Технології м'ясних,рибних та морепродуктів

Courses tagged with "Технології м'ясних,рибних та морепродуктів"

Спеціальність: 181 Харчові технології. ОС: Бакалавр. Семестр: 5. ECTS: 2.
Автор: Тищенко Людмила Миколаївна - доцент кафедри технології м’ясних, рибних та морепродуктів.
Анотація: У курсі розглядаються вітчизняна класифікація молочних продуктів, вимоги до якості сировини та готової продукції відповідно до сучасної нормативної бази, обґрунтовані технологічні режими основних технологічних операцій, викладено особливості виготовлення окремих видів молочних продуктів, основні методи визначення їх якості.
Загальні технології харчових виробництв
Протокол №3 від 23.11.2020.

Category: ХТ
Рік останньої атестації: 2020

Спеціальність: 181 Харчові технології. ОСБакалавр. Cеместр: 6. ECTS: 3.
Автор: Штонда Оксана Анатоліївна - доцент кафедри технології м’ясних, рибних та морепродуктів.
Анотація: Головне завдання курсу полягає в отриманні знань і вмінь із технології полісахаридів різного походження, можливість використання їх в різних галузях харчової промисловості, організації технологічного контролю та їх застосування в практичній роботі.

Category: ХТ
Рік останньої атестації: 2019

Спеціальність: 181 Харчові технології. ОС: Бакалавр. Семестр: 3. ЕСTS: 2.
Автор: Очколяс Олена Миколаївна - к.т.н., старший викладач кафедри технології м’ясних, рибних та морепродуктів.
Анотація: У курсі розглядаються питання теоретичних основ технологічних процесів, принципів організації технологічних потоків переробки сировини, виготовлення  хліба, макаронних, кондитерських виробів та харчоконцентратів, методів зберігання; методів управління якістю готової продукції, організації технохімічного контролю.

Category: ХТ
Рік останньої атестації: 2019

Спеціальність: 181 Харчові технології. ОС: Бакалавр. Семестр: 1. ECTS: 3.
Автор: Савченко Олександр Аркадійович - завідувач кафедри технології м’ясних, рибних та морепродуктів.
Анотація: У курсі викладено основні теми, які стосуються загальних питань навчання у ВНЗ, особливостей системи вищої освіти в Україні та основних принципів технології зберігання, консервування та переробки м’яса. Також розглядаються питання якості та безпеки харчової продукції.

NN17`5lek`1prez`bank

Category: ХТ

Спеціальність: 181 Харчові технології та інженерія. ОС: Бакалавр. Семестр: 4. ECTS: 4.
Автор: Веретинська Ірина Анатоліївна - асистент кафедри технології м'ясних, рибних та морепродуктів.
Анотація: Курс призначено для формування у студентів системи наукових знань про сировину для раціонального управління технологічними процесами її переробки і гарантованого отримання харчової, медичної і  технічної продукції високої якості з високим входом при мінімальних втратах і затратах.

Category: ХТ

Спеціальність: 181 Харчові технології. ОС: Бакалавр. Семестр: 4. ЕCTS: 4.
Автор: Менчинська Аліна Анатоліївна - асистент кафедри технології м'ясних, рибних та морепродуктів.
Анотація: У курсі розглядаються питання морфологічного і хімічного складу риби, їх функціональних властивостей, біохімічних змін у сировині під час зберігання і технологічного оброблення, порівняння ефективності різних способів здійснення технологічних процесів для досягнення високої якості продукції, скорочення витрат сировини, енергії.

Category: ХТ
Рік останньої атестації: 2018

Спеціальність: 181 Харчові технології. ОС: Магістр. Семестр: 3 (маг. 2 р.н.). ECTS: 6.
Автор: Хомічак Любомир Михайлович - професор кафедри технології м'ясних, рибних та морепродуктів
Веретинська Ірина Анатоліївна - асистент кафедри технології м’ясних, рибних та морепродуктів
Харсіка Ірина Анатоліївна - старший викладач кафедри технології м'ясних, рибних та морепродуктів
Анотація: Курс призначено для формування професійних компетенцій щодо вирішення конкретних виробничих завдань корегування структури харчування населення шляхом створення і впровадження інноваційних технологій безпечних харчових продуктів функціонального призначення з використанням натуральної сировини підвищеної поживної цінності, дієтичних добавок та спеціальних ресурсозберігаючих методів обробки сировини - кріогенних, екструзійних, молекулярних, креативних і ф'южн-технологій.

