла Олександрівна - доцентка кафедри теорії та історії держави і права

Анотація: Курс дозволить студентам виробити правове мислення і культурний стиль правомірної поведінки у повсякденному житті як у міжособистісних відносинах, так і при спілкування із представниками судових та правоохоронних органів.

Category: ЕЕЕ
Рік останньої атестації: 2019

205 Лісове господарство

ОС: Бакалавр

Семестр 1

ЄКТС: 3

Викладач: Авраменко Світлана Михайлівна, асистент кафедри теорії та історії держави і права

Пропонована дисципліна сприятиме формуванню у студентів ґрунтовних знань основних положень Конституції України, також загальних положень Кодексу законів про працю, Сімейного кодексу, Кримінального кодексу України, Лісового кодексу України та інших. Дана навчальна дисципліна сприятиме усвідомленню студентами процесу формування загальнолюдських державно-правових цінностей. «Правова культура особистості» як навчальна дисципліна дозволить студентам виробити правове мислення і культурний стиль правомірної поведінки як у міжособистісних відносинах, професійній діяльності, так і при спілкування із представниками судових та правоохоронних органів.

Category: ЛГ

Спеціальність: 205 Лісове господарство (Лісове господарство). ОС:Бакалавр. Семестр:0. ЄКТС:0.
Автор: Поліщук Наталія Романівна - асистент кафедри теорії та історії держави і права.

Category: ЛГ

Автор доцент Чомахашвілі Олена Шотаєвна
Спеціальність 206 – Садово-паркове господарство
Освітній ступінь Бакалавр
Семестр 4
Кількість кредитів 3
Анотація Дисципліна Правова культура особистості вивчає базові юридичні категорії, розглядає особливості основних галузей права України, підвищує рівень правових знань студентів, їх правосвідомості та правової культури. Це можливо лише за умови повсякденного, професійно-організованого навчання та виховання, що здійснюються під час проведення лекційних та практичних занять, а також у процесі самостійного вивчення навчального матеріалу.

Category: СПГ

Спеціальність: 281 Публічне управління та адміністрування. ОС: Бакалавр. Семестр: 6. ECTS: 4.
Автор: Попова Олена Вікторівна – канд. юрид. наук, доцент кафедри теорії та історії держави і права.
Анотація: Курс сприятиме формуванню наукового світогляду, підвищенню рівня правової культури, моральних, естетичних та інших якостей особистості, сприятиме обізнаності здобувачів вищої освіти щодо основних принципів (вимог) правозастосовної діяльності, ефективності правозастосування, гарантій правильного застосування норм права і їх видів, юридичного механізму впровадження режиму законності в правозастосовну діяльність.

П21

Category: ПУА

Спеціальність: 281 Публічне управління та адміністрування. ОС: Бакалавр. Семестр: 1. ECTS: 4.

Лектор:  Козін Сергій Миколайович -д.ю.н.,  доцент кафедри теорії та історії держави і права.

Анотація: Навчальна дисципліна "Теорія держави і права" є суспільною наукою теоретико-правового характеру і фундаментальною фаховою дисципліною. Вона с прямована на засвоєння студентами загальних учень про державу і право, теорії держави, засад громадянського суспільства та правової держави, а також загальнотеоретичної характеристики позитивного (юридичного) права, механізму реалізації права, механізму правового регулювання та механізму правового примусу.

Category: ПУА
Рік останньої атестації: 2013

Спеціальність: 281 Публічне управління та адміністрування. ОС: Бакалавр. Семестр: 2. ECTS: 4.
Автор: Протосавіцька Людмила Степанівна - доцент кафедри теорії та історії держави і права.

Category: ПУА
Рік останньої атестації: 2015

Спеціальність:  201 "Агрономія" ОС: Бакалавр. Семестри:  6. ECTS: 4.  