Category: Нутр

Спеціальність:181 - Харчові технології (ОНП Нутриціологія)

 ОС: Магістр. Семестр:  3. ECTS: 4.
 Лектор:  Науменко Оксана Василівна, д.т.н., професор кафедри технології м’ясних, рибних та морепродуктів

Викладач: Штонда Оксана Анатоліївна, к.т.н., доцент кафедри технології м’ясних, рибних та морепродуктів.

 Анотація:Метоюдисципліни є формування у студентів системи знань щодо сучасного стану проблеми мікробної екології людини.Розглянути причини та наслідки мікроекологічних порушень; охарактеризувати різні заходи бактеріальної профілактики та терапії, способи підтримки та відновлення мікробного гомеостазулюдини; опанувати класичні та сучасні методи мікробіологічних досліджень, що використовуються при діагностицідисбактеріозів, при створенні пробіотичних препаратів та продуктів функціонального призначення.

У викладанні дисципліни розглядаються технології, які застосовуються у виробництві пробіотиків, пребіотиків та продуктів функціонального харчування на основі пробіотичних мікроорганізмів.


Category: Нутр

 Спеціальність:  181 «Харчові технології», ОНП «Нутриціологія», ОС: Магістр. Семестр:  4. ECTS: 4.

Лектор: Хомічак Любомир Михайлович, д.т. наук, професор кафедри технології м'ясних, рибних та морепродуктів.

Викладач: Тищенко Людмила Миколаївна, к.т.наук, доцент кафедри технології м'ясних, рибних та морепродуктів..

Анотація: Метою дисципліни є формування у студентів системи знань щодо грамотного написання  магістерської роботи, ознайомлення з етапами науково-пошукової роботи, написання наукових статей до фахових журналів, правилами оформлення теми, розділів роботи, посилання на літературні джерела, графічного матеріалу, постерних доповідей, презентацій, авторефератів.


Category: Нутр

Спеціальність: 181 Харчові технології (Нутриціологія). ОС: МагістрСеместр: 4. ЄКТС: 4.

Викладач: Ємцев Віктор Іванович  - д.е.н., професор кафедри технології м’ясних, рибних та  морепродуктів.


Category: Нутр

Спеціальність: 181 - Харчові технології (ОНП Нутриціологія)

 ОС: Магістр. Семестр:  4. ECTS: 4.
 Лектор:  Науменко Оксана Василівна, д.т.н., професор кафедри технології м’ясних, рибних та морепродуктів

Викладач: Штонда Оксана Анатоліївна, к.т.н., доцент кафедри технології м’ясних, рибних та морепродуктів.

 Анотація: Метою вивчення дисципліни є формування необхідних теоретичних знань про харчові та дієтичні добавки, їх класифікацію, склад, роль у харчових технологіях та харчуванні.Головне завдання вивчення дисципліни полягає в отриманні знань і вмінь раціонального використання добавок у технологіях харчових продуктів, методів управління якістю готової продукції.


Category: Нутр

Спеціальність:  181 «Харчові технології» (Нутриціологія). 
ОС: Магістр. Семестр:  4. ECTS: 3.
Лектор:  Мартинчук Олександр Аркадійович, к. м. наук, доцент кафедри технології м'ясних, рибних та морепродуктів.
Викладач: Пилипчук Оксана Станіславівна, к. с.-г. наук, асистент кафедри технології м'ясних, рибних та морепродуктів..
Анотація: Метою курсу є формування знань з теорії та методології організації реклами здоров'я у вивченні чинників здоров'я, а також засобів і методів його збереження, зміцнення і розвитку.


Category: Нутр

Спеціальність: 181 "Харчові технології" ОП "Нутриціологія"
ОС "Магістр", семестр 1, ECTS: 6
Лектор: Очколяс Олена Миколаївна, к.т.н., старший викладач  кафедри технології м'ясних, рибних та морепродуктів 


Category: Нутр
Спеціальність: 181 Харчові технології (Нутриціологія). ОС: Магістр. Семестр: 3. ECTS: 4.
Лектор: Боднарчук Оксана Василівна, д.т.н., доцент кафедри технології м'ясних, рибних та морепродуктів.
Викладач: Менчинська Аліна Анатоліївна, к.т.н., старший викладач кафедри технології м'ясних, рибних та морепродуктів.
Анотація: Метою курсу є формування знань щодо основних складових харчових продуктів, їх значенням для здоров’я людини; основ раціонального харчування, особливостей лікувально-дієтичного харчування, нетрадиційних методів харчування та специфіки харчування спортсменів.
Category: Нутр

Спеціальність: 181 Харчові технології. ОС: Магістр. ОНП: Нутриціологія. Семестр: 2. ECTS4.