Автор: Попова Олена Вікторівна, старший викладач кафедри теорії та історії держави і права, кандидат юридичних наук
Анотація:  «Правова культура особистості» як навчальна дисципліна сформувати у студента/ки загальнотеоретичні знання про роль та цінності правової поведінки та правової культури осі , різних соціальних груп, виробити правове мислення та культурний стиль правомірної поведінки, в тому числі в спілкуванні, як у повсякденному житті так і в різних суспільних відносинах, підвищити рівень правової обізнаності та утвердити правильне розуміння своїх прав, обов’язків та свобод і захисту інтересів.

Category: Агро

Спеціальність: 201 Агрономія (Агрономія),   ОС: Бакалавр. Семестр: 6. ЄКТС: 4. 162 БТ Біотехнології та біоінженерія (БТ.)  Семестр 2 ЄКТС: 3
Автор: Протосавіцька Людмила Степанівна - доцент кафедри теорії та історії держави і права.

Асистент: Ємельяненко К.О.

Анотація: Курс дозволить студентам виробити правове мислення і культурний стиль правомірної поведінки у повсякденному житті як у міжособистісних відносинах, так і при спілкування із представниками судових та правоохоронних органів.

Category: Агро
Рік останньої атестації: 2016

Для всіх спеціальностей гуманітарно-педагогічного факультету. ОС: Бакалавр. Семестр: 4. ЄКТС: 4.
Автор: Качур Віра Олегівназавідувач кафедри теорії та історії держави і права.
Анотація: Курс дозволить студентам виробити правове мислення і культурний стиль правомірної поведінки у повсякденному житті як у міжособистісних відносинах, так і при спілкування із представниками судових та правоохоронних органів.
Протокол №3 від 23.11.2020.


Рік останньої атестації: 2020

Спеціальність: для студентів економічного факультету (Еко, Фік, ОіО, ПТБД). ОС: Бакалавр. Семестр: 1. ЄКТС: 3.
Викладачі: Чомахашвілі Олена Шотаєвна - доцент кафедри теорії та історії держави і права.

Анотація: Дисципліна «Правознавство» спрямована на формування у студентів ґрунтовного комплексу знань і цілісного уявлення про закономірності та специфіку розвитку держави та права. Мета - ознайомити студентів з основними вченнями про сутність держави і права, про основи конституційного ладу України, цивільного, трудового, сімейного, кримінального права; сформувати навички правомірної поведінки, виховати впевненість у необхідності суворого дотримання принципу верховенства права.

Спеціальність:  162 «Біотехнології і біоінженерія» 

ОС: Бакалавр. Семестри:  4. ECTS: 3.  

Автор: Попова Олена Вікторівна, старший викладач кафедри теорії та історії держави і права, кандидат юридичних наук  
Анотація:  «Правова культура особистості» як навчальна дисципліна сформувати у студента/ки загальнотеоретичні знання про роль та цінності правової поведінки та правової культури осі , різних соціальних груп, виробити правове мислення та культурний стиль правомірної поведінки, в тому числі в спілкуванні, як у повсякденному житті так і в різних суспільних відносинах, підвищити рівень правової обізнаності та утвердити правильне розуміння своїх прав, обов’язків та свобод і захисту інтересів.

Category: БтБ

Спеціальність: 202 Захист і карантин рослин. ОС: Бакалавр. Семестр: 6. ECTS: 3.
Автор: Попова Олена Вікторівна, доцент кафедри теорії та історії держави і права, кандидат юридичних наук.
Анотація: Навчальна дисципліна «Право» спрямована на підвищення рівня правової обізнаності у студентів, а також, на оволодіння знаннями про сутність держави і права, про основи конституційного ладу України, цивільного, трудового, сімейного, кримінального права; сформувати навички правомірної поведінки, виховати впевненість у необхідності дотримання принципу верховенства права. Формування у студентів ґрунтовного комплексу знань і цілісного уявлення про закономірності та специфіку розвитку держави та права, основні положення Конституції України, які стосуються регламентування діяльності держави та організації суспільного життя, прав і обов’язків громадянина, ознайомлення з вузловими положеннями основних галузей права та їх застосуванням. Навчить студентів орієнтуватися в чинному законодавстві України, аналізувати зміст нормативних актів та правильно застосовувати відповідне законодавство України.

Category: ЗКР

Спеціальність: 193 Геодезія та землеустрій. ОС: Бакалавр. Семестр: 4. ЄКТС: 3.
Викладач: Хом'яченко Світлана Іванівна - доцент кафедри теорії та історії держави і права.
Анотація: Однією з ознак правової держави є високий рівень правової культури громадян, що характеризується загальною повагою до права, достатнім знанням його норм і вмінням їх застосовувати в усіх життєвих ситуаціях. Навчальна дисципліна дозволить студентам виробити правове мислення і культурний стиль правомірної поведінки у повсякденному житті як у міжособистісних відносинах, так і при спілкування із представниками судових та правоохоронних органів.

П20

Category: ГіЗ

Спеціальність: 122 Комп'ютерні науки. ОС: Бакалавр. Семестр: 6. ЄКТС: 3.
Автор: Протосавіцька Людмила Степанівна - доцент кафедри теорії та історії держави і права.
Анотація: Курс дозволить студентам виробити правове мислення і культурний стиль правомірної поведінки у повсякденному житті як у міжособистісних відносинах, так і при спілкування із представниками судових та правоохоронних органів.

Рік останньої атестації: 2016к

ОС: Аспірант. 
Автор: Протосавіцька Людмила Степанівна - доцент кафедри теорії та історії держави і права

Спеціальність: 192 Будівництво та цивільна інженерія. ОС: Бакалавр. Семестр: 6. ЄКТС: 3.
Автор: Протосавіцька Людмила Степанівна - доцент кафедри теорії та історії держави і права.

Category: БЦІ
Рік останньої атестації: 2019к
Спеціальність: 204 Технологія виробництва та переробки продукції тваринництва; 207 Водні біоресурси та аквакультура. ОС: Бакалавр. Семестр: 7. ECTS: 3.
Автор: Попова Олена Вікторівна – к.ю.н. старший викладач кафедри теорії та історії держави і права.
Анотація: Курс дозволить виробити правове мислення та культурний стиль правомірної поведінки, в тому числі в спілкуванні, як у повсякденному житті так і в різних суспільних відносинах, підвищити рівень правової обізнаності та утвердити правильне розуміння своїх прав, обов’язків і захисту інтересів.
Протокол №4 від 27.11.2020.
Category: ТВППТ
Рік останньої атестації: 2020

181 - Харчові технології; ОС: Бакалавр; Семестр 1; ЄКТС: 3

Викладач: Авраменко Світлана Михайлівна, асистент кафедри теорії та історії держави і права

Анотація

Пропонована дисципліна сприятиме формуванню у студентів ґрунтовних знань основних положень Конституції України, також загальних положеньКодексу законів про працю, Сімейного кодексу, Кримінального кодексу України та інших. Дана навчальна дисципліна сприятиме усвідомленню студентами процесу формування загальнолюдських державно-правових цінностей. «Правова культура особистості» як навчальна дисципліна дозволить студентам виробити правове мислення і культурний стиль правомірної поведінки як у міжособистісних відносинах, професійній діяльності, так і при спілкування із представниками судових та правоохоронних органів.


Category: ХТ

Спеціальність: 229 «Громадське здоров'я» ОС: Бакалавр  Семестр: 2 ECTS: 3

Автор: Ярош Анна Олександрівна – доцент кафедри теорії та історії держави і права

Анотація: Даний курс дозволить студентам виробити правове мислення і культурний стиль правомірної поведінки як у міжособистісних відносинах, професійній діяльності, так і при спілкуванні із представниками судових та правоохоронних органів.


Category: ГЗ