Лектор: Крижова Юлія Петрівна, к.т.н., доцент кафедри технології мясних, рибних та морепродуктів.

Викладач: Крижова Юлія Петрівна, к.т.н., доцент кафедри технології мясних, рибних та морепродуктів.

Анотація. У курсі розглядаються питання про екологічні проблеми, споживання їжі, засвоєння, метаболізм, утилізування, виведення, процеси обміну та засвоєння енергії їжі, а також фактори, які впливають на вживання та вибір їжі людиною; методи відтворення харчування; основи епідеміології харчування, профілактики основних неінфекційних захворювань; застосування стандартизованих методів дослідження.


Category: Нутр

Спеціальність:181" Харчові технології"
ОС: Магістр. Семестр: 3. ECTS: 4.
Лектор: к.мед.н., доцент Швець О.В.
Викладач: Іванюта А. О., к.т.н,  асистент кафедри технології м'ясних, рибних та морепродуктів.
Анотація: Метою курсу є формування у студентів теоретичних і практичних знань з питань державної політики в галузі безпеки продовольчої сировини і харчових продуктів.


Category: Нутр

Спеціальність: 181 Харчові технології (Нутриціологія). ОС: Магістр. Семестр: 2. ЄКТС: 6.
Лектор: Баль-Прилипко Лариса Вацлавівна, д.т.н., проф.  кафедри технології м’ясних, рибних та морепродуктів.
Анотація: дисципліна надає необхідні знання та вміння для забезпечення збалансованості раціонів із урахуванням соціальних зрушень, технічного прогресу та розвитку різноманітних типів підприємств харчування; розробка конкретних рекомендацій щодо виробництва та застосування нових продуктів та харчових добавок, максимального використання їх цінності для організму; попередження утворення токсичних сполук під час зберігання та технологічної обробки продуктів. У дисципліні вивчаються значення різних компонентів їжі для організму, фізіологічні основи складання харчових раціонів для різних верств населення

Category: Нутр

Спеціальність: 181 Харчові технології (Нутриціологія).
ОС: Магістр. Семестр: 2. ЄКТС: 6.
Викладач: Лебська Тетяна Костянтинівна - д.т.н., професор кафедри технології м’ясних, рибних та морепродуктів.
Ісраелян Валентина Миколаївна - асистент кафедри технології м’ясних, рибних та морепродуктів.
Анотація: Метою вивчення навчальної дисципліни  є формування у майбутніх фахівців вмінь і навичок з організації системи здорового харчування, засвоїти теоретичні та практичні основи щодо здорового харчування, сучасних концепцій про збалансоване харчування, енергетичні затрати організму, харчову та біологічну цінність продуктів харчування та харчових добавок.Основною метою лабораторних занять є розширення та поглиблення теоретичних знань, а також здобуття навичок у вирішенні практичних завдань, вмілого використання теоретичних положень науки про харчування в самостійній діяльності спеціаліста в галузі харчування.

Category: Нутр

Спеціальність: 181 Харчові технології. ОС: Магістр. Семестр: 3. ECTS:5.
Автори: 
Слободянюк Наталія Михайлівна - завідувач кафедри технології м’ясних, рибних та морепродуктів;
Омельян Аліна Миколаївна - асистент кафедри технології м’ясних, рибних та морепродуктів.
Анотація: У курсі розглядаються  теоретичні і практичні питання сучасних технологій виготовлення кормів і виробництва кормових добавок, вибір оптимальних варіантів для конкретних природних та господарських умов з метою збільшення виробництва і покращення якості кормів та підвищення ефективності їх використання.

Category: ТПМ

Спеціальність: 181 Харчові технології (Технології зберігання, консервування та переробки м’яса). ОС: Магістр. Семестр: 3. ECTS: 4.
Автор: Штонда Оксана Анатоліївна - доцент кафедри технології м’ясних, рибних та морепродуктів.
Анотація: Під час вивчення дисципліни передбачається надати майбутнім фахівцям загальні відомості щодо складу і основних властивостей біологічних речовин різної хімічної природи, які входять до складу тваринницької сировини, використання даних речовин при виробництві органопрепаратів.

Category: ТПМ
Рік останньої атестації: 2019